Esztergom és Vidéke, 1880

1880 / 53. szám

A menet a kerektemplomtól indult el jóval kilencz óra után s száz ötven fáklya világította meg a Budautcza sokszínű kis házait. Pali az ö nótás rokonaival csüggedetleuül csinálta az indulókat s igy ért a menet Frey Fereucz boltjáig, hol a kiküldött urak Feichtinger Sándor úrral csatlakoztak a me­nethez. Csáky gróf az alispán lakása balconján fo­gadta a fáklyászenét. A városház tanácsterme, a benczések épülete s a ferenczesek zárdája a szom­széd és átellenes házakkal ünnepélyesen ki voltak világítva. Midón a menet az uj plébánost az erkélyen észrevette hosszas éljenzésekkel 1 üdvözölte. A lelke­sedés csillapodása utáu — Dr. Feichtiuger Sán­dor, városunk érdemekben megőszült, jubilált férfia lépett elő s néhány meleg szóval üdvözölte az uj plébánost. Szerencset es kitartást, buzgosagot es egészséget kívánt neki, hogy munkáját az ő aka­rata s a hívek java szerint végezhesse. A szónok meleg szavait hosszantartó éljenzések követték. —- A városháztéren taraczkok dörgése. Pl ébánokun k meghatott s z a v a k b a n mondott köszönetét a közönség szereteteért s meg­köszönte a nap minden kitüntetését. Lelkes éljenek s uj mozsárlövések rekesztették be a gróf szavait. Ezzel a fáklyás menet a városház udvarára vo­nult, hol a fáklyafény ugyan elaludt, de nem az a szeretet, mely gróf Csáky Károlyt fölavatása ün­nepén annyira körülvette. (ó.) Hírek. —Azuj félév mai számunkkal kezdődik. Kérjük olvasóinkat az előfizetések megújí­tására, úgy a hátralékosokat a hátralék beküldésére. — Gróf Zichy Jenő tegnap városunkon ke­resztül utazván s ez alkalmat fölhasználta arra, hogy iparosainkkal értekezzék. Az iparos szövetkezet ügyében az ipartársulatok elnökei biz. ülés tartván ez alkalommal bejelentetett, hogy Zichy Jenő gróf érintkezni óhajt a bizottsággal, minek folytán egy küldöttség választatott, mely küldöttség Frey Ferencz szívessége folytán az ő házánál értekezett a gróffal mely értekezlet eredménye: a jövő vasárnapra kitű­zött átalános iparos gyűlésnek elhalasztása, hogy addig a létesítendő szövetkezet czéljn és tervezete ki dolgoztassák. A gróf az esti vonattal elutazott. — A műkedvelő társulat múlt vasárnapra egybehívott közgyűlése a tagok rész vétlensége mi­att újólag nem volt megtartható. A jelenlevőkből alakult értekezlet sajnálkozását fejezi ki a társulat hivatalnokai és választmánya részéről tanúsított kö­zöny és egykedvűség fölött, kik félretéve minden kötelességet a reájok ruházott tisztet ily módon töl­tik be. (?) S valóban szomorú dolog, hogy egy ilyen életre való és hivatással bíró egyesület közgyűlé­sére négy mondd négy tag jelentkezik s az ér­tekezlet által kimondott rosszalást teljesen osztjuk és aláírjuk. Megállapodott továbbá az értekezlet abban, hogy a jövő hó 11-ikére újólag egybehí­vandó s minden körülmények között határozatképes közgyűlésén a társulat feloszlását fogja ajánlani s a leltár és vagyoni állapot megvizsgálásával s be­terjesztésével egy Kőrösy László elnöklete alatt, Bártfay Géza társulati titkár s Lányi Adolf urakból álló bizottság bizatik meg. Most tehát már csak az egykor oly szép lelkesedéssel megindult s csakha­mar pangásra kárhozott ügy legalább tisztes vé­get érjen. — Beküldött dolgok. A hévíz partján a kis- duna hidjáig a faültetvények jó része a kellő gon­dozás hiánya miatt elszáradt ; az ott halászó paj­kos gyermekek azonban egy kettőt akként törtek ketté, hogy esténként az arra sétálók kellemetlen eshetőségnek vannak kitéve. Nem lehetne itt a ren­dőrség figyelmét igénybe venni ? — A Csáky gróf tiszteletére rendezett fák­lyás zene számadása. I. Beszédes Sándor ivén. — Marosi József 1 fr. Brenner .Jószef 1 fr Kaán János 1 fr. Pongrácz Zsigmoud 2 fr. Nagy Ibiire 1 fr. Pissuth István 1 ft. Maiina Lajos 1 fr. Burány János 1 ft. Barta Adolf 1 fr. Niedermann Pál 1 fr. Kruplanitz Kálmán 1. fr. Beszédes Sán­dor 1 fr. 13 forint. II. Kőrösy László ivén. Mol­nár János 1 fr. Schönbeck Imre 1 fr. H. Imre 1 fr. Androvics A. 1 fr. Kiinda Kezső 1 fr. Kormuth Gyula 20 kr. Dóczy F. 20 kr. Zoller Mihály 30 kr. Mihalik Bálint 20 kr. B. . . . , J, ... 50 kr. Haan Rezső 1 fr. Posta hivatal 50 kr. N. N. 30. N. N. 10 kr. S. F. 30 kr. Boronkay Lajos 1 fr. M. M. 30 kr. Forster János 1 fr. Bayer Ágost 30 kr Hofbauer Ferencz 50 kr. N. 50 kr H. F. 20 kr. Schwarczel Borbála 30. kr. N. N. 40 N. N. 20 kr. 13 fr. 30 kr. III. iv „Esztergom és Vidéke" ive. Kovács Albert 50 kr. Svoooda N. 50 kr. Valch Mátyás 50. kr. Frey Vilmos 1 fr. Schwinner őrnagy 1 fr. Frey Ferenez 1 fr. 4 fr. 50. IV, iv Schwarcz József ivén Hulinyi Péter 1 fr. Schwarcz József 1 fr. Gogola Eerencz 1 fr. Dóczy Autal 50 kr. Kun Mi­hály 50 kr. Viszolay János 50 kr. Neuszidler Ign. 50 kr. Kubovics Iguácz 50 kr. Muráthi József 50. Klein Jokl 50 kr. Tóth József szőke 50 kr. Hor­-th Ferencz 50 kr. Horváth Mihály 50 ki. Lien '£' *►<> kr. Tóth János 50 kr. Major János 50 kr , Niedermann Endre 50 kr. összesen 10 ft. 1. ivén 13 frt. ! II. ivén 13 fr. 30.III. 4 frt. 50. IV. ivén 10 frt Összes j bevétel 40 forint 80 kr. Kiadás : I. Kicziuger Jó­zsefné 70 fáklya 30 frt. II. Jónás Pál zenésznek 5 frt. III. Gyertyák ára és kanót 74. kr. IV. Ta­kács szolgának ï frt. V. 2 rendőrnek 2 frt. összeg 38 frt. 74 kr. Bevétel: 40 fr. 80. Kiadás: 38 fr, j 74 kr. Marad 1 fr. 26. Mely összeg a városi sze- gények javára Tettes városi kapitány urnák átada- J tott. Esztergom 1880 június hó 30, Beszédes Sán- ; dór. Kőrösy László. — Â Körmöczbányai főreáltanoda ez évi ér- | tesitője bektíldetett. Történeti és földrajzi muzeu- j mohról bocsát elő egy igen helyes értekezést és j ezután a főreáltanoda történeti adatait, tananyagát, ! a tanerőket sat. közli. A tanulók összes száma 208, mely 26 megyéből gyűlt össze. Esztergomra egye 3 tanuló által van képviselve, és pedig az 5-ik osz­tályban ' Mattyasovszky Ágost, a 6-ik osztályban | Rédly Gyula és a 7-ik osztályban Éttér Kálmán ál- ; tál. A jövő tanév sept. 1-én kezdődik, a beiratá- | sok augusztus hó négy utolsó napjain eszközöltet­nek. Scüröder Károly igazgató, — F.rtesitö, a pannonhalmi sz. Benedek rend esztergomi főgymnaskrínáról az 1879/80 tanév vé­gén, közzéteszi Fehér Ipoly igazgató. Az értesítő mindenekelőtt az uj főgymnasium rajzával lep meg s ezután közli az uj épület építési történetét az igazgató tollából, mely a legkisebb részletekig ki­terjed mindenre. Ezután következnek a történelmi adatok a lefolyt évhez, mely kitüuteti, hogy a fő- gymnasiumban a lefolyt tanévben 13 benczés és 2 világi tanár működött. Teljes áttekintést nyújt a Koltay Virgil tanár vezetése alatt állott önképző kör működéséről és a Schedl Arnulf vezetése alatt [ állott dalegyesületről, mely értesítések szebben szól­nak minden dicséretnél. A segélyző egylet működé­séről ugyancsak teljes átnézetet ad, melyből a főbb adatokat már közöltük. A végzett tananyag szór- . galmas és könnyű áttekintést! összeállítása utáu kö­vetkezik az érdemsorozat, és a tanulókról a sta­tisztikai kimutatások. A tanulók száma a lefolyt év végén 275 volt. Végül értesítés a jövő tauév meg­kezdéséről, szerint a tanulók fölvétele a jövő évre augusztus hó három utolsó napján történem!, a tanév pedig szept. hó elsőn veszi kezdetét. Az uj gymnasium rajzát, úgy a tervet Kovács Ferencz építész rajzolta és igen csinosan Beszédes kőuyom- dája állitá ki. — Szini előadás. A fővárosi kereskedő ifjú­ság kirándulása alkalmával, mint tudjuk, a hatva­nas bizottság Beődy Gábor színtársulatát hívta meg Komáromból egy díszelőadás rendezésére. Beődyék elfogadták a megtisztelő felhívást s vasárnap csaku­gyan színre is lépnek. Előadásra kerül egy három felvonásos vígjáték, az alig ismert : Nemes Szal­maváriak, Kocsis Irma, Cserváry Ilonka és Feke­te egyes részleteket fognak énekelni az Aidából s az A fr ikain ő-„bői. így tehát megint viszontlát­juk a derék társulatot s megint alkalmunk lesz ven­dégeinknek, de magunknak is nemes szórakozásra. Előadásra jegyek előre válthatók, Nagy Pál ur ke­reskedésében. — Reáliskolai zárünnepély. Lélekemelő ün­nepet ült városi reáltanodánk tegnap, midőn a ta­névet befejezték. Díszes vendégek gyülekeztek össze. Ezek közt tiszteltük alispánunkat, uj plébánosunkat s több előkelőségünket. Dr. Feichtinger Sándor, mint tanodái főigazgató tartalmas és szívhez szóló beszédben fejezte ki elismerését a buzgó tanárok s háláját a szives adakozók iránt; kik az ifjúság ser­kentésére és jutalmazására valóban szép áldozato­kat hoztak. Kiválóan kiemelte a takarékpénztár ál­dozatkészségét száz forintnyi összegével s a keres­kedelmi és iparbank ajándékát ötven forintjával. De maguk a tanárok is derekasan kozzájárultak a szor­galmas ifjak jutalmazásához. Az ünnepélyes beszéd után a jutalmakat s a bizonyítványokat osztották ki, mire az ifjúság hálás lelkesedéssel éljenezte meg derék tanárait. — Fischer János Géza mai hirdetésére külö­nösen a vidékiek figyelmét felhívjuk. Clement Károly jóhirnevtí üzletének hiteléta szorgalmas kereskedő csak gyarapította. — Bérbe adott iskola. Alig akarjuk elhinni de szavahihető ember tudósit, hogy Lábatlan köz­ségében a nagy erőfeszítések utáu fölépített iskola nem tudom miféle raktárnak, magazinnak van ki­adva. Egy kissé sok a kedélyességből és azt már nem hisszük, hogy ez a törvényhatóság vagy a tan- felügyelő tudtával történjék, hanem épen azért tu­domásukra hozzuk az ügyet. — A reáliskola huszonhárom éves fönállása történetében mindenesetre legnevezetesebb actus lesz, hogy olyan helyiségeket kap, melyek emelkedését csak fokozni s létét csak biztosítani fogják, ügy értesülünk, hogy a jövő tanév már a volt gymna­sium helyiségeit nyitja meg a reáliskola számára. — Gyászjelentés. Héya-Paczolai Vilma saját és gyermekei nevében szomorodott szívvel jelenti forrón szeretett fivére Paczolay László k. táblai biró f. hó 30-á\\ élete 59-ik évében szélhüdés kö­vetkeztében történt gyászos elhunytál. Temetése jul. 1-jén d. u. 5 órakor a muzslqi sirkertben En­gesztelő mise jul. 2-áu. 10 órakor. Béke legyen poraival. — A hatvanas bizottság banquette rendezése. A budapesti kereskedők fogadtatására alakult 60-as bizottság kebeléből kikütdött s a banquet előleges rendezésével megbízott allbizottság tegnap tartott ülésében megállapodott hogy Úgy az ebéd mint a tánczvigalom a Fürdő vendéglőben fog megtartatni; és pedig hacsak az idő nem fogja megváltoztatni a programot úgy s már előre is kedélyesnek Ígérkező ebéd az e czélra renoválandó kerti helyiségben fog lefolyni. Ami a rendezést illeti a legtapiutatossabb s legügyesebb intézkedésekről biztosíthatjuk a közön­séget. Lesz hivatalos toaszt is; az elsőt Frey Fereucz a vendégekre a másodikat Reusz Jórsef a hölgyekre Marosi József pedig a kereskedőkre fogja emelni poharát. — Esztergomi induló. Semmit többet, mint ennyit Írnak eiről lapunknak Budapestről, hogy : alkalmú esztergomi induló is készült. A levél ko­molysága kénytet elhinni, hogy igaz. Majd meg­hallgassuk.-- A „Kincsem* pezsgő. Jókai Mór, miutaz irók és művészek társaságának elnöke a következő levelet iutézte Prückler Ignácz budapesti pezsgő- gyároshoz jfMidon az „írók és művészek-társasága" köszönetét nyilvánítja önnek szives adományáért, azon 50 üveg „Kincsem" pezsgőért, melyet ön a társaság esztergomi kirándulása alkalmiból ajánlott fel nekünk, el nem mulaszthatjuk egyúttal megje­gyezni, hogy a kedélyesen elköltött pezsgő, mint az ön hazai gyártmánya, általunk oly kitűnőnek ta­láltatott, hogy nem kételkedünk kimondani, mely szerint az minden tekintetben becsülettel megállja helyét a legjobb minőségű frauczia pezsgőkkel szem­ben is. Fogadja ön ismételten is köszönetét a tár­saságnak szives raegemlékezéseért. Kelt Budapesten 1880. június 11. Jókai Mór s. k., az „Írók és mű­vészek társasága" elnöke.-^ — „A yankee-k országa" amerikai napló­jegyzetei után iita Kompolthy Tivadar. A yankee-k országa, Eszakamerika az újabb kor zászlóvivőjekint tekinthető a haladás terén, ügy a politikai, — mint a társadalmi élet fejlettebb ott, mint öreg Európánk bármely felvilágosultabb államában s az ottani ipar- s kereskedelmi viszonyok bizonyára irányadói lehetnek anyagi érdekeinknek. Szerencsés voltam Eszakaraerikát pár év előtt beutazni s ta­nulmány tárgyává tenni nevezetesb intézményéit. Szemtanúja voltam ama nagyszerű mozgalomnak, mely az ipar érdekeit emelőleg, társadalmi. tekin­tetben ujjáteremté túl az Oczeánon a föld legna­gyobb köztársaságát. . . s mely mozgalom Európá­ban az internationalisták kárhoztatandó tüntetéseiben s a felizgatott munkások strieke-jaikan nyilvánult. Amiket Amerikában tapasztattam, — részben napi sajtónk utján közöltem s az érdeklődés, mely e köz­leményeimet a nagy közönség részéről hazánkban kisérte, buzdított a jelen tanulmányinü megírására is. Ami magyar társadalmunkat, illetve iparososz­tályunkat a mai viszonyok közt, mikor az egész világ az uj földre való kivándorlásról beszél, érde­kelheti Amerikát illetőleg, azokat a tapasztalatai­mat megírtam ebben a könyvben oly élethűen, mint ahogy ezek emléke lelkem előtt tisztán fog lebegni minden a. „A yankee-k országa" f. évi július kö­zepén jelen meg 8 nagy veliuiven 8-ad rét alakban elegáns borítékkal. A mű megrendelési ára 1 frt. selyemkötésben, aranymetszettel 2 frt. Előfizethetni e lapok szerkesztőségénél. A mü összes jövedelmé­nek felét szerző a váczi ált. ipartársulat alaptőkéje gyarapítására ajánlta föl; miért is e összes párto­lóinak névsora az összeggel együtt a mü végen üözöltetni fog. Szerkesztői posta. Mély úti. Helyben. A szőllőinoly cochylis roserana Traubenmade, egészen más, mint a phylloxera vastatrix. E két fogalom össze van zavarva és igy nem használható. Szőllőinoly van Esztergomban, de még nincs phylloxera. Beküldetett. Az Esztergomi Közlöny múlt számában kosár­fürdőimet szenyeseknek állítja valaki. Jöjjön lmzám akárki személyesen és győződjék' meg róla, hogy kosárfürdőim nemcsak legtisztábbak, de olyan jó karban vannak, milyenben Esztergomban kosárfür­dők sohasem voltak. Különben maga a közönség nem talál hibát, hanem olyanok becsmérelnek, a kik nem személyes meggyőződésből szoktak irai. Korányi József. Egy kis kutya, hosszú szőrű, fehér szinti, sárgás foltokkal e hét hétfőjén elveszett a Si mór János utczábau. A ki visszahozza vagy biztos nyomra vezet 5 frtuyi jutalomban részesül e lap kiadóhiva­talában. A kutya neve Nuszi, Nyilvános elismerés. T. Marx Antal urnák helyben. Fogadja kö­szönetéin ügyességéért mely valóban méltó az el­ismerésre s dicséretre, egyedül önnek köszönhetem hogy beteg fogamtól — mely miatt roppant sokat szenvedtem — megszabadultam. Tehát ajánlhatom azon t. közönségnek, mely fogfájásban szenved, hogy Marx Antal ur ügyessé­gét a legnagyobb bizalommal igénybe veheti. Üdvözlöm Önt s maradok tisztelője Szeré nyi Rezső. Felelős szerkesztő.: Kőrösy László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom