ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-05-27 / 41. szám

lffiS. május 27. István fürdőtelep uszodájában úszó­verseny lesz a Pénzintézeti Sport­egyletek Ligájának rendezésében. Visszautazás este 7 órakor — érke­zés Budapestre este 10 órakor. TŰZ Párkányban. Kedden este Pár­kányban tűz ütött ki. Az eset — amelyet egyes fővárosi lapok felfúj­tak — úgy történt, hogy az ottani patika laboratóriumában tűz ütött ki, amely a környéken nagy bűzt ter­jesztett. Semmiféle robbanás azonban nem volt. A tűz lokalizálására az esz­tergomi tűzoltók is átmentek Pár­kányba Pelczmann László tűzoltópa­rancsnok vezetésével. A tüzet sikerült is elfojtani s igy nagyobb "baj nem történt. Tenyószkancák és lovak árverése. A mezőhegyesi m. kir. állami ménesből 1928 május 29-én 62 drb kanca ló, csikó és szopós csikó kerül árverésre. Ezekre a lovakra csak magyar ho­nosok árverelhetnek. A vevők kötele­sek fezeket a lovakat tenyésztésre használni és csakis az illetékes men­telep vezetőségének engedélyével ad­hatók el. A megvett tenyószlovakra 80 százalékos kedvezményes vasúti szállításra igazolványt adnak. Ugyan­csak a jelzett napon Mezőhegyesen eladásra kerül 86 drb kanca és he­rélt ló, ezeket bárki minden kötele­zettség nélkül megvásárolhatja. Öszi szállításra I.- a. Wildensteinsee­gen porosz dió-szén s Hindenburg koksz kedvező fizetési teletelek mellett már most megrendelhető Tamás Sándor szál­lítónál Kossuth Lajos-utca 52. sz. Népmozgalmi statisztika. Esztergom­ban 1928. május 18—25 ig bejelen­tett születések: Fábián Irón r. k. földműves leánya. Eck László r. k. postaaltiszt fia. Patkó Gyula r. k. ács­segéd fia. Bartók Gyula r. k. rendőr­őrmester fia. Vargha Lajos rk. szál­lítómunkás fia. — Házasságkötések: György László r. k. banktisztviselő és Klekker Erzsébet rk. — Kárpáti József r. k. villanyszerelő és Mészá­ros Etel ref. — Dr. Kiss György ref. bányatisztviselő ós Kollár Anna rk. — Bencsik Mihály r. k. vasöntősegód és Klobu8Íczky Mária r. k. — Adorján Kalma» r. k. földműves és Schiller Rozália r. k. — Halálozások; Öze Erzsébet ref. 8 napos. Murcsó Er­nesztin r. k. 3 napos. özv. Walter Mihályné r. k. 63 éves. Gere Mihály r. k. 11 hónapos. Ticserics János r. k. 59 éves. özv. Biró Mihályné ref. 80 'éves. Bognár Ferenc rk. 29 éves. Porosz-szénszükséglete beszerzése elótt kérjük, hogy saját érdekében a mi áraink iránt szintén okvetlenül érdeklődni szívest edjék 1 Régi kitűnő és előnyös porosz szónbánya össze köttetéseinket ismét felvettük, A je lenleg érvényes olcsó nyári árakon, augusztus és szeptemberi szállításra koesimegrendeléseket már most felve­szünk. Később a szón ára 1 pengővel drágább ! Cégünk, úgy mint minden­bea, porosz-szénben is a lehető leg­kitűnőbb, kemény, pormentes, magas hőfokú s igy aránylag a leggazdasá­gosabb fajtat fogja szállítani 1 Lég­szesz, koksz és dorogi szén! Marosi J és Fia vaskereskedők szén osztálya. Bars vármegye fogadalmi emlékünne­pélye. A fővárosban alakult „Bars­vármegyei Egyesület 14 a vármegyé­nek azt a fogadalmi emlékünnepét, amelyet a vármegye közönsége három évszázadon át s még a közelmúltban is minden év tavaszán Garamszent­benedeken tartott meg, a folyó évben június hó 3-án, (vasárnap) délelőtt 11 órai kezdettel az angol kisasszonyok templomában (IV., Váci-utca 47. sz.) hálaadó istentisztelet keretében tartja meg. Az ünnepi szentmisét és szent­beszédet Lévának hosszú éveken át köztiszteletben állott plébánosa: Báthy László prelátus, esztergomi prépost­kanonok felsőházi tag mondja. — Kérjük a barsiakat és barátaikat, hogy ezen az ünnepi ebéden is teljes szám­ban megjelenni szíveskedjenek és er rői az elnökséget lehetőleg f. hó 31-ig ES7TEBG0M glóriája tündöklik az ifjúság feje fölött! Késő öregségéig megóvhatja e glória tényét, ha arcbőrének egészségére fokozottabb gondot fordít, mert a női arcbőr szépsége szoros összefüggésben van annak egészségével. Ápolja, gondozza tehát szépségét s minden nő rendszeresen kemolitozza magát! A oly termószetadta kiváló hatású bőrápolószer, mely kivonja a pórusokban felgyülemlett tisztátlan­ságokat, elősegíti a bőr legfontosabb feladatát — annak normális légzését; növeli a bőr szövetei­nek aktivitását; a benne levő vóredényeket fokozottabb munkára serkenti s ezáltal meg­erősíti s üdén tartja. Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörsenéseket, b-őrhámlásokat A bőr zsiros fényességét megszünteti, a zsiros mitesszereket kiszorítja. Rendszeres használat melleit a kezdődő ráncokat kisimítja s visszaadja a hovneh eredeti fiatalos üdeséget. Csodálatos hatása már egyf-zeri alkalmazása után is tapasztalható. Próbacsomag használati utasítással 50 fil­lérért kapható minden gyógyszertárban, drogéria, illatszer és kozmetikai szaküzletben. Ahol esetleg nem volna, oda 76 íillérpostabélveg beküldése ellenében bérmentve megküldeti a ft ! r.-t., Budapest, X., postafiók 19. értesítsék. A Barsvármegyei Egyesü­let Elnöksége. (II. Keleti Károly-u. 7.) Wildensteinseegeni I.- a. Porosz dió­szén és Hindenburg koksz, kedvező fi­zetési feltételek mellett augusztus-szep­temberi szállításra megrendelhető a Nemzeti Hitelintézet R. T. esztergomi fiókjánál. Olvasóinknak hasznos tudnivaló. A közel nyolc évtizedes üzleti múltra visszatekintő páratlan szöveteiről, valamint üzleti szolidságáról elismer­ten világhírű Semler udvari szállitó cégnél (Budapest, IV. Bécsi-utca 7.) — mint értesülünk — megkezdődött a nyári okkáziós eladás. Az okkázió elsőrendű alkalmat nyújt lapunk ol­vasóinak, hogy a legválasztókosabb izlósü, nemkülönben, egyedülálló mi­nőségű angol divatszöveteket minősé­gükhöz viszonyítottan alkalmi áron beszerezhessék. A megemlítetteken kivül még külön kedvezményt nyújt a Semler cég maradókosztálya, ahol a nagy forgalom folytán ezen férfi és női szövetkülönlegességek minden méretű maradókai kerülnek eladásra. Poroszszén „Wildensteinsegeni", do­rogi rostált diószén, száraz ölbe ra­kott és vágott tűzifa kedvező fizetési feltételek mellett megrendelhető kicsiny­ben és nagyban Demény szénkereske­dönél Ferenc József-út 23 A Korona mozgó pünkösdi nagy szen­zációs műsora. Szombaton és vasár­nap Bánky Vilma nagy, világattrak­ciója, A SZERELEM ÉJSZAKÁJA c. szinmü 10 felvonásban. Főszerep­lők : Bánky Vilma és Ronald Colman. Pünkösdhétfőn két nagy sláger kerül műsorra: A Barnum cirkusz nagy­szabású cirkuszi produkciókkal és az Ezüst sárkány cimű kalandortörténet. Szerdán, e hó 30-án A csókos hetek cimű 8 felvonásos szinmű Evelin Hold-al a főszerepben kerül műsorra. Amikor arcszíne fakó, szürkéssárga és tekintete bágyadt, amikor szomorú, nyomott hangulat és felfúvódás kí­nozza, amikor nehéz álmok, epepangás, gyomorfájás és fejnyomás nyörű dráma mellett az idei szezon legkitűnőbb vígjátéka „Az éjféli me­nyasszony" kerül műsorra. Vasárnap „A szerelem pilótája'* egy szeszélyes amerikai miss kalandja a kanadai havasok között, főszerepben Olive Borden és „A nagy ágyú" Laura La Plante slágervigjátéka, egy tánctanár­nő szerelmi kalandjai kerülnek mű­sorra. „Odetten" (A néma sir) Víctoríen Sardou világhírű színművének film­változata, az önfeláldozás legújabb példája filmen, főszerepben Francesca Bertini. Ezen filmet a fővárosban egyszerre 5 elsöhetes színház vette műsorára. deletének 9 §. alapján csak szemé­lyesen gyakorolható. Választói jogosultsággal bir minden olyan iparos és kereskedő, aki a névjegyzékben fel van Jvéve, fel nem vétel esetén pedig, ha választói jogo­sultságát községi elölj árósági bizo­nyítvánnyal igazolja. . i Kamarai taggá csak olyan választó választható, aki legalább 3 óv óta önálló iparos vagy kereskedő. A megválasztandó tagok száma úgy a kereskedőknél, mint az iparosoknál három rendes és három póttag. Esztergom, 1928. május 22. Dr. Etter Jenő s. k. az esztergomi albizottság elnöke. Hirdetmény. olyankor tanácsos néhány napon át reggel éhgyomorra 1—1 pohár termé­szetes „Ferenc József" keserűvizet inni. Az ó- és újvilág orvosai azért rendelik a Ferenc József vizet oly gyakran, mert ez sok esetben a rosz­szullót okát gyorsan megszünteti és az egész szervezetet felfrissíti. Kapható gyógyszertárakban, drogéri­ákban ós fűszerüzletekben. „Elveszett Erdély" (A régi határ) történet az elveszett Érdélyoől, pün­kösdhétfőn aKultúrbankerül előadásra. Az idei egyetlen irredenta film, mely a nagy világégés legfájóbb pontját, az erdélyi betörést tárgyalja. Szom­baton „Asszony a viharban" c. gyö­A kereskedelmi és iparkamarai tag­gyötri, J választások végrehajtására kiküldött központi bizottság az esztergomi al-, kerület részére, amelyhez Esztergom szab. kir. város ós az esztergomi já­rás tartozik, választási határnapul az iparosokra nézve 1928. június 24-ét a kereskedőkre nézve pedig 1928. jú­nius 25-ét jelölte meg.J Ennélfogva a választást a most megjelölt határnapokon reggel 9 órára Esztergom szab. kir. város közgyűlési termébe kitűzöm és értesítem a név­jegyzékbe vett választókat, hogy a szavazás a kitűzött határnapon reg­gel 9 órától 12 óráig és délután 3 órától 6 óráig a magyar királyi föld­müvelés, ipar és ^kereskedelemügyi miniszter 1868. évi 19.223. számú ren­Előzetes értesítés! Esztergom és környéke nagyérdemű közönségét tisztelettel értesítem, hogy az évek óta szokásos szünidei, külön­külön csoportokba beosztott tánckurzusaimat apró gyermekek, középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók, iparos- és keres­kedő-ifjúság részére 1928. évi július hó 2-án (hétfőn) az Esztergomi Szé­chenyi Kaszinó nagytermében meg­kezdem. Szives pártfogást kér: KREUTZ CrYUX A fővárosi tánctanár. Állandó táncintézet: Budapest VIII., Baross-utca 69.

Next

/
Oldalképek
Tartalom