Esztergom és Vidéke, 1892

1892-10-13 / 83.szám

Az Igazgatók egyike másika teljesen szemel ől -téveszti a közönség, irányában vállalt kötelezettséget s nemcsak a fci­•JzaloiüEial él vissza, hanem tisztesség dolgában -sokszor súlyos vétség is i-ó­ható reá- Az igazgató &'társulat tagjai s ezek az igazgató irátiyábau szerződés szegest halmoznak; különböző, — a közöHség elé vitt s nyilvánosan, íir­igy alt sadódások s kö l csö uös sórtégeíé ­sek napi renden vannak s midőn az illetők e miatt felelőségre vonatnak, midőn e miatt megtérlásrói van szó, még a színész egyesület igazgató ta­nácsával szemben is teljesen szem elől: tévesztik az engedelmességets a tekintély^ elvének tiszteletben tarfását.. Az egyesület igazgató tanácsa ezt többé nem fogja tűrni s az alapszabá­lyokon alapuló rendelkezéseinek és meghagyásainak minden körülmények közt érvényt fog szerezni E tekintetben különösen kiemeljük, ihogy már a folyó évben szigoritattuk a concessiók körüli eljárást; az alapsza­bályok egeszén szigorú értelmezését és alkalmazását azonban — az előbbi, so­kat elnéző s nagyon patriachalis termé­szetű — r-endsze!- kellő átmenetének j indokából akkor még mellőztük. De nem fogjuk ezt tenni, midőn a jövő esztendő elején ismét elaőaz ideje .annak, bogy a coucessiót kérő folya­modványok sorsa felett határozzunk. Ezúttal igenis a legszigorúbb kritika tárgyává fogjuk tenui a színigazgatók működését és kérlelhetetlenek leszünk minden visszaéléssel és kötelesség mu­lasztással szemben. Hasonló eljárás fog kö.vettetni a többi egyesületi tagok ká-[ nyában s ba az egyesület kormánya egyik másiknál arról győződik meg, hogy a kötelesség teijesitóséuek még becsü­letes igyekezete sincs meg az illető­ben, nem fog késni odahal ni, hogy az ilyen tag ki legyen zárva az egyesület köréből- Csakis így, a rendnek teljes meghonsitásával az egyesületi alapsza­bályok feltétlen tiszteletben tartásának biztosításával és a jelen körlevélben liangsulyozott egyéb kellékek betar­tásával készithető elő ama nagy átala­kulás, melyet a vidéki színészet immár annyira igényel. S midőn a fentebbieket az egyesület igazgató tanácsa t. igazgató ur és tár­sulata tagjainak figyelmébe ajánlja, -egyszersmiud kifejezést ad azon vára­kozásának, hogy valamint igazgató urat, ugy társulatának tagjait is (egyenkint es összesen) ezen körirat szelleme es inteutiója fogja ezután müködésükbeu vezérelni. '•• ^Igazgató ur lesz szives ezen körle­velet az igazgatása alatt álló társulat minden tagjával, egész terjedőimében közölni, jsm. . Budapesten, 1892. ovi október 8-án. Az országos vidéki színész egyesület ktözp. igazgató tanácsa nevében: Steuer József elnök, Benyel Istváu iroda igazgató. A szabad akarat. — Bojamoí. — Valahol itt a városban fényes társa­ság volt, együtt. Ettek finom baraezk­ós ananász-fagylaltot ós szellemesen diskuráltak- Szop leányok, szép asszo­nyok, továbbá fiatal urak és öreg urak voltak jelen, tiszta gallérban ós kifo­gástalan tiszta kezekkel. Egyik fiatal ur nagyon élóuken filo­zofált. Szellemeskedő megjegyzéseket Jprovokált mindenféle thétnájával, a mi­ket az ember igen alaposan megtár­gyalva talál bizonyos Schopenhauer uevü tehetség filozófus munkáiban, — És ón azt állítom — dapJiká­zott, egy egész evőkanálnyi ananászt elnyelve — a doktor — azt állítom — hangsúlyozta újra — hogy u i u­eseu e g y ó n i a k a r a t. — Ah, óh, óh, -— pattant föl a jórayaló filozófius, ottan, a székek közt — mind a tiz ujját a levegőben mozgatván, — micsoda beszéd? Ah nó ! — Igenis, nincsen — mérgesítette a doktor, a ki ehhez kétségbeejtően elborult arezot vágott. A megbotránkozott filozófus egész ágyúval ment neki, össze lövöldözte argumentum-bombákkal de mit sem használt. A szép leányok, szép asszonyok, a fiatal urak ós öreg urak mosolyogva néztek, nevettek és komolyau is bele­szóltak a filozófiai vitába. — Beszélhet öu és az összes né­met, angol, meg minden egyéb filozó­fia, éu mondom, a szerény tudatlan dok­tor, hogy nincsen és nincsen egyéni akarat, oszt punktum* A doktor ezt még elborultabb képpel moudta és vele szem ben ülő kedves arczu kicsi asszonykára nézett folyvást, a ki viszont igeu finoman és jelentő­sen mosolygott. A filozófus dühbe jott. Kezdett meg­feledkezni magáról. A keze az asztalt értő. Pólóráig fejtegette ezfc a tneoríát, izzadt a szegény, érveinek, ékesszólásá­nak minden erejével meggyőzni ipar­kodván a doktorig de ez fölpattant vé­gül 'ingerülten/. — Ab, hallgasson, \ égre ön nem imponál nekem, öu nem kompetens. A szép kisasszonyok, a szép asszo­nyok, a fiatal urak és az öreg urak megijedtek, uti lesz most. A megbán­tott filozófus odaállt az ellenfél elé provokálólag s hidegen kérdezte: — Mi kifogása van önnek ellenem ? Mért nem vagyok én kompetens ? . . . Éu a filozófia tanára vagyok. — Igen — kiált föl a kisdoktor — de még sem volt — felesége. S a kis doktor az elszalajtott szó után áttekintett jelentősen arra a kiesi asszonyra, a ki •ott szembeu ült vele. A társaság rögtön két pártra sza­kadt. S csodálatos : a férjek.mind a kis doktor na k adtak iga­zat, hogy nincsen szabad akarat. N—d. MIliEK. — A herczegprimás teljes vissza­vonultságban él budavári palotájában s csak kivételes esetekben fogad. A herczegprimás az idei tél nagy részét a fővárosban tölti, előbb azonban még visszatér — ha csak rövid időre is — Esztergomba. Az, bogy most meddig marad még a fővárosban, leginkább a foutosabb egyházpolitikai kérdések ál­lásától függ. Az utóbbi napokban ez ügyekben a herczegprimás a miniszte­rekkel nem -érintkezett." A fővárosban maradásra is inkább azért határozta magát, hogy a király esetleges hívá­sára nála azonnal megjelenhessen. — A herczegprimás és az iskola­ügy. Vaszary Kolos herczegprimás ab­ból az alkalomból, hogy az esztergomi főegyházmegye népiskolai ügyét külön szervezte s élére Komióssy Ferencz drt állította fel tanfelügyelőnek, külön leiratot intézett az összes kerületi tan­felügyelőkhöz és plébáuosokhoz, szere­tetükbe ajánlván a főíaufelügyelőt. J Miudeu népiskolai és kisdedóvási ügy­nek a főtan felügyelő lesz az előadója ső lesz a primás inténezióinak. a végre­hajtója is. A prímáshoz intézett felter­jesztések is a főtanfelügyelői hivatal­hoz Esztergomba cz.imzendők, hol a tanfelügyelő hétfőn ós csütörtökön tart hivatalos napot. Köriratában kijelenti egyben a herczegprimás, hogy az uj tanfelügyelő külön utasításokat nyer­vén, abban a helyzetben lesz, hogy méltó ©lismerésben és jutalomban ré­szesítheti majd mindazokat, kik az isk^laigy terén buzgőságot fejtenek ki. — Gróf Majláth Gyürgy, megyénk főispánja, hétfőn este érkezett székhe­lyére. Eedden délután a közigazgatási bizottsági ülésen elnökölt, melyről tér­szűke miatt lapunk jövő számában fo­gunk referálni. — Gróf Majláth György főispán tegnap délben Kruplanicz alispán ós Andrássy főjegyző kiséretóbeu meglá­togatta a kolera-kórházat s a városi közkórházat.. A város részéről Helcz polgármester s Bártfay gondnok fogad­ták, kik előtt a főispán legteljesebb megelégedésének adott kifejezést. A katonaság számára berendezett helyiség külön elismerés tárgyát képezte. — Általános vizsgálatokat tariott megyénk főispánja, ugy a megyei, mint a városi hivatalokban. Kedden a "me­gyei központnál, szerdán a városnál folytak a vizsgálatok, mig ma a inuzs­íai járás] kerül revízió alá. ~ Özvegy Majláth Györgyné jótékonysága. A jótékonyságról isme­retes özvegy Majláth György né szül. Prandau Stefánia bárónő áldozatkész­ségének ujabb tanúbizonyságát adta. Bakóezán, hol családi kastélya van sa­ját költségóu népiskolát ós nevelő­intézetet emelt, melyet az irgalmas apáezák vezetésére bizott. E/.t a nagy és diszes iskolaépületet f. hó 8-áu dr. Duíáuszky Nándor pécsi püspök szen­telte fel, ki a néphez szép beszédet in­tézett. A bakóczai lakosság fényes fo­gadtatásban részesítette, a Mnjláth csa­lád nevébeu pedig gróf Majláth László mondott a püspöknek köszönetet fá­radságáért, hogy az iskolát személyeseit szeatelte fel. — Pór Antal kanonokot, városunk volt országgyűlési képviselőjét a magvar tud. akadémia utóbb rendes tagjaivá választotta meg. A tudós főpap a teg­nap előtt tartott ülésen foglalta el szé­két. Köszönetében hangsúlyozta, hogy 20 év előtt választotta meg az akadé­mia levelező tagjának s mostani meg­választása azt bizonyítja, hogy akkori megválasztását az akadémia nem báni a meg. Meleg szavakban emlékezett meg néhai Ipolyi Arnold püspökről és Thaly Kálmánról, a leik 20 év előtt az aka­démia figyelmébe ajánlták. Élénk éljen­©r-állomásra értünk, ahol előfogatot vál­tottunk. A félreeső, eldugott kis stáczión azonban ezúttal szokatlan, elevenség ural­kodott. Borotvált arczu, sötétkék egyenru­hás angol lovászok és inasok futkostak fel s alá roppantul fontoskodó képpel. Az utat ökölayi iovászfiuk világították meg kis kézi lámpákkal. A konduktor felszakította az ajtót és szörnyű mély hajlongással se­gített fel két hölgyet a kocsiba. Az omni­busz tetejére meg temérdek ezüsfc-monog­rammos, sárga bőrrel bevoat bőrládát pa­koltak fel. A két uj útitárs maga is inkább posta­csomagnak nézett ki, mint élőlénynek, any­nyira be volt göngyölve prémbe, pokróézba, gyapjukendökbe. De azért az idősebb nö­hen mégis azonnal felismertem Villiers de Grand-Luc grófnőt, akivel a Faubourg St. Germain szalonjaiban többször találkoztam. De azért ugy üdvözöltem, ahogy az isme­retlen útitársakat szokás. Ezeknél a fő­rangú ismerősöknél soha sem tudjuk, mi­kor engedik meg, hogy visszaemlékezzünk az ismeretségükre. Tudtam, hogy ezen a vidéken rengeteg uradalmai vannak. Bizonyosan azokból tér most vissza Párizsba a téli saisonra. A köz­biztonság nem a legjobb hirbea állott ezen a vidéken, velünk meg hivatalosan két marezona-képü zsandár utazott. Talán ezért, talán mert sajnálta tönkretenni kocsiját és lovait a nehéz hegyi utakon, választotta az omnibusz-összeköttetést. Ez annál valószínűbbnek tetszett nekem, mert a grófnő meglehetősen takarékoskodó asszony hírében állott, bár Francziaország egyik legrégibb, mesés gazdagságú család­jából származott Egy major-domus Ősük tette hatalmassá a de Grand-Lue dynasz­tiát, amelyről családi hagyomány képen be­szélték, hogy a család minden no tagja ha­lálakor a kifogyhattál! családi kincstár egy csomó gyémántját pusztítják el.'Férje korán, s amint mondják, meglehetős enerváltan pusztult el, azóta az özvegy egészen az áj­tatoskodásra adta magát. Pietista lett, a nap bizonyos óráiban feltétlenül a Made­laine-egyházban lehetett találni s a társa­ságban a fiatal arisztokrata gavallérok félve szöktek meg előle, mert tudták, hogy tel­hetetlen zsebe mindig elnyeli egy-két Louis­jukat péteríillér czimén. Valami. kellemetlen | hűvösség áradt egész lényéből, akárcsak a vén gót templomok hajójából. Olyan volt maga is, mint a szürke, hatalmas arányú,] núudig zárt ablakú Grand-Luc palota. A fiatalabbat a leányának néztem. Szé­pen fejlett, nyúlánk termete és büszke, önérzetes tartása legalább határozottan az anyjára vallott. Mindösze esak annyit hal­lottan eddig felőle, hogy tizenhatodik évé­ben van s most töltötte ki az utolsó évét a Sacre Coeur apáezák intézetében. A szőke idegen meg sem mocezant be­lépésükkor, a borkereskedő gentlemanek az arezukat fintorgatták, nekünk kellett hát átengednünk helyünket a hátulsó ülésben. A grófnő automatikus fejbiczozentéssel vette tudomásul udvariasságunkat, amelyet bi­zonyára egészen természetesnek talált. Még jobban belepakolództak a százrétü plaidekbe. és épen olyan teljes hallgatagságba merül­tek, mint fáradhatlanul olvasó szomszédjuk. El is aludtak bizonyosan. A kocsis — nyilván a busás borravaló reményében — gyorsabban kezdett hajtani, aminek nagyon megörültem, mert havazni kezdett. A szennyessárga lompos fellegek megnyíltak s hihetetlen mennyiségben on­tották a kemény, nagy szemű hópihét. Még a kocsi, belseje is megtelt azzal a titoktel­jes, rejtelmes neszszel, amelyet a hóesés okoz. Az elhagyott, borzalmas vidékre min­den oldalról ráborult az esthomály végte­lensége. Igazán ugy éreztem magamat, mintha valahol végbelen messzeségben a czivilizált világtól, a szibériai puszták szo­morú síkságán haladnánk előre. A hideg — daczára a hóesésnek — egyre erősbödött. Mi is megkívántuk a melegítőt és jókat húzogattunk, a cognacos butykos­ból. Az egész nap folyamán annyit hall­gattunk, hogy jól esett most egy kis fe­csegés. Egymás mellé húzódva, félhango­san kezdtünk beszélgetni régi időkről, át­élt szerelmeinkről, ópugy mint ma, mintha ezekkel a rózsaszínű emlékek melegével akarnánk védekezni a kívülről beható hideg ellen, Telhetetlenül halmoztuk egymásra a mindenféle bohó, mosolygó történetkékefc, mintha csak izzó szénhasábok volnának, amelyeket kandallónkra dobunk. Az éjjeli utazás kísértetiessége, a szokatlan, isme­retlen környezet, a múltról felidézett ha­lavány emlékek lágy, érzelgős hangulatba ringattak. Emlékezem, jól emlékezem, hogy hosz­szabb hallgatás után egyszerre — egészen elfeledkezve arról, hogy nem vagyunk ma­gunkban —• valami hóbortos gondolatnak engedve, hevesen, ünnepélyes hangon fel­szólaltam 1 — Sok nőt szerettem, sok nő szeretett. De igazi boldogságot egy viszonyomban sem találtam. A mythologikus kort sóvárgom vissza az olympusi istenek legendás szelei­mével. Azt a kort, mikor a százszorszép istennők toprongyos, viharedzett pásztor­fiukat szerettek. Az a Dumbar Fanuy kell nekem, aki kitépve magát szülei karjából, odahagyva biztos fedelét, istenét, minde­nét, egy szál szoknyában, véresre sebzett lábbal, viharos, gonosz éjjeleu akármilyen sivatag, pusztaságba elfutna velem, csak­hogy az enyém lehessen. A viharos éjszaka mysticzizmusa különben cynikus természetű barátomra is erősen hat­hatott, mert csak annyit jegyzett meg fel­lengős beszédemre : — Csakhogy a mythologiai kor örökre elmúlt, barátom. Ma már nincsenek száz­szorszép istennők, de olyan leányok sin­csenek, amilyenekről te álmodol. Azután elhallgattunk mind a ketten s egész addig hallgattunk, mig a szőke né­met nagy csodálkozásunkra meg nem szó­ialt, becsapva a könyvét : — Avignon ! Avignonban voltunk csakugyan. A ho­mályos ablakokon is átszűrődött a gázlám­pák sárga, egyenletes fénye. Egyszerre fel­élénkültünk valamennyien és czihelödni kezdtünk. Dimitri egy állatbőrökkel keres­kedő földijénél szállt meg, mi többiek a Hotel de Postban maradtunk, ahova az om­nibusz vitt. A szőke német szétfeszítve éles könyökeit, megint legelsőnek szállt ki. (Vége kőv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom