ESZTERGOM XXXV. évfolyam 1930

1930-01-26 / 21. szám

ÍÖ30. január 26 ESZTERGOM 3 ^gszobben festés Hallenberger, Széchenyi-tér 7. s gazdasági életünk minden mozza­natára. Trianon kényszere alatt bár új terheket kellett vállalnunk, de az egyezség egyetlen pontja sem tar­talmaz jogfeladást. Trianon szégyenteljes jogiosztásai­nak és rablásokat szentesítő végzé­seinek reviziójához bár nem jutot­tunk Hágában sem közelebb, de delegátusaink komoly, méltóságos és szilárd magatartása megszerezte számunkra a megértésnek és mél­tányos megítélésnek azt a barátsá­gos atmoszféráját, melyet a további küzdelmeink során teljes bizonyos­sággal javunkra használhatunk. A hágai egyezség megtörtént: hagyjuk a céltalan, egymást tépő, üres vitákat. Fogjunk inkább össze, erős megingathatatlan magyar aka­rással és készítsük elő az új nem­zetközi konferenciát, melynek csak egy tárgya lesz: a trianoni béke revíziója Európa békéjének meg­teremtése érdekében! Nehezen jut dűlőre A cjazdaközörtség érdeke a Salgótar­jáni rt. ajánlanának elfogadása. Annak idején megírtuk, hogy a Belvárosi Kath. Olvasókörben Má­téffy Viktor prépost-plébánosnak, a Kör elnökének vezetése mellett tár­gyalások folytak az esztergomi kis­gazdákat most élénken érdeklő kő­szénbányaügyről. Az ügy lényege az, hogy az esz­tergomi földtulajdonosok kőszén­kutatásra és feltárásra telekkönyvi bekebelezéssel szerződéses enge­délyt biztosítottak dr. Seyler Vilmos és társainak 1912-ben. A nagy világ­felfordulás és viszontagságos idők után ma úgy áll a dolog, hogy a bérbevevő fél eladta kutatási és fel­tárási jogát. A bérbevevőt, aki így a szerződést megszegte, kényszerí­teni kellene a szerződés, pontos betartására, azonban ez minden­képen, akár per útján is, igen költ­séges lenne. Jó megoldásnak Ígérkezett az, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya rt. ügyészségét hatalmazzák meg a földtulajdonosok a per foganatosí­tására, mely esetben a per költsé­geit a részvénytársaság viseli. A Salgótarjáni Rt. hajlandó addig is, míg a szerződési jog érvénybe lép­het, évenként 12 vaggon kőszenet dorogi bányájából kiutalna. A Salgótarjáni rt. természetesen reméli ezek után, hogy a bérletet vele kötik meg a földtulajdonosok kedvező feltételek mellett. A meghatalmazás aláírása meg­indult ugyan, de igen lassan és nehezen megy, pedig alig hinnénk, hogy bármilyen társaság előnyösebb feltételeket tudna nyújtani és a jö­vedelmezőségre nagyobb garanciát adni, mint a Salgótarjáni rt. A mai nehéz gazdasági viszonyok mellett aligha jönne más valaki a rizikós vállalkozásra. A földtulajdonos gazdák saját ér­dekükben teszik, ha nem hallgatva a félrevezető és kalandos beszé­dekre, a megbízást aláírják. Az­után lehet tárgyalni a részletkérdé­sekről. A vállalkozás sikere esetén a gazdaközönség sokat könnyítene sorsán, esetleg a pótadótól is meg­szabadulna. 600—800 gazda van közvetlenül érdekelve a vasúton túl fekvő,hegyi földeken, — reméljük, hogy a józan meggondolás úrrá lesz rajtuk. Éjjelt szolgálatot január 25-töl-31-ig a Takács István „Fekete sas"-boz c. gyógyszertára (Ferenc Jézsef«út) tel­jesít. Farsangi emlékeztető. Január 26'án este 8 órakor a Szenttamási és Vízivárosi Kath. Polgári Kör rhűsp* ros táncestéivé saját helyiségében. Február úcn az öregcserkészek táncestélye a Fürdőben. 2*án a Kath. Legényegycsület színdarab­bal („A limonádé ezredes") egybe* kötött táncestélye saját helyiségében. 5»én, szerdán este 1 a 9 órak r a Fürdő* szálló nagytermében az Esztergomi Hajós Egylet müvészestje. 8*án a Női kereskedelmi tanfolyam „Fe* hér rózsa estje" a Fürdőben. 15*én a lövészek bálja. 15*én a Move Esztergomi Sport Club jel­mezes rongyos bálja a Fürdőben. Március ?*án a Kath. Legényegylet tarsangzáró jelmezes táncestélye saját helyiségében. A hercegprímás utazása. Dr. Serédi Jusztinián biboros-herceg­prímás szombaton dr. Meszlényi Zoltán pápai kamarás, titkár kísé­retében egy napi tartózkodásiét a fővárosba utazott. A Bakács-kápolnai Mária Kon­gregáció íerfitagjait kérjük, szíves­kedjenek megjelenni ma. vasárnap d. u. 4 órakor a rendes havi ájta­tosságon és a gyűlésen. Vezetőség. Az Esztergomi Kath. Kör köz­gyűlése. Az esztergomi Katholikus Kör f. hó 26-án (vasárnap) d. u. 5 órakor tartja a Kör helyiségében XXXVIII. rendes közgyűlését. Köz­gyűlés után este 8 órakor tán > vacsora lesz. Gaílértisztitás 12 fillér Haiten­bergernél! Felhívás. A Fürdő Asztaltársaság­tagjait és az érdeklődőket felhívja az Elnökség, hogy vasárnap, í hó 26-án d. e. \ 4 12 órakor fénykép­felvétel céljából megjelenni szíves­kedjenek a Fürdő-szálloda éttermé­ben. Elnökség. A Tesz minden erejével támo­gatja a Move Frontharcos Szö­vetségét, A Társadalmi Egyesüle­tek Szövetségesek elnöksége az el­mult héten foglalkozott a Move Or­szágos Frontharcos Szövetség cél­kitűzéseivel és munkaprograrnmjá­vai. Az egyes felszólalók a legna­gyobb elismeréssel nyilatkoztak a vitéz Borbély Maczky Emil irányí­tása alatt álló írontharcosmozgalom komoly elgondolásáról, megalapozott munkájáról és örömmel állapították meg, hogy az ismertetett program teljes egészében felöleli a világhá­ború volt magyar frontharcosainak hazafias, szociális érdekeit. Mind­ezek alapján a Tesz elnöksége ha­tározatilag kimonaotta, hogy a ke­retei közé tartozó társadalmi egye­sületek frontharcosai épp úgy, mint a Vitézi Rend tagjai kizárólagosan a Move Országos Frontharcos Szövet­ségének lehetnek tagjai és ugyan­akkor kötelességévé tette a Tesz összes szervezeteinek, hogy a Move frontharcos mozgalmát minden ren­delkezésükre allé erővel támogassák. A Move Esztergomi Sport Club febr. 15-én tartja;jelmezes rongyos bálját a Fürdőben. MINDENÜTT KAPHATÓl TERMELI: Orsz. Magy. Ye|szövetkezeti Központ Budapest, l., Horthy Miklos-úl 119/1^1. 'Művészest. Febr. hó 5-én (szer­dán) este V, 9 órai kezdettel ren­dezi a Hajósegyiet a Fürdő-szálló nagytermében művészestjét. A mű­soron a legkiválóbb fővárosi művé­szek fognak szerepelni. Belépődíjak az első 4 sorban 4 pengő, a többi sorok 3 pengő. Külön meghívók nincsenek kibocsájtva. A buffalói plébános magyar ki­tüntetése. A Buf falói Hiradó irja : Turner püspök, aki évekig a was­hingtoni katholikus egyetem tanára volt, nagy ünnepségek keretében adta át a városunkban is működött dr. Mosonyi Lipót plébánosnak, a budapesti Pázmány Péter Tudomány­egyetem díszdoktori oklevelét. Az ünnepségen nemcsak Buffalo váro­sának előkelősége vett részt, de a különböző egyetemek és collegek is képviseltették magukat. Ha júniusban akm-vizsgázni haladékfalay&fl jelentkezzék I a Waiter magántanfolyam j levelező ok?, a I á & ára. . Bjudapest VIII, Rékcezliít SI., V.. 2, ! Felhívjuk olvasóink figyelmét a Walter magántaufolyamra (Buda­pest Rákóczi-út 51.) ahol levelező oktatással a vidékiek lakóhelyükön készülhetnek középiskolai vizsgákra. Tánckoszorú a Kath. Legény­egyletben. Az Esztergomi Kath. Legényegylet tánciskolájának növen­dékei Kollos Géza főv. tánctanár ve­zetése mellett f. évi január hó 26-án (vasárnap) este 8 órai kezdet­tel műsorral egybekötött tánckoszo­rút tartanak. Világposta, szépség- és csunyasági verseny. A legszebb hölgy és a legcsunyább férfi jutal­mat nyer. — Műsor után tánc éjfél­után 2 óráig. Belépődíj személyen­kint r— pengő, A vasúti széncsúzdához ren­des feljárót kell építeni. Az esz­tergomi állatvédő egyesület csütör­töki közgyűlésén vitéz Szívós Wald­vgel József szóvátette, hogy a va­súti állomás széncsúzdájánáí /ordul elő a legtöbb lókínzási eset. Ide rendes feljáróról kell gondoskodni és ebben az irányban lépéseket tesz az állatvédő egyesület. Felhívás a baromfitenyésztők­höz ! Komárom-Esztergom várme­gyék baromfitenyésztő egyesülete ezidén is részesíti tagjait kedvezmé­nyes keltető fajtojásban. Az egye­sület tagjai drb.-ként 25 fillérért j kapják a fajtiszta Leghorn, vagy' Rhode Island tojásokat. Tojásutal­ványért jelentkezni lehet a m. kir. : Gazdasági Felügyelőségnél. (Eszter-j gom, Jókai-utca). Ugyanott bármi­nemű felvilágosítással is szolgálunk 1 ez ügyben. -- Egyben felhívjuk ai tagok figyelmét a febr. 3-án d. u.' 3 órakor a városházán tartandó | közgyűlésre. Az Esztergomi Kereskedelmi Társulat közli az összes érdeklő­dőkkel, hogy f. hó 29-én este egyne­gyed 10 órakor Salter L. Lipót a győri Lloyd kereskedelmi társulat titkára előadást tart a társulat helyi­ségében. „A kereskedelem a gazda­sági élet legfontosabb tényezője" címmel. Az elnökség az előadás idején minden érdeklődőt szívesen lát vendégül helyiségében. Nagyon kéri a tömeges megjelenést. Kétségbeejtő út vezet a szent­tamási kápolna fölött, ott, ahol a földekre tér ki a járókelő. Már több oldalról érkezett hozzánk panasz abban az irányban, hogy az abszo­lút járhatatlan út megjavítására mó­dot kellene találni. Talált tárgyak. A Korona-mozgó­ban egy női esernyőt és a Ferenc József-úton egy bőr ievéltáskát ta­láltak. A tárgyak átvehetők;a rendőr­ség detektivcsoportjánál. Népmozgalmi adatok. Eszter­gomban 1930. január 17—24-ig be­jelentett szülelések: Rochilíz Elemér rk. gyógyszerész fia. — Sindler Ka­talin rk. földmíves leánya. — Sztra­ka Gabriella rk. kályhás leánya. — Hackel Ferenc rk. táglagyári mun­kás fia. — Dudás Mihály rk. tégla­gyári munkás fia. — Lugosi rendőr­őrmester halvaszületett leánya. — Házasságkötések: Farkas Lajos va­súti üzemi segédtiszt és Pikó Jolán rk. -— Szerencsés János rk. mészá­rossegéd és Sárgái Teréz rk. szövő­nő. — Nagy József ref. honvédtize­des és Senkár Irén rk. — Halálo­zások: Rochlitz Elemér 1 napos. — Tóth Károly' rk. földmíves 61 éves (Leányvár). — Wallfisch Szi­dónia izr. dohányárus 69 éves. — Helcz Emma rk. 77 éves. — Farkas Sándorné sz. Iskovics Julianna rk. 54 éves (Komárom). — Bujtás Jó­zsef ág. ev. szabósegéd 48 éves (Aszód). — Lenturai István rk. föld­míves 83 éves. — özv. Agócs ístván­né sz. Pusztai Erzsébet rk. 80 éves. Soffőriskola városunkban. A budapesti Royal soffőriskola V-ik esztergomi tanfolyamát február hó 1-én megkezdi. Ugy mint eddig, alapos elméleti és gyakorlati okta­tásban részesülnek hallgatóink vál­lalatunk gépészmérnöke által. A vizsgát itt a helyszínen tartjuk. — Érdeklődni lehet Zachey Ilus úr­hölgy tánciskolájában minden kedd és csütörtökön este 8 órakor a Magyar Király szállodában. Hócipő — sárcipő — megbíz­ható Keménynél. Az öregcserkészek táncesté­lyén nem lesz hiány táncosokban, inert nemcsak az egész esztergomi táncos fiatalság fog felvonulni, ha­nem Budapestről is érkezik erősítés. — Jó mutatást kívánunk! — Minien vasár- és ünnepnap össztánc a Magyar Királyban. „Zoro és Huru a perzsa gvásá­ron" a legszenzációsabb Zoro és Huru vígjáték 8 felvonásban és Tom Mix izgalmas bravúrja „A black­towni seriíf" wild-west film 6 fel­vonásban vasárnap kerül a Kultúr­ban műsorra. Szombaton „A hindu bosszúja. (Vándorcirkusz) izgalmas cirkuszdráma és „Hollywood" nagy­szerű intimitások a világhírű film­sztárok életéből kerülnek előadásra. Legközelebbi nagyszerű műsorunk: „Az örök asszony" Olive Borden az egzotikus szépség megkapó filmje, Buster Keaton idei első, utolérhetet­len filmje „A viceadmirális" a leg­kacagtatóbb burleszk 8 felvonásban. Ijesztően megfogyott éneklő madaraink száma, mint az állat­védő egyesület gyűlésén megállapí­tást nyert, úgy, hogy amennyiben lehetséges, új telepítésekről kell gondoskodni a gyümölcsállomány megmentése érdekében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom