Esztergom és Vidéke, 1892

1892-10-13 / 83.szám

lés közben lépett a fölolvasó asztalhoz s nagy érdekű tanulmányát «Nagy La­jos viszonyát (jiauíiinó Gruccióhoz, a fran­czia trónkö vetelőhöz* olvasta föl nagy tetszés mellett. — Nyilatkozat. Töbh tudakozódás litáu ós félremagyarázások elkerülése végett kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az ^Esztergomi Közlöny* f, hó 9-iki számában megjelent ezikknek a megalakítandó esztergomi régészeti tár­sulatról nem ón vagyok a szerzője. Az érdeklődők megnyugtatására szolgáljon, hogy az ott javaslatba hozott több rész­letre nézve nem is értek egyet a köz­leménnyel, mivel a «sopronmegyei ré­gészeti társulat* létesítésénél, «a felső­magyarországi muzeumegyletnóU Kas­sán és a «vasmegyei régészeti egylet*­nél más személyes tapasztalatokat sze­reztem, melyeket adandó alkalommal uem fogok elmulasztani az ügy érde­kében értékesíteni. Bécsey Viktor tanár. — A főjegyzői állás, mely Nieder­amann Józsefnek kapitányuyá törtónt kiue­veztetésével üresedésbe k érült, élénk konkurrenczia tárgyát fogja képezni. A kombináeziók egész özöne látott már nap­világot fi épen azért mi részünkről ko­rainak tartjuk ezeknek Vaktában helyet engedni. Az állásra legtöbb jogot igényel Kollár Károly aljegyző, ki buz­gón látta el eddig is hivatalát. Tud­tunkkal rajta kivül még Burián Lajos alkapitáuy pályázik, kinek jogi ösme­a:etei s élénk szelleme képezik ajánló­levelét. A közgyűlés bizodalma lesz hi­vatva döuteni az előkelő állás betöltése körü l. f | Salamon Ferencz. [ A magyar tu­dománynak és hírt api rásnak nagy ha­loltja vau. "Salamou Ferencz, a kitűnő történetíró, a «Budapesti Közlöny* szer­kesztője kedden hajnalban a főváros­ban meghalt. A szük keret, melyben mozgunk, nem engedi meg, hogy a nagy halott ein lekét megillető módon adjunk kifejezést azon veszteségnek, m e Jy az ország k ul t uráj át, tudoínany át *és szellemi életét érte. De legalább e szerény módon kívánunk áldozni akkor, midőn örökre kiesett a tolt kezéből.a legelőkelőbb publiczisták egyikének. Hazájának élt! Áldás kisérje emlékét! — Hymen. Kirschenbauniayer Ernő gyógyszerész oltárhoz vezette Hulőnyi Péter gyógyszerész Etelka leányát. — Eltér Kálmán fiatal gazdatiszt Ékessy Adolf kereskedő' leányávalj Sairoli&vab lépett örök frigyre. A városszerte köz­tiszteletű családok örömünnepe nagy­számú rokonság ós ösmorősök jelenléte -mellett folyt le. — BuCSŰestéryt rendezett városunk ügyvédi kara dr. Feiehtinger Ernőnek járásbiróvá történt kinevezi esése tisz­teletére., melyre a járásbíróság összes tagjai hivatalosak voltak. A banketten körülbelül negyvenen vettek részt s az első felköszöntőt dr. F ö ld v á r y Istváu moudotta a városunkból távozó bíróra. Az ügyvédi kar szónoka len^ dületes szavakbiiin emelte ki azon ér­demeket, melyeket az ünnepelt a biró­ság és az ügyvédi kar között fonál ló jő .Viszony fej 1 esztóse körül kifej tett.. A biróság részéről dr. $ z.a hó ö-yjila köszöutötte föl az ügyvédi kart, sürü éljenzés között. S/olottak még Hübschl Alajos, dr. Horn, Szenttamási Béla s a társaság a legvidámabb hangulat mellett a késő órákig együtt maradt. 1 — A kántor segédi állásra, mely­nek betöltése szintén a legközelebbi vá­rosi közgyűlés tárgyát fogja képezni, négyen nyújtották be pályázatukat: Apa Kornél, Dudics Dezső, Neumayer Ödön ós Vibor.Géza. A meg választandónál kü­lönös suly lesz fektetve az ének-hang­jára s épen azért választás előtt külön ének-próbáuak lesznek a pályázaók alá­vetve. — A Széchenyi tér szabályozási munkálatai teljes erővel haladnak előre. E héten már a Takarékpénztár előtt a járda fektetés is elkészült s a szem­ben lévő ház előtt is kezdetét vette a járda ós szegélykő fektetés. A közel jövőbeu a középső úttest kövezésére ke­rül a sór, mely hihetőleg egy hét lefo­lyása alatt a Míhalik-házig be is fejez­tetik. — Az UJ Vágótlid tervének és költ­ségvetésének bírálatára mult szombaton összeült építkezési bizottság a beterjesz­tett terveket ós a költségvetést minden módosítás nélkül elfogadta, s magá­évá tette. Ugyancsak elfogadásra aján­lotta azokat a város hatóságának. A vá­ros tanácsa és közgyűlése a közel jö­vőben tárgyalja a nagy fontosságú kér­dést s az összes ügyiratokkal együtt a megye hatóságához teszi át jóáhagyás végett. Az uj vágóhíd építése vállalat utján történik s hihetőleg a jövő óv nyarán már az uj épülőt ott fog pom­pázni a dorogi utou, hogy hirdesse a város haladását. — Utczáink emelkedése. A város utezáinak és Utalnak Szabályozása és kövezése állandóan napirenden van. Legközelebb mftr a G a k é r-u t c z á r á kerül a sor, melynek szabályozása már tervbe van véve. A tervek és költség­vetés már legközelebb a város hatósá­gához kerül. A S i m o r János­u t c z a mindkét oldala hihetőleg még ez évben kap járdát. Szóval • ha­ladunk, a mennyire erőukból telik. — Téli estélyek A ker. ifj. egye­sülete okt. 2-áu tartotta meg első fel­olvasó társas estéijót szép számú közönség előtt. Az estély fénypontját dr. Walter Gyula , elnök Kolum­bus Kristóf 400 éves fordulójára irt érdekfeszítő fölol vasasa képezte. A tu­dós fölolvasó a közelgő jubileum ün­nepi alkalmára utalva, Kolunibus éle­tét vázolta. Párhuzamot vonva a'feue­cziaik, kik az ó korbau és az olaszok között, kik a középkorban tűntek ki a hajózás és tengeri kereskedelem terén kutatja Kolu nbus születése helyét ós idejét. Majd tanulmányairól és első ten­gerészeti állásairól szól. Ismerteti ifjú­kora utazásait és folytonos buzgóikodásait a földrajzi tudományokban, mélyek ak­kor Henrik portugáliai "herczeg párt­fogása mellett műveltettek. Előadja, mint érlelődött benne a felfedezés nagy .esznféjetjí initóut keresett pártfogókat terve kiviteléhez. Ecseteli viszontagsá­gait, mig meg nem ismerkedett Perezzel,a robidai kolostor tudós főnökével, ki lolke egész hevével függött Kolumbus tervein ós azok megvalósítására kiesz­közölte számára Isabella királyné hatalmas pártfogását; melynek segélye­vei vállalatára megindulhatott.. Áttér aztán nagy tengeri útjaira.és Kolum­bus .további forrása, a méltat lanságokra, melyeket szenvednie kellett. Befejező ré­szében kidomborítja Kolumbus uemes jellemét ós kifejti az indokokat, melyek .kegyele -emlékét, igazolják. Közre mű­ködtek még*. Szilasy Dezső ki Walesi bárdok elszavalásával hálást ért el. Metz Sándor Gyebná-r Pál czimbalmou ós hegedűn jáisztak népdalokat a kö­zönség tetszése mellett. Majd Berger Hermán — Együgyű parasstjáuak elszavalása keltett általános derültséget. Végül Szécsi Ferencz Legény búcsúját Weisz M. adta el6 jóizü humorral. Az -es­tély t éjfélig tartó tánczuiulal súg fejezte be. — Ellenőrzési szemlék. A megyei illetőségű honvédek ellenőrzési szemlé­jét -.hétfőn ós kedden déleiőfct 4% megye­házán, a városiakét- tegnap délelőtt a városház udvarán tartotta meg Balázs főhadnagy. A kik e szemlón meg nem jelentek, nov. hó 17-ón jelentkezhet­nek a Nyitráu megejtendő utó-ellen­őrzési szemlén. — Érdekes bélyeglelet. A herczeg­p ri m ás, L o p k o v i tz h e r CZ eg h ad t es tp ar a n c s­nok, Hunyadi'László gróf, Havas Sán­dor nyug. államtitkár, Bogisích prépost­plébános s még néhány budapesti nő­in bili tás, várbeli lakos, összesen 14-óu kérvényt nyújtottak be a fővárosi ta­náoshoz, á végett, hogy a várbeli bástya­sétáiért légszeszszel világítsák meg. A kérvényre azonban csak '50 kros bélye­get tettek, miért is az iktató hivatalban leletet vettek fel • de a leletet felvevő titszviselő kijelentette, hogy az illeték­nek ráeső részére nem tart igényt, ha­nem azt a budapesti meutőegyesület javára ajánlja fel. — Nyugdíjazás. A Lajcsi uradalom kiváló felügyelőjót —• kinek életrajzát mult számunkban közöltük — mint értesülünk, nyugdíjba helyezték. Utódja iránt még nem történtek intézkedések. — A győri ügyvédi kamara vá­lasztmánya elhatározta, hogy az októ­ber 30-iki kamarai gyűlésen Kossuth Lajost disztagnak fogja ajánlani. — Baross Gábor szobra. A Ba­ross Gábornak emelendő szobor ügyé­ben a győri kereskedelmi- és iparka­mara meghívására Győrött a kamara tanácstermében a magyarországi kama­rák küldöttei értekezletet tartottak., Képviselve volt 9 kamara. Az értekez­let elhatározta, hogy a budapesti ka­mara mozgalmához csatlakozik, erről a budapesti kamarát értésiti azzal, hogy a gyűjtést a kamarákra hizza és az értekezleten részt vett kamaráknak a bizottságban megfelelő képviseltetóst biztosit, — Baross Gábor szobrára az ipartestület e hó elsején tartott ülésé­ben 50 forintot szavazott meg s az összeget rendeltetési helyére küldi. — Szerelmi dráma. Linter Bene­dek köbölkuti legény régebb idő óta szerelmi viszonyt folytatott Tégen Lizi leányzóval. A leány édes anyja nem akarván megvárni, mig Linter kiszol­gálja a 3 évet, eljegyezte leányát egy másik legénynyel. Ez annyira felbőszí­tette Lin tért, hogy a há-ztüznézésből vasúton haza érkező leányt néhány paj­tásával késekkel várta, a ki csak a hatóság gyors közbejöttével tudott megmeuekülm a féltékeny szerelmes boszuja elől. — Száj- és körömfájás lépett föl a megyébeu. A ragályt Kobek Ist­ván képviselő egy marha szállítmánya plántálta át Köbölkutra, a honnan esakhamar Bátorkeszire s a szomszédos három uradalmi pusztára is kiterjedt. A szükséges zár-intézkedések már meg vaunak léve s ugyancsak ez okból a Köbölkutra f. hó 19. és 20-ra hirde­tett vásár is elmarad. — A Vidéki Színészet- Szó szerint közöljük mai számunkban azt a kör­iratét, melyet -az országos színész-egye­sület igazgató tanácsa-az összes vidéki színigazgatókhoz, intézett. A vidéki szí­nészet kinövéseit, bajait leginkább az olyan városok sinylík meg,' in int, pél­diiusl Esztergom, a hova vándorboctal kukkan be- Thália s a kova szabad utr levele van a kétesebb értékű truppok­nak is. A vidéki színészet ezéhéuek erélyes niegreudszabályozását tehát a legnagyobb örömmel üdvözöljük. •f— A kolera mindmáig a legcseké­lyebb jelben sem jelentkezett városunk­ban^ Az egészségi 'állapotok teljesen kifogástalanok s az óvintézkedések min­den irányban foganatosíttatnak. A me­gyében fordult ugyan elő egy-egy eset Táibon és Barthou, de a fővárosból kolerásan érkezett utasok nem érint­k ez tok a község - lakosaival s igy alig kell attól tartani, hogy további áldo­zatok esnek martalékul. A főszolgabi­róság a legmesszebb menő óvintézke­déseket rendelte el. — A szivar és a kolera A ki azt hiszi, hogy a szivar is terjeszti a kolerát, azt megnyugtatja a berlini egyetem egészségügyi intézetének a kö­vetkező hivatalos véleménye, melyet a hamburgi szivargyárosok egyletének a' kérésére állított ki : 1. A kolera asiatica kommabacziltusai száraz do­hányleveleken még hamarabb elszá­rad uak, mint az üvegen s átlag egy óra alatt pusztulnak el. 2. Nedves dohányleveleken a bacziilusok uem szaporodnak s rövid idő alatt elpusz­nak, 3. A hamburgi járvány alatt szi­varokon baczillus nem volt kimtit.Ht­ható. 4. A szivarok erjedési és szára­dási proczesszusa alkalmával (melyet minden szivarnak át kell élni, mielőtt áruba bocsáttatik), sőt még a szivaro­kat takaró vászuou is a bacziilus na­gyon hamar teljesen kivesz a szivar­füst akadályozza a kotera-baczillus ki­fejlődését s meg is öli. — Telekkönyvi betét szerkeztés. Az 1886. évi XXIX. törvóuyczikkel az eddigi telekkönyvekből kószitetui reu­delt telekkönyvi betétek szerkesztése megyénkben már javában folyik, sőt SzeutgyörgyraezŐ, Víziváros községek uj telekkönyvei már a forgalomnak is át­adattak. Leányvár, Dorogh, Sárísáp köz­ségekben a helyszíni eljárás már befe-: jeztetett, ellenben Szenttamáson most vaunak folyamatban a helyszíni tárgyalá­sok Tepliezky Nándor kir. aljbiró és Nedeezky Benő kir. telekkönyv-vezetőből­álló bizottság előtt. Miért is figyelmez­tetjük mindazokat kik ott ingatlauual bírnak, hogy a bizottság idézésére pon­tosan megjelenjenek. — Erdööri szakvizsgák. Az erdő­őri szakvizsgák f. é. október,24. ós az erre következő napokon Budapesten, Pozsouybau, Beszterczebányán, Miskol­ezon, Kassán, Mármaros-Szigeten, Deb­reczeuben, Kolozsvárott, Székelyudvarhe­lyen, Brassóban, Nagy-Szebenben, Te­mesvárott, Zomborbau, Pécsett ós Szom­bathelyen a vármegye házában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folyta­tólag megtartatni. Felhívatnak mindazok, kik az erdőőri szakvizsgát leteuui száu­dékozzák, hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes kir. erdőfe­lügyel okhoz nyutsák be. — Gazdasági ügyekben való tanácsadás. A földmivelésügyi miniszter 400 frtot vett fel a budgetbe, a mivel a gazdasági aka­démia és a gazdasági tanintézeteknél a gazdasági ügyekben való tanácsadás intéz­ményét kívánja életbe léptetni. E végből a szakiskolák tanárait a szakiskolák kör­nyékén levő gazdaságok megszemlélésére kiküldeni szándékozik; ez'eijárás által azutáu azt éri el, hogy a tanárok egy pár év múlva az ország valamennyi gazdasági bir­tokait megszemlélik és ily módon abba a helyzetbe jutnak, hogy előforduló esetek­ben a gazdaközönségnek özemének gyümöl­csözőbb vitelét illetőleg, tanácsot adhatnak. — Tüntetés egy fö.iöknő mellett. Soror M.'Ignátia, az érsekújvári leányiskola és apáczaszüzek főnöknöjóuek Komái'ommegye Nászvad községébe történt' áthelyezése foly- : tán az érsekújvári polgárok mozgalmat : szándékoznak indítani, hogy a közszeretet­nek ós rajongó tiszteletnek örveudö főnöknő váratlan átheíyéztetését megakadályoznák.•' * A Hevesmegyei Gazdasági Egye­sület telepót Gyöngyösön, a Gyöngyös­VisOiuai Szőlőszeti-Társaság átvette, azt kibőíVitvén, nagy áldozattal az uj szŐ­lőszgt fejlesztésére berendezte, melynek óléu;.Csomor Kálmán az «Egy óv a sző­lőben* szaklap szerkesztője áll. — A társaság nagyban termeli az amerikai aIany-. ós ditekttermő szőIőyess^őket, valamint a fás- és zöldojtásokat eladás czóljából. — Hasznos szolgálatot hi­szünk tenni olvasóinknak, ha ezen ne­ves, üzletszerűen berendezett sző lő te té­pet olvasóinkkal megösuiertetjtik, ahol szükségleteit beszerezheti. -— Levelek cziiiizendók : «Gyöngyös-Visontai Sző­lőszeti-Társaság* Gly ö ngyösüu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom