ESZTERGOM XXXVII. évfolyam 1932

1932-07-31 / 83. szám

Rá akarjuk kényszeríteni a tőkét, hogy szociálisan, a nemzet érdekében dolgoz­zék. — A pénzintézetek feladata. — Az ősi prímási városban újból kibontjuk a harci lobogót, kezdte beszédét Wolff Károly. — Ha a nemzet lelkiségét megőrzi azon erények szolgálatában, amelyek ezer esztondeig fenntartották, lesz ke­nyei/e is. De ha elfelejti, hogy mi az ő\ történeti hivatása és mi az a két <erő, ami fenn tudja tartani, ki­szedik a kenyeret a szájából. Mert a léieknélküli tömeg „málé" és te­hetetlen kiszolgáltatottja a szabad­kőműves uszításoknak és ugratások­nak. S hogy ez hova vezet, láthat­juk. Nem a keresztény politika csi­nálta^ Trianont, hanem a szabad­kőműves politika! — Uj csillag bukkant fel a poli­tikai horizonton, amely varázstatba ejt mindenkit, — talán még a ható­ságot is. De én nem fogadok el semmiféle politikát, amely nem mondja, hogy keresztény. — A ma hibája az, hogy a gazdasági rész, a pénzügy rész nem a keresztény politika müve. Ma a pénzintézetek állam az állam­ban. Gondoljunk csak arra, hogy Budapest nem kapott kölcsönt pénz­intézeteitől az inségmunkák céljára. Pedig a pénzintézet nem lehet öncél. A pénzintézet arra való, hogy elsősorban a nemzet érdekeit szolgálja. Azt mondják, itt az ideje, hogy re­vizionáljuk a keresztény politikát. Igen ? Nos, az egész világ sorsa azt mutatja, hogy soha nagyobb szük­ség a keresztény politikára nem volt, mint éppen most. Én azt val­lom és hirdetem, hogy a munkás­kérdést is csak úgy lehet megoldani, ha a krisztusi politika a zöldasztal­nál is parancsolóan sürget. Német­ország most jutott el oda, amit mi már 12 éve hangoztatunk ; a kan­cellár kijelentette: belátja, hogy a kibontakozás csak keresztény nem­zeti alapon történhetik. Ezt mond­juk mi 12 éve. És sikra szállunk érte, mert Magyarországon nem lesz több kommunizmus! — Igenis, szükség van arra, hogy a nemzet hallgassa meg a munkást, szükség van arra, hogy egyenrangú társsá tegyük és ne engedjük, hogy a lélektelen, internacionális tőke kiuzsorázza. Ez a mi programmunk, — de ezt nem a Marx, hanem a Krisztus evangéliuma tudja esak biztosítani részükre! — Nem új programra kell. Végre kell hajtani a keresz­tény nemzeti programmot és talpra kell állni a tömegeknek e programm érvényesítése érde­kében ! A bajok forrása az internacioná­lis tőke befolyásában és a a kartellek gazdálkodásában van. A kartell mindig évényesíteni tudja akaratát és befolyását Ame­rika, Schweiz és a nemzetközi tőzs­dék útján. A mi gazdasági kibon­takozásunknak csak az lehet az egyetlen irányítója, hogy minden tényezőnek osztatlanul alá kell ren­delnie magát, a nemzet egyetemes érdekeinek. És hiába minden, ha nem tudunk összefogni és hiába minden, amíg egymás között civa kódunk. — A mi küzdelmünkben, a mi harcunkban a papságnak mögöttünk kell állania, mert mi harcolunk az egyház és a nemzet érdekeiért. A szociálpolitikáról szólt ezután Wolff Károly. — El fog jönni az idő, amikor a mi munkástervéreink be fogják látni, hogyha ők mind idejöttek volna hozzánk, sok minden más­képp történhetett volna. — Mi becsülettel harcoltunk a köztisztviselők fizetésének leszállítása ellen, jói tudván, hogy a leszállítás meg­károsítja a kisgazdát, az iparost, a kereskedőt, hiszen csökkenti a fo­gyasztást és ezen keresztül ismét a termelést is. De Ők kijelentették: 500 milliós keretre kell leszállítani a költségvetést. Most megint azt, hogy el kell küldeni a tisztviselők felét. Én ezt nem tartom programmnak. Nem fogjuk megengedni, hogy Itt ne legyen keresztény politika. Lesz erőnk megakadályozni minden más törekvést és lesz erőnk visszafordí­tani* a liberális irányzatot! Mi rá fogjuk szorítani a tő­két, hogy ne legyen öncél, ha­nem szolgálj a a nemzet érdekeit. Mi félretolni, mi eltörölni nem hagy­juk magunkat. — Lehet hogy a múltban érhetett kifogás. De azért nem vagyunk már a kormány tagjai, hogy szabadab­ban dolgozshassunk, több aktivi­tással. Wolff Károly nagy lelkese­déssel fogadott beszéde után a Himnus éneklésével ért vé­get a gyűlés, amelyet a ma fennálló politikai népgyűlés­tilalom miatt értekezlet for­májában kellett megtartani. A névre szóló meghívók tehát nem az elzárkózottságot jelen­tik. A gyűlésen mindenkit szi­vesen láttak és így is nagy­arányú, jelentős politikai meg­mozdulásnak bizonyult. Éjjeli szolgá'alot július 30-ftól aug. 5-ig Rochlitz-órökösők „Szent Istváné­hoz címzett gyógyszertára (Kossuth L.­utca és Széchenyi-tér) teljesít. A hercegprímás nyári prog­rammja. Serédi Jusztinián bíboros­hercegprímás, aki két héttel ezelőtt nyári pihenőre Rőjtökre utazott és ott \erseghi Nagy Elek volt vati­káni követünk vendége volt, hétfőn este visszaérkezett székvárosába, Esztergomba. A bíboros-hercegprí­más 29-én délelőtt az esztergomi bazilikában ünnepélyes rekviemet mondott néhai Csernoch János her­cegprímás lelkiüdvéért, akinek jú­lius 25-én volt halála ötödik évfor­dulója. Az egyházfejedelem szom­baton újból elutazott Esztergomból, hogy folytassa a prímási javadalom uradalmainak és gazdaságainak már e hónap elején megkezdett látoga­tásait. Augusztus 15-én, Nagy boldog­asszony napján, az esztergomi ba­zilika búcsúnapján délelőtt 10 óra­kor az ünnepi szentmisét ugyancsak a hercegprímás pontifikálja, aki Szt. István-napra a fővárosba érkezik és ő vezeti a Várban a hagyományos országos Szent Jobb-körmenetet. Augusztus 22-től lelkigyakorlaton vesz részt a bíboros-főpásztor és ennek végeztével, 26-án elnökölni fog az egyházmegyei papi nyudíj­intézet közgyűlésén. Ezután foly­tatja nyári pihenőjét, amely szep­tember közepéig tart. Egyházi hír. Plywaczky Szaniszló szalézi tartományfőnök Schmidt Mihály szombathelyi szaléziánus káplánt Esztergomtáborba helyezte át s helyébe Mándli Károly jön Nyergesujfaluról. Kinevezés. Komárom Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyénél f. hó 27-én lejárt a közigazgatási gyakornoki állásra hirdetett pályázat. Lingauer Sándor dr. főispán f. hó 29-i kelettel Pal­kovics Pál dr.-t nevezte ki gya­kornokká. Személyi hír. Dr. Berényi Zsigmond városi tiszti orvos szabad­ságáról visszaérkezett és rendelését újból megkezdte. Esküvő. Vichor Annuskát aug. 2-án, kedden d. e. fél 12 órakor ve­veti oltárhoz Geyer Béla érs. tanítói képző-intézeti tanár a belvárosi­plébánia-temp tómban. Új ügybeosztás a helybeli rend­őrségen. Dr. Szerényi Jenő rend­őrkapitány Kaposvárra történt át­helyezése folytán a bűnügyi osztály vezetését dr. Hegedűs Zoltán rend­őrkapitány vette át. Dr. Rosenmüller Zoltán rendőri fogalmazó, kit a miskolczi rendőrkapitányságtól he­lyeztek ide, a kihágási ügyosztály vezetésével bízatott meg. Halálozás. Riedl Győző városunk fia, szfv. elemi iskolai igazgató 65 éves korában Budapesten f. hó 27-én meghalt. A megboldogultban özv. Farkas Tivadarné sógorát és dr. Darvasné Riedl Jolán unoka­bátyját gyászolja. Díjtekeverseny a Kat. Legény­egyletben. Az Esztergomi Kat. Legényegylet pártoló- és rendes­tagjai részére július 31-én (vasár­nap) rendezi meg ezévi Il-ik díj­tekeversenyét ez alkalommal 4 ér­tékes díjjal. A verseny kezdete dél­előtt 9 órakor, vége este 8 órakor. Ezen tekeversenyre ezúton is fel­hívja az egylet pártoló- és rendes­tagjainak figyelmét az Elnökség. A Kerékpáros Kör tagjait fel­kérem, hógy — fontos megbeszélésre — f. hó 30-án (szombaton) este'fél 9 órakor okvetlenül megjelenni szíves­kedjenek. Elnök. Arató-ünnep a Move sport­pályán. Augusztus 7-én (jövő vasár­nap) délután, a nagyvárosi és a szentgyörgymezői gazda-ifjúság le­vente- és cigányzenekarok kíséreté­ben végigvonul a városon. A menet célja a szigeti Move sportpálya. Itt lesz az arató-ünnepély. Meghívunk erre mindenkit. Az arató-ünnep ren­dezősége felkéri a felvonulásban résztvenni szándékozó leányokat és legényeket, hogy jún. 31-én, ma va­sárnap d. e. %11 órakor a Belvárosi Olvasókörben, a szentgyörgymezőiek d. u. 3 órakor a Szentgyörgymezői Kath. Olvasókörben okvetlenül meg­jelenni szíveskedjenek fontos meg­beszélésre. Rendezőség. Postai közlés. F. hó 30-án, szom­baton délután az utalvány és csekk­befizetési szolgálatot a felettes pos­taigazgatóság 1 órával meghoszab­bította, vagyis a jelzett napon dél­után 5 óra helyett 6 óráig tart a felvétel az esztergomi postahivatal­ban. Kedvezményes utazás Eszter­gomba. Lapunkban már említettük, Esztergom szomszédos forgalmában, 30 kilométer körzetben a környék­beli lakosok számára álandóan 33%-os menettérti kedvezmény áll fenn, ami Nagyboldogasszonykor a zarándokok idejövetelét az észter­üzletmegnyitás! Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy Esztergomban, Jőkai-u. 2* sz. (volt Willi-féle fűszerüzlet) alatt fűszer- és csemege­kereskedést nyitottam. — Midőn ezt a n. é. kö­zönség szives tudomására hozom, egyben van szerencsém bejelenteni, hogy fűszer- és csemegeárúkban csakis elsőrendűt tartok raktáron a lehető legolcsóbb árak mellett. A n. é. közönség szives jóindulatú pártfogását kérve maradok kiváló tisztelettel: Grineusz József fűszerkereskedő, a „Hangya" volt üzletvezetője. gom-budapesti, almásfüzitői és an­navölgyi vonalakon, már Piliscsabá­tól, Süttőtől és Sárisáptól kezdve, nagyon megkönnyíti. Ezt a kedvez­ményt bármikor egyes utazók is igénybe vehetik. Nagyboldogasszony­kor 3 napi érvénnyel, aug. 14—16. napjaira, hasonló kedvezménnyel jöhet bárki a Budapest—Esztergom, Esztergom—Almásfüzitő—Komárom, Tokod—Annavölgy, Budapest—Ko­márom—Győr, Székesfehérvár— Bicske, Pápa—Kisbér—Bándhida, Budapest—Vác-Szob, Vác-Drégely­palánk— Balassagyarmat — Ipoly tar­nóc—Diósjenő—Romhány, valamint Székesfehérvár—Komárom vasúti vonalak összes állomásairól. A cso­portosan utazók pedig 33%-os ked­vezménnyel, már 15 résztvevővel, egész éven át jöhetnek az ország egész területéről. Ha a falvak ve­zetőiben megvan a jóakarat és buz­góság, kevés szervezkedéssel a fő­egyházmegye minden községéből jö­hetnének zarándokok Esztergomba, a nagyboldogasszonyi búcsúra. A város polgármestere eziránt min­denfelé megkereséseket intézett. Anna-estély a Legényegylet­ben. Az Esztergomi Kat. Legény­egylet július hó 31-én (vasárnap) este 9 órai kezdettel műsorral és tánccal egybekötött Anna-estélyt ren­dez, malyre az egylet pártoló és rendes tagjait, azok családjait ezúton is meghívja az Elnökség. Ingatlanforgalom. Esztergom vá­ros területén a következő ingatla­nok cseréltek gazdát: Vétel jogcí­mén: Dr. Kubovics Ignáctól Valek István és neje Nebehaj Anna ho­moki dűlői szántó 400 P. — Sandi Endrétől Bozóki Mihály szántó 270 P. Dr. Hamar Árpádtól Kisszölgyémi József és neje Horváth Gál Anna erdőilletőség 430 P. — Szabó Pál­tól özv. Csepcsányi Jánosné sz. Kora Gizella sipolóhegyi szőlő 40 P. — Esperger György és neje Szabó Máriától Czvikk Borbála f. Bednárik Józsefné ujföldek dűlői szántó 200 P. — György Ferenc és neje Kis Ilonától Vitális János és neje Cziírrák Mária kolozsútontúli őr­hegyaljai szántó 200 P. — Galam­bos Ferenc és társai öreghegyi szán­tó 480 P. — Juhász Mihályné sz. Drahos Annától Burány Sándor és neje Kovács Borbála diósvölgyí szántó 100 P. — Nachtmál Józefné sz. Nemes Erzsébettől Tóth József és neje Majtényi Anna dinnyeföl­dek dül3i szőlő 270 P. — Schremsz Józseftől Mondák István és neje

Next

/
Oldalképek
Tartalom