ESZTERGOM XXXV. évfolyam 1930

1930-04-13 / 79. szám

Történelmi séta Esztergomban Irta: Dr. BALOGH ALBIN. Krey térképe, mely különben a bécsi hadilevéltárba került, nem terjeszkedett ki a kir. városra. Erről Szalóky János primási mérnök ké­szített ügyes, bár kevéssé részletező térképet (1767), mert a kir. városra magára nagyon kis részlet jutott. Annál értékesebbek a határ külön­böző részeinek, dűlőinek XVIII. szá­zadi neveit és alakját fenntartó többi részletek. (Ma a városházán, a gaz­: dasági tanácsos irodájában látható.) Sok értékes anyagot őrzött meg az utókor számára Máthes János, a primási építkezések felügyelője, aki a Rudnay-féle nagy átépítő munkálatok idején (1827.) jegyezte föl a vár és az ottani épületek álla­potát és az előkerült leleteket; a város többi részeire azonban ő sem terjeszkedett ki. Nem volna végül méltányos meg­feledkezni a régészekről: Récsei Viktorról, aki a Szt. Lőrinc-templo­mot és Némethy Lajosról, a mú­zeum első buzgó őréről, aki a jo­hannita-lovagok szentkirályi templo­mát ásatta ki. És meg kell emlé­keznünk Villányi Szaniszlóról, aki történetírói munkásságát Esztergom történetének szentelte, továbbá Knauz Nándorról, a kanonok-aka­démikusról, az Ákos-palota felkuta­tójáról, akinek neve fogalom min­denki előtt, aki Esztergom történe­tével, régi emlékeivel foglalkozik. A XVIII. század építészetére nézve az „Esztergom" már hozott egy kis cikket, melyben arra mutattunk rá, hogy az esztergomi bárok templo­mok és házak nagy részének ter­vezése, ha nem is közvetlenül — a salzburgi származású Mayerhoffer András építőmesterre (f 1771.) vi­hető vissza, akinek budapesti alko­tásai szoros rokonságot mutatnak az esztergomi bárok építményekkel. A mecénás szerepben Bottyán apó után a Sándorok, Török János tá­bornok és Grassalkovich Antal (1759—64 főispáni helytartó) tekint­hetők a városi művészi építkezések irányítóul, akiknek útján Esztergom művészi kapcsolatba került Pozsony, Pest és Buda művészeivel. Természetes azonban, hogy Esz­tergom története, művészi élete el nem választható az érsekprímások­tól. Nemcsak a középkorban, mikor hatalmuk legnagyobb, hanem az új korban- is, mihelyt Esztergom újra magyar impérium alá került: Széchenyi György, Keresztély Ágost, Barkóczy Ferenc és Rudnay Sán­dor egymagukban is olyan nevek, hogy Esztergom művészettörténete nélkülök nagyon-nagyon sok üres lapot volna kénytelen tartalmazni. De bármennyire is hálára van kötelezve Esztergom városa a régi és új prímások és á főkáptalan iránt, ahogyan a külföldön sem boldogul­hatott város, ha polgárai csak ala­mizsnából akartak megélni, és vi­rágzásuk mindenkor a polgárság vállalkozó képességének és munka­kedvének arányában konstatálható: Esztergom város élete sem lehet kivétel s ez a város képén is meg­nyilatkozik. A biedermayer kor polgári jóléte rányomta bélyegét városunkra is, hiszen a házak jó­része abban a korban épült. Bizonyára nem volna hálátlan löladat ráirányítani a figyelmet azokra az építőmesterekre, akiknek neve talán még néni ment egészen feledésbe. Hiszen pl. sokan akad­nak még, akik emlékeznek Bleszl Albert tekintélyes^ tevékenységére, viszont néhány év és könnyen fele­désbe megy, ki építette a Takarék­pénztár Lőrinc-utcai palotáját, ki az új elemi iskolát és a Legény­egylet, az új zárdaiskola és a tanító­képző épületét. A szobrászok közül csak az esz­tergomi születésű Kiss Györgyöt említjük meg annak jelzésére, bogy i a művészetnek ebben az ágában i sem kellett mindig más városok, vagy országok fiaihoz fordulni, ha f Esztergom szépet akart alkotni,! aminthogy a festészet is kiváló kép-1 viselőket tud fölmutatni. Ennék a kis írásnak nem az volt á célja, hogy mindent részletesen ismertessen. Remélhetőleg annyit mégis elér, hogy aki elolvassa, legalább egy­két percet nem fog sajnálni arra, hogy otthonában körültekintsen és megbecsülje, megőrizze, ha a város múltjának, a régi polgárok — az ő ősei — életének, munkásságának egy-egy emlékére bukkanik ; hogy szeretettel és némi büszkeséggel, mint mindnyájunk becses birtokára tekintsen arra, amit akár a mult századok hagytak örökségül, akár az új kor művészi értéknek alko­tott városunkban. Esztergomnak a viharos századok után is van annyi értéke, hogy pol­gárai joggal mondhatják más ma­gyar városokkal szemben: nem vagyunk alábbvalók, — ha nem nézik le, nem rombolják le, hanem megbecsülik és gyarapítják, ami esz­tergomi, tehát magyar érték : csupa erős pillére az esztergomi polgári jólétnek, a jobb magyar jövendőnek. Az útépítési államsegély a h nehezebb időkben megszabadítja a várost az útfenntartási gondoktól Esztergom szab. kir. megyei vá­ros, mint köztudomású, óriási ter­het . vett magára akkor, amikor igénybe- vette azt a nagy útépítési kölcsönt, amely lehetővé tette főbb útvonalainak újjáépítését. Az útépítési kölcsön évről-évre fizetendő kamatait csak a legna­gyobb erőfeszítések árán tudja elő­teremteni és ez az oka annak is, hogy az útfenntartásra, nevezetesen a város Összes útjainak évi karban­tartási költségeire alig marad fede­zet, úgyhogy például az idei költ­ségvetésbe is -csupán 1100 pengő van erre a célra beállítva. A város utcáit ebből az összeg­ből kielégítően kezelni, javítgatni nem lehet, s Igy az a helyzet állott elő, Hogy nemcsak az annakidején beígért és valóban égetően szüksé­ges-útburkolási es javítások nem kerülhettek sóira, amelyek a nemrég végzett nagy munkálatokból kima­radtak, hanem a meglevő útak is javítás és kezelés híján jdő előtt tönkremennek. Ezt az elszomorító helyzetet ja­vította meg a 7500 pengő államse­gély, amely a kereskedelmi minisz­térium utján jut Esztergom város­nak. • { Az államsegély húsz esztendőre j szól. j Igaz, hogy évről-évre külön meg j kell folyamodni az összeget, de re­j meny van rá, hogy meg is fogjuk ! kapni. Ez állami segély, amely soha ! jobbkor nem jöhetett volna, mint |most, a Szent Imre év elején, a leg­nehezebb időkben s megszabadítja a várost az útfenntartási gondoktól — természetesen a szerény keretek közötti munkálatokra gondolva. Az állami segítség bármilyen irányban talán seholsem annyira * indokolt, mint Esztergom irányában, amely teli lelkesedéssel és tervekkel ugyan, de anyagi eszközök híján teljesen szegényen, a gazdasági bajoktól gyötörtén várja a Szent Imre évet, a magyar Rómába, Szent Imre születési helyére való zarán­doklást, az idegenforgalmat. Príma szabolcsi ét kezesi bur­gonya, voltmann és fehér méter­mázsánkéul házhoz szállítva 4 P 50 fül, — KA UFMAN-nál. URAK RÉSZÉRE fehérnemű, gallér, nyakkendő, harisnya zseb­kendő igen olcsó KÉMÉN Y-nél, Az „Esztergom" tárcája Ott, 'ahol a Vértesek gyönyörű bércei Fejérmegyét Komáromme­gyével egymásbaölelik, Fejérmegye legvadregényesebb, legtisztább le­vegőjű területén, Vérteskozma és Gesztes találkozásánál rója az er^ dőt, figyeli a vadat, felelget az er­dei rigó füttyére Kiss Ernő, okle­veles erdész, jelenleg Eszterházy Móric gróf segéderdésze. Fehérvári fiú, atyja vasúti tisztviselő volt — hiszen épen ezért esik most itt róla szó. Pompás, szép szál fiú. Magas, karcsú, nyilt tekintetű. Nevet a szeme, nevet a lelke, öröme, élete az erdő, a sudár fenyők, a viharral birkózó tölgyek, az ős vadon,' mely­nek ölén háborítatlanul cserkész a szarvas, barangol a vaddisznó és hívogatja párját a fajdkakas. Karácsony előtt történt, amikor a vadnak is nagyobb keletje van. * Bár ez a kedves közlemény Székesfehérvári Naplóban már megjelent, készséggel közöljük mi is, mert a benne foglaltak az esztergomi erdészeti' szakiskolában élő szellemre vetnek fényt. Kiss Ernő ugyanis még.az elmúlt évben az esztergomi erdészeti szakiskolának kern nykötésü, kÖíelesség* tudó növendéke volt és két évig iit élt Eszter­gomban. Az urifajta a nagyvárosban szive­sen eszi a.szarvashúst, nem veti meg az őzét se és a vaddisznó húsa sem megvetendő, tormával, áfonyával, ellenben a szegény­embernek is eszébe jut, hogy a nagy örömünnep táján ő is szíve­sen szaporíthatná a holdogság ritka örömeit a vadpecsenye ínycsiklan­dozó illatával.. így történt,* hogy. a vadorzó és -Kiss Ernő, Eszterházy gróf javainak őrizője, összetalálkoz­tak. Nem ugyan közelről, mert az nagy baj lett volna, — lévén mind­kettő kemény, engedni'nem akaró férfiú. A segéderdész úr lövést hal­lott s azonnal a hang irányába indult. Törtetett sziklán, bozóton, töretlen utakon keresztül-kasul a hang irányába, mert neki tudnia kell, hogy ki meri az erdő szűzi csendjét gyilkos, fegyver dörrené­sévelzavarni. Az ág ropogása el­árulta áz ellenfél akár ellenség­nek is 'nevezhetjük — tehát: ellen­ség; közellétét. . Állj I — hangzott az erdész har­sány hangja. •' ; Állj!""— visszhangozta, a szikla, a tölgy a A kemény férfihangot. Abban a pillanatban a két ellen­ség a fa mögé húzódott. Tudták, hogy itt. baj lesz. Szökni, futni nem lehet. Szégyen is volna, de nem is lehet. Valamelyiknek meg kellene adni magát. Vagy az erdész űr oldalog él, mintha, semmit se.látna, — vágy ä vadorzó: teszi le a fegy­vert és megadja magát kegyelemre. A vadorzó azonban katona viselt ember yolt, a háborúban ezer ha­lállal, nézett farkasszemet, ezért nem volt kedve a gyávaságra. Gon­dolt merészet, és állához kapta a Mannlichért és rásütötte az erdészre. A golyó éles süvítessél alig egy-két centiméternyi távolságban röpült el Kiss Ernő füle mellett. Izgatott percek következtek. Meg­adja-e magát valamelyik ? Nem ! Ha fűbe kell harapni, akkor sem. Tedd le a fegyvert! ; Soha! * • Egy darabig felelgettek egymás­nak, aztán hirtelen váratlan ese­mény, történt. A másik oldalról ki­áltás hangzott. Az erdő őr közele­dett: Hallotta a puskalövéseket, tudni akarta, ki a puska tulajdonosa. Mi­kor a vadorzó észrevette, hogy két irányból fenyegeti veszély s most már feltétlenül ő lesz a vesztes S a segéderdész ellen tett lövésért is felelni fog, egy hirtelen mozdulattal fejének irányította a fegyvert és a szájába lőtt. A golyó szétvitte a fejét. Dum-dum golyó volt. Oda­siettek s látták az utolsó vergődé­sében. A dum-dum golyó azonban a segéderdész úrnak, Kiss Ernőnek volt szánva. Ha a lövés előtt vélet­lenül arrébb nem hajlik, az ő feje repült volna szerteszét, hogy — amint akasztófahumorral megje­gyezte, — csak az üres erszényé­ről ismerték volna fel, hogy az elrepült fej tulajdonosa senki más nem lehetett, mint Kiss Ernő segéd­erdész úr. (Furcsa, hogy még a segéderdész uraknak sincs pénzük. Ugyan mi a fészkesfülemülére köl­í tik el azt a tenger pénzt ott a i büszke szarvasok, szelíd őzek, gyáva ! nyulak és röfögő vaddisznók társa­j ságában ? !) Persze az eset nagy port vert föl, — noha karácsony előtt történt. Haláleset — nagy eset. Gyilkosság, vagy öngyilkosság? Jöttek a ható­sági emberek. Orvosok, vizsgáló­bírák, erdészek. Jegyzőkönyveket vettek fel és végül megállapították, hogy Kiss Ernő segéderdész úr semmiképen sem lehetett oka a vadorzó halálának. Megállapították a dum-dum golyó rettentő hatását is és végül megdicsérték a bátor segéderdészt: Mi pedig azért mondjuk el, hogy elejét vegyük annak a kósza hír­nek, amely Kiss Ernőt embervér ontásával gyanúsította. — Nem on­tott. — Azonban kemény legénynek bizonyult. ti-er&eh boat és gumma ú r i f e I ö 1 t ö a legolcsóbb

Next

/
Oldalképek
Tartalom