ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-12-16 / 139. szám

Az Esztergomi Kath. Legény­egylet VI. kultúrestje december )-én zsúfolt ház előtt nagy sikerrel iolyt le. A műsor első száma „Mi a íaza" cimű melodráma volt, melyet íubányi Klárika adott elő mély át­érzéssel Bergmayer Rudolf sikerült zongorakisérete mellett a közönség zúgó tapsvihara közepette. Majd Czifra Olga szavalta el az „Édes anyám" c. költeményt ügyes elő­adásban. Utána Kubányi Klárika és Margitka énekduettje váltott ki sok tapsot a hálás hallgatóság soraiból. Az est kiemelkedő része Borz Lajos s. tanfelügyelő „A honalapítás" cimű előadása volt, melyet tartalmas, le­bilincselő voltánál fogva sok tapssal jutalmazott a hallgatóság. A komoly számok után Mitter Lajos egyleti tag fakasztotta állandó derültségre utá­nozhatatlanul, tőrőlmetszett paraszt stílusban előadott magánszámaival a a hallgatóságot. Székely Imre „A hadifogoly" cimű költeményt finom technikával és Vince János a „Celli búcsú" c. költeményt pedig nagy érzéssel adták elő. Ezután ismét Kubányi Margitka énekelt szép ma­gyar nótákat meglepő finomsággal Kubányi Klárika zongorakisérete mellett sokszor zúgó tapsvihartól kisérve. Végül Garai Mancika, Csányi Ferenc, Mitter Lajos és Varga Józsi ügyesen megjátszott jeleneteikkel ragadták állandó derültségre a nagyszámú közönséget. A kultúrest fáradhatatlan rendezői Varga József és Müller Ferenc voltak. — Dec. 16-án (szerdán) a Stefánia tart vetitettképes egészségügyi előadást változatos programmal. Karácsonyi felruházás! ünne­pély. Az esztergomi községi r. k. elemi iskolák szegénysorsú tanulói­nak karácsonyi felruházási ünne­pélye f. hó 20-án (vasárnap) d. u. 4 órakor lesz a Belvárosi Kath. Olvasó­kör (Simor J. u. 63. > nagytermében, melyre az érdeklődők ezúton is meghivatnak. Ez alkalommal a Rudnay-téri Szent István elemi fiú­iskola rendezésében szinre kerül Mária néni: „Négy kis vöröskeresz­tes" cimű háromfelvonásos gyermek­szindarabja. Belépődíj nincs, szives önkéntes adományokat az iskola zászlóalapja javára köszönettel fo­gad a Tantestület. Az izr. elemi iskola gyermek­előadása. Az esztergomi izr. elemi iskola és a zsidó vallású középis­kolai ifjúság a zsidó Nőegylet vigalmi bizottságának hathatós közreműkö­désével jól sikerült gyermekelőadást rendezett a Fürdő-szállóban decem­ber 6-án. Az előadás fénypontja egy zenés mesejáték volt, mely költői elgondolásánál és a pöttömnyi sze­replők bájos, öntudatos játékánál fogva igazi élvezetet okozott a kö­zönségnek. De megilleti a közép­iskolás szereplőket is minden elis­merés hangulatos és tehetséges sze­replésükért. A pompás rendezésnek köszönhető, hogy a színpadról való­ban egy mesevilág bűbájos hangu­lataáradt ki a nézőtérre, ahol ma­mák és papák, rokonok és ismerő­sök, az egész közönség könnybe­lábadt szemmel figyelték a kis sze­replők művészi teljesítményét. Sza­valatok és még egy kis színdarab vol­tak még műsoron, rendezésükben és előadásukban tökéletesek. Az elő­adás iránt, annak sikere folytán nagy érdeklődés nyilvánul meg és igy azt közkívánatra, valószínűleg f. hó 20-án, vasárnap, megismétlik. Strohschneider Arthur izgal­mas tornamutatványai. Egész Esztergomot lázban tartották szom­baton, vasárnap, hétfőn és kedden Strohschneider Arthur oki. tornatanár bravúros mutatványai, amelyeket a gimnázium és a nagykaszárnya épületeinek tetején kifeszített drót­kötélen végzett. Aki csak megte­kintette ezeket az idegizgató mu­tatványokat, be kell ismernie, hogy párjukat még sehol sem látta. Az emberek ezrei sorakoztak fel a Kossuth Lajos-utcán a mutatványok megtekintésére, amelyek egyre fo­kozódó érdekességükkel még hosszú ideig élni fognak az esztergomiak emlékezetében. A sze a tgyörgymezői rk. elemi leányiskola ezúton mond köszö­netet a Bakács-kápolnai női Mária­kongregációnak, mely egyesület 2 pár cipőt s 1 téli kabátot adomá­nyozott a szegény gyermekeknek. Kultur-est a Belv. Kath. Ol­vasókörben. Vasárnap este a földm. ifjúság műkedvelő gárdája — váro­sunkban először — szinre hozta Lu­kács István „Az Úr keze" c. pálya­nyertes népszínművet, melynek a népéletből merített témája ügyes előadással gyönyörködtette a szép számban megjelenteket. Drahos András szerepében Kis Imre nagy sikert aratott. Imrét Pongrác Gyula alakította igazi szinésztehets éggel és szép nótáiért nyíltszíni tapso­kat kapott. Kedves partnernak bi­zonyult Veronka szerepében Szenei Anna. Az igazi magyar becsületes­ségnek szépen adta tanújelét Bo­donyi Vince hosszú szerepében Tóth Mihály és felesége Dodek Erzsi. Há­lás szerepet alakított Német József az öreg Ágoston szerepében jólelkű feleségével Patkó Juliskával. Ju­liska és Gyuri szerepét Dinnyés Ju­liska és Juhász József adták nagy sikerrel. A mindvégig komoly tár gyú darab hangulatát kedélyes mó­káival és ügyes kiszólásaival Ferke gyerek szerepében Tótmajor János élénkítette, kitől a jövőben még sok ily ügyes alakítást várunk. Kedves jelenés volt a cserkészcsapat meg­jelenése is, kik áldozatos munká­jukkal elismerést nyertek. Dicsére­tet érdemel a többi szereplő is, mert közülük, mint halljuk, többen most léptek először a nyilvánosság elé, A legnagyobb elismerés lantja illeti Horváth Sárikát és ifj. Tátus Jánost, kik a betanítás és rendezés fáradságos munkáját végezték. E nép lelkéből fakadó színdarabot január 6-án ismét szinre hozzák. A borbélyüzletek karácsonyi nyitvatartása. A december hó 24-ére és 31-ére eső csütörtöki na­pon a borbély és fodrász, női fod­rász és manikür üzleteket az or­szág egész területén reggel 6 órától december hó 24-én este 7 óráig, ! december hó 31-én este pedig 9 óráig szabad nyitvatartani. Előadás a Kaszinóban. Az esz­tergomi Széchenyi Kaszinóban §3zombat este vitéz dr. Endre László, a gödöllői járás főszolgabirája szép­számú, előkelő közönség előtt ér­jdekfeszítő előadást tartott „Emié­jkeim Nyugatmagyarországból" cím­fmel. Az előadó maga is aktív sze­replője, egyik vezére volt önmaga to­borozta felkelő csapatának, mely saját felelősségére hazafias lelkese­désből ragadott fegyvert a betola­kodó osztrákok visszaűzésére. Túl­nyomórészt a felkelők hősies el­szántságának és véráldozatának kö­szönhettük, hogy Sopron és kör­nyéke megmaradhatott magyarnak. Mély benyomást gyakorolt a jelen­levőkre, nekünk pedig különös örö­münkre szolgál, hogy az illusztris előadó az „Esztergoménak 10 év előtti cikkével fejezte be előadását, mely méltatja a felkelőknek szinte sysiphusi küzdelmét. Az élvezetes előadást barátságos társasvacsora követte. Leesett a tetőről. György Imre esztergomi cserepező Dorogon az épülő iskola palatetejéről leesett. Jobb felső és bal alsókarja eltörött. Szekér és autó karambolja. Dorogon az állami.útra egy mel­lókútról behajtott Mánya János két­fogatú jávai. Ugyanakkor Paldán La­jos teherautóval haladt' az úttesten. Az előírt jelzést egyik sem adta le. A teherautó elütötte a szekér hátsó részét, de a teherautó is erősen, mintegy 500 pengő kárban megron­gálódott. Az Orsz. Szt. Gellért Egyesület karácsonyestjje. Az Osztge f. hó 22-én délután 5 órakor a Jókai­utca 1 sz. alatt levő Osztge-házban karácsonyestét rendez, mely alka­lommal Dr. Kemenes Illés bencés gimnáziumi igazgató ünnepélyes ke­retek közt ajánlja fel az esztergomi Osztge-otthont és az elnöki lakást Jézus Szivének. Kórházaink karácsonya. Biza­lommal fordulunk Esztergom város nemeslelkű közönségéhez, hérve,hogy a közeledő karácsonyi ünnepek al­kalmával ne feledkezzék meg a kór­házban sínylődő szegény betegek­ről sem. örömmel fogadunk úgy pénzbeli, mint természetbeni ado­mányokat (pl. cukorka, dió, alma, dohánynemű stb.) Tudjuk, hogy a mai súlyos gazdasági viszonyok között nehéz adni, de úgy érezzük, hogy aki a szegény betegeknek ad, jótéteményét sokszorosan vissza­fizeti majd a betlehemi kis Jézus. A kegyes adományokat kérjük ren­deltetési helyük szerint a Kolos, vagy a Simor kórház főnöknőjéhez juttatni. Tisztelelettel: Gavora Nor­berta, a Simor, Török M. Milburgis, a Kolos kórház főnönője. Az állatvédő egyesület figyel­mébe, örvendetesen tapasztalható, hogy gazdaközönségünk az utóbbi időkben dicséretes igyekezettel az intenzívebb gyümölcstermelésre ren­dezkedik be. Nincs nagyobb ellen­sége azonban a gyümölcstermelőnek, mint a különféle kártékony rovarok, amelyek pusztításában a madarak a leghűségesebb és legolcsóbb mun­katársai a gazdáknak. Itt telelő ma­daraknak azonban védelmet kell nyújtanunk a zord idő mostohasá­gaival szemben. Ennek a gondosko­dásnak nemcsak egyedül a város belterületén kell megtörténnie, ha­nem főleg a gyümölcsösök terüle­tén és a szőlőhegyeken is. Kérjük az állatvédő egyesületet, hogy a város hhatalos szerveinek bevo­násával szervezze meg a madárvé­delemét és tegyen meg ezirányban etetők és fészekoduk kihelyezésé­vel minden szükséges intézkedést. Takarékos háziasszony CSÁKVÁRY-nál vásárol. G. F. B. harisnya, bőrkesztyű legolcsóbb KEMÉNY-nél. Magánnyomozó iroda Eszter­gomban. Szabó Albert nyugalmazott detektívfelügyelő magánnyomozó irodája Esztergomban, Deák Ferenc­utca 15. szám alatt. Megfigyel, in­formál, kényes természetű ügyek­ben diszkréten nyomoz, eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó egyé­neket felkutat bel- és külföldön egyaránt. Hócipő — sárcipő „Wimpas­sing" KEMÉNY-nél. Ingatlanforgalom. Esztergom vá­ros területén az elmúlt héten a kö­vetkező ingatlanok cseréltek gazdát: Vétel jogcímén: Ehrlich Dezsőtől Halmos Mária cigánykuti szántó 40 P. — Özv. Skultéti Antalné sz. Sümegi Katalintól Pénzes Gábor és neje Berecz Johanna kolozsutontuli őrhegyaljai legelő 10.000.000 K. — Stern Jenőné sz. Szentgyörgyí Er­zsébet és Stern Sándorné sz.ül. Schwarcz Irmától özv. Ekes Istvánaé sz. Mészáros Mária kolozsutontuli őrhegyaljai szántó 280 P. — Oláh János és neje Furi Zsuzsannától Madarász Géza és neje Melczer Gi­zella Honvéd utcai ház 3200 P. — Esperger Györgytől Móczik György és neje Findt Róza közös erdőille­tőség 100 P. — Kerschbaummayer Károly és nejétől Roszival Rudolf és neje szántó 400 P. — Patkó Bé­lától Tóth Ferencné sz. Meszes Er­zsébet szántó és présház 500 P. — Kubina Istvánné sz. Simonyi Teréz­től Horvát István és neje Csalányos Sára kolozsutontuli legelő 125 P.— Kovács Mihály és neje Kis Erzsé­bettől Bábszki István őrhegy aljai legelő 300 P. — Özv. Kósa Mihály­né sz. Farkas Teréztől Mészáros Imre és neje Wágenknecht Erzsé­bet körtvéíyesi szigeti rét 400 P. — Gajdos József és neje Schweiger Máriától özv. Szabó Istvánné sz. Herka Julianna Könyök utcai ház 2800 P vételár mellett. Szemüvegek behomályosodását a „Glasolet"-paszta megóvja. Ára 60 fillér. Kapható: Rottár „Hattyú" drogériájában. Budapesten átutazó kath. höl­gyek figyelmébe. A Szociális Testvérek Társasága anyaházában, Budapest, VII. Thökölyi-út 69. szám alatt otthont nyitott átutazó hölgyek számára. Szép külön szoba villany világítással, központi fűtéssel, bősé­ges reggelivel napi 4 P-ért. A Vá­rosliget mellett, kitűnő levegőjű he­lyen, villamos és autóbusz megálló a ház előtt. A Keleti p. u. 5 perc­nyire. Minden igényt kielégít. Ká­polna és mindennapi szentmise a házban. Az Esztergomi Gyümölcsérté­kesitő és Központi Szeszfőző Szövetkezet ajánl 50 fokos tör­köly-pálinkát literenként 1*80 P-ért. A megrendeléseket Tóth János (Simor J. u. 44.) veszi át. Kézimunka legszebb válasz­tékban KEMÉNY nél. Hócipők nagy választékban BAUER TESTVEREK cipőüzle­tében. Kossuth Lajos-utca 4. Dr. Babura: Szt. József elmél­kedések. Boldogult dr. Babura László prelátus-kanonok „Szent Jó­zsef elmélkedések" c. kedves könyvé­ből, életének utolsó és nagy szere­tettel megírt művéből néhány pél­dány még kapható az „Esztergom" kiadóhivatalában kedvezményes 2 pengősárban. Bolti ára 2*50 P. is ÁJ Érdeklődjék, mit nyújt a speciális kapcsolású 2 lámpás 7029-es Orion hangszórós rádió

Next

/
Oldalképek
Tartalom