ESZTERGOM XXXV. évfolyam 1930

1930-05-21 / 93. szám

rűje, Forgách Ferenc infulája, a Báthory-féle miseruha, Mária Terézia ornátusából egy dalmatika, a XV. századból a nagy lila miser aha, egy XIV. századbeli olasz kazula, egy XV. századbeli kapocs (morsus), két limogesi zománcmű és egy XV. századbeli nyolcszögű ereklyetartó látható a kiállításon az esztergomi kincstár kincsei közül. A fővárosi lapok nagy elismerés­sel írnak a kiállítás esztergomi anyagáról s a feliratok és a kiállí­tás katalógusa is mindenütt kiemeli a mű esztergomi eredetét, úgyhogy ez a legjobb reklám Esztergomnak a műértők körében. A kiállítás egész nyáron nyitva lesz. Melegen ajánljuk az eszter­gomiaknak is megtekintésre. H l ff^i E? lyr I Hm mam W%,m Éjjeli szolgálatot május 17-töl 23-ig Takács István gyógyszertára teljesít. A hercegprímás csütörtökön érkezik haza Esztergomba. Itt részt vesz a helybeli középfokú iskolák által rendezett szombatesti Szent Imre-ünnepélyen, másnap pedig az országos női zarándoklat tagjai ré­szére ünnepi misét mond a főszékes­egyházban. Hétfőn ismét a fővárosba utazik s i. hó 27-én megkezdi fő­városi bérmakörútját. Háborús emlékérem adomá­nyozása. Magyarország Föméltó­ságú Kormányzója 1930. évi április 19-én kelt magas elhatározásával Háborús emlékérmet adományozni méltóztatott kardok nélkül Palkovies László alispánnak, a Vörös Kereszt körül szerzett érdemeiért, dr. Ailtőny Béla polgármesternek, mert a hadra­kelt sereg érdekeit előmozdította és Koffler Gyulánénak, mint hadiöz­vegynek. Á kerékpáros Kör f. hó 25-én (1. u. 2 órakor kirándulást rendez Visegrádra. Tagokat és kerékpáros vendégeket szívesen látunk, ha rész­vételüket szombat este fél 9 órakor a Legényegyleti otthonban bejelen­tik. — Elnök. •A gimnázium június 1-i nép­ünnepélyén a legkiválóbb fővárosi és külföldi művészek hangverse­nyeznek. A népünnepély rendező­ségének sikerült biztosítania Sárosy Mihály, Szedő Miklós, Cselényi Jó­zsef, valamint nagyváradi Bura Sándor és cigányzenekarának sze­replését. A felsorolt kiváló művé­szeken kívül hangversenyezni fog a cserkészzenekarral felváltva Fleta, a világhírű énekes, továbbá a phila­delphiai Simphonie Orchester, Jack Hilton és a bécsi Dol. Dauber jazz­zenekar, valamint a milanói operaház zenekara. El ne mulassza senki, hogy résztvegyen ezen a kiváló zenei műélvezeten. Felhivatnak a hadiözvegyekés súlyos hadirokkantak, akik gyer­mekeiket árvaintézetekbe adni óhajt­ják, hogy aziránt haladéktalanul je­lentkezzenek a közgyámi hivatalban. Díszközgyűlés Piszkén. Stark Józsefet, Piszke község pénztárosát a TESz emlékkereszttel tüntette ki. Mult vasárnap díszközgyűlés kere­tében nyújtotta át Reviczky Elemér főszolgabíró az emlékkeresztet. A kesztölci és csévi barlan­gok. Mindössze alig három éve, hogy Klastrompuszta felett két és Csévnél egy nagyobb méretű bar­langot fedeztek fel. A klastrom­pusztai Leány- és Legény-barlangot mind-mind jobban tárták fel, mely­ben szép cseppkőalakulatokat és újabb tágas nyílásokat találtak. Mult vasárnap szakemberek több órai újabb kutatást rendeztek a két bar­langban és délután a csévi barlan­got tanulmányozták. Ujabb jelenté­sek szerint a Legény- és Leány­ikerbarlangok nem mindennapi lát­ványai lesznek a vidéknek. Háborús emlékérem adomá­nyozása. Magyarország Őíőméltó­ságú Kormányzója f. évi ápr. 14-én kelt magas elhatározásával a Hábo­rús emlékérmet a kardokkal a kö­vetkezőknek adományozta: Dr. Hu­szár Aladár, Glatz Gyula, dr. Sághy Imre, vitéz Matus Gyula, v. Szivós­Waldvogel József, dr. Brenner An­tal, dr. Sajó Lajos, dr.Závody Albin, vitéz Zsiga János, Ágfalvy Imre, Andrássy József, Bauer Imre, Ke­mény Miklós, dr. Hamza József, Écsy József, Müller Gyula, Komáromy Ernő, Kövesi István, Keplinger Géza, Süttő István, Szabó Jenő, Jedlicska István, Vörös József, Etter Pál. A rozsos búzák. A Felsődunán­túli- Mezőgazdasági Kamarától kap­juk az alábbi értesítést: A búzát nemcsak a különféle gyomok teszik tisztátalanná, hanem értékesítési szempontból gyomként szerepel a búza, között előforduló rozs is. Ezt azért kell figyelembe verniük mert főleg kisgazdáink buza vetésében nagyon sok a rozs és az a helyzet állhat elő, hogy értékesítésekor a magasabb százalékú rozs miatt a búzát nem lehet megfelelő áron el­adni. Ezen a bajon úgy segíthetünk, hogy a búzában látható rozskalá­szokat még a buza kikalászolása előtt kivagdaljuk, Ez az eljárás már régebben is szokásban volt, az utóbbi években azonban a gazdák erre gondot nem fordítottak, mert a buza értékesítése eddig nem ütkö­zött nehézségekbe. A mai nehezebb értékesítési viszonyok között azon­ban a gazdáknak újból figyelmet kell fordítani arra, hogy a buzave­tésekből a rozskalászokat kivag­dalják. A piszkei tűzoltótanfolyam vizsgája. Négynapos tűzoltóaltiszti tanfolyam volt Piszkén, melynek záróvizsgája vasárnap folyt le. Tizenöt tűzoltótestület 35 embert küldött a tanfolyamra, melyből 32 embert a vizsgálóbizottság képesített. A vizsgán az alispánt Reviczky Elemér főszolgabíró mint elnök he­lyettesitette. A vizsgán az elöljáró­ság, valamint a községekbeli gyárak vezetősége si résztvett és a legna­gyobb elismerésnek adtak kifejezést az elért eredmény felett. A közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek utazási kedvez­ménye. Az Államvasutak igazgató­ságának közlése szerint a közszol­gálati alkalmazottak családi pótlék­ban részesülő gyermekei részére a nyári évnegyedre engedélyezett arc­képes igazolvány érvényesítését az üzletvezetőségek május hó 16-án kezdték meg. Az igazolványonként 4 pengő térítési összeget a területi­leg illetékes üzletvezetőségek csekk­számlájára kell befizetni. Az állami alkalmazottak gyermekei után csak 2 pengő térítési összeget kell postai befizetési lappal beküldeni, míg a térítményösszeg másik feléről a té­rítési szelvényt kell a kérvényhez csatolni. Az igény jogosultság, vala­mint a családi pótlék igazolására nézve ugyanazok a szabályok mérv­adók, mint amelyek az egész évre kiadott arcképes igazolványokra vo­natkozólag fennállanak. Az igazol­ványok érvényesítése díjmentesen történik; új igazolványok kiállítása esetén 2 pengő kiállítási illetéket kell postabélyegekben a kérvényen leróni. Üres lakások tulajdonosainak figyelmébe ! Az idegenforgalmi hi­vatalnál többen üres és bútorozott lakások iránt érdeklődtek. Az üres és bútorozott lakások tulajdonosai saját, de a város idegenforgalmának érdekében is cselekesznek, ha az idegenforgalmi hivatalnál (Közüzemi r.-t. irodájában) kiadó lakásaikat bejelentik. SZÍNHÁZ. Szombaton telt ház mellett adta elő a színtársulat a „Halványsárga rózsa 0 c. szép operettet sok tapsot aratva. Vasárnap délután a Diákszere­lem, este a Fekete szem éjszakája, került színre szintén nagy sikerrel csaknem telt házak mellett. Ügy látszik, hogy mire színészeink el­mennek, meg is szeretik őket. Tény, hogy most a közönség mindig na­gyobb, mint eleinte volt. Hétfőn este az „Éj királynője" c. felnőtteknek való táncos vígjáték volt műsoron, kedden este a „Régi nyár/' Szerdán itt másodszor a „Bolygó zsidó," csütörtökön „Az ördög bibliája' 1 című fantasztikus táncos operett, pénteken pedig „Palatitrusz rózsái" c. nagysikerű operett kerül szinre. Színházi értesítés! Halmi Jenő színigazgató értesíti a közönséget, hogy a f. hó 21-ére, szerdára hir­detett „Legkisebbik Horváth lány" helyett általános közkívánatra itt másodszor a „Bolygó zsidó" című nagy sikert aratott, keleti daljáték kerül szinre. Az előadás megtekin­tésére külön is felhívjuk az érdek­lődő közönség figyelmét. — Aranyérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszo­rulás, szívdobogás és szédülési rohamoknál a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata min­dig kellemes megkönnyebbülést, sőt gyakran teljes gyógyulást eredmé­nyez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc József vizet sokszor mindennapi használatra reg­gel és este egy-egy félpohárnyi mennyiségpen rendelik. A Ferenc József keserűvíz minden gyógy­szertárban, drogériában és fűszer­üzletben kapható. FIGYELEM! Aki jól és ol­csón akar öltözködni, az férfi­as gyermekruha szükségletét a most megnyílt „MAGYAR RUHA ÁRUHÁZBAN" Kossuth Lajos-u 2í>. sz. (Korentsy csemege üzlet mellett) szerezze be. 54 Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen jó feleségein, illetve édesanyánk és drága nagymamánk elhunyta alkal­mával mindazon ismerősöknek és jóbarátoknak, valamint a nagyszámú közönségnek és kü­lönösen azoknak, kik a rava­talra koszorúkat helyeztek és őt utolsó útjára elkísérni szí­vesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet. Esztergom, 1930. május 20. Gálicz-család. ÉRTESÍTÉS! Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült kö­zönséget hogy zsírszalonna és füstölt szalonna budapesti áron kapható kIRÁLY LAJOS-nál. — Kérje az „Atlas Iroda" (Agence Internationale de Tourisme) Budapest, VIII., József-körút 46. II. 7. Tel.: 335—64. prospektusát Európa világhírű nyaralóhelyeiről. Pensio­díjak: napi 5—6 pengő. Zell *am See, Semmering, Kitzbüchel-, Wörthi-, Ossiachi-, Traum-, Attersee-tavak für­dőhelyein, Abbázia, Velence-Lidó, Rimini, olasz és francia Riviera. Paris, Biarritz, Deauville, Trouville, Grenoble, London, Schweizban napi 6—8 P stb., Budapesten napi 4P, (havi 85—90 P egész évben). Ta­nulóknak 15—20 °/o kedvezmény. — Utazásoknál (egyeseknél is) 38—50% kedvezmény. Válaszbélyeg. Előírt gimnázium, reál, tanító­képző és levente színtartó trico és fehér nadrágok mindig legolcsób­ban SCHWÁCH-ntil. ÉRTESÍTÉS! Tisztelettel ér­tesítem a n. é. közönséget, hogy újból megnyílt a „Hársfa" ven­déglő. — Kérem a n. é. vendégek szives 'pártfogását. BALOGH SÁN­DORNÉ. RÁDIÓ Kedd, május 20-án d. u.: 5.00. Sas Ede novellái, 5.30, Keringők és operettrészletek. 6.30. Francia nyel/oktatás. 7.10. Hangverseny. Utána kb'. 10 00. Pontos időjelzés, hirek Majd: Farkas Jenő és cigányzenekara nak hangversenye. Szerda, május 21. 5. IB. A m. kir, 1 honvédgyalogezred zene­karának hangversenye. 9.30. Hirek. 11.10. Vízállásjelentés. 12.00 Déli harangszó, idöjárásjelentés. 12.05. A rádió házikvartettjének hangver­senye. 12.25. Hirek. 1 00. Pontos időjelzés, időjárás- és viz* állásjelentés. 2.30. Hirek, élelmiszerárak. 3.00. Piaci árak és árfolyamhirek. 3.30. Morse-tanfolyam. 4.10. A Magyar Cserkészszövetség elő­adása. 4.45. Pontos időjelzés, hirek. . 5.10. Ifj. Hegedűs Sándor novellái." 5.35. A Szent Imre jnbileumi év alkal­mából a Zeneművészeti Főiskola díszhang­versenye a Zeneművé <zeti Főiskola nagy­termében. 7 00. Olasz nyelvoktatás. 7.25. G-yorsirási tanfolyam. 7.50. Ügetőversenyeredmények. 7.55. Süle Antal: „A modern hirlapirás és a rádió." 8.20 Részletek a „Parasztbecsület" és „Bajazzók" című operákból. 9.40 Pontos időjelzés, hirek. Majd: Gramofonhangverseny. 11.00. Bura Sándor és cigányzenekará­nak hangversenye. Csütörtök, május 22. 9.15. A m. kir. Országos Tiszti Kaszinó szalonzenekarának hangversenye. 9.30. Hirek. 11.10. Vízállásjelentés. 12.00. Déli harangszó, időjárásjelenté?.. 12.05. Eugen Stepat orosz balalajkazene­karának hangversenye. 12.25. Hirek. 1.00. Pontos időjelzés. 2.30. Hirek, élelmiszerárak. 3.00 Piaci árak. 4 00. R-*dió Szabad Egyetem. Magyar indulók, Misángyi Ottó: „A. szabadtéri sportok hatása a testre és a lélekre." Utána : Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 5.10. Häuser János dr.: „A takarmányok betakarítása és eltartása." 5.40, Margittay Margit magyar nótákat énekel cigányzenekar kíséretével. t>.30. Angol nyelvoktatás. 7.00. S. Fáy Szeréna előadói estje. . 7.35. Rádió amatör posta. 8.00. Régi operet trészletek. 9.00. Eckhardt Tibor dr.: „Amerikai utam." 9.20. Stefániái Imre kamaramüvész zon­gorahangversenye. - Utána kb. 10.10. Pontos időjelzés, hirek. Majd: debreceni Kiss Béla és cigány­zenekarának hangversenye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom