ESZTERGOM XXXV. évfolyam 1930

1930-08-06 / 123. szám

Ám az érdekeltek mégis megjelen­tek városunk falai között s a ver­seny mind a résztvevők számát, mind az elért eredményt tekintve nemcsak kerületi, hanem országos viszonylatban is számottevő. összesen 85 nevezés érkezett be a versenyekre az ország minden ré­széből. Természetesen Esztergom­ból neveztek be legtöbben, mert az esztergomi lövészcsapat megala­kulásának még mindig abban a boldog idejében van, amikor a ta­gok még tudnak áldozni, lelkesedni, fáradságot, költséget nem kímélni az alapszabályokban lefektetett szép, hazafias célokért s távol vannak az unottság, megszokottság, elernyedés korszakától, amely annyi szépen indult egyesületet jellemez bizonyos idő elmultával. Ahogy lövészeinket ismerjük, gon­doskodni is fognak tudni mai tag­jaik lassú elöregedése idejére friss utánpótlásról, mert ma fegyver kell a magyar kezekbe s nem lehet re­ményünk magyar feltámadásban, ha a következő nemzedék nem lesz hive a fegyverforgatásnak. Szent Imre, mint magyar szent — tudjuk — szintén fegyvert forgatott s ami­kor az Ő nevének dicsőítésére hir­dették az esztergomi lövészek ezt az emlékversenyt, egészen stílsze­rűen kapcsolták össze a szent ma­gyar multat a vágyva-vágyott szebb magyar jövő életbevágó nagy kö­vetelményével. A versenyhelyekre, a Basa-utcai Bosznia-vendéglő udvarába, vala­mint a katonai gyakorlótér lőhelyére a két napon nagyszámban siettek a lövészek és a lósport kedvelői. A máskor oly csendes Basa-utcán em­beremlékezet óta nem volt oly for­galom, mint vasárnap. A kíváncsi kis szenttamási gyerekek csodál­ozó nagy szemmel néztek a töfögő k autóra, a fegyveres idegen bá­csikra s azt hisszük, napokig lesz miről beszélgetni az egyszerű kis házak táján. De azoknak az esztergomiaknak is volt min csodálkozniok, akik e napokban hosszú idő után először jártak Szenttamáshegyen s láthatták, hogy ezek a festői rendetlenségben felsorakozó piciny utcák és tarka házikók is mily szépek, tiszták s hogy igazuk van az esztergomi fes­tőművészeknek, akik Szenttamást festegetik inkább, mint a léniával kicirkalmazott egyhangú belvárosi utcákat. A versenybizottság, amely e két napon Esztergom jóneve és idegen­forgalma érdekében nemes önzet­lenséggel végezte fárasztó és az idegeket erősen igénybevevő mun­káját, a verseny eredményét a kö­vetkezőkben összegezte: I. Ünnepi versenyszám miniature fegyverrel : 1. vitéz Matus Gyula Esztergom 347, 2. Tóth Sándor Bpest Műegye­tem 342, 3. Simonidesz Imre Eszter­gom 340, 4. dr. Prokopp Sándor Pestszentlőrinc 335, 5. Ritter Józseí Pestszentlőrinc 331, 6. Pelczmann I. Pál Esztergom 328, 7. Zumpf Já­nos Magyaróvár 327, 8. Günther Pál Magyaróvár 322, 9. v. Udvarhelyi Béla Debrecen 322, 10. Szűcs János Esztergom 320 egység. 77. Hadifegyver fekvő helyzetben : 1. Pelczmann I. Pál Esztergom 148, 2. Táky Imre Esztergom 146, 3. Perneczky Gyula Esztergom 143, 4. Ritter József Pestszentlőrinc 141, 5. Pintér János Szolnok 135 egység. Hadifegyver kapás-lövésben: 1. Szűcs János Esztergom 87, 2. Simonidesz Imre Esztergom 87, 3. v. Matus Gyula Esztergom 79 egy­ség. is veszi észre, hogy gót templom­ban van, annyira lenyűgözi a ro­kokó fénye és szinragyogása. (A passaui és regensburgi kathedrális is így lett öltöztetve, de az utóbbi­ban lekaparták a stukkót, leszedték a famennyezetet és egész tisztasá­gában helyreállították a gótot.) A felvilágosodás korában azon­ban elfordultak a bároktól. A wes­sobrunni művészek nem találtak foglalkozást, művészetük lehanyat­lott. Az emberek megémelyedtek a sok dísztől és kacskaringóktól. 1800 körül szekularizálták a bajor kolos­torokat; a wessobrunni bencés ko­lostort is elhagyták lakói. Világi emberek, erdészek, hivatalnokok költöztek bele. Hogy mily kevés érzéke volt annak a kornak a ro­kokó szépségei iránt, azt bizonyítja a tény, hogy a kolostor egy egész szárnyát lebontották s a megmaradt szárnyon nem átallották konyhát csinálni olyan szobából, mely ékes­ségénél fogva királyi lakásnak be­illett volna. (Mikor ott jártunk, épen ebédet főztek benne.) Újabban a bajor kormány oltal­mába vetíe ezen műemlékeket, ame­lyekre büszke lehetne minden nép, és nagy összegeket fordít jókarban­tartásukra. A wessobrunni kolostor termeit is apácáknak adta át, kik áhítatos csendben járnak a kivirág­zott falak közt. A wörishofi temp­lom jó karban van, csakhogy ki­csiny! Akkora, mint mondjuk, a vízivárosi templom, tekintve azon­ban, hogy a község növekedett és hogy sok a fürdővendég, tekintve továbbá, hogy ott minden katholikus elmegy vasárnap a szentmisére, — kicsiny. Bővíteni fogják. Masszív tornya még a régi, román és gót elemeket mutat, teste bárok, s a toldás vájjon milyen lesz? A ves­solbrunni művészeket kellene fel­támasztani, hogy a toldást is ők csinálják . . . Egyelőre azonban még pénz is kell. A templom előcsarnokában van egy automata: kicsiny hegyi­kápolna, előtte egy doboz. A do­bozba beledob a hívő 10 píenninget a templom bővítése céljára, mire megszólalnak a kápolna harangjai, kigyúlnak lámpái, megnyílnak ajtai és kilép a kis Jézuska! Áldásra emeli kezét, s a kápolna előtt álló és térdelő pásztor és pásztorlány keresztet vet magára, mintha nem is fából való volna. S önkéntelenül keresztet vet az adakozó hívő is, mintha az igazi Jézuska áldását kapta volna. így gyűlik a pénz a wörishofi templom céljára, s ha újra eljövünk, talán már nagyobb templomban imádkozhatunk — szép időért: pro serenitate ! He. Hölgyverseny : i. Ritter Józsefné Pestszentlőrinc 98, 2. Zumpf Jánosné Magyaróvár 96, 3. Székely Sándorné Eszt.-Tábor 96, 4. Matus Magdi Esztergom 95 egység. Pisztoly verseny: 1. Scossa Gyula Gödöllő 71, 2. Gál Dániel Cegléd 70, 3. Pintér Já­nos Szolnok 65, 4. Zumpf János Magyaróvár 60 egység. A Szt. Imre csajiatversenyben : I. Esztergomi MOVE L. Cs. a) 2703, II. Esztergomi MOVE L. Cs. b) 2126, III. MOVE Budapesti Főosz­tály 2115 egység. Esztergom 1930. évi lövész­bajnoka : Pelczmann I. Pál 789 ponttal lett. MOVE II. kerületi céllövőbaj­nokság Junior bajnok (fekve, állva) 1. Sebők Ferenc Esztergom 191, 2. Szűcs János Esztergom 190, (kapás lövés) 1. Szűcs János 45, 2. Farszky János Esztergom 43 egység. Senior bajnok (fekve, állva) 1. v. Matus Gyula Esztergom 192, 2. Pelczmann I. Pál 192, (kapás lövés) 1. Pelcz­mann I. Pál Esztergom 45, 2. Ro­land István Veszprém 44 egység. II. Kerületi bajnokcsapat: Esz­tergomi MOVE Szent István Lö­vész Csapat. Hlond bíboros e hó 22-én Esz­tergomba érkezik Hlond Ágoston bíboros, poseni ér­sek, Lengyelország hercegprímása, aki tudvalevőleg szaléziánus szer­zetes volt és hercegprímásunkkal egyidejűleg kapta meg a bíbort, ér­tesítette az Esztergom-Tábori fiú­nevelő-intézetben működő egykori rendtársait, akiknek egyidőben tar­tományfőnöke is volt, hogy f. hó 22-én és 23-án Esztergomban fog tartózkodni a Szobieszky-emlékmű leleplezése alkalmából s ezalka­lommal meglátogatja az esztergom­tábori fiúnevelő szaléziánusait, köz­tük Plywaczyk Szaniszló provinciá­list is. Az értesítés nagy örömet keltett az esztergomi szaléziánusok körében, akik szeretettel készülnek kiváló volt rendtársuk méltó fogad­tatására. Ha az adótartozás 20 százalékát , a végrehajtó nem el a lefoglalt ingóságokat Az utóbbi időben sok szó esett arról, hogy a pénzügyi hatóságok kíméletlenül hajtják be az adózók adótartozásait A kereskedelmi és iparosvilág érdekeltségei egymás­után mozdultak meg, hogy ez ellen állásü'oglaíjanak. Legilletékesebb helyről szerzett iníormációnk sze­rint a pénzügyminisztériumban is belátták ennek a rendszernek tart­hatatlanságát és igen rövidesen uta­sítani fogják az adóhivatalokat és a végrehajtókat, hogy a transzferá­lásoktól álljanak el abban az eset­ben, ha az egy kereskedő, vagy egy magányos egzisztenciának pusz­tulását jelentené. Ugyancsak szabályozni fogja a pénzügyminisztérium bizalmas ren­deletében a részletfizetések ügyét is. E szerint, ha valaki tartozásá­nak legalább 20 százalékát kifizeti, mikor a végrehajtó transzferálás cél­jából üzletében vagy lakásában megjelenik —, úgy a lefoglalt ingó­ságok elvitelétől eltekintenek. ÍREK. Éjjeli Siíoipálaíoí augusztus 2 8-ig Roschütz örökösök „Szí. István"gyógy* szériára iejjssii. A hercegprímás a templomi rend érdekében. Dr. Serédi Jusz­tinián bíboros-hercegprímás most adta ki VII. sz. körlevelét, amely­ben a hívek templomi elhelyezke­dése ügyében a következő rendel­kezést adta ki: „Évszázados szokás alapján templomainkban a hívők nemek szerint különválva szoktak elhelyezkedni és pedig úgy, hogy a nők az evangéliumi, a férfiak a leckeoldalt foglalták el. Újabban ez a szokás, főleg sok városi temp­lomban, feledésbe került s már a hívek köréből kaptam figyelmezte­téseket arra vonatkozólag, mennyire kívánatos volna a régi szokásnak betartása. A hívők köréből meg­nyilvánult óhajt is szem előtt tartva figyelmeztetem a plébánosokat, hogy tőlük telhetőleg iparkodjanak a templomokban a régi elhelyezke­dési rendet visszaállítani. A hívek­nek a szószékről magyarázzák meg, mi az Egyháznak a törvénykönyv­ben kifejezett óhajtása és tapintatos módon iparkodjanak őket a régi szokás betartására rászorítani." Az esztergomi főegyházmegye növendékpapjainak száma nö­vekedőben van. Az esztergomi szeminárium legutóbbi konkurzusa alkalmával felvett új papnövendé­kekkel együtt 1930 31-ben a főegy­házmegye klerikusainak a száma ••Harisnyák, fehér ruhaanyagok, öltönyök, fürdőfelszereiésalegoicsóbbakBALOG-nál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom