ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-03-08 / 27. szám

kes magyarázatok nemcsak az elő­adó bátor hitvallói erényeiről, ha­nem törhetetlen tüzes magyarságá­ról is tanúbizonyságot tettek. Az előadást gyakran szakította félbe a hallgatóság tapsa és éljenzése ama találó megjegyzések miatt, amelyek­kel a bemutatott képekkel kapcso­latban a mostani társadalmi és vi­lágpolitikai visszásságokat ostorozta. Különösen nagy ovációtan részesí­tette őt a hallgatóság akkor, ami­kor a damaszkuszi vértanukról szólva arra mutatott rá, hogy az 1860-ban történt keresztényüldözé­sek egész Európa büntetőexpedíció­ját eredményezték a barbár gyilko­sok ellen, ma pedig Szovjet-Orosz 1 ország vallásüldözései miatt nem­hogy büntetőhadjáratra gondolná­nak, hanem egyre-másra kereske­delmi szerződéseket kötnek a világ­történelem legborzalmasabb tömeg­gyilkosaival a magukat kereszté­nyeknek valló államok. Igen vonzó módon ismertette az előadó a most elkészült jeruzsále ni magyar ká­polnát, amely mult hó 28-ig Buda­pesten, a pesti íerenciek templomá­ban közszemlére is volt téve. A jelenvoltak az élvezetes, tanulságos és mély gondolatokat ébresztő lel­kes előadás után hosszan ünnepel­ték az előadót, s jó szívvel adott filléreikkel maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarok Nagyasz­szonya jeruzsálemi szentélyének előállítási költségeiben esztergomi adományok is szerepeljenek. Halálozás. Tata-Tóváros társa­dalmának közkedvelt tagja, Flecken ­stein Ferenc 44 éves korában meghalt. Felesége és három árvája gyászolja. Glatz Gyula helyettespolgár­mester fizetése. Glatz Gyula he­lyettespolgármester fizetését a bel­ügyminiszter megszüntette és uta­sította a várost, hogy a VI. rang­osztálynak megfelelő fizetést folyó­sítson a helyettes polgármesternek. Városi vezető körökben most arról beszélnek, hogy ezt az újabb terhet elkerülhette volna a város úgy, ha a képviselőtestület az egyik kebelbéli városi vezetőtisztviselőt választja he­lyettesül, aki amúgy is kapja a várostól a fizetését. Vármegyei gyűlések. Komárom és Esztergom közigazgatásilag egye­lőre egyesitett vármegyék törvény­hatósági bizottsága f. kó 10-én, kedden kisgyülést tart. Ugyancsak kedden ülésezik a közigazgatási bizottság is és az összes albizottsá­gok. Előkelő biztosító intézet keres helyben és vidéken, Esztergom és Komárom-vármegye területére, jó összeköttetésekkel rendelkező ura­kat magas fix és jutalék ellenében. Jelentkezés Ferenc József-út 40. sz. alatt. Vasárnapi kultúrest a legény­egyletben. A Kath. Legényegylet f. hó 8-iki (vasárnap d. u. 6) kultur­estéjén dr. Hamvas Endre theol. ta­nár ad elő. Szerepelni fog a da­lárda is. keserüvize csők­be r^roffilzt^e s^fcX3iÁfciÍÍ>IwO kenll ^vérnyo­mást, megszűnt etl a fejfájást és meggátolja az érelmeszesedést A Magyar—Hollandi Bank és Biztositó Rt. Igazgatósága Eszter­gomban főügynökséget állított fel, mélynek vezetésére Esztergom vá­ros és vármegye területére dr. Sebők Ferenc igazgatót ne­vezte ki, ezúttal a székesíehérvári vezérügynökségtől Postl Ernő fő­tisztviselőt Esztergomba helyezte át. — Irodahelyiség egyenlőre Ferenc József-út 40. sz. Felvétel a tanítóképzőbe. Az esztergomi érs. róm. kath. tanító­képző-intézet I. osztályába és a vele kapcsolatos internátusba az 1931-32. tanévre magukat felvétetni óhajtók kellően felszerelt kérvényeiket ápri­lis hó 30-ig az intézet igazgatóságá­nál adják be. Pályázati feltételek azonosak az állami intézetekbe való felvételhez közöltekkel. Bővebb fel­világosítást az igazgatóság ad. A Kath. Legényegylet a nagy­böjti vasárnapokon is rendez is­meretterjesztő előadásokat és pedig március 8-án, március 22-én és márc. 29-én mindenkor d. u. 6 órakor. — Ügy a szerdai,mint a vasárnapi előadásokra szeretettel várják a város közönségét. Szabálytalan hajtás idézte elő a dunaalmási szerencsétlensé­get. Megírtuk, hogy Dunaalmás köz­ség határában dr. Kenyeres György, népjóléti miniszteri titkár autója elütötte az előtte haladó Szabó Jó­zsef táti lakos kocsiját. A kocsi felborult, Szabó a kocsi alá került és sulyós baloldali bordatörést szenvedett. Az autó a súlyosan sé­rült Szabót a dunaalmási orvoshoz szállította, ahonnan a mentők bevitték az esztergomi kórházba. Az autó kisebb, 'rig a "kocsi nagyobb mérv­ben megrongálódott és a ló is megsérült- Megállapítás szerint a balesetet Szabó József szabálytalan hajtása idézte elő. Miniszteri megbízás. A vallás és közoktatásügyi miniszter a szegedi uj egyetemi épületek hat nagyméretű freskó-falfestményének megfestésével N. Kontuly Béla festőművészt bizta meg. M' Kontuly Béla a fiatal magyar festőgárda nagytehetségű tagja, aki két éven át volt állami ösztöndíjasa a római ma­gyar akadémiának. Ez már második nagy állami megbízása, amenny ben ezt megelőzőleg két éven át a gödöllői premontrei új gimnázium és internátus falfestményeit állami megbízásból ő festette. Ugyancsak ő festette Mátéffy Viktor, prépost­plébános, országgyűlési képviselő megbízásából néhány évvel azelőtt a mi belvárosi plébánia-templo­munk Mária-kápolnájának nagy falfestményét, amely Mária eljegyzé­sét ábrázolja. Esztergomhoz rokoni kötelékeh fűzik, felesége eszter­gomi leány, Fuchs Hajni, oki. rajztanárnő és festőművésznő, aki a Mária-kápolna gyönyörű dekorativ falidiszitményeit tervezte. A szegedi egyetemi freskók témáit a magyar irodalom legköltőibb jeleneteiből merítette. Népművelés a vármegyében. Tatabánya. A legutóbbi előadáson Tivadar Zoltán bányászmérnök a bányatüzekről tartott elméleti és gyakorlati előadást. A tatabányai egyesitett dalkörök több énekszámot adtak elő Kirchner Lajos karnagy vezetése mellett. Szabolcska Mihály emlékéről Ráb Ferenc tanárjelölt beszélt és Szabolcska verseket szem­léltettek Górenz Antal és Balbach Árpád. A bányazenekar éltékes mag 5 ar dalokat játszott. Az előadá­son résztvett dr. Névelős Gyula miniszteri tanácsos, Rehling Konrád bányaigazgató, Palkovics László alispán és igen sok helybeli elő­kelőség is. — Felsögalla-Mésztelep. Dr. Pásztor József egészségügyi előadást tartott. — Lábatlan. Sántha József tanitó adott elő — Dorog-Új­bánya. Ismeretterjesztő előadásainak sorozatában jelenleg nagyböjti estélyeket rendez, melynek előadói |a legkiválóbb szónokokból állanak. JA bányászleányok számára külön J ismeretterjesztő tanfolyam van folya­;matban. Az előadásokat Szomszély \ Antal bányalelkész és Rákosi Ká­Iroly isk. igazgató vezetik. — Felsö­galla. Az előadó Kocsán Károly országgyűlési képviselő volt, ki az időszerű gazdasági kérdésekről tar­tott ismeretterjesztő előadást. — Piszke Hatalmas kulturmunkát vé­gez a piszkei Népművelési Bizottság, hol helyszűke miatt már azon gondolkoznak, hogy az előadásokat mindig kétszer egymásután adják elő. Az előadások vezetője Lernyei József isk. igazgató. ?rmészete s rat-an összetételénél io"v. --f*flH csoíaaJos és viiíí* Ic^elio í:o te vize í Az egyetemi keresztkitűzés 30-ik évfordulója. A katolikus iro­dalom nagy ünnepével, az Orszá­gos Pázmány Egyesület reprezenta­tív irodalmi ünnepségével egy napra, március 19-ére esik 30-ik évfordu­lója annak, hogy a budadesti Páz­mány Péter Tudományegyetem tan­termeiben kitűzték a keresztet, amely azóta ott ragyog a tudomány csarnokában, aminthogy ott áll fel­magasztosulva a keresztény iroda­lomban is. A diadalmas kereszt ün­nepe lesz azért az Országos Páz­mány Egyesület március 19-én dél­után fél 5 órakor a Vigadóban tar­tandó nagy irodalmi ünnepe, melyen a katolikus irodalom legkiválóbbjai fognak szerepelni. Március 15.-e az esztergomi Polgári Egyesületben. Az Eszter­gomi Polgári Egyesület f. hó 15-én este 8 órakor a Magyar Király szálló nagytermében társasvacsorával egy­bekötött ünnepélyes társasösszejöve­telt tart, melyre Esztergom város hazafias közönségét szeretettel meg­hívja az Elnökség. Az ünnepi beszé­det a Kossuth serleggel dr. Saly Arnulf bencéstanár fogja mondani. A vacsorára való előjegyzéseket Pelczman László Széchenyi téri üzle­tében. Giejler Ferenc zenebazár üzletében. Tóth László kiadónál a városházán vagy a Magyar Király­ban kitett iven szombat délig kér­jük eszközölni. Menü: borjúpörkölt és túróscsusza, ára 1 P. 60 fillér. Személyre szóló meghívókat ez alkalommal nem bocsájtanak ki. Tenyészállatkiállitás és vásár. Az O. M. G. E. f. hó 20-tól 25-ig Budapesten atenyész és haszonállat­vásár telepen mezőgazdasági kiállí­tást rendez, dijjazással egybekötött tenyészállatkiállítással és vásárral. A kiállításon sok különleges dolog is nyer elhelyezést. Érdeklődő gazdák úgy a kiállításra szánt tenyészállatai­kat, mint termékeiket jelentsék be az elnökségnél, Tata, gróf Esz­terházy uradalom felügyelőségével vagy pedig a vármegye mezőgazda, sági bizottsága jegyzőjénél, — vitéz dr. Zsiga Jánosnál a megye székhá­zán, ahol mindenre megkapják a szükséges felvilágosítást is. KEGYTÁRGY! Sötétben állandóan vilá­gító kereszt képviseletét átadjuk. DÁVID EDE, BUDAPEST I., Alkotás-utca 13. Válaszbélyeg. Naponta 10—20 P biztos kereset. A Tudor AccumulátorgyÁr Rt. I által gyártott rádiókészülékekhez és autom&Jbt- I lOKtlOS Védjegy r (P* szalmiákmentes, savmentes zs*t» l_ lámpaelemekés &zá<-&z s^édia .^en"j felülmúlhatatlanok. Mindenütt kapna::.. I Népmozgalmi adatok. Eszter­gomban 1931 február 28-tól március 6-ig bejelentett születések: Fodor Teréz rk. földmives leánya, Horvát Franciska rk. cigány leánya, Nett-' prond Anna rk. földmives leánya, Frommer Judit for.'főkönyvelő nya, Vigh Borbála ik. földműves leánya, Urban Jolán városi tanitó leánya, Vilsicz Róza rk. földműves leánya. — Halálozások: Özv. Ko­vács Istvánné sz. Czékus xÁgn*­80 éves, özv. Hübschl Sándorné sz. Losteiner Erzsébet rk. magánzónő 87 éves, Lövi Béla izr. bazáros 27 éves, özv. Kuhárik Sándorné sz. Búkor Erzsébet rk. 84 évei dicska Ferencné sz. Szabó Erzsébet rk. 34 éves, Csente János rk. 'oki­mi ves 84 éves, Lacza Rozália rk. 6 napos, Mánya Antal rk. földműves 81 éves. „Legszebb tangó m i ­15-én kerül műsorra Kultür­mozgóban, melyre mindenki Í figyelmét felhívjuk. Verebes Ernő és Mindszenthy Tibor magyar dalt énekel, a többi főszerepeket a „Szivek szimfóniája^ szereplői alakítják. Rei" Pézsmapocok a rületén. Már Esztengoj is fordult elő pé Süttőről jelentik, hogy a bikolípS menti szőlőkben egy leám fiút harapott meg a pézsmapocok, sőt egy férfit is megtámadott, tudjuk, hogy eme rendkívül szapora és kártékony állat irtandó, hivjuk fel az illetékes gyeimét a süttői esetre. — Epekő-, vesekő- és hólyag kőbetegek, valamint azok, húgysavas sók túlszaporodásátan és köszvény ben szenvednek, a ter-* mészetes „Ferenc József' ke víz állandó használata mellett álla­potuk enyhülését érhetik orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Ferenc József víz biztos és rendkívül kel­lemesen ható hashajtó s ezért tatabetegségeknél is ajánlják Ferenc József keserűvíz gyógy­szertárakban, drogériákban és fű­szerüzletekben kapható. Üzlet: Lakás Till István temetkezési vállalkozó í Honnan felszerelt temetkezési vállalatommal és saját új üveges'gyászkocsimmal a legnagyobb igényeket is kielégítem. feltétlenül kérjen árajánlatot, mert az általam rendezett temetések szebbek, olcsóbbak és pontosak! Esztergom, Rákóczi-tér Esztergom, Honvéd-u. 3. Szükség esetén

Next

/
Oldalképek
Tartalom