ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-01-22 / 6. szám

fővároa kék atlaszban arannyal kivert díszruhás csatlósai. Az előkelőségek valamennyien együtt vannak a fel­dia ite't elsőosztályú váróteremben, ahol várják a vonat érkezését Pro­gram szerint úgy volt ho^y tiz óri harm nc perci­or fog befutni a herceg* primás vonata a Dóhvasút pálya uuvarára, de csa 1 fél tizeükeitő után öt perccel fűtöttbe a vonat. Ami a or a fedrtt csarnok alá érkezik, a rendőr­zenekar a Himnuszt kezdi játszani. Viharos éljenzés kiséri végig a vonat me ÍV sággal teljes lassú útját A bibo Tos hercegprímás szalonkocsija éppen a bejárattal szemközt áll meg. Serédi Jusztinián teljes díszben áldást oszt az előtte örömmá­morban éljenző tömegre. A biboros-hercegprímást először Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz­ter köszönti. Majd Sipőcz Jenő polgár­mester üdvözölte a biboros-herceg­primást a főváros nevében. Preszly Elemér, Pest-vármegye fő­ispánja es Zichy János gróf üdvözöl­ték még az egyháziejedelmet, mely után a hercegprímás válaszolt s gyö­nyörű szavakban fejtette ki program­ját, amelyet a következő mondatban foglalt össze: „ Adjuk meg Istennek, ami ax Is térié, akkor ax Ő áldása lesx haxánkon, — adjuk meg ax embernek, ax intéz­ményeknek, a felekexeieknek, ami ax övék, akkor meglesx a béke, a Pax, miköxöttünk !" Megkapó, bensőséges részvéttől ki­sért gyászszertartás után helyezték a bazilika történelmi jelentőségű krip­tájába örök nyugalomra Kohl Medárd samosatai felszentelt püspöknek, az esztergomi székesfőkáptalan olvasó­kanonokjának földi maradványait, aki huszonhét esztendőn keresztül volt se­gédpüspöke Esztergom, két egymást követő főpásztorának, Vaszary Kolos­nak és Csernoch Jánosnak. Az isteni Gondviselés nem engedte meg neki, hogy áldásos, igazi főpásztori és apostoli lelkületű működését az új biboros-hercegprimás mell-tt is foly­tassa, akit pedig két évtizeddel ezelőtt mint ifjú rendtársát, ő szentelte az Űr szolgájává. Mólyhéges ós megh-itott gyász kisérte sirjába a főpapot és ebből a gyászból nemcsak Esztergom városa vette ki részét, ahol mindenti ismerte jóságos, szeretetteljes lelküle­tét, hanem az egész ország, a katbo likus világ képviselete, a hivatalos Hpság nagy száma is. A széke stő áptalan felkérésére a temetési szer­tartást Rott Nándor veszprémi megyés­püspök végezte, aki az esztergomi kanouoki stallumból emelkedett a püspöki székbe, A temetési szertartás megkezdése fél 11 órára volt kitűzve, de már jó­val előbb gyülekezett a közönség, amely csakhamar betöltötte a bazilika minden részét. A kupola alatt volt fölállítva a ravatal, amelyet a kis­papok karinges sorfala vett körű 1 , mögöttük pedig az iskolák növendé­kei állottak föl tanáraik vezetésével. A templom hajójában a nagyszámú közönségen kivül az apácarendek kép­viselői voltak nagy számban, akik az elhunyt püspökben nagy jótevőjüket vesztették el. Közvetlen a ravatal mellett külön helyen ültek az elhunyt püspök rokonságának tagjai. A szen­télyben foglaltak, helyet a székes­főkáptalan tagjai, a temetésre érke­zett egyházi és világi előkelőségek, valamint a helyi világi és katonai hatóságok képviselői. A temetésen jelen volt Gévay­Wolff Nándor államtitkár a vallás- és köz­oktatásügyi miniszter képviseletében, Forster Gyula báró v. b. t. t. f Hor váth Győző felszentelt püspök, Burány A hercegprímás ezután az id ^köz­b°n külön mozdonyhoz kapcsolt sza­lonkocsijába szállt s lelkes éljenzés közt hagyta el a Délivasút állomását. A sz*lonkocát a kelenföldi vasúti állomáson a b esi gy irsvonasho<; kap­csoltak, amely csak Komáromban tar to t na yobb pihenőt A közbeeső ál­lomások mindegy kén szintén lelkes ováció várta a hercegprímást. Győrött és Pannonhalmán Győrött a fehér bánihoz hason'ó meleg fogadtatás várta a főpásztort. Eanek végeztével Bárdos Rémig dr pannonhalmi főapát társaságában autón ment Pannonhalmára, hogy ki­pihenje a hossza* utazás fár dalmait és megtegye előkó-zü eteit az eszter­gomi installációra. Esztergomban e napon a város ig^n sok épületén vászlók lengettek. Felhúzták a k«k­fehér primási zászlót a várfok árbo­cára is, amelyen már egy évtizedénél több, hogy nem lengett a primási lobogó. Délután folyamán hazaérkeztek a prímás kíséretében volt helybeli elő­kelőségeink is. igy Palkovics László alispán, Reviczky Elemér főszolgabíró, dr. Brenner Antal városi főj-gyző és mindazok, akik a diadal.útn^k leg­alább a budapesti mozzanatából óh^j tottak a további jövőre vonatkozóan erőt és lelkesedést meríteni. Gergely csornai prépóst-prelátus, Mi­hályfi Ákos villersi apát egyetemi tanár, Ernszt Sándor apostoli proto­notírius, Huszár Aladár főispán, Má­téffy Viktor, Frey Vilmos ország­gyűlési képviselők, Szölgyémy Ferenc,! a Katholikus Tanügyi Tanács elpöke, Berkes Ot+ó premontrei főigazgató, Répás József szemináriumi alkor­mányzó, Wagner János tanítóképző imézeti főigazgató, Krywald Ottó prépost, érseki főbiztos, Áronffy Fe­r-nc lazarista tartományfőnök, a Szt. Bened k-rend képviseletében : Mázy Engelbert, tihanyi apát, Gácser Jó­zsef pannonhalmi, Mórocz Emilien cselldömölki perjelek ós a rend majd­nem minden egyes házának képv selői A cisztercita-rend részéről V^rkonyi Fidél lelkiigazgató, Brisits F r igves rendi tanítóképző intézeti tanár, a ke gyes tanít órend kép visile'ében Mátray János budapesti házfőnök. Sebes Fe­renc rendi kormánysegéd, Ziaiányi Gyula, a Kalazantinum igazgatója, Tomek Vince lelkiigazgató, a budi pesti piarista gimnázium részérőt : Eder-S/ászy László, a Szűz Máriáról nevezett ferences rendtartomány kép­viseletiben : Bendes Valérián buda­pesti názfőuök, volt provinciális és az esztergomi rendház t*gj*i, a szálé iá­nu->ok képviseletében Pywaczyk Sza­niszló tartomány 1 ' főnők, a Keresztény Iskolatestvérek képviseletében Krekán Fr. Ciprián budapesti házfőnök az Országos Katholikus Szövetség kül­döttsége, a Közpoti Sajt^válla at lap­jainak képviseletében Früchtl Ede, a a Nemzeti Újság munkatársa, B-dnárz Róbert apát p ébános, Nagy Ferenc fővárosi bizottsági lag, Gácsér András pápai kamarás, főreáliskolai hittimár, Móser Sándor pápai kamarás, katonai lelkész, Saly László pápai kamarás, tanulmányi felügyelő. Wolkenberg Alajos egyetemi tanár, Sturm József dr. egészségügyi főtanácsos, Sz-akolay Antal esperes-plébános. Estby Miklós pápai világi kamarás, Hein István, a Kaszelik alapítvány ügyésze, a Reg num Marianum küldöttsége, a Szo­ciális Missziótársulat országos szer­vezete képviseletében, a Máriaremets Boldogasszony Kápolna* gylet képvise­letében Gailauner Károly miniszteri tanácsos és Andriska Emil pénzügvi tanácsos, a Kőbányai Kápolnaeg^esü­let képviseletében Urbányi C. József igazgató, a Kispesti Szent Alajos árvaház növendékeinek küldöttsége Mráz Jánosné vezetésével, a főegy házmegye p psága 'gen n^gy szambán, továbbá a helyi hivatalok fejei stb. Pontban féiiizen°gy órakor vonult kíséretével a főoltárhoz Rott Níndor dr. veszprémi megyéspüspök ós meg kezdette a gyásami-ét. amelyben neki Breyer István h. államitkár és Mé­SZÍ ros János budapesti érseki hely­tartó, prelátus-kanonokok, mint hono­ráriusok segédkeztek, a pipság több tagja és a ki papok élén a szertartást pedig Dr hosJános dr. prelátus-kano­n ok vezette. A szentmise alatt abazil-ka ének- és zenekara Büchner Antal kar­nagy vezetésével Faist: C-mol Re­quiemjét adta elő. A sze t mise után az ének- ós zenekar Gruber : C-moll Liberáját intonálta, mialatt a ponti­fikáló püspök felöltve a pluviálét, se­gédletével a ravatalhoz vonult és ott megadta az abszoluciót, amelynek vé­geztével a koporsót egyházi menet­ben kisérték a kriptába, ahol a be járattól jobbra e Q ő egyik nagyobb fülkében helyezték el a végső beszen­telés után. A temetési szertartás rö­viddel tizenkét óra előtt ért véget. HÍREK Emlékeztető. Jan. 22 A Belvárosi Olvasókör és Ifjúsági Egyesület tán emulate ága saját he­lyiségében. Kezdete este 8 órakor. „ 22. Szenttamás és Vizivárosi Kath. Polgári Kör szinielőadással egybe­kötött táncestélve. „ 29. Az Esztergomi Sport Club álar­cos-rongyos bálja a M Királyban. Febr. ] Felvidéki egyetemi hallgatók es­téivé a Fürdő Szállodában. „ 2. A Kaih. Legényegylet színdarab­bal egybekötött táncmulatsága sa­ját helyiségében. „ 2. Az esztergomi MÁV állomási és vonatkisérö személyzete zártkörű táncestélye a Fürdőben. Kezdete este 9 órakor. „ 4. Református egvházközség műsoros táncestélye a Fürdőben. „ 5. Balas a Bálint Társaság bálja a Fürd >hen. „ 7. Női kereskedelmi tanfolyam „fehér rózsa estje". „ 11. Stefánia Szövetség álarcos bálja a Fürdő Szállodában. „ 18. A Kath. Kör zártkörű farsangi estélye. „ 19. Kath. Legényegylet tánccal egybe­kötött farsangzárójelmezes boiond­estje saját helyiségében. „ 27. Polgári Egyesület farsangzáró műsoros táncestélye a Magyar Királyban. A Bakács-kápolnai Hí.ária-kongregáció minden egyes f^ríi tagjának szives rn gjelenését kérjük ma vasárnap d u. 4 órára a rendes havi ülésen. Vezetőség. A királyi várótermet nyitották meg Serédi Jusztmián dr. magyar biboros­hercegprimás tiszteletére a római Termi' i pályaudvaron, ahonnét teg­n tp elő't este 11 óra 42 perckor in­dult el Magyarországba. A polgárság megfesteti Vaszary Ko­los képét a varosház nagyterme részé e. A Polgári Egylet c-ütöriökön tste felette n^pes összejövetelt tartott, amelyen t^bb aktuális városi és társa­dalmi kérdés került megbeszélés alá. Többek között az is, hogy a város közgyűlési termében Simor és Csernoch nagy prímások képe mellett még most sincs megfestve Vaszary Kolos képe is. Pedig a város több közintézmé­nyének,- hid, kórház stb. megteremtése az ö nevéhez fűződik. Vitéz Szivós­Waldvogel József, ny. tábornok szép szavak kíséretében felhívta erre a körű menyre a po gárság figyelmét és hangsú'yozta, hogy ne a város köz­gyűlésének, hanem a váro° polgársá­gának, — amelynek a Polgári Egylet a hivatott képviselője, — spontán megnyilatkozása egyen az akció meg­indítása. A terv általános helyeslésre talá't, s az egyesület azonnal meg is indította a gyűjtést, ame'y még az este szép eredményre vezetett. Hiva­talosan a Polgári Egyesület jövő csü­törtökön összeülő vái as "talányi gyű­lése fog a kérdéssel foglalkozni és akkor fog tagjaihoz és a város pol­gárságához felhívással fordulni, amely k tségen kivül eredményes is lesz. így nemsokára a város "közgyű'ósi termét Vaszary Kolos hercegprímás­nak a képe is díszíteni fogja, mert a polgárság igy kívánja leróni háláját kegyeletes emléke iránt. Halálozás. Ifj. Olveczky Mihály szig. építészmérnök, tart. tüzérhadnagy a harctéren szerzett betegségében, hosszú és kinos szenvedés után f. hó 18-án életének 36 ik evében elhunyt. Temetése pénteken d. u. 3 órakor volt a szentgyörgymezői temető ravatalozó­kápoluájaból őszinte részvét mellett. A Balassa Bál elé felcsigázott vára­kozással tekint a város és a környék közönsége. A nagy érdeklődés ered­ményezi, hogy a mulatságra vonatko­zóan olykor ellenőrizhetetlen forrás­ból származó téves hírek is szálldos­nak a levegőben, amelyek a rendező­ség lelkes és önzetl-n u unkáját oly­kor igen raegneheziiik. A rendezőség nem akar má-st, mint egy, minden igényt kielégítő s Balassa Bálintnak, a hősnek és költőnek nevéhez méltó szép összejövetelt, amely a régi szép magyar világ emlékeit idézi fel ; je­lenlevők lelkében. Az estélyi ruha nem kötelező, mert hiszen a mai anyagi nehézségek keveseknek enge­dik meg. hogy külsőleg is mindenben kövessék apunk és dédapáink szép szokásait, azonban a lélek belsejeben minden jelenlevő a magyarságo r jel­lemző nyíltságot, lelkesedóst, haza és emberszeretetet hozza magával s ak­kor e mulatságon egymásra talál a magyar műveltség minden barátja s mindenki meg fogja érezni azt a lég­kört, amelyet a magyar irodalmat és művészetet kultiváló társaság váro­sunk társadalmi életében meg akar honosítani. Készülődés a hercegprímás fogadtatá­sára. A következő sorokat kaptuk : A fővárosi lapokban nap-nap utáa olvas­hatjuk, hogy Esztergom lázasan készü­lődik az új főpásztor fogadtatására. Mi azonban nem látunk semmit a lá­zas készülődésből, hiszen u cáink, da­cára az új kövezésnek, olyan szánal­masan sáros állapotban vannak, hogy nyakig piszkos lesz az, akit rossz sorsa az utcára kényszerit s nem jár­hat kocsin. Mindenütt kokupacok, .öldhepyek és egyéb dísztelenségek láthatók az utcákon. A sarat lebúzni ós elfuvarozni még csak meg sem kí­sérelték. Itt az ideje, hogy a fagy­hullám érkezése előtt tisztogassuk meg az utcáinkat és hozzunk min­dent af gadtatásigrendbe (v.Sx.W.-J.) „A legkisebbik Horváth-lány" c. ° w hi­recskénk a mu t vasárnapi számunk­ban általános feltűnést keltett a vá­rosban, mert a vidéken még alig ad­ták eiő ezt a kedves darabot. A Király Színháznak hosszú évadon ke­resztül volt slágerdarabja és mo^t is, amikor egy egy délutáni előadáson a vidékiek kedvéért szinrehozzák, — nem lehet jegvet kapni. Ezt a bájos, kellemes és fehér operettet hozzák színre a Kath. Legényegylet műked­velői. A f bruar 2 iki nagybál alkal­mával ez lesz az egylet slagere, amire igen nagy a készülődés úgy a játéko­sok, mint a közönség részéről. A nagy érdeklődést a darab elsőrendű volta és az egylet műkedvelőinek a jó­hírneve kelti, mert a közönség meg­van győződve arról, hogy igen kelle­mes estében lesz része. Uj európai hideghullámot jósolnak a külföldi csillagászok. A Skandináv felszigeten nár 34 fok hid g van s a hideghullám már húzódik kelet felé, Kohl Medárd -temetése

Next

/
Oldalképek
Tartalom