ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-09-28 / 138. szám

ÜE^ sLcLió Szombat, szeptember 28. 9.15; A rádió házikvartettjének hangversenye. 9.30. Hi­rek. 11.10. Vízállásjelentés. 12.00. Déli ha­rangszó, időjárásjelentés. 12.05. Farkas Jenő és cigányzenekarának hangversenye. 12.25. Hírek. 1.00. Pontos időjelzés. 2.30. Hirek. 4.00. Práger Márton dr.: „Az ipar rokkantjai." 4.45. Pontos időjelzés, hirek. 5.10. Vitéz Faragó Ede országos vezető tiszt: „Beszámoló a nyári cserkésztáborok­ról." 5.45. A Fejes szalonzenekar hangver­senye. 6.45. Kontz Endre dr.: „Az automo­bil mint sport és mint közlekedési eszköz." 7.40. A Budai Dalárda hangversenye. Ve­zényel: Szeghö Sándor karnagy. 8.45. „Len­gyel est" a Stúdióban. Utána: ab. 10.15. Pontos időjelzés, hirek. Majd: Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangver­senye. Vasárnap, szeptember 29. 9.00. Újsághírek. 10.00. Református istentisztelet á Kálvin­téri templomból. 12.00. Ponío^ időjelzés. Utána : A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. 3.30 Zalka Zsig­mond : „Hogyan védekezzünk a borbeteg­ségek ellen." 4.00. Rádió Szabad Egyetem. Magyar népdalokat énekel dr. Molnár Imre. Hell Lajos : „A gyümölcsértékesítés." Utána: Pontos időjelzés. 5.15. BoHán Margit ma­gyar dalestje. Vándorbot, hegedű ineg ej>y tarisznya nóta. 6.45. Zágon István vidám karcolatai. 7.35. Kabaréelöadás a Stúdióból. Utána : kb. 9.45. Pontos időjelzés. Utána : Gramofonhangverseny. Országos Társadalombiztosító Intézet. 135 501/1929. XI. Versenytárgyalási hirdetmény. Az Országos Társad. Iombizto*itó Intézet a Visegrád Horthy-telepi Horthy Miklós muúkásszanatóri um re szere szükséges marha-, borjú és disznóhús, zsír, kolbász es fii tS áru szállítására virseny tárgy a 1 ás t hirdet. A"szanatórium élelmezési létszama kb. 200 személy. Csák szabálvszerűen kiállított, a 1 \­írt, pecséttel lezárt, sértetlen bfi ban elhelyezett és közvetlenül és posta útján beadóit ajánlatok vétet­nek tárgyalás alá. A boríték „Ajánlat az Országos Társadalombiztosító Intézet 135.501 — 1929. számú versenytárgyalási hirdet­ménye alapján hús szállításra" fel­irattal látandó el Az ajánlatokat az Országos Társa­dalombiztosító Intézet Grazdasági Fő­osztályában (Budapest, YÍU. Baross­tér 2. III. em. 142. ajtó) 1929. évi október hó 3-án d. e. 10 óráig kell be nyújtani. Elkésve érk. zeit f.gyelembe nem vétetnek. Ugyanezen időpontig kell 500 P-t azaz öuszáz pengőt, mint bánatpón t készpénzben, vagy takárél I ETJ jelen számra való hivatkozással az Országos Társadalombiztosító Intézet főpénztáránál léteibe helyezni. A le tétről szóló nyugtát uz ajánlatho kell csatolni. Az ajánlatok 1929. évi október hó 3-án d. e. 11 ól • or az Országos Társadalombiztosító Intézet Gazdasági Főosztályában fognak fel­bontatni, amikor az ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek. A szállitási feltételek és az j • il­lat i minta az Országos Társadalom­biztosító Intézet Gazdasági Főo ztá­lyának (Budapest, V!1I. Baro*s-iér2 IIt. em. 158. ajtó) vagy a Horthy Miklós Munkásszanatórium irodájában (Visegrád, Horthy-telep Gizella-telep ) a hivatalos órák alatt vehetők át. Budapest, 1929. szeptember 18-án. Országos Társadalombiztosító intézet A napokban megnyílik a 119 éves Halienberger Béla kelmefestő és vegytisztitó cég üzlete Széchenyi-tér 7. szám alatt Frank Sándorné vezetése mellett. takarít meg . ha HANGSZER és "•JÁTÉKARUIT Qlegler-céftiiél Kossuth Lajos­utca 14. sz. alatt szerzi be. Tegyen pró­bát éb meg fog győződni. Ferenc József út 8 szán alatt üzlet­helyiség és kettő szobás lakás nov. 1-ére kiadó. 6 éves irodai gyakorlattal, f^V­nyal szorgalmas női munkaerő ajánlkozik csekély dij ázás r , esetleg félnapra, vagy kisegítőnek ideiglenesen. Szives megkere­sést a kiadó továbbit. Kiadó szobák a Kath. Legényegyletben Az Esztergomi Kath. Legén}'egylet kultúr­palotájában. 1—L ágyas, csinosan bútorozott szobák (gőzfűtés-és fürdőszobahasználattal) iparos segédek részére kiadók. Olosó és jó étkezés. Bővebbet az egylet gondnokánál, Német-utca 22/a szám alatt. egy szobakonyhás udvari lakás és egy bútorozott szoba két személy részere azonnal. Cim : Deák Ferenc-utca 52. sz. (Szappangyár mellett). egy szoba konyhából álló ház Hon­véd u. 4ü. Érdeklődni ^Honvéd u. si. alatt. l szoba, konyha, 1 éléskamrából álló náz ^szabadkézből Vámház-utca 3. szám alatt. Érdeklődni ugyanott. Jókai-utca 70 számú sarokház sza­badkézből, melyben két szoba, két konyha november 1-ére el foglalható. Érdek­lődni Rudnay-tér 17. számú fúszerüzletben. Elada tiadó nyeu kezelhető kisebb fa 2 drb nagyobb hordó. Cini: Szentgyörgynrező, Sánc-utca 11. sz. 150 litertől 800 literig és tOO bteres új kád Géza kádármesternel Új boros hordói kapható Madarász Vörösmarty Tamilóna u. 8. felvetet fiú. Kii : egy jó házból való János kenteá és mé­KíadÓ e ^ különbejiíratú iuca i bútorozott hímzett fehér agy takaró eladó. JóíRBiietelíí szibi-iiiit S ': eladó. Hol? Megmondja a khuiöhuatal. használt férfi- és női 1 kabátok és ruhák. Horanszky-uíci 20. sz. Biztos a ike ', ha a városi autóbus okban HIR DE r. kifüggesztett reklámtáblákon Eladó Kiadó a város mellett, bántani dűlőben, nyaralásra es állandó lakásra is al­i.slníz. szőlőijén gyö­vebbet Ferenc József-. kaim as emeletes nyörfi kilátássál. út 20. szám alatt Viszkop Tiva Ugyanott egy finn épület*ós bútormázoló, Udl Kossuth Lajos-u. 26. sz. fiú tanulónak felvétetik. Eladó útban egy újonnan épiüt >nn iatt u. 10. Eiadó új ház létnek is meg árért. Szemtan: két szoba konyhás, egészsé­ges, szép helyen villa épü­telelö, minden elfogadható lasi u. 17. KiädO bútorozott aszóba Deák Ferenc u. 34. Eladó "Sírt 5 ' király utca 10. á vasútállomásiul 2 perc­Érdeklődui lehet Mátyás Eladó S3 me^ékhelyiségí áaőméntes új í állomás közelében egy 2 ionyha, éléskamra, előszoba, íkböl és kertből álló 25 évig láz. ( im a kiadóban. Eladó mással szem bei zoba, konyha s mellékhelyi­il álló ház, a táti vasútállo­i. Érdeklődni ledet Juhász Olcsó cipővásár! Női pán l os cipő minden számban 14 P Férfi cipő minden számban 19*80 1\ Legtartósabb FIÚ és L ; ÁNYKA-CIPŐK minden számban kaphatók verseny árúházában Esztergom, Kossuth Lajos-u. 4 (Háro-n Szerecsen épüle'ben-) Hiario Német-u 8. SZ. alatt épüit új házban egy földszinti 2 s?obás és egy emeleti 4 szobás minden kényelmet kielégítő modern lakás november 1 re. COOOOCOOO OOOO^OOOQLCOOOOOOO O Q Fa seen Q 0 li Q Q 8 o o o 0 ki B Ü c o !OOOOOOOOOOOOQOOOO' ooooooo „R E T 0 R T A" megérkezett, nagybani áiúsitását megkezdtem Ileaiieny Ferenc József-út 13 o o O • a • \ • o o o o OD A Magyar Király Szálloda kertnelyiségéböl, a megváltozott hűvös időre való tekintettel, az ízlésesen berendezett téli he­Iviségbe kötözőit át. Felhívom am. t k </ön«éí» szives fígy Jme't a szolid árak és figyelmes kiszolgálás mel­letti kon>h,imra és elsőrendű itala­imra, — A n. é. közönség további szives támogatását kéri: MAß IINI GYŐZŐ a Magyar király Szálloda és Étt-^em bérlője. Értesítés/ Tisztelettel értesítem a n. é. kö­zönségei hogy a volt Viktória-cipő­rakatában hirdetett cipőüzemből léptem. , Lgyben értesítem a nagyérdemű kö­'öüsegct, h gy üzletemben, Vörösmarty-u. 5. János, Tokod-Altáró. Eladó egy kézi kukoricád a^áíó 23. szám alatt. Uri-utca megvételre keresek'. 10 uáér trágyát Kossuth Lajos-u. 51. alatt saj it ké^zitésü c jó anyagból, raktáron Szolid árak mellett, g h I ássál in i n d é n n e m ű j Kérem a n. é. kő ön fogasát, maradtam tis mondott ! Kiszól­/áilaloV. 'es párt­HOCHMANN JÓZSEF cipészmester, Vörösmarly-iitca 5. szám íilatt, (az Államrendőrség melleit) Ela<I< • •S/oiökalatti kenderföldek dűlőben 4573. hrs>\ alatt 620 •-öl felerész­ben szántó, felerészben sző'ő. Ken­d r .'-1 díi: ők ben 4538. ós 4527. hrsz. áVátt 1438 n-öl 8 éves szőlő. Tuda­koz dni d. e. 8—12 és d. u. 2—6-ig Deák Ferenc-utca 54. sz. alatt. eladók. ­Kossuth Jókarban levő boroshordok Lajos utca 55. sz. E larln * ( ^ rl) 2 lámpásos rádió hangszórós idUU készülék teljes felszereléssel, Akácfa­utca 11. szám alatt. Kiadó JWÜFOGflK, fogsorok, szájpadlás nélkül, szájból Ii nem vehető amerikai hidas módszerrel, koronát 22 karátos aranyból 20 pen­gőtől feljebb súly szerint, plombok 4 pengőtől feljebb, foghúzás 3 pengő. Müfog 4 pengőtől feljebb. A rossz gazdasági viszonyokra való tekintettel részletfizetésre is. Ilinél Széchenyi-tér 6. szám I. emelet. (Kath. Kör mellett.) Eladó ház. Simor János utca 55. mely áll 4 szobi, 2 konyha, kamra, 6 drb. szarvasmarha részére szóló istálló. Bővebbet ugyanott a tulajdonosnál. Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó. ernruiia szövetek eredé i angol gyárakból nagy választékban metyekböl felsokabátokat, öltönyöket a legújabb divat szerint, jutányos árban ked ve/,ti résvlrííttel és re k én vít i SCHVEICZER VILMOS úri szabó ESZTERGOM, Kossuth Lajos-utca 5 l'akarék épület. Marom Szerecsennel szemöea. naromszobás lakás fürdőszobával és kerttel és egy 2 szobás lakás Néinet utca 43. sz. házban. Bővebbet Káp­talan-tér 5 alatt. 2 szobás udvari és l szobás utcai lakás mellékhelyiségekkel november Balassa Bálin--utca 30. sz. a'att. Eladó boros hordók jä7 Laj0S W' Kiadó i-re, Hirdetmény. Balatonról megjöt f em, cipészmester­aógemet tovább folytatom, rokkantak­nak mülábakat jótállás mellett jutá­nyos áron készitek. Pedikürözést is vállalok. — A. n.tgyérdemü közönség szives pártfogását kéri PMDALKÓ JÓZSEF cipészmester, Sissay-utca 9. sz Ort esi (és. Ttsztölettel van szerencsém a n. ó. közönség tudomására hozni, hogy si­került a világhírű IIa J. Henrich nyúlszőr puha- és kemény-, Pieliler Anion loden puhakalapok egy 'dárúsitását­megs/.erczuein és így azon helyzetben vagyok, hogy úgy árban, mint, minő­éégben a legjobbat a 1-golcsóbban nyújthatom a n. é. közönségnek. Azonkívül raktároa tartom a hires Höckel J. Fiai és Halban-Damash nyúis^őr-, úgyszintén ItdN^i és 1teiniger ipokat továbbá mindennemű úgyszintén intézeti fiú- és íeánysapkákat is. NŐI KALAPOKBAN NAGY VÁLASZTÉK !! Vagyok mély tisztelettel Németh G. Alajos gyapjúka sapkákat, BMWBBWMBJtaMBifinBft'ITWI » A kolbászárú üzemet újból megkezd­tük. NAGYBAN és KICSINYBEN! unuzsu ÁRPÁO Széchenyi-tér 17. sz mm$" Virág és Szántónál a megszokott nagy választék juta- és gyapjú-bucié, velvet, velour, axminster, argaman, magyar-, német- és pamut-perzsaszönyegelB)ó'l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom