ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-12-07 / 197. szám

Keresztény politikai és társadalmi napilap. Megjelenik hétfő- és ünneputáni nap kivételével mindennap. — Előfizetési ára 1 hónapra 1 pengő 40 fillér, negyedévre 4 pengő. — Kéziratok és előfizetések Esztergom, Kossuth Lajos utca 30. szám alá küldendők. — Hirdetések felvétetnek a „Hunnia" könyvnyomdavállalatnál. Főszerkesztő: HOMOR IMRE. Felelős szerkesztő: GÁBRIEL ISTVÁN. Pártoljuk a magyar pártoljuk az esztergomi ipa­rosokat és kereskedőket! Magyarország külkereskedelmi mérlege 1928. évben 370*3 millió pengő deficitet mutatott, mi az 1927. évi külkereskedelmi mérleg 346*3 millió pengő passzívumával szemben 24 millió pengő emelkedést jelent. Az összesen 1180 millió pengő ér­tékű behozatalból 45*02 <y 0-ot tett ki a készárúk behozatala, míg a 8187 millió pengő kivitelből 3473 % volt a készáru. A 370'3 millió pengő értékű keres­kedelmi deficit azt jelenti, hogy az ország kereken 8 millióra tehető la­kossága évenként és fejenként átlag 46*2 pengővel lesz szegényebb. Az a tény, hogy évi behozatalunk­ból kereken 536 millió pengő esik készárukra, annyit jelent, hogy az ország minden egyes polgára az el­múlt évben fejenként 67 pengő ér­tékű külföldi készárút vásárolt. A magyar mezőgazdasági terme­lésnek egyik legfontosabb fogyasz­tója mindig a városi lakosság. A fe­lesleges külföldi behozatal megszün­tetése és helyette a hazai ipar egy­idejű fokozottabb felkarolása azáltal, hogy a hazai munkásságot és a segélyre szoruló nyomorgó munka­nélkülieket is fizetőképes tömegekké alakítja át, lényegesen megnöveli a mezőgazdák arúelhelyezési lehető­ségeit, A hazai ipar pártolása tehát az állandó fizetőképes tömegek el­tartása által állandó jó piacot biz­tosít a hazai mezőgazdaság szá­mára is. A fizetési mérleg állandó deficitje az ország-elszegényedésére vezethet. Ezt önerőnkből kell megakadályoz­nunk. Eszköze a hazai ipar és me­zőgazdaság pártolása. Ennek igazo­lására elegendő rámutatni arra, hogy Magyarország az elmúlt 1928-as esztendőben a következő cikkekből mily jelentékeny mennyiségű kül­földi árút hozott be: Cipőből behoztunk 788.043 párt 6,522.000 P értékben, gyapjúszö­vetből behoztunk 26.374 q-t 46,950.000 P értékben, kalapokból behoztunk 631.928 db-t 6,192.000 P értékben, fehérneműekből behoztunk 1.399 q-í 4,972.000 P értékben, papirost behoztunk 599.266 q-t 33,233.000 P értékben, iró- és rajzfüzetek és zsebnoteszből behoztunk 268 q-t 116.000 P értékben, tintából behoz­tunk 587 q-t 83.000 P értékben, iró­tollból behoztunk 78 q-t 131.000 P értékben. A magyar gyártmányú árúk párt­fogása erkölcsi védővám. Igaz, hogy Esztergom város nem sokat segíthet és tehet ebben az irányban országos viszonylatban, azonban, ami ebből rá esik, azt tel­jesítse. Iparosaink, kereskedőink csak magyar árút hozzanak be, kö­zönségünket pedig kérjük, hogy kará­csonyi és egyéb vásárlásait eszter­gomi iparosnál és kereskedőnél esz­Komáromban már megválaszt fák az űj képiseiőtestüleli tago •Nagyobbrészt a régi tagok kerültek a 9 űjonmm beválasztott közül 8 szociáldemokrata Komárom megyei városban f. hó l-én volt az új városi képviselőtes­tület tagjainak választása.JKomárom is két kerületben választott és a választás rendben és fegyelemmel folyt le. Az I. kerületben bekerült rendes tagnak: Punger Lajos máv. felügyelő, Skovronszky József póstaíőnök, Gya­lókay Kálmán vaskereskedő, Tangl Endre építőmester, Knöpfler Rezső máv. intéző, Szabó Mihály föld­mives, Ray Gyula ig. tanitó, Petrás András máv. kalauz, Markó Ferenc kőműves m., Weisz Gyula magán­tisztviselő, Horváth József kovács­segéd, Hiszek Nándor ig. tanitó, Sircz János bádogos m., Lőrinc La­jos kőműves, Rozmán Ferenc hit­oktató. A II. kerületben bekerült rendes tagnak: S urányí Ferenc apát-plébános, HIREK. ÉjjjeH szo'gáEatoi november 30 de­cenibar 6-ig a hercegprímás! „Fekete sas'" gyógyszertár teljesif. A kormányzó névünnepe. Nagy­bányai vitéz Horthy Miklós úr Őfő­méltóságának, Magyarország kor­mányzójának pénteken volt a név­ünnepe, amely alkalommal d. e. 9 órakor Mátéffy Viktor prépost-plé­bános, országgyűlési képviselő ün­nepi hálaadó istentiszteletet tartott a város kegyúri plébánia-templomá­ban. Az istentiszteleten a katonaság, továbbá a megyei, városi és állami hivatalok tisztikara vett részt. A középületeken és sok magánházon is e napon nemzeti zászlók lengtek. Dr. Boros Alán lelkigyakorla­tos szentbeszédein egyre növekvő számmal vesz részt Esztergom város férfi és nőközönsége. A hallgatósá­got teljesen magukkalragadó s a szónoki szépségek teljességével ékes, mély gondolatokkal teli szentbeszé­dek nagy hatással vannak a közön­ségre. Esztergom város felnőtt pol­gársága az Immakulata 75 éves ju­bileumának ünnepére a legméltób­ban úgy készül elő, ha minél na­gyobb számban keresi fel esténkint (a nők számára 5, a férfiak számára 7 órakor) az illusztris szónok elő­adásait a gimnáziumban. Az Esztergomi Stefánia Szö­vetség büíféjére szives adományt 1 küldtek: Ámon Károly, Bellovits LuptákBéla kereskedő, Lechner Ist­ván máv. felv., dr. Vidats János h. pénzügyigazgató, Csákváry János gyáros, Lebisch Vince poig. isk. ig., Liptai Ferenc ny. vasutas, Rézbár Pál borbélymester, dr. Tomanóczy József ügyvéd, Jenéi Lajos kőműves­segéd, Horváth István asztalos m., Perényi Iván máv. főnök, Hajósi László lakatossegéd, Ulrich János hentes m., Patkó Gyula tanitó. Mindkét kerületben még 4 pótta­got választottak. A választás eredményéből kide­rül, hogy nagyobbrészt a régi tagok kerültek be ismét és az új képvise­lőtestületnek 9 teljesen új tagja van. A 9 űj tag közül pedig 8 szociálde­mokrata. Jellemző ez arra a körül­ményre, hogy a súlyos időkben, ami­kor a polgárság összetartására volna szükség, ezekkel szemben kik tarta­nak össze, igazán. Gyuláné, dr. Berényi Zoltánné, Bél­teky Jánosné, Búri József né, Bleszl Margit, Brühl József, dr. Csárszky István, Csákvári Mihály, dr. Divéky ístvánné, Dóczy Ferenc, Einczinger Sándor, Frey Ferencné, Fischhof Mihály, Farkas Jenőné, dr. Gönczy Béláné, dr. Hainza Józsefné, Huber Lajosné, Jalkóczy Erzsike, dr. Ka­tona Sándorné, Kaufmann Józsa, Laping Miklósné, dr. Mattyasovszky Béláné, Margó ístvánné, Matus Gyu­láné, Marosi Józsefné, dr. Miinek Rajmondné, Machovíts Jánosné, özv. Neumann Gyuláné, Országh Józsefné, Olajos Jánosné, Petz Lajosné, Re­viczky Elemérné, Reusz Ferencné, Schiffer Ferenc, Sarvay Jánosné, Schrank Ödön, gr. Sternberg Jó­zsefné, Szatzlauer Gyuláné, Székely Vilmos, Székely Károlyné, Vajda Árminné, Walter Károlyné, Vodicska Józsefné, dr. Vécsey Kálmánné, vitéz dr. Zsiga Jánosné. A Tóvárosi Szabad Egyetem e heti műsorában Fekete József bu­dapesti vendég előadó volt soros. A kitűnő előadót hallgatósága mele­gen ünnepelte és nagy elismeréssel adózott a szép előadásért. Almády Ilus a hallgatóság nevében köszö­netet mondott az előadónak, kit gyönyörű virágcsokorral leptek meg hallgatói. Valóságos magyar-finn es­tély volt az előadás. Kiement Baby Palkovics Ilona „Finn testvérekhez" című szép költeményét szavalta, Wiesenbacher József Voul laumen cimű eredeti finn dalt énekelte Wie­senbacher Józsefné pompás és min­dig preciz kiséret mellett. Egy igazi élvezetes, tudásban és ismeretter" jesztésben gazdag estről kell a krónikásnak beszámolnia. DISZNÓTOROS VACSORA a Fürdő­szállóban SZOMBATON dec. 7-én. A karácsonyelőtti vasárnapon nyitva tarthatók az üzletek. A kereskedelemügyi miniszter kivéte­lesen engedélyt ad arra, hogy az ország egész területén a nyilt áru­sítási üzletek a folyó évi dec. hó 22-ére eső vasárnapon reggel 7 órától d. u. 4 óráig legyenek nyitva­tarthatók. Azonban a kizárólagos pálinkaméréseket a dec. hó 22-ére eső vasárnapon is az ország egész területén egész napon át zárva kell tartani, a húsneműek árusítása pedig a szóbanforgó vasárnapon is csak reggel hét órától délelőtt 10 óráig végezhető; halféléket, élő és leölt baromfit azonban az ország egész területén reggel 7 órától délután 4 óráig szabad forgalomba hozni. Csak 33 éve plissiroz és Gouve­riroz SCHWACH. Mentőtanfolyam városunkban. A Vármegyék és Városok Országos Mentő egyesületének kiküldött főor­vosa szombaton, f. hó 7-én d. e. fél 9 órakor és vasárnap d. e. 9 órakor elméleti, hétfőn d. e. 9 órakor pedig gyakorlati előadást tart a mentés­ről a városházán. Az előadásokon való részvétel ingyenes. Leventék, akik előző értesítés folytán már je­lentkeztek, a fenti időben jelenje­nek meg e tanfolyamon. A közön­ség köréből is azokat, akiknek ideje és kedve van a mentés elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítani, kéri a rendezőség, hogy minél szá­mosabban vegyenek részt e hasznos előadásokon. Tánckurzus a Magyar Király­ban. F. é. december hó 3-án (ked­den) este 8 órai kezdettel új kurzus kezdődött. — Tekintettel a legújabb táncokra — a kurzus 8 (nyolc) hétig tart. Tandíj 10 pengő. Beiratkozni lehet minden kedden, csütörtökön és vasárnap. Minden vasár- és ün­nepnap össztánc. Szives pártfogást kér Zachey Ilus tánctanárnő. Kellemes meglepetést keltenek a gimnázium nagytermében az in­tézeti vezetőség által beszerzett ké­nyelmes, karos, megrögzített ülő­helyek, amilyenek a mozikban ta­lálhatók s amelyek a mostanfolyó lelkigyakorlatos szentbeszédek al­kalmával kerültek először haszná­latba. Vasárnap, a gimnázium nagy kongregációs jubileumi ünnepélyén már az esztergomi közönség teljes­ségének alkalma lesz élvezni a ki­tűnő ülőhelyeket, amely egyszer­smindenkorra elejét veszi a kényel­metlen zsúfoltságnak. Mint halljuk, a székek a budapesti „Uránia" tu­dományos színházból valók. Itt em­iitjük meg, hogy a gimnázium ün­nepélye vasárnap d. u. 5 órakor kezdődik. Acélruganyos ágyhetéteket ju­tányos áron készít HA VAS, Német­utca 8. sz. Praktikus, szép és olcsó ajándék, meiy Baiogtéi való

Next

/
Oldalképek
Tartalom