ESZTERGOM XXXVII. évfolyam 1932

1932-07-31 / 83. szám

Sstámusz Teréz posváuy dűlői szőlő és csontkuti szántó 500 P vételár mellett Gyászhír. Németh Ferenc életé­nek 38. évében hosszas betegség után f. hó 29-én elhunyt. Temetése ma, vasárnap délután 5 órakor lesz a belvárosi temetőben. Özvegyén, Szabó Terézen kívül dr. Berényi Róbert ügyvéd sógorát gyászolja az elhunytban. A Duna halottja. Pénteten reg­gel a prímási gépgyár alatti malom­nál egy 18—20 év körüli teljesen meztelen női hullát fogtak ki a Dunából. Az ismeretlen leány 2 héttel előbb valószínűleg fürdés közben fulladt a Dunába, már tel­jesen ruhátlan volt. Haja geszte­nyebarna szinű s bal kis gyűrűs ujján keskeny zafírköves arany­gyűrűt viselt. Rövid időközben ez a második hulla, akit a molnárok fog­tak ki a gépgyár alatt és ugyanott partra vontattak. Ebben a nagy me­legben talán mégsem kellene a há­zak előtt partra tenni az oszlásnak indult hullákat, egyrészt a terjengő bűz és légyveszedelem miatt, más­részt a molnármesterség amúgy sem fér össze a hullaszállítással. Csodáljuk, hogy a hatóság nem emelt eddig is közegészségügyi ki­fogást az ottani ^rendszeres hulla­halászás ellen. . Hugh: Conway: Hamis önvád. Hogyan ébreszt fel botor álmából a sors egy megtévedt nőt, hogy végre hosszú gyötrődések után megtalálja az igazi boldogságot. A Hamis ön­vád a Mindenki Könyve sorozatá­ban jelent meg, ára 30 fillér, min­denütt kapható. Öngyilkosság. Nagy János sof­főr tokodaltárói lakos szerelmi bá­natában agyonlőtte magát. i (ÉrtM • 1mm m mmm ••ma m m Esztergom nevezetességei: Á főszékesegyház nyitva egész nap folyamán (Déli 12—2 óra között a sekrestyében külön bejelentésre.) A főszékesegyházi kincstár nyitva hétköz­nap d. e. fél 10—12, vasár- és ünnep­nap d. e. 10—12, délután mindennap 3—5 óra között. Belépődij személyenkint 50f.ll. Nagyobb csoportok részére a vezetők a helyszinen méltányos díjkedvezményt kérhetnek. A főszékesegyházi sírbolt, harangtorotiy és a Szent István kápolna megtekintése egész nap lehetséges a főszékesegyház sekres­tyéjében való bejelentésre A Székesegyházi Keresztény Múzeum (a pri­mási palotában) nyitva naponkint d. e. 9 órától este 6 óráig. Belépődij szemé' lyenkint 40 fillér. Nagyobb csoportoknak dijkedvezmóny. Bejárat a primási palota Uri-utcai udvari kapuján. Városi múzeum. (Az Esztergom-vidéki Régé­szeti és Történelmi Társulat Múzeuma. Deák Ferenc-utca 3) Nyitva vasár- és ünnepnapokon d. e. 10—11 óráig:. Szent István artézi fürdőtelep nyitva egész nap folyamán. A Vaskapui kilátós íuersedékház nyitva egész nap folyamán. Belépődij 12 fillér. Igazolt turistáknak 6 fillér. Plébános urak figyelmébe! Templomképek és falfestmények restaurálását elvállalja egy képző­művészeti akadémiát végzett festő­művész. Cím a kiadóhivatalban. — Székelési zavarok, bélgörcs, puffadtság, gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szívidegesség, félelemér­zés, bódultság és általános rosszul­lét esetén a temészetes „Ferenc József" keserűvíz a gyomor és bél­csatorna tartalmát gyorsan és fáj­dalom nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbü­lést szerez. Korunk legkiválúbb or­vosai a Ferenc József vizet úgy férfiaknál, mint nőknél és gyerme­keknél teljes eredménnyel alkal­mazzák A Ferenc József keserű­víz gyógyszertárakban, drogériák­ban és fűszerüzletekben kapható. Berlini evezősök Esztergom­ban. Vasárnap d. u. 6—7 óra között 114 német evezős érkezik csónakon Esztergomba. A Hajós Egylet veze­tősége kieszközölte azt, hogy Esz­tergomban fognak éjszakázni s más­nap d. e. megtekintik a város neve­zetességeit. Népmozgalmi adatok. Eszter­gomban 1932. július 16-tól 30 ig születtek: Kovács Irén rk. telefon­szerelő leánya. Zsiga Zsuzsanna rk. vm. aljegyző leánya. Szarvas Tibor rk. villanyszerelő fia. Kis Anna rk. postaaltiszt leánya. Demény Sándor rk. géplakatos s fia. Kovács Anna rk. szabó-mester leánya. Molnár József rk. földm. fta. — Házasságot kötöttek: Szakmári János rk. kő­művessegéd és Balázs Rozália rk. Dittert Gyula rk. főerdőmérnök Boldogkőváralja és Brilli Anna rk. Esztergom. Németh Ferenc rk. kő­műves és Szabó Terézia rk. — Ha­lálozások: Holop Imréné Pintér Erzsébet rk. 44 éves. Móczik Já­nosné Móczik Éva rk. 33 éves. Vé­ren Jánosné Laschitz Magdolna rk. 58 éves. Kovács Istvánné Kovács Teréz rk. 37 éves (Nyergesújfalu), özv. Molnár Ferencné Miklósi Er­zsébet rk. 70 éves. Orbán Imre rk. 25 éves villanyszerelő (Neszmély). Nemes Ferenc rk. 68 éves földm. Kuglits Imréné Csenke Katalin rk. 31 éves, Rábl Sándor rk. 32 éves kőfaragó segéd (Süttő). Kara Juli­anna rk. 1 hónapos, Stern Edéné sz. Fantusz Jozefa izr. 75 éves, özv. Halász Mátyásné sz. Széles Petro­nella rk. 94 éves magánzónő, Páva Tibor rk. 1 hónapos. Lobog Mihály rk. 70 éves rokkant halász. A Kultur mozgó csütörtökön, augusztus 4-én a „Bécsi valcer" c. nagy hangos attrakcióval nyitja meg új szezonját. A film Strauss, a nagy keríngő-kírály életének egyik leg­szebb epizódját öleli fel, — zenei­leg minden eúű'^glt felülmúló. Fő­szerepeit Gustav Fröhlich, Mária Paudler és Hans Junkerman ala' kítják. Az új szezonnak legújabb és legszebb filmterméke.. Kiegészíti a a „Császár-vadász" c, Luis Trenker­film, melyet általános közkívánatra szereztünk meg műsorunkra. Az új szezon kezdetén, — amikor szives pártfogásukat kérjük kedves közön­ségünknek — előre is biztosítjuk, hogy mindenben a legjobbat adjuk, Ruházati cikkek kiárusítása augusztus 1-től! Még az eddigieknél is na­gyobb meglepetéssel szol­gálok! — a helyiség na­gyobb részének mielőbbi kiárusitása érdekében. tt még alacso­nyabbra szorítottam £ Mindenkit saját érdekében szólítok fel a ruházati cik­kek, különösen az őszi és téli anyagok és kabátok beszerzésére, mert nagyon sokan kimélhetik meg ma­gukat a téli gondoktól! Vermes ignac úri és női divatárúkereskedő Esztergom, Kossuth Lajos-utca 10. SZÜNET! Nagydunai strandfürdő. A Move Esztergomi Sport Egyesület nagy­dunai strandfürdőjét megnyitotta és egész nap folyamán a fürdőző kö­zönség rendelkezésére áll. Büffé, csónakátkelés a Kisdunán. Szives pártfogást kér a Vezetőség. Magánnyomozó iroda Eszter­gomban. Szabó Albert nyugalmazott detektívfelügyelő magánnyomozó irodája Esztergomban, Deák Ferenc­utca 15. szám alatt. Megfigyel, in­formál, kényes természetű ügyek­ben diszkréten nyomoz, eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó egyé­neket felkutat bel- és külföldön egyaránt. Váltsa meg jegyét a Menet­jegyirodában, Kossuth L.-u. 25. A jegy ára ugyanannyi, mint a vasúti pénztárnál. Napi három fillérért, évi tíz pengőért nyújt biztosítást 10.000 pengőre halál- és 20.000 pengőre rokkantság esetére a Fondere ma­gyar biztosító intézet- Ezek a rend­kívül olcsó kötvények arra az es­hetőségre érvényesek, ha valamely járművet és vele az utast baleset éri. (Vasút, autóbusz, autótaxi stb.) Minden gyakran utazó embernek az ilyen, úgyszólván ingyenes biz­tosítás, egyenesen nélkülözhetetlen. Bővebb felvilágosítást nyújt az in­tézet : Lőrinc utca 2. I. em. Porosz szén helyett fűtsön tatai kokszbrikettel, melynek hő­értéke megfelel a külföldi szénnek és speciális összetételénél fogva minden rendszerű kályhában a leg­gazdaságosabban használható, úgy hogy a külföldi szenet és kokszot a legjobban pótolja. Megrendelhető : Tamásnál, Kossuth Lajos- u. 52. sz. Telefon: 6 Takarékos háziasszony CSÁKVÁRY-nál vásárol. Z. A Korsó Szinpad A társulat 3 utolsó előadását szombaton, vasárnap és hétfőn tartja. Szombaton és vasárnap a Doktor úr, Molnár Ferenc kacagtató bohó­zata vam műsoron FischoffHajnalka felléptével, míg hétfőn este általá­nos közkívánatra Varjas Rudolfné mégegyszeri felléptével a Fekete­szárú cseresznye színjátékkal fe­jeződik be a szini idény. Az előadá­sokon a helybeli leventezenekar is közreműködik. A társulat ezúton is kéri a n. é. közönséget, hogy az utolsó előadá­sokat ^tüntesse ki pártfogásával, hogy ezáltal a társulat elutazási le­hetőségei biztosítva legyenek. Filléres diszitmények és használati cikkek, kaucsukszerű futurit-anyagból! Nem oxidálódnak, nem rozsdásodnak, nem törnek, tűzállóak és tartósak. Felületük sima és ezért tökéletesen baktériummentesek Eddig a következő tárgyak készülnek : Férfi ós női dohánytárcák, hamutartók, ékszer- és cigarettaszelencék, tojástartó, fogvájótartó, turista- és háztartási poharak, szalvétagyűrűk, irószer-cikkek, pénzszámláló gép. Gyönyörű pompás kivitelben és szinekben kávés­csészék, tea- és moccacsészék, szervizek soha nem látott pompás szinekben! Minden tárgy higiénia szempontjából felülmúlhatatlan MAGYAR MUNKÁSOK KÉSZÍTMÉNYE ! FILLÉRES ÁRAK! Tekintve, hogy esztergomraegyei egyedárusitást bírunk, viszonteladóknak, do­hánytőzsdéknek eredeti gyári beszer­zési árakon számítunk! Gyári lerakat . — 7 0l/ 0 „ „_ "Ol/ 1 • — -W^W«^.^^»»*^»», 1^^, arosi József és Fia vaskereskedők, Esztergom,

Next

/
Oldalképek
Tartalom