Esztergom és Vidéke, 1889

1889-04-28 / 34.szám

kozásukról. Megnyugtathatom önöket, hogy esetleges próposilioikat mindig be­hatóan fogom megfontolni, és reményiem, fogok azok közt olyanokat találni, a. miket a népnevelés és tanítóképzés te­rén értékesíthetek. (Éljenzés.) Mindig könnyebbségemre esik az, ha szakem­berektől kaphatom az informátiot. Hogy érdeklődőm az önök ügye iránt, ezt a közelmúltban is tapasztalhatlak. (Éljen­zés.) Örömmel veszem az önök meg­jelenését, mert a személyes találkozás mindig előnyére válik az ügynek.» (Élénk éljenzés.) A miniszter ur után a küldöttség Berzeviezy Albert államtitkár urnái tisz­teigeit. A közgyűlés emelkedett hangulatban oszlott szét, magával vivéu tagjai az ország minden részébe a lelkesedést. íme, most kinyújtja az egyesület jobbját, ragadják meg azt a pályatársak Balatonfüredről. Balatonfüred, apr. 27. . Természeti kincsekben dns hazánk, fürdőző gyógyhelyek tekintetében is oly gazdag hogy bármely más országgal bízvást megállja a versenyt. E gyógyhelyek közt az első s leg­kiválóbb hely méltán Balatonfüredet il­leti, mely már az idén épp oly czél­szerű, mint kívánatos ós a vendégek még tömegesebb odavonzását előmoz­dító njilások és berendezésekkel dicse­kedhetik, melyeket e kies fürdőhely tulajdonosa, a Benczés-reud, dicséretre méltó buzgalomtól eltelve, nem késelt foganatba vétetni. S a visszhang, melyet az uj re­form keltelt, csak bizonyítja azt a rendkívüli rokonszenvet és érdeklő­dést, mclylyel országszerte viseltetnek Balatonfüred iránt. Fölvirágzása és emelkedése iránt láp­Iáit ez őszinto óhaj azon reményre jo­gosít mindnyájunkat, hogy hazai közön­ségünk, nemzetünk színe-java előszere­tettel fogja e kies fekvésű és diszes fürdőhelyet látogatni* Igen jeles föladat vár az uj gőzhajó­társulatra, mely gyors, olcsó s pontos szállítás által fogja előmozdíthatni a sürü látogatást és azután a Balaton­egyesületre, melynek szervezete és tag­jainak névsora a legszebb reményeket keltik bennünk. Erős a meggyőződé­sünk, hogy az egyesület oly jeles és buzgó tagjai nagyban fognak közrehatni abban, hogy Balatonfüreden a legkel­lemesebb társas élet fejlődjék ki. Balatonfüred ismertetése czéljáből a balneologíai szakirodalom egy kitűnő művel («Balatonfüred gyógyhatányi ós gyógyhelyi viszonyai.») gazdagodott, melynek szerzője Mangold Henrik dr, Balatonfüred jeles lürdőorvosa, a ki ott már harmincz évnél hosszabb idő­óta működik. E mű az orvosi szaktudós komoly elemzésén kivül nem egy feje­zetet tartalmaz, moly könnyed folyé­konysággal, élénk színezéssel és tájé­koztató és tanulságos adatok egész sorát tárja az olvasó elé, ki e mu révén még buzgóbb tisztelője lesz a kies Ba­laton-fürednek és abban a megyőződés­ben fog osztoszkodni, hogy a derék orvos ur mily odaadással viseltetik Balatonfüred fölvirágzása iránt, mely­ből neki nem a legjelentéktelenebb rész jut ki. Elveszett milliók. Budapest, ápr. 27. Végzetszerű sorsa van Bontoux min­den alapításának. A «magyar franczia biztosító társulatot* most érte utói a fátum, mely a franczia faiseur össszes alapításait üldözi. Szakkörökben már régóta nem titok, hogy a «magyar franczia biztosi tó-tár­sulatnál nincs minden rendében, tudták hogy az intézetet igen súlyos vesztesé­gek érték. E veszteségek már oly mérvűek, hogy azok többé nem leplezhetek és a május hó 6-áu tartandó közgyűlésen kitörhető vihar csillapítására maga az igazgató­ság tette közzé, hogy a társulat rész­vénytőkéjének fele, azaz harmadfél millió forint elveszett. Végtelenül elszomorító esemény ez és úgyszólván páratlau biztosítás-ügyünk történetében. Az igazgatóság közleménye szerint még meglevő két ós félmillió frt részvénytőke, valamint az árfolyam veszteségekre alakított tartalékalap tel­jesen elegendő a biztosított felek érde­kének biztosítására. Do ma nem adhatunk már feltétlen hietelt az igazgatóságnak és azon meg­győződésünknek adunk kifejezést, hogy a Magyar franczia biztosit ó-társaságot a bevallottnál sokkal nagyobb veszte­ség érte, Az intézetet az igazgatóság bevallása szerint 2 1 / 2 millió frt veszteség érte. E veszteségek már lebonyolított üzletek­ből eredtek most még hátra van a vesz­teséget hozó üzletágak teljes lebonyolí­tása és ez veszteség nélkül történ­hessék ? Ezt naivitás nélkül feltételezni nem lehet és igy kétségtelen hogy tényleg több veszett el harmadfél millió fo­rintnál. Felkerül most az a kérdés, mi tör­ténjék az intézettel, a katasztrófa után? Az igazgatóság szándéka nyilván az, hogy az intézet működését tovább foly­tassa. Ez mindenesetre áll a részvénye­sek, de nem feltétlenül a biztosítottak érdekében. A részvényesek tehát bizonyára min­dent el fognak követni, hogy az inté­zet továbbra is folytassa működését. Esztergomi irók. Folytatás. 68. Dr. S z m a t a n a y József. Született Esztergomban 1852. okt. 16-án. Elemi s főgymn. iskoláit szüiő­j városában végezte, azután papi pályára lépett s a bölcsészeiét s a theologia első két évét az esztergomi papnövel­dében végezte. Ezután Jnlépett s két éven át a budapesti egyetemen tanári pályára készült. 1877-ben nyert tanán-, 1879-ben pedig bölcsészettudori okle­velet. Hét évet töltött az esztergomi alreáliskolánál mint tanár; 1882-ben meghalt Bécsben, hol torok baját meg­gyógyíthatni vélte. Lankadatlanul dolgozott egy nagy­szabású földtani s néprajzi munkán, melynek bevégzésében halála gátolta. Értekezései : Az esztergomi fökáptalan érdemei a honi közművelődés terén. Istv. Bácsi Mg. 1874. 45 1. Octavianus Augustus. Eszt. reáliskolai ért. 1879. Eszmék a hazai polgári rend kelet­kezéséhez. U. o. 1877—78. 69. Taffemer Bél a. Született Esztergomban 1850. évi márcz. 5-én. Középiskolai tanulmányait az esztergomi reáliskolákan kezdette azután szintén Esztergomban a tanító­képzőt végezte. Innen rövid időre ta­nítónak ment, majd mint nevelő nyert alkalmazást. 1872/3. tanévben Győrött a reáliskolánál megnyílt parallel osz­tályokban mint tanársegéd a mértani­és szabadkézi rajzot tanította, 1873-ban a sümeghvárosi reáliskolához a mér­tanépit észét és szabadkézi rajz hely. tanárául neveztetett ki. 1876-ban ta­nári vizsgálatot tett s rendes tanárrá lett, mely alkalmazásában 1879-ben véglegeseti megerősíttetett. 1885. évi aug. hóban a lugosi kir. hath. főgym­násiumhoz r. tanárnak neveztetett ki, mely állásában jelenleg is működik. Önállóan megjelent müvei : 1. Szins'yl és szín harmónia, kiváló tekintettel a sik-oroamentikára és a műipar igényeire, a szinstyl ós színhar­mónia történetének vázlatával. Nyom. Budapesten, Márkus A. könyvny. 1885. 8-rót 246. 1. E munkát a közokt. m. miniszt. 1885. 35 és 185 sz. a. aján­lotta. A magyar irodalomban úttörő munka. 2. A hölgyek toilettejóről. Aesíheti­kai tanulmány. Nyom. Lúgoson. Veu­ezely J. könyvny. 1887. 8-rót, 161 1. 3. Tanulmányok az ipar és műipar köréből. Nyom. Lúgoson, Venczely J. könyvny. 1887. 8-rót, 152 1. Folyóiratok s lapokban : A rajzolás jelentősége. Sümeghi reál. ért. 1873/4. A szinórzék nevelésének fontossága. Eszt. és Vid. 1885 43. sz/ Konstantinápoly néhány nevezetes mű­emléke. Krassó-Szőr. Lapok. VIII. óvf. A virágok és azok szerepe a uői öl­tözetben. U. o. 1886. A nők hajviselete és fejdiszitése. U. o. 1886. A hölgyek ruházatáról. U. o. 1886. A magyar iparról. U. o. 1887. A házi iparról. U. o. 1887. A szövő- és hímző iparról. U. o. 1887. HÍREK. — A herczegprimás kedden érke­zett haza Bajcsról s most már május közepéig székvárosában marad. Marieu­badba május közepén fog elutazni. — A herczegprimás tudvalevőleg Bécsben járt. Mint egy bécsi lapban irták, egyrészt az volt a czélja ennek az utazásnak, hogy a herczegprimás or­vosi tanácsot kérjen Podrazky főtörzs­orvostól, kihez különös bizalma van. A herczegprimás meg akarta látogatni Van­nutelli bíborost és Gralimberti pápai nunciust, de a látogatásban megelőzte mindkét főpap. A herczegprimás visz­szaadta még délelőtt a, látogatásokat, azután a Pazinaneumban ebédelt s még aznap a gyorsvonattal visszautazott Bajcsra. A herczegprimás május havában Marienbadba utazik és használni fogja a fürdőt. IRODALOMBÓL S MOST A VAGYONHOZ EGY KIS TUDOMÁNYOS TEKINTÉLYT, DE NEM A KOSZTO­SOKBÓL, MÁRIS ÜLDÖZNI KEZDETT A SZERENCSE S MEGVÁLASZTOTTAK a TUDOMÁNYOS AKADÉ­MIÁBA. KÁLNAI NEM SIETETT GRATULÁLNI, VEREBÉLYI PEDIG ÁTMENT EGY NAGYOBBIK ASZTALHOZ, MERT NEM GYŐZTE TOVÁBB ÉLVEZNI A KÖZÖN­SÉGES ESZŰ, HATALMAS ÖNZÉSÜ SZELLEMI KUFÁRT, A KI EGÉSZ ÉLETÉN AZT ÁRULTA DRÁGA PÉNZEN, a MIT A SZEGÉNYEKTŐL AZ INSÉG ÓRÁIBAN POTOM ÁRAKON ÖSSZEKÓTYAVETYÉLT. MILYEN SZOMORÚ 'ELLENTÉTEK ÜLTEK EGYMÁS MELLETT LÉHA ÉV­TIZEDÜNKBŐL. EGY FIATAL TEHETSÉG, A KI MAJD­HOGY ÉHEN NEM HAL S EGY TUDATLAN TUDÓS, a KI SAJÁT PALOTÁJÁBAN NEVETI KI AZOKAT, A KIK TÖBBET TANULTAK, MINT Ö S MÉGIS KEVE­SEBBRE VITTÉK. A KINEK IRODALMI ÉRDEMEI ÉS SIKEREI VANNAK ANÉLKÜL, HOGY EGÉSZ ÉLE­TÉBEN CSAK EGYETLEN UJ ESZMÉJE VAGY GON­DOLATA IS LETT VOLNA S A KI CSAK AZT IS MEGÉRTETTE VOLNA, A MI A SAJÁT NEVE ALATT VALAHA MEGJELENT. A SZELLEMI BÉRLETEKKEL FOGLALKOZÓ KÖZÖN­SÉGES EMBER EGÉSZEN MEGFELEDKEZETT NYUG­TALANKODÓ TÁRSASÁGÁRÓL, MIÓTA VEREBÉLYI A SZOMSZÉD ASZTALHOZ TELEPEDVE, A LAPOKBA TEMETKEZETT. — MEG AKARTAM LÁTOGATNI HOLNAP, ÉDES BARÁTOM; DE OLYAN KEDVEZŐ AZ ALKALOM, HOGY AKÁR ITT IS ELVÉGEZHETJÜK. MILYEN SZI­VARRAL KEDVESKEDHETEM ? EDDIG JÓ VOLT A POLGÁRI BRITANIKA IS, DE EGY UJ MAGYAR AKADÉMIKUS MÁR NEM KÍNÁLHAT MEG SENKIT IGAZI HAVANNÁN ALÓL. TESSÉK. UGY-E HALLOTTA, •HOGY MA DÉLUTÁN, AZ AKADÉMIA NAGYGYŰLÉST TARTOTT? — HALLOTTAM. BOKOR UR MÉG MINDIG VÁRTA A GRATULÁ­CZIÓT; DE BOSZANKODÁSÁT ÜGYESEN EL BIRTA PALÁSTOLNI. — BEVÁLASZTOTTAK. — TUDOM. — SZERÉNY ÉS IGAZSÁGOS AKAROK LENNI. EZ NEM AZ ÉN ÉRDEMEM. KÁLNAI A BOLDOG EMBER LELKÉBE LÁTOTT. — HANEM A VÉLETLEN SZERENCSÉÉ, MELY INKÁBB ELŐLEG FEJÉBEN ADTA EZT A KITÜNTETÉST. MOST KELLENE MÉG CSAK DOLGOZNOM; DE NEM ÉREK RÁ, UGY A MINT SZERETNÉM, ÖN IGEN JÓL TUDTA AZT, HOGY MIT KÖVETEL TŐLEM A TÁRSADALOM. ELNÖKE VAGYOK A BUDAI HADAS­TYÁN EGYESÜLETNEK, ALELNÖKE A FERENCZVÁROSI POLGÁRI KASZINÓNAK, IGAZGATÓJA AZ UJ NÉP­BANKNAK A KRISZTINAVÁROSBAN, SZERVEZŐJE AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVÉSZET TÁRSASÁGÁNAK SA­TÖBBI SATÖBBI. ILYEN SOKOLDALÚ ELFOGLALTSÁG MELLETT NE CSODÁLJA, HA A TANÁRI PÁL^ÁU NEM MUTATHATOK FEL OLYAN IRODALMI ÉS TU­DOMÁNYOS MEGLEPETÉSEKET, A MILYENEKET SZERETNÉK. ILYENFORMÁN VAGYOK AKADÁLYOZVA SZÉKFOGLALÓMMAL IS. A LÉLEKBÉRLŐ MÁR AZ UJ ÜZLETHEZ ÉRKEZETT. MOST MÁR CSAK A RÉSZLETEK FINOM ÉS RAVASZ KIDOLGOZÁSÁRA VOLT SZÜKSÉG, HOGY ^MEG­ÉRTSÉK EGYMÁST*. KÁLNAI FÁSULTAN, MEGVETÉSSEL ÉS MÉGIS MEGADÁSSAL HALLGATTA AZ UJ ÜZLETKÖTÉS RÉSZ­LETEIT. A KÖZÖNSÉGES SZELLEMŰ, DE SZERENCSÉS KAPASZKODÓ FOLYTATTA: — AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVÉSZETI SZEMLE UTOLSÓELŐTTI FÜZETÉBEN EGY NAGYÉRDEKÜ TA­NULMÁNYT KÖZÖLTÜNK SAJNOVICS JEZSUITA LAPP­FÖLDI TAPASZTALATAIRÓL S AZOK IRODALMI ÉRTÉ­KESÍTÉSÉRŐL, ÖN AKKOR IGEN ÉRDEKES BROUTL­I IONT IRT ARRÓL, HOGY AZ «IDIOMA UNGARORUM ET LAPPONUM IDEM ESSE» CZIMÜ MUNKA NEM ÚTTÖRŐ, HANEM CSAK VISSZHANG. A MULT SZÁZAD JELES TUDÓSÁRÓL MAGAM IS SOKAT EL­MÉLKEDTEM, DE NEM BIRTAM ELŐBBRE VINNI NÉZETEIMET AZ ÖN ÉSZREVÉTELEINÉL. SAJNOVICS HELL JEZSUITA KÍSÉRETÉBEN, MINT CSILLAGÁSZ MENT KI A VÉNUSZ ÁTVONULÁSÁT LAPPONIÁBAN MEGFIGYELNI S MINT NYELVÉSZ, MINT A FINN-UGOR NYELVÉSZET ELSŐ FECSKÉJE TÉRT VISSZA HAZÁJÁBA. VÁJJON LEHETNE-E MÉG ERRŐL AZ EMBERRŐL SZÁZ ESZTENDŐ MÚLVA VA­LAMI UJAT IS IRNI. — LEHET. — PÉLDÁUL EGY AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓT. — AKÁR EGY EGÉSZ MONOGRAPHIÁT. — ÖSSZEGYŰJTENÉ KEDVES KOLLÉGA UR AZ ANYAGOT? NAGYON HÁLÁS LESZEK S TUDOM, HOGY MIVEL FOGOK TARTOZNI. KÁLNAI ELGONDOLKOZOTT S A LÉLEKBÉRLŐ AZALATT UJ SZIVARRA GYÚJTOTT. — RÁÉREK. MEGCSINÁLOM. MIKOR OLVASSA FEL? — CSAK HAT HÓNAP MÚLVA; HANEM ADDIG MINDEN HÓNAPRA FIZETEK 50 FORINTOT. ÁLL AZ ALKU ? — ÁLL. — TEHÁT HÁROMSZÁZ FORINTOT KERES. •— MINDENNAPI KENYÉRRE VAN SZÜKSÉGEM. — ES MEGINT NEKEM SZERZI A BABÉRT. — A KERTÉSZ IS MÁSNAK TERMELI. — HANEM AZÉRT BIZHATOM SZAVÁBAN ? — TELJESEN. — ÉS FÉRFIAS TITOKTARTÁSBAN ? —• MÉG INKÁBB. — MÉG VALAMIT. NEMCSAK A SZÉKFOG­LALÓÉRT, DE MÁR A SZEMLÉÉRT IS ÖRÖKRE LE VAGYOK ÖNNEK KÖTELEZVE. NEHÉZ UGYAN NAP­JAINKBAN VALAKINEK KENYERET BIZTOSÍTANI, DE ÉN IGÉREM, HOGY SZERZEK ÖNNEK VALAM TANÁRI ÁLLÁST. ELFOGADJA. — ELFOGADOM. — SZERETNÉM MÁR EGYSZER ELEMÉBEN LÁTNI. SZERETNÉM, HA BOLDOG LENNE s CZÉLJÁT ÉRNÉ. A MOSTANI ÉVTIZEDEK A KAPASZKODÓ ÉS SZÁMÍTÓ EMBEREKNEK GYÜMÖLCSÖZNEK; DE MEGVÁLTOZHATIK A KORSZELLEM IRÁNYA S AKKOR MEGFORDÍTVA LESZ MINDEN. LEGYEN TÜRE­LEMMEL ÉS KITARTÁSSAL, ÖNNEK MÉG VAN JÖVŐJE. EGÉSZ FIATAL EMBER, A KI MÉG AZ ILLÚZIÓKTÓL IS BOLDOG. TEHÁT MEG LESZ a DISSZERTÁCZIÓ ? — MEG. HAT HÓNAP MÚLVA ? — HAT HÓNAP MÚLVA. — UJ ADATOKKAL ? — UJ ADATOKKAL. — KEDVES KOLLÉGA, ENGEDJE MEG, HOGY OLYKOR-OLYKOR MEGLÁTOGATHASSAM, — SZÍVESEN. — MOST MÉG EGY PECSÉTET A SZERZŐDÉSRE : KÉREK EGY IGAZI, FÉRFIAS KÉZSZORÍTÁST. A SZELLEMI BÉRLŐ BOLDOGAN TÁVOZOTT TÜREL­METLEN UDVARÁBA S VEREBÉLYI MINDENT MEG­ÉRTETT KÁLNAI KÖVETKEZŐ SZAVAIBÓL: — HAT HÓNAPRA KI VAGYOK BÉRELVE. LEGALÁBB NEM HALOK MEG ÉHEN. NE TUDAKOLJ TÖBBET. MINDENT KITALÁLHATSZ. IGY KEZDŐDÖTT A FELAVATÁS UTÁN VALÓ ÉLET. A KEZDET MEGLEHETŐS KESERVES VOLT. LÉLEK­BÉRLÖK VETTÉK KÖRÜL A FIATAL EMBERT, A KI MAGASZTOSABB HIVATÁSRÓL ÁLMODOTT. DE MÁR IGY VOLT MEGÍRVA A KAJÁN SORS HAMISÍTOTT KÖNYVÉBEN S A FIATAL TUDÓSNAK MEG KELLETT ADNIA MAGÁT. KÉT ZSARNOK PARANCSOLTA. A NYOMOR ÉS AZ ADÓSSÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalom