ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-01-22 / 6. szám

1928. január 22. ESZTERGOM bár ez a jelentés szerint nem lesz olyan súlyos, mint a decemberi, vagy januári volt. Az Esztergomi Felvidéki Est iránt egyr* nagyobb frdek ódés nyilvánul meg Esztergomban és Budapesten egyaránt. Különös érdeklődés kiséri az et műsorát, amelynek szenzációja lesz dr. Molnár Imre ós Komáromi János szerep'é*e. Dr. Molnár Imre — az országnak méltán egyik legna gyobb kedvence — magyar d lókat fog énekelni és miként Budapesten és külföldön feledhetetlenekké tette sze­replésével azokat az estéket, amelye­ken régi mapyar dalokat adott elő, — épúgy Esztergomban >s bizonvára emlékezetessé teszi a Felvidéki Estet. Komáromi János a magyar irógáidá nak egyik legtehetségesebb tagja, aki két megkapó novelláját fogj A felol­vasni. Fontos KAN Sz-értekezlet a Magyar Királyban. A KANS* helyi csopor já­nak aktiv és nyugdijas tagjait felkó rem, hogy ma, vasárnap délután 5 órakor a Magvar Király nagytermé­ben tartandó fontos értekezleten ok­vetlenül szíveskedjenek megjelenni. Orumann Lásxló az esztergomi KANSz elnöke. Három napfogyatkozás lesz ebben az esztendőben, nálunk azonban csak a június tizenkilencediki lesz látható, amely összesen ötvenegy percig fog tartani. A napátmerö huszonkét szá­zaléka fog majd elsötétülni. A vármegye köz útjaihoz szükséges burkolási anyag szállítására verseny­tárgyalást hirdet. Az alispán közhírre teszi, hogy Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített varmegyék törvényhatósági közútjai­nak fenntartásához; 1928. évben szük­séges fedanyag szállításának zárt írás­beli ajánlatok útján leendő biztosítá­sára az alispáni hivatalban f. évi feb­ruár hó 8-án délelőtt 11 órakor nyil­vános versenytárgyalást tart. Fel­hívja ennélfogva a vállalkozni kívá­nókat, hogy a szállításra vonatkozó ajánlataikat hozzácimezve legkésőbb 1928. évi február hó 8. napjának 10 órájáig nyújtsák be. Bankjegyeinknek már 65°/,-os fede­zete van. A Magyar Nemzeti Bank kö/gyűlésileg megválasztott számvizs gáló bizottsága, melynek takarékpénz­tárunk elnökigazgatója Blesz! Ferenc kincstári főtanácsos is tagja, f. hó 17-én vizsgálta meg a magyar jegy­bank mult. évi mérlegét. A bizottság a bank főtanácsosa által megállapí­tott mérlegből, valamint nyer- és veszt-számlából örömmel veszi tudo­másul a magyar pénzügyek alapjai képező Jegybarkuna: kitűnő vezeté­sét és örvendetes fejlődéjét, főkép azon kedvező körülményt, hogy a for­galomban levő bankjegyeink immár 40%' ha pedig ezen érckó-zlethez számítjuk az aranyértekű devizákat és valutákat is, úgy a bank jegyek már 65°/ 0 fedezettel bírnak, mi által Jegy­bttn 1 unk a jól fundált európai jegy­bankok közé küzdötte fel magát. A Jegybank mult évi kedvező üzlet­eredménye folytán a 100 arany korona névértékű részvények osztalékát, az előző évi 10V 2 arany koronáról ez évben 11 arany koronára emelték, ami ]2 pengő 68 fillérnek felel meg. A közgyűléshez szóló jelentés meg­állapítása és aláírása után elnökigaz­gatónk indítványára a számvizsgáló bizottság megtekintette a Jegybank érckészletét és a treszor-helyiségekben összegyűjtött arany- és ezüstkés*let, valamint az aranyrudak ponto3 és szigorú kezeléséről is meggyőződött Az aranykészlet azonban még mind nyers áilapotbin van, mert az arany 10 és 20 pengősök csak a későbbi időben fognak veretni és forgalomba­bocsájtatni. , Tiltakozó gyüést tartanak Budapes ten az üldözött mexikói katholiku­fcokért a Fg. Sándor-utcai régi képvi­selőházban február 5-ón délután 4 órakor. A Kath. Legényegylet nagy báljára, melyet ősi szokás szerint február hó 2-án (Gyertyaszenteltelő B.-A. ünne­pén) taro az egyl-t, és amelyen a kö­zönség más bál esetén is okvetlenül meg szokott jelenni, — nagyban foly nak az előkészületek. A meghívók már a jövő hét elején széjjelmennek. Aki meghívóra számot tart és téve­désből — amennyiben 1000 meghívó­nál jóval többet kell megcímezni — nem k pna, vagy a „Legkisebbik Horváth-lány"-t meg ("hajtja nézni, forduljon esténként az egylet vezető­ségéhez a legényot+honban. Lefejezik, hogy tovább éljen. Érde­kes ki-serieteket végzeit P. Camboué S. J. jeles természettudós Tananari­vában, Madag iszkár szigetén. A fran­cia tudományos akadémiához bekül­dött jelet.tése szerint különböző faj­hoz tartozó lepkékben végzett kísér­letei azt igazolják, hogy a lepkék nemcsak teljesen normális módon él­nek tovább, ha fejüket eltávolítják, de élettartamukat is jelentékenyen, egy-két héttel meghosszabbítja az operáció. Táncmulatság. Az esztergom-szent­tamási és vízivárosi Kath. Polgári Kör f. évi január 22-én (vasárnap) este fólnyolc órai kezdettel sziudarab­bal kapeso a ban saját helyiségében táncmulatságot rendez. Szinre kerül a „Katica" 3 felvonásos nérszinmű. Tánc reggelig. Meghívók nem bocsáj­tatnak ki. ,Egy hitoktatónő feljegyzéseiből. Egy hitoktátónő a lélek értekéről beszélve megkérdez egy 8 éves csöppséget: „Mire kell jobban vigyáznod, tescedre vagy a lelkedre ! u Az apróság nagy határozottsággal adja le a választ: „Testemre, mert a lelkem úgyse hal meg!" Vitézi bál. A Vitézi Rend szokásos bálját február 4-én a pesti Vigadó összes termeiben tartja meg. A bál fővédnöksógét a kormányzó úr Őfő­méltósága ós neje, valamint Izabella, Auguszta és Anna kir. hercegasszo­nyok, Albrecht, József ||és dr. József Ferenc kir. herceg, továbbá a kor­mány tagjai, a honvédség főparancs noka és számos közéleti előkelőség vállalta. A bálbizottság kéri azokat, akik meghívóra igényt tartanak, hogy e szándékukat a bálirodával (Budapest IV., Váci-utca 62. földsz. 7, Telefon: 399—80) közöljék. Pásztorjátékot ad elő vasárnap a volt Deák F. U- iskola. Az Esztergom vá­rosi I. kerületi e^mi fiúiskola f. hó 22-én (vasűrnap) d. u. 4 órakor az „Esztergomi Kath. Legényegylet" dísz­termében karácsonyi ünnepélyt ren­dez kedv s műsorral. S/inre kerül egy szép pásztorjáték is. Az ünnepélyre a hatóságokat, a szülőket és a tanügy barátait külön is meghívja az igazga­tóság Br-lépő'l j : ülőhely 1 pengő, állóhely 50 fi'ler. Felü fizetéseket az iskola érdekében köszönettel fogad nak. Gytrmekek részére külön előadás tar tátik. Japán kitüntetést kapott egy misszio­nárius. A nagaszaki-i egyházmegye egyik buzgó papját, Raguét Emil francia misszionáriust, aki 1897 óta dolgozik a japán misszióban, az „or­szág kulturmissziójának emelése terén kifejtett tevékenységéért" a japán császár a „Felkelő Nap Lovagrend"­jével tüntette ki. A leventék köszönetnyilvánítása. A leventevezetőség áthatva a magyar társadalomnak leventéink iránt tanú sitott jóindulatától a legmelegebb kö­szönetét tolmácsólja mindazoknak, kik lehetővé tették, hogy az iparo3­és kereskedő leventék szerény műso ros táncestólye mind anyagi mind erkölcsi tekintetben várakozáson fe­lül sikerültté tették A műsoros est az egyesületnek 562 P. 92 fill, tiszta jövedelmet hozott. A b folyt felül­fizetéseket az alábbiakban köszönet tel nyugtázzuk. Marosi Ferenc 15 P, v. Szivós-Waldvogel Józ?ef, Etter Ő., Meizler János 10—10 P, v. Turcsányi Ernő 5 P, Rudolf István, Bleszl Fe­renc, dr. Antóny Béla, dr. Sántha József, dr. Divéky István, dr. Sajó Lajos, Berán Károly, Szekcsik Elek, dr. Fehér Gyula, Farkas es Zéhrer, Komáromi Fereno, Schrank Ödön, Einczinger Sándor, Schwach Sándor, Brenner Jó/sef, Szántó Géza, Ugró Gyula és Házelböck István leventék, dr. Krasznay G-ibor, Matus JGyula, László István, Báthy László, Sen vei ­ezer Vilmos, dr. Ridolf Béla N N., v. Zty Ödön, Tóth Béla. Leitner Jó­zsef, Mátéffy Viktor, Toldy János, Horejk Vencel, Giegler Ferenc, Till •Tózs-f, 5—5 P-t, Kósik Ferenc, Sörös Eae 4—4 P-t, ós még többen kisebb összegeket. 30 %-os árkedvezményes magvak a gazdáknak. A FelsÖdunántúli Mező­gazdasági Kamarai-i tudósító közli, hogy a földmivelósügyi kormány versenytermelési programmja során az összes kamarák rendelkezésére bo­csa jtott mennyiségből a felsődunán­túli kerületben 4 vaggón lóhere, egy vaggón lucerna, egy vaggón nyul­szapuka és 2 vaggón homoki borsó kerül kiosztásra az 500 holdig ter jedő gazdaságok kőzött. A fenti mag vak at a győri kamar^ kizárólag hazai uradalmakból szerezte meg s azokat a legmodernebb magtisztitótelepón előkészítve ólomzárolt ttja. Igénylések az illetékes vármegyei gazdtsági felügyelőségekhez sürgősen bekül­dendők. Calles filmeket készíttet. A „Catholic Welfare C^nferenca" biztos forrásból közli, hogy Calles a következő kör­rendeletet bocsátotta ki az összes mexikói katonai parancsnokságokhoz : „Valamennyi katonai parancsnokság­nak. Sürgős. Elrendelem egy filmfel­vétel előkészítését, amelyet külföldön kívánunk elterjeszteni s amelynek tárgya legyen a papság lázadása. Ezért sürgősen küldje be ön a vezér­kar fejéhez mindazokat a zászlókat, hadi jeleket s egyéb tárgyakat, ame­lyek belátása szer'nt alkalmasak le­hetnek erre a célra a mód ós a hely leírásával, ahonnan a tárgyakat be­szerezték. P. E Calles". A zászlókés a hadijeiek összegyűjtése nem nehéz, csak az a kérdés, honnan veszi Cal­les a „lázadó papokat"? Azaz de­hogy ! Akadni fog kommunista film­színész elég, akit reverendába lehet bújtatni s aki oly morc lázadót fog játszani, hogy Calles maga is megijed tőle. Értesitem a Move birkózó szakosz­tályi tagokat, hogy kedden, f. hó 24-én esti 7 órakor tréning lesz a Belvárosi Olvasókőrben, a szokott helyiségben. Versenyeiőkészitö tréning. Minden tag pontosan jelenjen meg. Szakosztály­vezető. A dorogi autóbusz ügye. igen tisz­telt Szerkesztő Ur ! Az „Esztergom" január 15-i számiban valaki, aki ma­gát nagyon közönségnek képzeli, a dorogi autóbuszra panaszkodik. A le veiben arról van szó. hogy az autóbusz az igen tiszteit levélíróén kívül, igen helyesen, másoknak az érdekeit is nzolgálja s legmesszebbmenő előzé­kenységgel áll rendelkezésére a kör­nyéken lakó s Esztergomra támasz­kodó közönségnek. Ez azt hiszem nem lehet hiba, sőt ellenkezőleg, az autóbusz vezetőségének mély belátá sát, a környék szükségleteinek, s hely­zetének helyes felismerését dicséri. Az a pár perenvi késés, amit a levélíró annyira kifogásolva magánügyeknek aposztrofált, a közönség egyreszónek égetően fontos szükségletek kielé­gítése miatt, alig vagy egyáltalában nem is zavarja a forgalom rendes le­bonyolítását s nem érdjük, miért kell az autóbuszvezetőségnek körültekin­tését és előzékenységét kétségbe vonni ? Esztergomban sajnos már megszok'uk, hogy a magát közönség ^ogásolja, ami jó s szociális belátás, mások helyzetének figyelembevevóse nélkül csak a maga szemszögéből nézi a világot. Hogy ez mennyire helytelen s hogy az efajta kritizálás milyen mértékben akadályozta ós aka­dályozza sajnostovábbra is a gazdasági­lag és társadalmilag nehézkes város­nak fejlődését, a^t talán az igen tisz­telt levélíró is tudja. Ezek után cso­dálkozás nélkül vesszük tudomásul az utolsó kérdést is s várjuk, hogy az igen tisztelt levélíró mikor kifogá­solja pld. a vasút ama régi s minden­napos szokását is, hogy jegyzékeket ad le anélkül, hogy valaki fel meg leszállt volna ? (Aláírás.) Nemzeti zászlók, címer- ós címer­nélküliek minden méretben legolcsób­ban Pelczmann Lászlónál. Ideges embereknél és lelkibetegeknél az enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz jó emésztésű, tiszta fejet ós nyugodt alvást teremt. Világhírű idegorvosok véleménye aUpján a Ferenc József viz használata az ngy és a gerincvelő súlyos megbetegedései­nél is kiválóan ajánlható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. Báli ruhaseíymek creppdechin, crepp sa + in ós georgette nagy színválaszték Vermesnél. Népmozgalmi statisztika. Esztergom­ban 1928 jmuár 13 tói 20-ig beje­lentett születések : Dudás GyöBgy rk. gyári munkás fia. Fai kas László rk. bejárónő fia. Esperger János rk. földm. fia. Herfort Ibolya ág. ev. villanyszerelösegéd leánya. Fritz Ernő Antal rk. kocsigjártó fia Közlik Ro­zália rk. kocsis leánya. Horváth Sze­der Ferenc rk. földm. fia. Kovács Jó­zsef György városi számtiszt fia. Szentgyörgyi Ernő unit. bognáraegéd fia. Nagy Valéria rk, postatiszt leánya. — Házasságkötések: Tirner János rk. von átfékező és Szaller Anna rk. -— Szél János rk. föidmives ós Szabó Anna rk. Nábrádi Árpád ref. műszaki rajzoló és Sipka Margit rk. — Halá­lozások: Farkas László rk. 1 napos, özv. Vörös Lajosné rk. 77 éves. Dudás udön rk: pincefelügyelő 62 éves. Dr. „Kohl Medárd rk. püspök 68 éves. Özv. Holop Imrénó rk. 69 éves. uWeczky Mihály rk. szigorló építészmérnök 35 éves. Zászlók minden nagyságban kapha­tók Vermesnél. Ingatlanforgalmunk Esztergomban, 19i7. december 24-től 1928. január 13-ig. Holop István Holop András ós nejétől 400 P-ért Hegymegi Duna-utcai föld. Sádli Anna Gubola Béláné Pap Lajostól 200 P ért Öreghegyalja föld. Stróbl János StróM Mihálynétól 1000 Pert Szérű és Elsörótek-föld. Stróbl Anna Stróbl Mihálynétól 400 P-ert Mária Terézia utcai ház ós föld. Wetzler Ignác Sötét Lajostól 16.000 P ért Széchenyi-téri ház. Merényi Gyula kisk Merényi Ferenc és társai­.ól 1000 P ért Tábor u. ház ós szérű. Országos Vitézi Szék Tirner Gyula és társaitól 240 P-ért Hármas vályos­kuti föld. Mihalik Jánosné Mihalik Istvántól 800 P-ért Laposi II. föld és ház. Országos Vitézi Szék Timer Fe­recctől 240 P-órt Hármas Vályoskuti szántó. K's János és neje Tátus Já­nostól 380 P ért Hidegvölgyi föld. Bagi Ferenc és neje Adolf Edénétől 4400 P-ért Kisispitahegyi szőlő. Jakobek Jenő és neje Hartl Ferenc­től 2400 P-órt Hunyadi János-utcai házastelek. Patka Kálmánná Jákits Gyula és nejétől 19 000 P-értSz. Anna­utcai ház. Thoma József és neje Pa­lotai Jánoa ós nejétől 480 P-ért Gyurgyalagi föld. Pechó Mihály és neje Berták András éí nejétől 240 P-ért Örhegyaljai föld Meszes Ferenc és neje G*l Jánostól 2000 P-órt Má­ria Ter%ía-u. ház. Gál Jánosné alit­ter Józsefné s társaitól 400 P-ért nek képviselő kritikus éppen azt ki-erdei jog

Next

/
Oldalképek
Tartalom