ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-05-27 / 41. szám

ESZTERGOM Akik egyáltalán nem akarnak ki­békülni a wlzvezetékkel — Látogatás a Része Janos-utcábaii — 2 kerületi főigazgató elnöklete alatt: Ábrányi, Demény, Geszler, Harmat, Karvalyi, Koudela, Molnár, Szabados, Szeghő és Sztankó voltak. A zsűri Ítéletét a Vkm. Hivatalos Közlönyé­nek 1928. júl. 1. száma fogja hozni. HÍREK Tavaszi tétovázás Valamit mégis tenni kellene. Nem így megállni tétován, ijedve s nézni: madár, meg tarka lepke a dús virágú zöld mezők felett csapongó szárnnyal hogy keres eget, utat, célt: — ismeretlen rétek illat-igéretét a légben. Vétek megállni üyen mozdulatlan, ebben a forró tavasz-forgatagban. Valamit mégis tenni kellene. Talán rohanni — hagy ziláljon széjjel! — versenyt, süvöltő, vig tavaszi széllel; virágba bódult, dús mezők felett kitárt karokkal! És a szívemet, mint lángralobbant, égig égő fáklyát — nem baj, ha látják, vagy ha bánják — felgyújtva vinni. Vad tavaszi szélben gyújtson, lobogjon, sisteregjen, égjen! Semmit se bánva, csak rohanva menni és ismeretlen szókból énekelni a dús virágú, zöld mezők felett új, ismeretlen, szilaj éneket! Jaj, talán mégse. Hisz vigyázva, óva kellene lépni a fűtakaróra ! Tenyérnyi földön annyi új csoda születik, lendül. Gázolnék oda ? Gyilkost kiáltva, lépteim alatt vergődve, jaj, ne haldokoljanak hangyák, bogárkák — igyekvők s oly parányok! — s ábrándos arcú kis fehér virágok. Nem, nem. Ne indulj rohanni lábam! S mégis, tán erre kellene, — lágyan suhanva menni. És a szívemet fáklyára gyúló lobogás helyett, mint piros szárnyú Kata bogarat, félőn és óvón, — nagy titok alatt, — lopva, vigyázva, — senki se lássa, — becsempészni egy virágbugába. S kiszökve hozzá néha éjjelente — Kata bogárka, álmodj, tente, tente, — szordinós hangon elmesélni néki sok-sok bohókás, régi, régi, régi, ezerszer hallott kis gyermekmesét. Walter Margit Lapunk legközelebbi (szerdai) száma a pünkösdi ünnepekre való tekintettel nem jelenik meg. Bérmálás a főszókesegyházban. Dr. Serédi Jusztinián biboros-hercegprimás fővárosi bérmaútjáról pénteken haza­érkezve ma, pünkösdvasárnap d. e. 9 órakor a főszókesegyházban mintegy 700 bérmálandót részesit a bérmálás szentségében az ünnepi istentisztelet keretei között. A főszékesegyházi ének- és zenekar pünkösdi műsora. Buchner: Ecce Sa­cerdos, Introitus, Graduale, sequent'a és Communio koraliter. Bibi: D-duros miséje. Haller : Confirma offertorium. Mise végén Laudete Dominum. Bér málás alatt Veni Creator korál után különféle müvek, karok, szólók, duet­tek, tercettek lesznek előadva, töb­bek között: Boldogasszony Anyánk, Angyaloknak nagyságes asszonya, Kersch: Kinek első szent királyunk, Ki ismered. Mozart: Ave verum. Liszt. Osalutoris, Büchner: Ima a hazáért és Ave maris stella karok. Liszt: Ave maris stella, Franek: Anima med, Buchner : Ave Maria szó lók. Caldara: Ego sum panis, Gou­nod : 0 salutaris duettek. Seyler: Diffusa est tercet. Közreműködnek : Bergmann Sándor cello művész az opera tagja, Büchner Antalné, Taky Gyuláné, Rolkó Rezsőné, dr. Fenyves Kálmánné, Eitler József, Kántor Félix szólóban, duettben és a bazilikái énnekkar és zenekar. D. u. Vespera falsobordoni. Pünkösdhétfő': Introitus sequentia és Communio korai. Gruber : C-moJlos miséje. Goller: Off ertorium. A Besze János-utca egy kicsit görbe, nem aszfaltozott, macskafejkövekkel rakták ki rajta a kocsik útját, föld­mivesemberek lakják, ritkán söprik, és öntözik, de azért ne gondoljuk, hogy olyan nagyon piszkos volna. Eb­ben az utcában, úgy látszik, mindenki rendben tartja a maga házatáját, s ezért nem is haragusznak, mert úgy vannak megszokva, hogy ki-ki a sa­játjának tekinti a háza elejét. Ilyen­kor, májusban csöndes a Besze-utca, a házak kapui zárva vannak, ós csak este élénkül meg, amikor a tehén­csorda hazatér és az itt lakó tehenek bőgve megkeresik a kapukat. Aki itt beszélni akar az emberek­kel, az este jöjjön, a tehenek nyomá­ban. Régi ismerősöm az, akinek há­zába betérek. Csendes, jó ember kü­lönben, nyugodt, lassú járású, higgadt­eszü, de most ő is ideges, haragos, boszankodvatesz-vesz. Ilyenkor ugyanis mindenki a vízvezetéket szidja a Besze János-utcában. Emberem egy vödör vizet hoz. — Nézze, kérem, hát nem istentelen­ség ez ? 6 fillérbe kerül a literje en­nek a viimek. Kiszámítottam. — Ugyan, ugyan, János bácsi! — ügyi, nem hiszi 1 Pegyig úgy van a' kírem. Egész nap nem vagyunk itthon, csak igy este gyüvünk. Akkor is csak annyi vizet veszünk, amennyi a krumplileveshő kik. Azontúl sem­mit ! Hát ennek a vödör viznek literje 6 fillérbe kerül! Ha hiszi, ha nem! — Több vizet is használhatnának ! — De ippen itt az igazságtalanság uram ! Hogy én ezír a kevés vízír is annyit fizetek, mint az urak a sokir ! Nem fürdők én és keveset mosakszok. Elkeseredéssel teszi le a vödröt. — Osztán ha az állatokat itatom, azír még külön fizetek. Nem, ez nem megy, kirem ! Mise végén Laudate Dominum. D. u. Vespera falsobordoni. Kitüntetett művészek. Örömmel kö­zöljük a következő értesülésünket: Fuchs Hajnalka a képzőművészeti fő­iskola negyedéves tanárnőjelöltje, a Balassa Bálint Társaság tagja, aki mult nyáron a helybeli belvárosi plé­bánia-templom Mária kápolnájának ornamentális dekorativ díszítéseit ter­vezte és festette, a Műcsarnok jelen­legi kiállításán az ott kiállított se­lyembatik, bútortervek ós más ma­gyaros jellegű tervezéseivel lord Rot­hermere iparművészeti nagy diját nyerte. A Mária kápolna fal freskójának alko­tóját, nemessányi Kontuly Béla festő­művészt pedig ugyanennek a freskó­nak Szűz Mária eljegyzését ábrázoló kartonjáért a Benczúr Társaság első' díjjal tüntette ki. A vizivárosi zárdatemplom májusi áj­tatosságainak szónokai f. hó 26-án dr. Kies Károly (kongreganisták felvétele) 27-én Nádler István, 28-án Rauf stein Antal (szivgárda felvétel), 29-én Má­téffy Viktor, 30-án dr. Kecskés Pál. 31-ón dr. Drahos János. Temetés. A nemrég elhunyt nemes Haan Béla dr. kúriai biró, a volt székelyudvarhelyi kir. törvényszók elnöke, a pestvidéki kir. törvényszék másodelnökének földi maradványait e hó 20-án déli fél 12 órakor nagy részvét mellett kisérték végső nyugvó­helyére az unyi róm. kath. temető­ben lévő új családi sírboltba. Ugyan­ezen alkalommal temették a megbol­dogultnak 1912-ben elhunyt szüleit: nemes Haan Rezsőt — Esztergom vár­megye t. főjegyzőjét, az Esztergomi Közlöny és a Vármegye Hiv. lapjai­nak felelős szerkesztőjét — és nemes egyházpakai Haan Rezsőnét, született egyházpakai Andrássy Szidóniát. Az asszony friss tejet hozott be. A tejes köcsögöt az asztalra tette. Majd egy nagyobb köcsögöt vett elő és azt is az asztalra tette. Ebbe vizet ön­tött, de nem nagyon sokat. Hogy to­vább mi történt a köc3ögök körül, azt már nem láttam és nem tudom, mert az ón jó emberem egy pohár borral kinált a konyhában. Különben is kinek mi köze hozzá. A vízvezeték a városé, de nem a köcsög. Kocintottunk. — Ez a mi vesztünk, uram, hogy drágább a víz, mint a bor. Távozóban arra lettem figyelmes, hogy a szomszédban valaki a kutat rángatja. Hogyan, hát ide még nem hatolt be a friss esztergomi kultúra? — Hát magánál nincs vízvezeték, bátya ? — szólok át a kerítésen. — Van nekem kútam, minek fizes­sek újra! — A közös kutat is használhatja, itt van a közelben ! — Köll a kutyának! — De így is fizetni kell vízdijat! — Fizeti a kutya ! Nem köll ós nem köll a viz ! Igyák az urak ! Fi­zessék is azok, akik fogyasztják. Mindenki fizessen annyit, amennyit fogyaszt. Én nem fogyasztok semmit! — kiáltotta a szomszéd. Az én emberemet is felizgatta a dolog. Igaz is ! — fordult felém villámló szemekkel — Amióta eszemet birom, nem vót ilyen kutya sorsa a nípnek Esztergomban, mint máma ! Jónak láttam tovább állani . . . Most a víz is sok galibát csinál a Besze-utcában estónkint. Azelőtt csak a bor csinálta a patáliát, az is csak úgy, ha megitták. Adományok. Brühl József ós dr. Drahos János prelátus-kanónokok 100—100 pengő adománnyal az „Esz­tergom vidéki Régészeti és Történelmi Társulat" alapító tagjaivá lettek. Koszorúmegváltás cimén Plesch La­jos ny. százados néhai Schalkház Fe­renc temetése alkalmából 20 pengőt adományozott a reáliskolai jótékony alapnak, amiért az intézet igazgató sága hálás köszönetét nyilvánítja. Nagyboldogasszony ünnepét az idén a mult évinél is nagyobb fénnyel fogják megülni Esztergomban. A disz­felvonulás már a mult évben is meg­kapó szépségű volt, az idén azonban a nemzeties jellegének kidomboritá­sára is súlyt fektetnek. Magyarország Patronájának szobra, Szent István Szent László .és Szent Imre ereklyéi és az irredenta zászló mellé most a szent korona megnagyobbított hű má­sát szerzik be és hordozzák körül a díszmenetben. A remek díszmunka árát társadalmi úton szedik össze. Az adakozók névsorát Brühl József pre­látus-kanonok 100 pengő adománnyal nyitotta meg. A Bakács-kápolnai Mária kongregáció férfi tagjainak megjelenését kéri ma vasárnap d. u. 4 órakor a rendes havi ájtatosságra a vezetőség. A volt 26 osok összejövetele. A volt 26-osok május hó 28-án, pünkösd­hétfőn d. e. 11 órakor a Magyar Ki­rály szállóban összejövetelt tartanak az idei ezredemlékünnepély megbeszé­lésére. Kérünk számos megjelenést. Gyürke Dezső ny. ezredes. Küzdelem az ezüstérmekért. Tudo­mására adjuk a város sportkedvelő közönségének, hogy f. hó 27-ón (Pün­kösdvasárnap) fél 4 órai kezdettel a szigeti sporttelepen ezüstérem-mér­kőzést rendez a „Mese", amelyen ven­1928. május 27. dógül látja a Tokodi USC I-ső csa­patát. Ma már a „Mese" abba a hely­zetbe jutott, bogy erősebb csapattal is fel birja venni versenyt, miután a „Mese"-nek a csapata öt új játékos­sal megerősödött s igy kétes a győ­zelem a vendégcsapat számára. A győztes csapat részére az érmeket dr. Darvas Géza az egyesület ügyv. elnöke osztja ki. Itt megemlítjük, hogy a mérkőzés alatt a tábori fiu­nevelőotthon fúvózenekara játszik. Egyben a csapat összeállítását is kö­zöljük. Szám, Kaltanecker, Schup, Bordos. Dobolyi, Papp, Heinczinger, Tágén, Bula, Házelmajer, Horvátn. Felhívás a város jószívű közönségé­hez ! Mint lapunk mult számának tu­dósításából is ismeretes, Varga Mi­hály csizmadiamester kis házacskáját és lakását a Népkert-utca 2, sz. a. elön­tötte a hétfői felhőszakadás vize. A szorgalmas és pontos, nagy családjá­nak, apró gyermekeinek élő iparos­ember egész lakásberendezését, összes holmiját tönkretette az árviz. A csa­lád ideiglenesen az új iskola munka­termében kapott menedéket. Mátéffy Viktor prépost-plébános, országgyűlési képviselő meglátogatta a szerencsét­lenül járt családot és anyagi segítség mielőbbi kieszközlésót ígérte meg. Addig is, mig Varga Mihály hatha­tós segítséget kap családi tűzhelye helyreállítására, ezúton is felhívjuk a város nemesszivü közönségét, hogy juttasson adományokat a család fel­segítésére. Az emberbaráti célra szánt adományokat szerkesztőségünk is to­vábbítja. A Move ESE pünkösdhétfői dijiövé­szetének feltótelei. A versenyen bárki lószt vehet. 1. versenyszám: lőtávol­ság 25 méter, céltábla az előirt 50-es 10 körös céltábla. Használható fegy­verek : „Fék" ós „Gekó"- miniatűr fegyverek. Lőszer: Lang riffe tölté­nyek. A lóversenyen miniatűr fegyve­rek nagy választókban állanak a közön sóg rendelkezésre. Minden lövész külön céltáblára adja le a lövéseit. A ver­seny eredményét verseny-biróság ál­lapítja meg, melynek elnöke vitéz SZÍVÓS "Waldvogel ny. tábornok, tag­jai a Move vezetősége és az elnökség által felkért szakértő. 2. versenyszám : 50 méteres céltábla az előirt 50 es lO körös céltábla, 50 méter távolságra. Benevezési dij 1 pengő. A versényen részt nem vevő, de mint néző nagy­érdemű közönséget is szívesen látja a vezetőség. A verseny befejezte után a legmagasabb eredményt elért lövé­szek között dij kerül kiosztásra. Pünkösdi szenzációs fotballmérközó­sek! Esztergomban még nem látott, kellemes, barátságos fotballmérkőzé­sekben lesz része pünkösd mindkét napján városunk sportszerető közön­ségének. Az ESC agilis vezetősége fővárosi futballcsapatokat hozat mind­két napra az ESC ellenfeléül. Ezen aítrakciósfottballmérkőzések sorrendje a következő ESC sporttelepen : Pünkösdvasárnap: d. u. fél 5-kor EMTK (Bpest) I.—ESC I. Előtte 3-kor Erzsébetváros SC (Bpest)—ESC b. Pünkösdhétfőn i d. u. fél 5 kor Törekvés SE (Bpest)—ESC I. Előtte d; u. 3-kor Old Boy mérkőzés. Aki szép és jó sportot akar látni, nézze meg mind a két nap mérkőzéseit. Sport Annavölgyön. Pünkösdhétfőn az ESC ifjúsági csapata Annavölgyön játszik.\ A „TÉBE" hajókirándulása Eszter­gomba. A „Takarékpénztárak és Ban­kok Egyesülete" a tagintézetek tiszt­viselői és családtagjai számára az Esztergomi Takarékpénztár által lé­tasitett Szent István fürdőtelep meg­tekintésére 1928, június 7-ón Űrnap­ján Esztergomba társas hajókirándu­lást ,rendez. Érkezése Esztergomba délután 1 órakor. Megérkezés után társasebéd az Esztergomi Takarék­pénztár tulajdonát képező Fürdő­szálloda éttermében. Ezt követi a ba­zilika megtekintése. Délután 4 pora­kor a vendégek tiszteletére a Szent mm*""**»!?

Next

/
Oldalképek
Tartalom