ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-07-29 / 83. szám

HIREK. Éjféli szolgálatot július 25-től 31-ig Takács István „Fekete Sas"-hoz cím­zett gyógyszertára (Ferenc József-út) teljesít. Rekviem bold. Csernoch János hercegprímás lelkiüdveért. Szer­dán, f. hó 29-én lesz négy eszten­deje, hogy Istenben boldogult dr. Csernoch János bíboros - herceg­prímás holttestét örök nyugalomra helyezték a főszékesegyházi sírbolt­ban. E napon d. e, 9 órakor a megboldogult egyházfejedelem lelki­üdveért ünnepi gyászistentisztelet lesz a főszékesegyházban, amelyet dr. Serédi Jusztinián bíboros-herceg­prímás pontifikál s amelyre felhív­juk Esztergom város kegyeletes közönségének figyelmét. A szaléziánusok tartomány­főnökének ezüstmiséje. Plywa­czyk Szaniszló, a magyar szaléziá­nusok provinciálisa, a rend eszter­gomtábori székházában, a fiúnevelő otthon kedves kápolnájában mu­tatta be ezüstmiséjét. Rendtársai­nak és közvetlen környezetének őszinte jókivánataihoz a miénket is csatoljuk. A millenium éve kétszeresen számít Komárom — Esztergom­in egye nyugdíjazásainál. Belügy­miniszteri rendelet alapján Komá­rom—Esztergom-megye a vármegyei és községi alkalmazottak nyugdíj szabályrendeletében pótlólag beik­tatta, hogy az 1896., vagyis a mil­leniumi év kétszeresen számítandó azoknak a Komárom és Esztergom vármegyei tisztviselőknek nyugdíja­zásánál, akik ebben az évben nyug­díjra igényt adó áldást töltöttek be. Városi közgyűlés. Esztergom város képviselőtestülete f. hó 28-án, kedden délután 5 órakor rendkívüli közgyűlést tart, amelynek egyedüli tárgya a vármegyei közigazgatási bizottság fegyelmi választmányának ítélete dr. Antóny Béla polgármes­ter fegyelmi ügyében. A budapesti szülők Kemenes Illés visszatartását kérik. A Nem­zeti Újság irja: A magyarországi Szent Benedek-rend főapáti koadju­tora, mint ismeretes, az általános rendi dispoziciók során Kemenes Illést, a budapesti igazgatót és ház­főnököt a rendi szolgálat érdekében Esztergomba helyezte át. A buda­pesi szentbenedekrendi gimnázium tanulóinak szülei most több száz aláírással ellátott kérvényt nyújtot­tak be Kelemen Krizosztom főapáti koadjutorhoz, melyben az igazgató nagy népszerűségére és a szülők iránta való különös bizalmára való hivatkozással azt kérik, hogy ezt az intézkedést másítsa meg. Ernszt Sándor harminc éve képviselő. Julius 24-én volt har­minc éve annak, hogy Ernszt Sán­dor képviselő lett. A privigyei ke­rület választotta meg az akkor fiatal papot, akinek tehetsége már kibon­takozott a Néppárt szervező mun­kájában. Azóta Ernszt Sándor neve sohasem tünt le a magyar politika égboltozatáról. Lelkesedése, fárad­hatatlansága, meggyőződése és te­hetsége a legsúlyosabb szavú poli­tikusok közé emelte akkor is, ami­kor keveset beszélt, vagy hallgatott. Ernszt Sándor nem a szavak em­bere volt. Egyénisége, tettei jelölték meg minden szónál világosabban azt az irányt, amelyet követ és amelynek a követésében mindig maga mögött tudta az ország köz­véleményének azt a részét, amely a tisztességet, puritánságot, keresz­tény és nemzeti gondolkodást, az ezer éves tradíciókat írta a zászlajára. A polgármester rendelete az utcai szemetelések és a kártevő kutyák ellen. A város polgármes­tere rendeletet adott ki, amelyben felhívja a műszaki hivatal figyelmét arra, hogy az utcai szemétgyűjtő kosarak megfelelően karba hozan­dók a rendelkezésre álló költség­vetési keretben. A vámellenőrt uta­sítja, hogy az árusokat a piactér és árusító helyek fokozottabb tisz­tántartására figyelmeztesse és e tekintetben az ellenőrzést hatéko­nyabban gyakorolja. A közönséget dobszó útján is figyelmeztette a polgármester, hogy a virágos ültet­vények és parkosítások közelében kutyákat csakis pórázon vezetve tartson, nehogy az egyes észlelt esetekben szigorú megtorlások követ­kezzenek be. Az állami rendőrkapi­tányságot az ellenőrzés közvetle­nebb gyakorlása érdekében is meg­kereste a polgármester. Hogyan lehet valaki épitési vál­lalkozó ? Építész-építőmester, v. rö­viden építész címet csak a József mű­egyetemen kiállított vagy ezáltal ho­nosított építési oklevéllel birok hasz­nálhatnak, tehát azok, akiknek építő­mesteri engedélyen felül építész mérnöki oklevelük is van. Ha a kő­művesmester magát cégtábláján vagy egyéb irataiban építési vállal­kozónak tünteti fel, ezért a tisz­tességtelen versenyről szóló törvény ellen vét. Annak azonban nincs akadálya, hogy a kőművesmester külön építési vállalkozó igazol­ványt váltson, minek megtörténte után cégtábláján építési vállalkozónak is nevezheti magát. Építőmester az, ki sikeres építőmesteri vizsgát tesz és erről bizonyítványt nyer, de nem nevezheti magát oki. építőmester­nek, mert nem oklevele, hanem bi­zonyítványa van. Oklevelet csak a főiskolák, vagy egyetemek állítanak ki. Magánnyomozó iroda Eszter­gomban. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelő magánnyomozó iro­dája Esztergomban, Deák Ferenc utca 15. szám alatt. Megfigyel, in­formál, kényes természetű ügyek­ben diszkréten nyomoz, eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó egyé­neket felkutat bel- és külföldön egyaránt. — Szenvedő nőknél a termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bél­kiürülést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A női beteg­ségekre vonatkozó tudományos iro­dalom több megalkotója írja, hogy a Ferenc József víz kitűnő hatá­sáról a saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződést szei ezni. A Ferenc József keserűvíz gyógy­szertárakban, drogériákban és fű­szerüzletekben kapható. Tegyünk virágot ablakainkba, virágozzuk fel erkélyeinket! Szent István-ünnepségek Bu­dapesten. Az idei Szent István-hét is a szokásos fénnyel fog lefolyni a fővárosban. Úgy mint eddig, az Államvasutak és a dunai hajóstár­saságok féláru jegykedvezést nyúj­tanak a Budapestre utazó közönség­nek, a vízum pedig ingyenes lesz a külföldiek számára. Magának a Szent István-ünnepnek legkiemel­kedőbb eseménye az idén is az augusztus 20-i körmenet és az aznap rendezendő nagyszabású gel­lérthegyi tü2ijáték lesz. Azonkívül — a többi napokra elosztva — né­pies szinházi előadások, zene- és táncszámok, sportesemények fogják az idei Szent István-ünnepeket is látványossá és emlékezetessé tenni. Az ünnepség rendező bizottsága olyan szinházi eseményeket készít elő, amelyeknek érdekességet köl­csönöz, hogy nem hivatásos színé­szek, hanem falusi műkedvelők fog­nak bennük szerepelni. Az egyik ilyen népies szinházi előadás a nagysikerű Háry János dalművet viszi szinre, a másik a Magyar Szivárvány cimmel a magyar nem­zet feltámadását szimbolizálja mese keretében. Érdekelni fogja a vidéki gazdaközönséget, hogy a Szent István ünnep alkalmából több mező­gazdasági esemény és látnivaló lesz Budapesten. Ugyancsak a Szent István-hét keretében zajlik le a kisiparosok idei országos dalosün­nepe is. Végül nagyszabású sport­események színhelye lesz a Szent István-ünnepségek alkalmából Bu­dapest. Az ünneprendező nagybi­zottság, mint a múltban, az idén is rendkívül olcsó elszállásolásról is gondoskodni fog. — Elhájasodásnál, köszvény­nél és cukorbetegségnél a ter­mészetes „Ferenc József" keserű­víz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emész­tést. SZÍNHÁZ. Vasárnap este szép ház mellett folyt le a „Túl a Dunán Baranyá­ban" c. kedves operett-előadás. Hétfőn az Azra c. mesejáték volt műsoron. Kedden „A szép Meluzina" c. regényes operett, a Városi Szinház slágerperettje kerül szinre, szerdán a Viktória operett öt képben, a Király Szinház újdonsága, csütör­tökön szintén a Király Szinház szenzációs darabja megy, Az okos mama c. zenés komédia öt képben, pénteken a Lámpaláz Arany Tilla primadonna felléptével, szombaton Rád bizom a feleségem c. kacag­tató vigjátékujdonság kerül szinre, amelyben Jellinek (Jákó) Pál, a Magyar Szinház esztergomi szárma­zású művésze is fellép. Értesítés. Minden jó háziasszony figyeljen ide! Ferenc József-út 4. sz. alatti új tejüzletemben elsőrendű uradalmi, jéggel lehűtött tej állandóan kapható. Házhoz is szállítok minden előfizetőmnek. 5% engedményt adok. Tisztelettel: MAROTH! FERENC Mosóselyem új minták .... 1*28 Panama 1*30 Zefierek, kanavásznak .... —*88 Mosódelén —'75 Nansouc, sűrű minőség . . . —'78 Goldberger festő —'70 100 cm széles függönyetamin —*88 Nyersmolino —'48 Türülköző, háziszőttes .... —'78 Ruhakötény 1*98 Munkásnadrág 1*98 Delénruha női 3*90 Mosóselyemruha, női .... 5.90 Apacs, vagy cserkészing . . . 3*40 Rövid alsónadrág —'96 Sportnadrág, fekete ..... —'96 Sportnadrág klottból 1*70 Úszónadrág —*78 Selymes férfizokni —*68 Széles divatlakk-őv —'88 Szalmasapka, új fazon .... 1*90 Mosóselyemharisnya hibátlan . —"88 Műselyemharisnya hibátlan . . 1*58 Női sportzokni —.68 s valamennyi ruházati cikk legjobban BALOG LÁSZLÓ divatárúházában FERENC JÓZSEF-ŰT 4. SZÁM. Alapíttatott 1885-bén. RÁDIÓ Kedd, július 28-án d. u.: 5.00. Láczer István dr.: Hogyan tanul­hatunk meg rádió útján nyelveket. 5.25. Hangverseny. 6.45. Helyszíni közvetítés a Kun-utcai központi tűzőrségről. 8.00. Csorba Gyula és cigányzen ekará­nak hangversenye. 9.00. Pontos időjelzés, hirek. 9.15. Iréné de Wolodiméroff hangver­senye. Közben: 10.00. Időjárásjelentés. 11.00. Gramofonhangverseny. Szerda, július 29. 9.15. A m. kir. államrendőrség zenekará­nak hangversenye. 9.30. Hirek. 11.10. Vízállásjelentés. 12.00. Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05. Szalonzenekari hangverseny. 12.25. Hirek. I. 00. Pontos időjelzés. 2.45. Hirek. 4.00. Stumpf Károlyné : A háztartáskóp zés külföldön és nálunk. 4.45. Pontos időjelzés, hirek. 5.00. Molnár Endre: Két költő. 5.30. Gramofonhangverseny. 6.30. A Székesfővárosi Zenekar hang­versenye. 7.45. Békefi—Karinthy-est. 9.00. Pontos időjelzés, hirek. 9.15. Horváth Gyula és cigányzenekará­nak hangversenye Kalmár Pál (ének) köz­reműködésével. 10.00. Időjárásjelentés. 10.30. Somogyi Gyula francia nyelvű előadása. 10.45. A Budapesti Koncert Szalonzene­kar hangversenye. Csütörtök, július 30. 9.15. A Weidinger-szalonzenekar hang­versenye. 9.30. Hirek. II. 10. Vízállásjelentés. 12.00. Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05. Hangverseny. 12.25. Hirek. 1.00. Pontos időjelzés. 2.45. Hirek, piaci árak. 4.00. Biró Ernő dr.: A tuberkulózisról. 4.45. Pontos időjelzés, hirek. 5.00. Friss Antal magyaros gordonka­számai. 5.40. Nagy Márton: Mikor a Berettyó tengert játszik. 6.10. A Budapesti Citerak5r hangver­senye. 7.00. Cselényi József magyar nótákat énekel 8.00. A Budapesti Hangversenyzenekar hangversenye, 9.20. Pontos időjelzés, hirek. Utána: Radics Jóska és cigányzenekará­nak hangversenye. KŐK A Y legolcsóbban temet, szállít és exhumál! Üzlet: Kossuth Lajos-u. 5. Lakás : Széchenyi-tér 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom