Esztergom és Vidéke, 1881

1881 / 45. szám

Kamrai választások alkalmával kitűzte —* és pedig legteljesebb sikerrel — az ipar és kereskedelmi feltétlen nem- z éti es irányban való fejlesztésének zászlaját, kötelességének ismerte a maga részéről is a t. pályatársak fi­gyelmét felbivili arra, bogy a közelgő képviselőválasztások alkalmaval közös létérdekeink parancsolta kötelesség há­ramlik reánk oda hatni, hogy: 1- ször: ott, a hol a politikai párt­viszonyok megengedik oly férfin ajánl- tassék a képvisclőjolöltségre, a kivagy maga a megkíván tató parlamentáris ölő képzettséggel biró iparos vagy keres­kedő, vagy pedig a kinek előélete garantiát nyújt arra nézve, hogy kellő akarattal és függetlenséggel is bir az elhanyagolt iparérdekeknek erélyes és szakavatott szószólója lenni ; 2- szor : azon bármely politikai -párthoz tartozó képviselőjelölt, aki kö­rül az iparos választók zöme csopor­tosul, ismertessék meg a hazai iparos­ság jogos kívánalmaival, oly czélból, hogy az idevágó érdekek támogatására nézve esetleg ünnepélyes ígéretet is tegyen. Különösen kívánatos, hogy a II. 0 r s z á g o s i p a r o s-g y ü 1 é s ha­tározataiban foglalt következő kérdé­sek tekintetében nyeressék meg a képviselőjelölt leendő támogatása : 1. Az Ipartörvóny gyökeres módosítása eszközöltessék egyfelől a társulati, kényszer alapján, másfelől an­nak alapján, hogy önálló kézmüiparos csak az lehessen, a ki igazolni képes hogy megkezdendő iparát tanulta; 2. a keresk. és i pa r k am r á k- r ó l szóló törvény módositassék oly irányba’1, hogy ezen, az iparosok adó- filléreiből fentartott intézményben az iparérdekek hatályosabb és függetlenebb képviseletet nyerjenek; végre valahára kerüljön a törvény- hozás elé o két törvény revíziójára vo­natkozó novelláris törvényjavaslat; 3. vétessék foganatba az alsóbb fokú ipariskolák országos szer­vezése, a szaktestületek, a község és az államnak törvény által megállapí­tandó arányos hozzájárulásával ; 4. törvényhozásilag szabályoztassék a v ás á r ii g y, oly módon, hogy az engedélyezendő országos vásárok száma arányban álljon az egyes városok és községek forgalmi jelentőségével; 5. törvény rendelje az állami és közhatósági szükségle­te k n o k kizárólag a hazai 1 par által való fedezését; 6. törvényhozásilag rendeztéssék a h á z a 1 a s és a v á n d o r r a k t á r- iizlet, továbbá a f egy e n cz-i p ar, oly irányban, hogy a tisztességes te­herviselő helyi ipar és kereskedés jog­talan és méltánytalan károsodást ne szenvedjen. Mindmegannyi szerény és méltá­nyos kívánalmak ezek, oly szerények, a melyeken messze túlmennek a kül­föld iparosainak igényei .kormánynyal és törvényhozással szemben. A nagyiparnak adandó állami ked­vezmények tekintetében a kormány az imént megtette a kezdeményezést; na­gyon itt az ideje, hogy a kézműiparra is gondoljon, melynek százezernyi csa­ládot kell fenntartani, s melynek nem csupán a külföldi korlátlan verseny­nyel, hanem egyszersmind a pusztító szervezetlenséggel és kontárkodással is meg kell küzdenie. Elég volt a jóaka­rat hangoztatásából, az Ígéretekből és enquétekből: cselekvésre tényekre van szükség. Ennek szorgalmazását vegyék fel minden pártbeli képviselőjelöltje­ink programmjukba, jogosan kívánhat­juk ezt tőlük, — s annak idején kér­jük számon tett Ígéreteik mikénti be­váltását. A jövő országgyűlés hivatva lesz az uj ipartörvényt megalkotni s a többi fontos iparkérdések felett dön­teni Az eddigi jelenségek kevés kilá­tást nyújtanak arra, hogy ügyünk szak­avatott szószólóinak eddigi csekély száma növekedjék, sőt inkább valószínű, hogy az élére állított pártküzdelmek követ­keztében még csökkeni fog. Annál in­kább kötelességünk minden alkotmá­nyos eszközt felhasználni .arrav . hogy legalább a jelentékenyebb iparos né­pességű kerületek országgyűlési képvi­selői megismerkedjenek helyzetünkkel és sérelmeinkkel és legalább szavaza­tukkal mozdítsák elő a várva várt üd­vös törvényhozási reformokat. Hazafiúi tisztelettel A fővárosi iparosok köre v ál ászt ni á n y a. Tánczos Béla Ráth Károly titkár, elnök. Mooser Lajos emléke. (1807-1881,) Nem mulaszthatjuk el kötelességünket egy °ly férfiú emlékével szemben, a ki Esztergom művelődés történelmében az el­sők között fog szerepelni fölséges alkotá­sai által. Főpapságunk pártfogása következtében sokszor megjelent és sokat tartózkodott ná­lunk. A tisztes aggastyán most hosszú vi­szontagságos, de érdemteljes pálya megfu- tás'a után május huszonkettedikén örökre behunyta szemeit s meghalt Egerben, hol legvégső idejét töltötte. Egy egri egyházi zeneszerző, Zsass- kóvszky Endre a következe sorokat szenteli az ő emlékének: A magyar osztrák monarchiában, va­lamint külföld előtt is előuyöseti ismert Mooser Lajos orgonaépitész, végelgyengü­lés folytán s igen zilált anyagi viszonyok között e hó 22-én életének 74-ik évében Egerben meghalt. Tekintve azon tért, melyet ő huzamos éveken át hazánkban szakmája által elfog­lalva tartott, nem leend érdektelen rövid életrajzba foglalni az ő működését. A „Biographien salzburgischer Tou- künstler, cziraü 1349-ben Salzburgban megjelent lexicon szerint M. L. született 1807-ben Becsben, hol atyja orgoua-és zon­gora-készítéssel foglalkozott; nagybátyja Mooser Alajos ugyan e minőségben nagy névre tett szert Svájcban, különösen a frei- burgi nagy orgonának sikerült építése által. A most elhunyt M. L. apjának veze­tése, külföldön tett utazásai, s tanulmá­nyai folytán 1830-ban Salzburgban teleped­vén le, változó szerencsével mint orgoua- épitész megkozdé működését; sikerült or­gonáink hire csakhamar szélesebb körben elterjedésben részesült. — Magyarhonban az 50-es évek elején először is az eszter­gomi bazilika számára épített 50 változatú 3 billentyűzettel ellátott nagy orgonája ál­tal vált ismeretessé. Azután nemsokára az egri főszékesegyház 52 hangzóváltozatul 3 billentyűzetre terjedő nagy orgonájának el­készítésével Ion megbízva, s rövid idő alatt annyira keresetté vált, hogy a minden ol­dalról sűrűn érkező megbízásoknak alig volt képes a kitűzött időre eleget teuni. A jelen 19-ik században mai napig az osztrák-magyar monarchiában nem létezett orgonaépitész, a ki anuyi és oly nagyságú orgonákat épített volna, mint ő. Magában Egerben 7, az egri megyébeu legalább is 20 helyen az orgonák tőle valók. Ezen munkák után járó dij megközelíti a 800,000 frtot, mágáért az egri főtemplom orgonájá­ért kapott 21 ezer forintot. Ide nem értve ar. ország különböző helyein u. m. Félegy- háza, Fótb, Gyula, Kecskemét, Lőcse, Ma­rosvásárhely, Sárospatak s másutt épített többnyire 20—28 változatra terjedő orgo­nákat, Ausztria, Kariuthia és Galicziában is vau iák általa készült számos orgonák, azok közt kiemelendő a liuczi és salzburgi dómok a a kromsmünsteri apátság számára készített, az egrihez csakuem hasonló ter­jedelmű nagy orgonái. Életében legaláb is 140 orgonát épí­tett, a mi hallatlan az orgonaépítés törté­ben úgy uáluuk, miut Ausztriában. Az ő üzlete 1850-től 1864-ig a leg­virágzóbb állapotban volt, közönségesen 40 — 50 ember foglalkozott műhelyében, mely az Ő saját szép kétemeletes házában igen czélszerüen és szakok szerint volt be- rendezve. Az orgonaépitészet iránt érdeldő­a kisvárosi Adonisok körülzsongták, a kis­városi verselők megénekelték; szóval fel­tűnt, híressé vált és mindenki érdeklődött utána. Bélát persze sokat megszólták a hig­gadtabb mamák, hogy minek az a fényűzés minek az a pompa az aranyos kis lepké­nek. De hát Béla nem bánta, és csak dol­gozott és csak takarékoskodott. Béláéit eddig csak Kovácséit meghí­vását fogadták el. Oda is csak azért men­nek, hogy már egy kicsit megismerkedje­nek Ilkával. Kováesékuál épen egy kis szükköifí estélyt rendeztek, a melyre több mézeshetes menyecske meg volt híva, Ilka szenvedélyes tánczos volt, szeretett mu­latni; alig várta, hogy pompázzon. Mikor megvacsoráltak volt, IIIca öltöz­ködni kezdett. A háziasszony ebben a mun­kában sohasem segített. De már nem kor­holta az aranyos lepkét, hogy annyi ideig el tud bajlódni a tükör előtt. Ilka sohasem volt szebb, mint ma este. Sohasem hódítóbb, ingerlőbb és nyájasabb, kedvesebb. Eleven kis társaság gyűlt össze Ková­cséinál. Vigan foiyt a mulatság, aczigány pedig remekelve csinálta. Mikor már jól megismerkedtek egymással a vendégek, mi­kor már csak úgy pezsgett a fiatal vidám­ság, akkor azután tánezra kerekedtek. Ilka volt a társaság szeme-féuye. Ró­zsaszín selyemben, hófehér, telt karjain arauypereczekkel, tündöklő ékszerekkel, ki­pirult arczczal, égő szemekkel ellenállhatat­lan csábbal jelent meg. Pajkos és kaczérkodó volt miut lány­it oráb an, tüzes és hódító, mint mézes be­dőlt igen gyakran keresték fel az Ő minden­nel kellően felszerelt s megtekintésre méltó üzletét. Saját tapasztalásunkból állíthatjuk, miszerint Ladegastualc Weisenfelsben, és Walkeruelt Eudwigsburgban levő nagy or- gonagyárát kivéve, az ő műhelyét annak idejéu a legrendezettebbnek találtuk. Mooser Lajos mint orgonaépitész korá­nak magaslatán állott, s az akkori rendszer szerint épité orgonáit, melyek czélszerü berendezés, helyes dispositio, erős szerkezet, liangtöraöttség. jellemző iutonanof s -egyéb jeles tulajdonolt által tüntetik ki. A gyakran czélszerütleuül épült chorusolcou mindig ügyesen tudta a maga orgonáját elhelyezni, mi aichitectomcus képzettséget árult el. Hogy mégis anuyi megbízásai, s szépeu berendezett üzlete mellett nem birt anya­gilag gyarapodni: egyrészt nem eléggé szá­mit ó, nem körültekintő s ha a „de mortius nihil nisi verum“ szerint tekintjük öt — kissé könnyelmű életmódjának tulajdonít­ható. Ezek folytán üzlete rohamosan ha- uyatlaui kezdvén, 1868- ban vagyonikig egészen tönkre menve Egerbe költözött. De már itt nem bírta magát többé regressi- rozni, ^ a meunyibeu hajlott kora mellett balfülére még is siketült; ezen, egy orgona építészt különösen sújtó körülmény által szakmájának kellő vezetésére csaknem tel­jesen képtelenné válván, pusztán orgonák javításával és kisebbszerü orgonák készíté­se által tartá fen életét. Nélkülözések közt élve, igen elhagyta magát. Nagyon természetes, hogy ezen álla­potában a kor is túlszárnyalta őt, a men­nyiben az orgonaépitészet terén a legköze­lebb múlt másfél évtizedben felmerült haladásról, nevezetesen a dugasz szélládák, ujhanguyilásról a nyelvváltásoknál, s különösen a nagy orgonáknál a játszásra illetőleg az orgona könnyebb kezelésére nézve előnyösen alkalmazott pneumaticus gépezetről, s más apróbb újításokról, miket nálunk Angster Pécsett, és Rieger testvérek Jägerudorf bau uj orgonákuál már is czél­szerüen alkalmaznak, — alig sejtett vala­mit. Meg kell még említenünk, miszerint M. L. zongorák készítésével is foglalkozott; zongorái ugyan nem bírtak egy Beckstein, Bittner, Erard, vagy Schiedmeier-féle erős gépezettel, azonban egyszerű, csinos külse­jük, ruganyos h augnyomiutásuk, nem erős de annál kedvesebb hang által tűntek ki ; úgy hogy Mayerbeer világhírű dalmüszerző, s nagy zougoravirtuoz valahányszor agas- teini íürdőben időzött, mindig Mooser mű­helyéből való zongorát használt. Két fia maradt: Károly és József. Az első jobbadán a Szepességeu orgonák készí­tésével, s régiek jasitásával foglalkozik; a másik 14 éves lévén, segédképen mellette alkalmazva volt. A boldogult öregnek te­metése a hó 24-én ment végbe. Nyugodjék békében! Hire k. — Herczegprimásunk a, főváros­ból, hol az ország-gyűlés bezárta miatt volt, pénteken reggel a gyorsvonattal hazaérkezett s a pünkösdi bérmáláso­kat maga fogja végezni. teibeu. Csakúgy szórta csintalan megjegy­zéseit s bolonditó mosolya még az öreg urak félszázados homlokáról is lemoso- lyogja a komolyság redőit. A fiatalság rajongott értté, a leánykák irigyelték, s a fiatal asszonyok megszólták és Bélának nem gratuláltak. A kis kaczér nem bírta tovább. Máj fi­úéin lerogyva foglalt helyet a szoba sar­kában s alig- jutott szóhoz. Piros ajkai el­tikkadtak, homloka fehérebb volt a már­ványnál és arcza majd megcsattant a há­borgó vértől. Kezei forróit, szemei lesütve, keble hevesen dobogott s piczi lábai resz­kettek. — Nem bírom tovább, Arthur, — suttogá halkan egy csinos fiatal urnák, a la gyöngéden és szerelmesen tekintett reá, — Kíméljeu meg Arthur. — A megpótlás reményében szép asz- szony . . . válaszolta halkan, édesen, hó­dolva és szerelmesen, a fiatal ember. — Beszélgessünk inkább .... Lássa Arthur, milyen izgatott vagyok . . . — Csak kimerült, szép asszony... — Szivem erős verése elveszi a szót. — De nem a gondolatot. Egyet gon­dolunk-e ? — Mit gondol, Arthur ?. . . — A mit érzek, a mit kimondani alig lehet. — Hát mégis vau rája szó..* — Talán vétkezem, ha kimondom. . . — Csalt Ősziute lesz . . . — És nem fog megneheztelni reám... —- Nem tudnék. — Szeretem Ilka . . boldog vagy. Most pedig megosztom szi­vemet és a felét neked adom, aranyos kis lepkém. Csakhogy néhány nap múlva másként beszélt. — Minek az a selyem ? Hadd azt ün­neplőnek. Minek az az ékszer, hadd azt pa­rádénak. Ne hitegesd a világot. Nincs ne­künk még annyink, hogy kétszer ünnepel­jünk egy héten. — Nekünk hat napot kell dolgoznunk egy napi drága pihenőért. Ak­kor is az isten kedvére öltözködünk, csí- noskodunk. Hidd el Ilkám, hogy én jobban szerettelek, amúgy falusiasam Viselkedjél az ón kedvemért megint régiesen. Az őszinte asszony engesztelő szavára Ilka egy kicsit eltűnődött, azután ezt vá­laszolta t — Kedves jó anyácskám, Béla engem igy jobban szeret. Ne kívánja hogy dol­gozzam, mert sohasem dolgoztam, Az én lágy kezeim nem törődtek munkához. Hagy­jon megboldogságombau.Higyje el jó anyács­kám, hogy majd fogok én dolgozni még eleget. Majd úgy fogok tenni, a hogy meg­várják, csak most ne zavarja gondokkal boldogságaimat Én tudom, hogy igy szebb vagyok és Béla igy jobban szeret. A háziasszony nem felelt, hanem ki­ment a boltba, hol Béla munkába volt me­rülve és segített neki. Úgy mint az előtt. De szótalanabh és szomorúbb volt, mint azelőtt Ilka pedig benn maradt az illatos szobában, s. meg- csinosgatváu fürtjeit a tükör előtt, moso­lyogva suttogá : .— Erről az életről álmodtam én any- nyi sok szép álmot. Ez az élet az az üd­vözítő mennyország, a melyről csak titkos sejtelmem volt . .. Azután megtelepedett asophábau, elő­vette a divatlapot s nagy gyönyörrel szem- lélgette a párisi nők csodálatos találékony­ságait a divat világában. Mikor azután be­jött Béla, édes mosolylyal borult nyakába, marasztotta, kérlelte és a boldog férj leült melléje s megpihent üdvössége körében. — Elinegyüuk-e ma este Kovácsuk­hoz ? — kérdé. — Elmegyünk, édesem, A mama ugyan nem szívesen tart velünk. — Ne is fárasszuk kedves- A szegény mama sokat dolgozik, este fáradt. — Majd a rózsaszint veszem magamra. Ugy-e abban legszebb vagyok? — Legszebb, édesem. Erre azután megszakadt a beszélge­tés és folytatják csókkal, öleléssel, boldog­sággal Béla mindent megtesz, a mit Ilka kér és semmit sem hisz édes anyja jöven- dölgetéseinek. Szentül hiszi, hogy Ilka sze­reti s nem mer kételkedni hűségében. Meg­feszített szorgalommal dolgozik, lemond szokott élvezeteiről, olcsóbb dohányt szí, egyszerűbb ruhában jár, kerüli a társasá­got, nem költekezik és mindezt csak azért, hogy Ilka annál inkább ragyogjon, tündö­köljön és szeressen. Az aranyos kis lepke pedig nagyon boldog volt. Egy hónapja múlt, hogy Ilka Béla fe­lesége. Egy rövid hónap s máris mindenki ismerte őt a kis városban. Eddig nem igen jártak társaságokba és mégis, a ki látta férje karján, az meghajolt szépsége előtt. A kis város szépei kezdtek féltékenykedni, apró pajkos mondák kezdtek róla keringeni, fMT Folytatás a mellékleten. TWS

Next

/
Oldalképek
Tartalom