ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-02-08 / 15. szám

A hercegprímás Budapesten Dr. Serédi Jusztinián biboros-herceg prímás szombaton délután több napi tartózkodásra a fővárosba utazott Szentségimádás. Városunk kath lakóit az évekkel ezelőtt szokásos durva mulatozástól visszatartja a Szent Anna-templomi szentségimá dás, amely idén február 12-én, azaz csütörtökön tartatik. E nap délelőtt jén 6, 8, 9, 10 és 11 órakor hallgat­hatnak a hívek szentmisét; délután 5 órakor szentbeszéd, litánia és szentségbetétel Te Deummal. Motorkerékpár és szenesko­csik karambolja a dorogi ország­úton. Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt pénteken este 6 órakor a dorogi országúton Kiss János esztergomi hentes-mester motorbiciklijével összeütközött egy szeheskocsival. Az összeütközés folytán Kiss János is megsérült, azonban nálánál sokkal súlyosab ban sérült meg Kiss György 59 éves és Velmovszky János 56 éves kesztölci napszámos, akik a szenes kocsin voltak, és akik súlyos fej- és lábsérülést szenvedtek. A Kolos kórházban ápolják őket. keserűvíz f csodálatos és i mmmmm • * természetes I I páratlan Ssszetételénél fogva a világ legelső keserűvize! A turisták farsangi estje. A Magyar Turista Egyesület Eszter­gomi Osztálya a dalárda közremű­ködésével folyó hó 16-án (farsang hétfőn) este fél 9 órai kezdettel műsoros farsangi estét rendez, melyre a meghívók a legközelebbi napokban szétküldetnek. Az elma radt szilveszteri turista mulatságért a közönség bőségesen kárpótolva lesz a farsanghétfői "est vidám és választékos műsorával. Felhivatnak a Katholikus Le­gényegyletben levő kőmives szak­osztály tagjai, hogy folyó hó 8-án délelőtt 10 órára minél nagyobb számban a közgyűlésre megjelenni sziveskedjenek. A vezetőség. nyét szavalják, jelentsen hitvallást ama diadalmas világnézet mellett, amelynek Sik oly lelkes dalosa, fölkent lovagja, buzgó papja és apostola. Vigye szerte^a magyar ta­nítóság ezt a lelkületet az országba. Hiszen szomorú sorstragédia Zrínyié, magyaré. Magyar tanítójelöltek! akiknek Sik Sándor a dalosuk, ta­nítsátok az elkorcsosult, sorsába beletörődött, fejét csüggesztő ma­gyart döngő Zrinyi-lélekkel, bátor tekintettel megküzdeni mindennel, még a sorssal is. Hisz nem árthat nekünk semmi vész, sorssal is daco­lunk, ha diadalmas világnézet él lelkünkben. Antaliíy-Zsiros Dezső orgona­hangversenye Esztergomban. An­talffy-Zsiross Dezső, a világhírű magyar orgonaművész f. hó 22-én, vasárnap délután 5 órakor tartja meg nagyszabású orgonahangver­senyét a belvárosi plébániatemp­lom javára. Még élénk emlékeze­tünkben van 1920-as és 1924-es hangversenye, s hisszük, hogy a jelenlegi is fényesen fog sikerülni. Műsor a jövő vasárnapi számban. Belépődíj 1 P, diákjegy 50 fillér. Álarcosbál a Kath. Legény­egyletben. Az Esztergomi Kath. Legényegylet folyó hó 15-én, vasár­nap este 8 órai kezdettel nagy álarcosbált rendez, amely iránt már is nagy érdeklődés nyilvánul meg, annál is inkább, mert ez az utóbbi évek legsikerültebb mulatsága volt mindég. A megyei gyűlések. Komárom és Esztergom közigazgatásilag'egye­lőre egyesitett vármegyék törvény­hatósági bizottsága folyó hó 10-én, kedden kisgyűlést és közigazgatási bizottsági ülést tart. Közgyűlés és színielőadás a Szentgyörgymezői Kath. Olvasó­körben. Az Esztergom-Szentgyörgy­mezői Kath. Olvasókör ma, vasár nap délelőtt 10 órakor tartja ez évi rendes közgyűlését a kör nagyter­mében. Este 8 órakor ugyanott „A vereshajú" c. népszínmű elő adása kezdődik. Utána tánc. Hősök emlékünnepe. A pomázi járásban, Pilisszentivánon, mult va sárnap a hősök emlékműve előtt szép ünnepély folyt le Unger Máté községi főjegyző rendezésében. Vi téz Mándoki ezredes, tábori főpap mondott megható ünnepi emlék beszédet s utána Zombori tábornok emlékezett meg az elesett hősökről. A pomázi járás csaknem minden községe képviseltette magát az ün­nepélyen. Kultúrest a Kath. Legényegy­letben. Az Esztergomi Kath. Legény­egylet február 11-én, szerdán este 8 órai kezdettel tartja szokásos kultúr­estjét. Előadó: Blaskovics Piacid főgimnáziumi tanár. As „Izabella" bemutatójához. Deésné Stefanidesz Annusnak, az Izabella" c. operett női főszerep­lőjének sajnálatos megbetegedése társalkodónőt rendelt Tukits Izabella mellé. Mária, mint nemes, gondos és feltétlenül intelligens lélek, Tu­következtében a darab mult vasár-1 kitsra nagy hatással van s őt gon­napra hirdetett előadása elmaradt, dolkodóba ejti. A címszerepre a régi gárdának egy szimpatikus női szereplője: Szent­györgyi Mária vállalkozott az Egye­sület vezetőségének felkelésére és igy egy heti eltolódással a darab vasárnap megy és hétfőn megismét­lik. Az előadás elhalasztása a már korábban megnyilvánult nagy érdek­lődést csak emelte s az előjelekből Ítélve a bemutatón a Lvgényegye­sület nagy terme kicsinynek fog bizonyulni. A darab rövid meséjét itt adjuk: A világháború első napjaiban Tukits Vendel, a gazdag és fiatal erdélyi posztógyáros az egyik ütkö Közben Bányai meghívja lengyel előkelő rokonait, Dobrovszky Sza­niszló grófot és feleségét, akik megérkezésük után Rézi nénitől, a ház jó gazdasszonyától értesülnek arról, hogy Izabella nem más, mint az ő elveszettnek hitt gyermekük: Natália, akit a hirtelen jött magyar előrenyomulás elől, hűséges cseléd­jeikkel biztonságba helyezni óhaj­tottak, de menekülési útjuk hadi­zónába esett. A viszontlátás örömében Tukits fájó szívvel veszi tudomásul, hogy már nincs joga Izabella sorsa felett JOT TESZ!! önmagával és rádiójával, ha VALVO csövet használ. Ne fogadjon el mást! Az Esztergomi Hajós Egylet február hó 14-én, szombaton délután 6 órakor tartja évzáró rendes köz­gyűlését a Széchenyi kaszinóban. Utána ugyanott a kaszinóval közö­sen társas vacsorát rendez a kaszinó s az egyleti tagok, valamint az általuk bevezetett vendégek részére. Egy teríték ára 2 pengő 60 fillér. Jelentkezési iv a szolgánál. Az esztergomi személyvonat elütött egy ismeretlen nőt. Üröm és Solymár vasútállomások között a Budapestről Esztergomba menő személyvonat mozdonya egy isme­retlen nőt elütött. Tanuk állítása szerint az ismeretlen nő öngyil­kossági szándékból haladhatott a vasúti vágányok mellett. A súlyosan megsérült nőt vonaton Pilisvörös­várra szállították, útközben azonban meghalt. Az elhalt nő 50-55 éves, 150-154 cm magas, szeme szürke, haja gesztenyebarna, kontyban van fűzve,alsófogsora porcellán műfogak­ból van. Fekete szövet fejkendőt, fekete kabátot, zöldcsíkos szvettert, gyapjú mellényt, fekete szoknyát, fekete vászoncipőt és fekete haris­nyát viselt. A hullánál 1 darab „Ilonka" és egy darab „Gyuricza Piri" monogrammal ellátott zsebken­dőt találtak. A csendőrség a hulla kilétének megállapítása végett nyomozást indított. Népmozgalmi adatok. Eszter­gomban 1931. február 1-től—6-ig bejelentett születések : Molnár Mária rk. földmíves leánya. Weszely ke­reskedő halvaszül. leánya (Nyitra). Benke Mária rk. kocsis leánya. Zá­konyi Mihály rk. főegyházmegyei könyvtárőr fia. Szász Lajos rk. ny. honvéd főfegyvermester fia. Sárgái Vlargit rk. lakatossegéd leánya. Eitler Katalin rk. cipész leánya. Stempel Erzsébet rk. földmíves le­ánya. — Házasságkötések: Gyar­mati Imre rk. cipészmunkavezető és Kertész Erzsébet rk. — Válent Ignác rk. ácssegéd és Labanc Te­rézia rk. — Müntzberger Jenő rk. bányatisztviselő (Tokod) és Kovács eves. városi közgyű­lés lesz. Esztergom szab. kir. megyei vá­ros képviselőtestülete a jövő hét' tolt, de gazdag Tádé nevű unoka csütörtökjén közgyűlést tart. A fon- öccséhez akarja feleségül kénysze tos tárgysorozattól eltekintve is a 1 riteni. A fiatalok küzdenek boldog­közgyűlést városszerte nagy érdek-' ságukért. Izabella segítségére jön rendelkezni s mert Mária hatása zet után egy összelőtt faluban cse-'alatt érzelmeiben már megváltozott! csemét talál, akit hazaküld felesé-'' és Máriában feltalálta jövendő bol-. Rózsa rk. (Nagyvárad) - Halálo­géhez, mert gyermeke nincs. jdogságát, belenyugszik, hogy Bá- *** •' Nóvák Imre rk. földmives 82 Az első felvonásban Izabella már nyaié legyen Izabella, mint gyönyörű leányzó egy erdei A darab mindvégig fehér. A de­sétalovaglás alkalmával találkozik rültséget Péter és Rézi, két tőrül­Bányaival, egy gépészmérnökkel, metszett magyar népjellem és Tádé A fiatalok kölcsönösen megszeretik \ komikus alakja tartja ébren, egymást. I Muzsikája mesterien komponált, Bányai a találkozáson szimpatikus ka r, hogy az idő rövidsége miatt hangszerelésében hiányos, de igy is hatásos. — Az első felvonás irre­denta fináléja magával ragadó, felvonásközi énekei gyönyörűen melódikusak. A darab technikai és zenei érté­kére tekintettel méltó és kivánatos, hogy mindazok, akik társadalmunk­ban a nemes és szép iránt érdek­lődnek, a darabot megnézzék, mely célból a darabot hétfőn este 8 órakor a nagyközönség részére ukits iák, de mikor megtudja, hogy zabellát akarja feleségül, ellensze­gül, mert ő is szereti nevelt leányát, akit fel világosit arról, hogy nem édes leánya. Izabella, ki Tukitsot mint apját szereti, visszautasítja annak szerel­mét. Ezért Tukits őt a kissé korlá­lődés előzi meg. Mária, akit a mátkaság idejére mint' megismétlik. Me. Ingatlanforgalom. Esztergom vá­ros területén az elmúlt héten a következő ingatlanok cseréltek gaz­dát : Vételjog cimén : Zagg Mihálytól és nejétől Kocznoczi Katalintól meg­vett Rozmann Ferenc és neje Licz Anna egy szántót a rajta épült házzal 4000 P. —Szecskár józsefné Böhm Máriától megvett Kapa József és neje Lahonyai Anna egy szántót és szőlőt 1500 P.— Szendrei Imre és nejétől megvette kisk. Drahos József a hadzsidűlői szántót 240 P. — Dr. Rosti -Józseftől megvette Erdélyi Józsefné sz. Fehér Julianna a há­tulsórét-dűlői szántót 2000 P. — Tilesch Alfrédné sz. Berán Margit és társától megvette Ormándi Fe­renc és neje Hübler Róza akörtvé­lyesszigeti rétet 2600 P. — Lukács Lajos és neje Tóth Ilonától meg­vett Gajdu István és neje egy szántót 1000 P. — Kisk. Patkó Bélától meg­Üzlet: Esztergom, Rákóczi-tér. Lakás : Esztergom, Honvéd-u. 3 Újonnan felszerel temetkezési vállalatommal és saját új üveges gyászkocsimmal a legnagyobb igényeket is kielégítem. — Szükség esetén félté lenül kérjen árajánlatot, mert az általam rendezett temetések szebbek, olcsóbbak és pontosak! fill István temetkezési vállalkozó

Next

/
Oldalképek
Tartalom