ESZTERGOM XXXVII. évfolyam 1932

1932-12-21 / 134. szám

kek megvédésére a Gömbös kor­mányhoz emlékiratot nyújtottak be. Az emlékiratba a munkanélküli­ség enyhítésére, illetőleg a munkás­kérdés gyakorlati megoldására a kö­vetkező javaslatokat foglaltuk: Munkásainknak minden körülmé­nyek között azonnali munkaalkal­makat és tiszteséges keresetet kell biztosítanunk, mert az inségakciók és népkonyhák munkásnépünket még jobban proletarizálják. A tömegmunkaalkalmakat nyújtó vízszabályozási-, útépítési munkála­tokat, szikesföldeknek digózással (föld fel forgatással) való megjavítási munkálatait, amelyek a legnagyobb munkanélküli időben, csak ősszel és télen foganatosíthatók, meg kell in­dítanunk. Erdősítéssel és fásítással is teremtsünk munkaalkalmakat. Mezőgazdasági és föld munkásné­pünket a nemzeti közösségbecsakis gazdasági és szociális helyzetének mielőbbi megjavításával lehet bekap csolni. A Duna-Tisza csatornát meg kell építenünk, mert az mindenkép gaz­daságos és több éven keresztül meg­oldja a munkásság, illetőleg a mun­kanélküliség súlyos kérdését. Munkásnépünk egyik részét le kell telepíteni, hogy ezzel tehermente­sítsük a munkásvármegyéket. A munkásügyi hitel kérdése is meg­oldandó megfelelő mnnkásügyi hi­telalap rendezésére bocsájtásával. Egészséges munkáslakások töme­ges építését lehetővé kell tenni, mert egészséges munkásnép csak egészséges lakásokban élhet. Mun­kásgyermekek olcsó iskoláztatása és a munkásnép olcsó felruházása min­denkép biztosítandó. A munkaköz­vetítést minden téren legteljesebb mértékben ki kell terjesztenünk és egységesítenünk kell, de az OTI túl­méretezésének megszüntetésével, a visszaélések kiküszöbölésével és a munkaadók teherbíróképességének figyelembevételével. Munkásszálló állítandó fel Buda­pesten a munkakeresés céljából Bu­dapestre feljött, vagy átutazó vidéki munkások emberséges elszállásolá­sára. Azonnali munkaalkalmak terem­tésére kell fordítani a befolyó szük­ségadót és az inségakcióra szánt pénzeket. Az OTI és MABI feles­leges pénzeit közhasznú beruházá­sokra, építkezésekbe kell befektetni. Mindazok, akik adóikat készpénzben nem tudják megfizetni, mert termé nyeiket értékesíteni nem tudják, fi­zessék meg terményben s az igy be­folyt terményekből fizethetnék a munkások munkabérének bizonyos hányadát. — A városi csatorna és vizvezetéképitési munkálatok meg­indítandó k, mert ezek az érdekeltek pénzeiből végrehajthatók és sok munkaalkalmat jelentenek. A nem zeti termelésből kivonult magán­tőke a nemzeti termelésben való részvételre kény szer ítendő. Az elhagyatott, jóakaratú veze­tésre és támogatásra szoruló mun­kásnépünk felkarolása kétségtelenül a legszebb emberi keresztény és ma­gyar cselekedet. Adja az Isten, hogy emlékiratunk az abban foglalt gyakorlati javasla­tok megvalósításával, utolsó jajkiál­tása legyen a sokat szenvedett és jobb sorsra érdemes magyar mun­kásnépünknek. A pótadó legföljebb 50 százalék lehet a jövő évben. A városok Lapja írja : Az idén a belügyminiszter rendelete alapján a községek 85 százalékos pótadót is kivethettek. Most azután újabb ren­delettel a jövő évre kivetendő ,leg magasabb községi pótadót az állami adók 50 százalékában állapította meg a belügyminiszter. Az alispá­nok a pótadót 50 százalékon felül is megállapíthatják, de csak azoknál a községeknél, amelyek a borfogyasz­tási adó mérséklése következtében bevételeiknél veszteség.-t szenved tek és ezeknél is csak olyan mér­tékben, amilyen százaléknak a bor fogyasztási adónál bekövetkezett veszteség megfelel. Tíz százaléknál nagyobb mértékben azonban a pót­adót ezeknél a községeknél sem le het fölemelni, tehát a pótadó együt­tes százaléka a hatvan százalékot sem haladhatja meg. A Lajta folyó vizét az osztrá kok a Fertő tóba óhajtják vezetni és igy hatalmas és olcsó vizhajtó­erőhöz akarnak jutni. Tilos a jazz Vácott, bol a cigá­ynok panasszal fordullak a rendőr­séghez, mire minden jazz-band mű­ködését betiltották. ROYA S. Midőn a fenti címen apró kritikai megjegyzéseimet írom a helyi napi eseményekhez, megvallom, a sze­rintem legjobb katolikus folyóirat, a Magyar Kultúra Pajzs és kard című rovata lebeg szemeim előtt. Ebben a rovatban teszi szóvá ez az előkelő folyóirat a közélet, társada­lom, intézmények és egyes közsze­replők kilengéseit. Teszi pedig ezt igen előkelő formában ugyan, de nem egyszer maró gúnnyal, amire ha felszisszennek is az illetők (hi­szen az a célja a cikkeknek), de arról nem tudok, hogy a javító cél zattal megírt igazságok miatt vala­melyes terrorisztikus fellépésben lett j volna részük az illusztris cikkírók­jnak. A Magyar Kultúra kritikai cikkei nyomán nem egyszer gyö j nyörködtünk előkelő polémiákban, jmint például dr. Bangha Béla és (vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre baj­I vívásában a katolikus magyar vagy I magyar katolikus kérdésében. Azon­ban a mi kis vicinális felfogásunk szerint a közélet emberei kötelesek még a kíméletlen kritikát is tűrni, j természetesen csak addig, míg nem a saját személyükről van szó, mi­helyt azonban saját becses szemé­lyük és cselekedeteik kerülnek bon i colókés alá, fűhöz fához szaladnak, ; sőt még perindításokkal is haj bin dók terrorizálni és a jogos kritikát elhallgattatni. Nem od i Buda!, nem ugy verik a cigányt! Békét és fegyelmezett magatar­tást követelünk mindenki részéről s igazán nem vagyunk hajlandók a pofozógép szerepét vállalni. Nem vagyunk hajlandók a közjót szol­gáló önzetlen munkánkat és törek­véseinket kipellengéreztetni. Béke­szeretetünk nem mehet odáig, hogy gyáván meglapuljunk az olcsó de­magógia előtt; alattomos támadá­sokra mindenkor meglesz a nyilt feleletünk. Nem keressük a harcot, de nem is térünk ki előle, ha pro­vokálva leszünk. Senkitől sem kö­V3teljük, hogy egy véleményen le­gyen velünk, mindenkor tisztelni fogjuk az ellenvéleményt, ugyan azt kívánjuk azonban meg velünk szemben is. Nyilt sisakkal, tisztes­séges úri fegyverekkel kívánunk részt venni a közélet harcaiban, melyeket a fórumon, nem pedig hangfogó, zárt ajtók mögött kívá­nunk lefolytatni. Városunk levegője elismerten tiszta és jó, azt akarjuk, hogy minden vonatkozásban az le­gyen. A közönség lelkében meg­mar a bajkeverő gyűlölkö egységet, összetartást, rendet, utálta dést, ­fegyelmet és munkát akar. Jó lesz minden oldalon megérteni az idők szavát, mielőtt még nem késő! R EL t€. Éjjeli szolgálatot december 17—23-ig Takács István „Fekete Sas"-hoz cím­zett gyógyszertára (Ferenc József-út) teljesít. Karácsonyi % gyermekfelruhá­zás. Esztergom város elemi iskolái­nak azon~tanulói, "akik a karácso nyi ünnep alkalmából ruhát és cipőt kapnak, csütörtökön délután 5 órára szüleikkel együtt az Esztergomi Kat. Legényegyletben gyülekeznek a fel­ruházásra. A nagyszabású szeretet­akciót Mátéffy Viktor prépost-plé­bános intézi. Egyházi kinevezés. A biboros­hercegprímás Mucsicska István hit­oktatót Budapest-herminamezői káp lánná nevezte kj, Halálozás. Az esztergomi m. kir. erdőgazdasági szakiskola tanára Osztroluczky Tibor m. kir. íőerdő mérnök december hó 19 éjjel 1 óra kor Budapesten meghalt. Temetése december hó 21-én délután 3 óra­kor lesz a budapesti kerepesi teme­tőben. Esztergomi tanítóképző egy­házzenei hangversenye. Az esz tergomi érs. rk. tanítóképző ifjúsága dr. Pántol Márton hittanár vezeté sével vasárnap este fél 6 órakor adventi és karácsonyi hangversenyt rendezett az intézet nagytermében, melyet ez a'kálómra zsúfolásig megtöltött az érdeklődő közönség. A megjelent előkelőségek sorában láttuk dr. Serédi Jusztin ián bíboros­hercegprímást, aki aznap délután fo­lyamán érkezett haza a fővárosból, dr. Breyer István püspököt és még több egyházi és világi előkelősé­get. A tartalmas műsor szebbnél­szebb egyházi énekszámokból ál­lott, amelyek hatásának elmélyíté­sére a Szentírás megfelelő idéze­teit olvasták fel az egyes műsor­számok előtt. A növendékek fegyel­mezett, egyházias szellemű éneke különösen a szakemberek előtt je­lentett ritka élvezetet. A gregorián­énekszámokat oly precíz előadás­ban hallhattuk, amilyet külföldön is csak kevés helyen találhatunk. A műsor közben „Jönnek a beílehe­mesek" c. karácsonyi jelenet si­került előadásában gyönyörködhet­tünk, amelynek bagulata a falu jámbor népét varázsolta szemünk elé minden kedvességével. A hang­verseny nagy sikere egyként ér­deme a lelkes hittanárnak és az őt megértő derék képzősöknek. Temetés. Lapunk legutóbbi szá­mában jelentettük, hogy Szemerédi József únyi körjegyző 38 éves ko­korában agyvérzésben hirtelen meg­halt. A megboldogultat nagy rész­véttel temették el vasárnap délután 3 órakor. Reviczky Elemér főszolga­bíró, járási tisztviselők, Bajna, To­kod, Sár'sáp, Nagysáp, Kirva köz­ségek elöljáróságai és a jegyzői kar kisérték utolsó útjára. Bellus Gyula járási jegyzői kar elnöke mondott a sírnál gyászbeszédet. Az Esztergomi Kisdedóvó Tár­sulat f. évi december 22 én (csü­törtökön) délután 3 órakor a gimná­zium dísztermében karácsonyfa-ün­nepélyt rendez, amelyre a szülőket és érdeklődőket tisztelettel meghívja az Elnökség. Szép, praktikus és olcsó ajándékot vesz és mindenkinek öröme lesz, ha felkeresi 1 LÁSZLÓ divatárúházát. Virágos ruhaflanellek Mosóselymek Frotiertörülköző --- ­Fiú pullover -- ... Női ruhakötény ... — --­Végigbélelt trikókesztyű Végigbélelt csaftos bőrkesztyű Hócipők, kis női -~ Női hócipők .... ­Selyem és gyapjúsálak-.. Crepp de Chine sál — --­Télikabátok, meleg harisnyák, téli árúk az enyhe tél és az miatt most igen olcsón Alapíttatott - - -98 P - - - 88 P - - 130 P - - 190 P - 180 P - - - 1-20 P - - 5 50 P 2-90 P - - 7 - P ... ... -78 P --- - 4-50 P kötöttárúk, s más általános pénzhiány beszerezhetők. 1 8 8 5-b e n. Népművelés a vármegyében. Lábatlan község legutóbbi előadá­sán Mészáros Sándor ref. lelkész adott elő és Arany ünnepélyt tar­tottak Az előadásokat nagy gonddal készíti elő Matáucsovics Béla az új iskolaigazgató. — Leányvár. Patka Kálmán kántortanító vezetése mel­lett sűrűn folynak az ismeretter­jesztő előadások Leányváron, mely­nek németajkú lakossága minden előadás után még ottmarad az is­kolában és magyar fogalmazási gya­korlatokat végez ós mindezt önszán tukból, saját kérésükre teljesíti a tanítóság. — Mikulás-est voltAlsó­gallán Stankovics Lajos iskolaigaz­gató rendezésében. — Tatán Pal­kovics Ilona polgáriskolai tanárnő tartott előadást, Szerepelt még Heitz Kató, Schick Mariska, Esztergomi József és a tatai Polgári Olvasókör dalárdája. A kart Bódi József kar­nagy vezette. — Baj. Kurali János kitűnően sikerül kuruc-estet tartott Bajon. — Bánhida A legutóbbi is­meretterjesztő előadást dr. Szemző Kázmér orvos tartotta és Reszler Simon igazgató-tanitó Erdélyről tar­tott tanulságos előadást. — A tó­városi Szabad Egyetem legutóbbi előadásán Tóth Sándor iskolaigaz­gató és Tiíesch Alfréd bányafőmér­nök tartottak előadást. A eszterg »mi borbély és női­fodrász üzletek Karácsony első napján teljes munkaszünetet tarta­nak. A második napon déli 12 óráig lesznek nyitva. A Pécsett elhelyezett m. kir. Erzsébet tudományegyetem jogi-, orvosi és bölcsészettudományi karán az 1932-33. tanév. II. felére szóló rendes beírások 1933. évi jan. 7-től 18-ig bezárólag eszközölletnek. A tandíjmentesség iránti kérvények a hit-, az orvos ós a bölcsészettudo­mányi karon 1932. dec. 23 ig, a jogi karon, valamint a felvételi engedé­lyért folyamodók részéről 1933. évi január hó 10-ig bezárólag nyújtan­dók be a kar dékáni hivatalába. A Stefánia karácsonyi vásárá­nál a bufféhez a következő adomá­nyok érkeztek be: Bellovits Gyu­láné 80 darab gesztenyepüré, 1 li­bamájpástétom, Beck Jánosné 1 tál sütemény, 1 tál szendvics, dr. Beré­nyi Zoltánné 2 P, dr. Brenner An­talné gesztenye rollád, dr. Csárszky István 2 tál sütemény, 1 tál hideg­sült, 1 tál pástétom, 10 üveg bor, dr. Divéky Istvánné 3 kg hús, özv. Eggenhofer Ernőné, 1 tál sütemény, dr. Ettter Jenőné 4 P, Einczinger Sándor 50 drb. sütemény, Frey Vil­mosné 20 drb. hasé, Farkas Jenőné 1 libamáj, Gonda Ferencné 1 tótra. Glatz Gyuláné 1 tál felvágott, dr. Gönczy Béláné 1 torta, dr. Hamza Józsefné 1 torta, Hajnali Kálmánné 1 doboz sütemény, Heincz Ödönné 1 tál sütemény, Jezierszky M.-né 1 torta, dr. Katona Sándorné 1 torta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom