ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-08-04 / 94. szám

1929. augusztus 4 ESZTERGOM 3 iado&őáght izhméödcdéiágban °OETKER# VmiíSMCmORlJTCLERIIEIETLENl Kérje minden füszerkereskeüesben a most megjelent 148 receptet tartal­mazó, szines képekkel illusztrált Or. Oelker-féle RECEPTKONYVET ára 30 fillér. — Ha a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen hozzánk : Dr. OETKER A. GYÁRHOZ Budapest, VIII., Conti utca 25. szám. ezt „A legvidámabb özvegye" c. víg­játék, egy .szörnyen ravasz fruska vi­dám kalandjai. «TB* r .takarít meg Pénzt svSEEK * Cíiegler-cégnél Kossuth Lajos­utca 14. sz. alatt szerzi be. Tegyen pró­bát és meg fog g yőződni. Egy baltileányt vatárúháza. Kiadó azonnali belépéssel ke­resek. Balog László di­1 utcai szoba, konyha a szükséges mellékhelyiségekkel Imaház-ivtca 4. rért kiadó, Cim Szent György utca 2. Egy középkorú i'i asszony bejárónőnek ajánl­kozik. Cim a kiadóban. megvételre egy használt egysütös tűzhelyet. Cim Kossuth L.-u. 30. egy kényelmes 3 szobás lakás, víz­vezeték a konyhában, mellékhelyi­ségekkel Széchenyi-tér 6. Egyszo fas-konyhás kérr Z emáy eg r^ v zéfe azonnal Hadó. Cim : Deák Ferenc-utca 52. (Szappangyár mellett.) árnnn felvétetik az Öreg Hársfák­ál UHU hoz. (Balog Sándorné.) Egy különbejáratű 58Ä335 I het Pétersz Károly borbély-üzletében. -4. 4 szoba, konyha, fürdőszo­*P bából álló lakás. Tudako­zódni lehet: Deák Ferenc-utca 54. sz. alatt I« hj/g© mellékhelyiséggel és la laRuű vízvezetékkel azonnal bérelhető. Mátyás király-utca 13. Gumi strandcipok javításai fZf Vincze László ári cipész-mester Szt. Lőrinc­utca 6. szám alatt. Tónii In felvétetik Büchler Zsigmond mé­lalilllU szaros és hentes üzletében, Rákó­czi-tér 9. szám alatt. Ifié ncaiyi há7 megvételre kerestetik. Aid üodlŰUl ML Cím a kiadóban. PfiU fiii ismiírínatr felvétetik Csuba Já­i-yj IIU IdlIUiUHdA nos polgári-és egyen­ruhaszabónál, Kossutb Lajos-utca 21. sz. a 2 szoba konyha éléskamrából álló lakás november i-re Szentgyörgy-u. 7. szám alatt. egy 2 ágyas tiszta, abszolút száraz, csi­nosan berendezett szoba azonnalra. Érdek­lődhetni : Csarnok-u. 4/a. olcsón egy jókarban levő könnyű lovasszekér. Érdeklődhetni: Jókai­utca 60. szám alatt. egy szép nagy utcai szoba előszo­bával s mellékhelyiségekkel nov. l-re, Széchenyi-tér 6. szám alatt. Az új gabonaárak. A határidős piacon az októberi búzát 25 30—25'60 pengős árfolyamon, a márciusi búzát 27-80 pengővel, az októberi rozsot 2"50 pengővel és a már­ciusi rozsot 2250 pengővel jegyezték. A júliusi tengeri első árfolyama 24-50—2460 pengő volt, a májusi tengerié pedig 2065—20'88 pengő. A készárúpiacon a 80 kilogram os tiszai őbuzát 24'lb pengővel, a 77 kilo­gramos újbúzát pedig 24*10 pengővel jegyezték. Az ujrozs 18"80 pengővel került forgalomba. A liszt- és őrUménypiacon a finom lisztfajták ára 42-50—4050 P. A korpa ára 1450 pengő. «vaKMfe jr mm m jr jwfewV Otn mmm CD Augusztus 4-én, vasárnap. 9.0O. Újsághírek. 10.00. Egyházi zene és szentbeszéd a Bel­városi plébánia-templomból. Szentbeszédet mond Pápay Ferenc prépost-plébános. 11.00. Evangélikus istentisztelet a Bécsi-kaputéri templomból. 12.45. Pontos időjelzés. Uiána: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zene­kar hangversenye. 3.00. Vitéz dr. Marton Andor : „Tudnivalók apró vadainkról." 4.00. Rádió Szabad Egyetem. Dr. Fialovszky Béla főorvos : „A falu egészsége." Utána: Pontos időjelzés. 5.10. Magyari Imre és cigányzenekarának hangversenye. 6.25. Rész­letek a „Szökik az asszony" cimű operett­ből. 7.15. Sport- és lóversenyeredmények. 7.35. Balett-est. (Zenekari hangverseny.) Vezényel Zsolt Nándor karnagy. Utána kb. 9.35. Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd: Kalmár Tibor szalonzenekarának és jazz-bandjának hangversenye. Augusztus 5-én, hétfőn. 9.15. Gramafon­hangverseny. 9.30. Hirek. 9.45. A hangver­seny folytatása. 11.10. Nemzetközi vizjelző­szolgálat. 12.00. Déli harangszó, időjárás­jelentés. 12.05. A házitrió hangversenye. 12.25. Hirek. 12.35. A hangverseny folyta­tása. 1.00. Pontos időjelzés. 2.30. Hirek. 3.45. Fulton-rendszerű képátvitel. 4.20. Boz­zay Margit felolvasása. Asszonyboldogság — asszonyfüggetlenség. 4.45. Pontos idő­jelzés és hirek. 5.15. lzeri Izsák Gyula : „Keletázsiai furcsaságok." 5.40. Szórakoz­tató zene. Vezényel: Zsolt Nándor. 6.55. Felolvasás : „A nemzetközi világkongresz­szus és a magyar diákság." 7.30. Móricz Zsigmond felolvasása : Hajnali hangok. 8.00. Závodszky Zoltán a m. kir. Operaház mű­vészének hangversenye. 8.30. A prágai rádióadóállomás műsorának közvetítése. Hangverseny. Utána kb.: 10.00. Pontos idő­jelzés, hírek. Majd: Farkas Jenő cigány­zenekarának hangversenye. Budapestről első kézből vagy reklámáron, csak augusztus végéig J Uj eisőéendű német, TORPEDÓ kontrafékes, erős strapakerékpár, gummikkal, lámpa, pumpa, csengővel, teljesen ^ JÉ.áfli Hí felszerelve készpénzért — "** ™ • Cimre ügyelni ! ÜLraUS Z 3? t Ye f elálló, Budapest, nagy raktára! - Veres P^é-utca 30. sz. Jól fozo mindenesleány i ó ánn b y z a ftí: vétetik. Deák Ferenc-utoa 32. sz. Jókai-utca 38. szám alatt egy két­szobás udvari lakás a hozzátartozó helyiségekkel november l-re. Eladó jutányos áron lAlZ^eü­szobából, ebédlőből, szalonból, hálóból, für­dőszobából, külön épített konyhából, speiz­ból, pincéből áll. Házi- és városi vízveze­ték vaq és egy szép nagy kert kilátótorony­nyal. Érdeklődni a kiadóhivatalban lehet. riailn sz °ba, éléskamra és kertből álló LldUU ház szabad kézből. Érdeklődhetni a tulajdonosnál Kurcz János, Dorogi-u. 31. Ismét frissen sült L a SÄ' r 6 „„if ­Rudnay-tér 1., kg-ja 1 pengő. PSüfln U J ^áz a Laktanya-utcában, LldUU mely áll egy szoba-konyha, élés­kamra, csukott kapualj. Érdeklődni lehet Honvéd-utca 58. sz. alatt. Kiadó bútorozott szóba Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik szeretett fiunk, illetve édesapánk Mekler Lajos elhunyta alkalmával a te­metésen való részvétükkel, vagy bármiképen igyekeztek fájdal­munkat enyhíteni, ezúton fogad­ják igaz szívből jövő köszöne­tünket. Esztergom, 1929. aug. 3. Mekler-család. Autó és motorszakmában |j jártas, megfelelő forgó­^ tőkével rendelkező, szer­jjgj vezőképes úrnak, vagy *~ cégnek átadjuk o o ~. amerikai gyártmányú H motor-üzemanyagunk || # megyei árusítását. Aján- S latra válaszol : az UNC­W LE SAM dunántúli fő- W q& képviselete: Lebovitsch $ j§| Ferenc Székesfehérvár, ^ Gfyümöles-utca 12. szám. ^ 2oiigort%h részletre is — • 10 évi jótállással — KereSZtély hím. zongoratermében BUDAPESTEN, Vilmos császár-ut 66. szám. (Saját ház.) műsora: Szombaton, augusztus hó 3-án este 8 órától folytatólagosan: Elza kisasszony Schnitzler Arthur legszebb regényé­nek felejthetetlen filmváltozata. A legvidámabb özvegy Egy szörnyen ravasz fruska vidám kalandjai 7 felvonásban. Vasárnap, augusztus hó 4 én, d. u. 5, este 7 és 9 órakor : CHAELEI CHAPLIN film: A CIRKUSZ CHAPLIN jubileumi burleszk]e. A „15." aranyk@rék?erseny Idegfeszítő, izgalmas verseny 7 felv. A Magyar Király szálloda és vendéglő átvétele ! A MAGYAR KIRÁLY szállo­dát és vendéglőt bérbevettem és annak vezetését átvettem. Nagyrabecsült vendégeimnek előzetesen semmit sem ígérhe­tek, csak arra kérem, győződje­nek meg személyesen jó kony­hámról, jó italaimról és előzé­keny kiszolgálásomról. Szives pártfogást kérve: Martini Ciyöző szállodás és vendéglős. Ha Budapestre utazik CIPŐ­szükséglete fedezésénél feltétlenül keresse fel a Guliwer Cigiöáriíházaf Budapest VIII., Rákóczl-út 1. hol elsőrendű minőségben vásárolhat Nyelves cipő masnival világos drapp — — lakkcipőt, pántosat kiváló minőségben, alacsony és magas sarokkal — — drapp cipőket legdivato­sabb változatokban — trotter cipőt fekete vagy barna színben, alacsony sarokkal — — _ fórficipő, fekete, kiváló minőség 2280 P ugyanaz barna színben, divatforma 23*80 P Sajátkészitményű, békebeli minőség: — Postai rendelésnél utánvéttel. — Nem tet­szőt kicserélünk. 17 80 P 17'80 P Sérvben szenvedők munkabírását, rugalmasságát helyre­állítják, a sérv fejlődését megakadá­lyozzák még a legsúlyosabb esetek­ben is világhírű szab. francia rugó­nélküli sérvkötöink. Salvator Kötszergyár Réazv.-Társ. Budapest VI., Nagymezó-utca 6. sz (Teréz templommal szemben.) Gummiharisnyák, haskötők, fűzők. Lúdtalp­betétek. — Szakszerű kiszolgálás. Kérje 30. sz. ingyenes árjegyzékünket! Akiadó bútorozott szobákat SÄ idegenforgalmi hivatalában {Deák F.-u. 5.) d. e. 9—10 óra között akkor is, harcsak egy­két napra óhajtjuk bérbeadni. Kiadó a RipárTában * le .TÍ testüzlet az összes felszereléssel és a hoz­zátartozó lakással és mellékhelyiségekkel együtt azonnal. Bővebbet ugyanott. FELSZERELVE SZÁLLÍT HERCEGPRIMÁSI TÍ6LA- AGYAGÁQU- ÉS KÁLYHA6YAQ Ö.T E kapható! iL IÖ J 8y z @ s a Közüzemi fogad el! P.imtáhlák kpQ7ÍtPQPt ÍPQÍPQpt valamint aranyozni való mun- BAKAY ISTVÁM IHU- ÉS CiíTlíeStO ÉS torwnytmú Uli Hamern KUöLlluOul uo luoiuooij kákát jutányos árban készít: ESZTERGOM, MÁRIA VALÉRIA-UT (SZIGET.)I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom