ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-01-01 / 1. szám

ESZTERGOM 1929 j«tiuAr 1. Tannas Sándor szállítási vállalata Esztergom, Kossuth Lajos-u. 52. Elvállalja bútorok és zongorák szállítását fele­lősség me!lett, valamint teherszállításokat méltányos árakért! Udwqc óc TórCQ tejnagykereskedó cég ndVdö rö 1 Ä1 Esztergom és környé­kére előkelő összeköttetésekkel bíró elsőrangúan Ä helyi képviselőt keresőit: kat: Budapest VI, Csata utca 25—27. cimre küldendők tPelezmann J3ászíó úri szabó hetcegprimasi udvari szállító Esztergom, Széchenyi-tér 16. sz. Alapítva 1872. —w • Telefon: 135. Készít legújabb divat szerint férfi- és kü.önféle egyenruhákat, fíoni és külföldi gyapjúszövetek raktára. Pontos és szolid kiszolgálás! — Előnyös fizetési feltételek! Háziszövő üzem Sajátkészítésű lepedővászon, köpper, törülköző kenyérruha, abrosz és ablak­függönyök, stórok (naivban és kicsinyben) legjutsnyosabban beszerelhetők. Házi kender szövésre eifogaa*atik! 5409—1928. «zám. Árverési hirdetményi kivonat. Salzinper János dorogi lakos végréhajtatónak Haladin Szaniszló és neje Kovács Mária mogyorósbá­nyái lakos Thajtást szenvedő ellen indított vhajtási ügyében a tki hatóság elrendeli, hogy az ujabb árverést 416 P tőkekövetelés, valamint a csatJakozottnak kimon­dott Brenner József esztergomi cég 211 P 80 fill, töke­követelés és jár. behajtása az esztergomi kir járásbiró­aág területén lévő Mogyorósbánya községben fekvő s a mogyorósbányai 182 sz. bben A. f I. sorsa 1437 hrsz. a. foglalt (szántó az Öreg szőlők dűlőben) Haladin Szaniszló es neje Kovács Mária nevén álló ingatla­nokra 40 P u. e. tki. bben A f 2 sorsz. 185 hrsz. a. foglal ({(6— b ö. i. sz. ház udvarral a beltelekben) u. azok nevén álló ingatlanra 1700 P u. e. bben A f 3 sorsz. 186—1 hrsz. a. foglalt (udvar a beltelekben) u. tzok nevén álló ingatlanra 10 P az u. o. 183 sz. bben A f 1 sorsz. 134 hrsz- a. fog­lalt (pince a belteleben) u. azok nevén álló fél rész illetőségre 10 P, az u. o. 314 sz. bben A f 1 sorsz. a. foglalt negy­ven —43J rész közös legelő illetőségből u. azok- nevén álló 2—32 réiz illetősékre 2 pengő kikiáltási árban. k tki. hatóság az árverésnek Mogyorósbánya községházánál megtartására 1929. évi jaruár hó 15 nap­jának délelőtt 10 óráját tűzi ki s az árverési feltétele­ket az 1881. LX. t.-c. 160 §. alapján a következőkben állapitja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén­zül a kikiáltási ár 10 %'át készpénzben, vagy az lö81 : LX törv.-cikk 42. §-ban meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értekpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881: LX. t,-c 147, 150, 170, §§., 1908: XLI. t.-c. 21. §.) 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kö­teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megál­lapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi szá­zalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. tc. 25.§.) Esztergom, 1928. évi aug. hó 8 napján. Csics sk. kir. jbiró. — Kiadmány hiteléül de­mentis sk. igazgató. Ismét olcsóbb lett a liszt az Esztergom­vidéki Hitelbank Rt. ni al o in il xe ni é »ei (Ferenc Jo%»cf*-iil 19.) Nullás (ötfjrj . . 40 fill. 2-eS fŐ7ŐIÍ8'/t, ; 38 fill. 4-es k^nvérli^zt . . 36 fill. 5-ös k^nvérliszt. . 34 fül. 6-o^ knnvár'is \ .30 fill. 7-es k>*n.y-í»riÍMii . . 27 fill. 8-as licKt . .21 fill. korpa . . 20 fill. Győződjék meg lisztjeink kivá­lóságáról egy próbasütés által, s tapasztalni fogja, hogy lisztjeink minden márkával felves/ik a ver­senyt amelleti — murán ára­ink utolér'ieteilenek — woli p in4° 1 titkárit nies:! földbirtokokra: 2 hé* alatt fo yósittatunk most 100o|°-os kifizetéssel 7V2°/o é d kamattal 35 éves »ör­esztéses kölcsönök e (helyszíni becslés nélkül) telekkönyvi kivo­nat és kataszteri birtokiv alap­ján katiisftieri holdanként 420-800 pengőig. A bekebele­zés bélyeg- és illetékmentes! Föld hi rtokvé lelek **t fi­nanszírozunk. Földbirtok-parcel ázásokat előnyösen lebonyo­lítunk. Házakra : hosszúlejáratú 10%-os váltótóke­kölcsönöket adunk hi eles érték­bizonyítvány alapján, I. helyre. (Egy jó kezes kell !) Budapesti Házkezelő Rf Budapest, Vi, Teréz-körút 17 (Válaszbélyeg beküldendő levélérdeklődóseknól.) 'CD CC3 KULONLEGESSEGEKA C/3 CLP HEISCHMANN FERENC és FKA R.T. FINOM SZAPPANOK ÉS ILLATSZEREK GYÁRA £«XT EK GOM • A LAPÍTVA 17Ö7 • Hirdetések lapunk részére jutányos áron felvétet­nek a kiadóhivatalban, Kossuth L.-u 30. Férfi ruhák hazai és valódi angol szöve­tekből a legújabb divat szerint készülnek letfizetésre SCHVEICZER VILMOS úri szabónál ESZTERGOM, Kossuth Lajos-utca 5. (Takarék épület. Három Szerecsennel szemben.) Egészségét óvja meg az, aki az általam kénitett hideg és viz ellen SZIGETELT téli cipőjét nálam szerzi be, hol /m>-, tár- és tornacipők javításai is jutá­nyos árért készülnek. Vincze László , cipészmester ESZTERGOM, SZT. LŐRJNC-U. 6. Sí

Next

/
Oldalképek
Tartalom