ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-01-01 / 1. szám

I ESZTER89M 1&88. janár 1. fejét. Igaz magyar szívvel kívánunk Főmóltóságod működéséhez teljes si­kert." Erre a következő válasz érkezett: „Köszönöm meleghangú üdvözlésü­ket kineveztetésem alkalmából. Seródi Dr. Bárdos Kernig pannonhalmi fő­apáthoz a hitközség sürgönye a kö­vetkező volt: „Az esztergomi izraelita hitkőz hazafias őrömmel köszönti a dicső ma gyar rendet. Hálával a múltért, el­ismeréssel a jelenben és ragaszksdó bizalommal a jövőben.* A válasz , a következő volt: „Dr. Serédi Jusztinián rendtársunk kinevezésével a Rendünket is ért nagy és örvendetes kitüntetés alkalmával kifejezett jókivánataikat és jóleső együttérzésüket Rendem és a magam nevében őszinte hálával köszönöm. Szíves üdvözlettel dr. Bárdos s. k. pannonhalmi főapát." HÍREK Olvasóink bos ! A harmincharmadik évfolyamába lépő EöZTERGOM az újév alkalmá­ból meleg szeretettel fordul olvasó­közönségéhez és kéri, hogy támogassa Őt abban a nagy kultúrmun kában, amelyre e városban, környékén és az egész esztergomi egyházmegyében hivatott. Az elmúlt évben e lapnak két nagy jótevője költözött az örökkévalóságba. Prohászka Ottokár, akinek a nevével az ESZTERGOM több mint három évtizeddel ezelőtt megindult és Cser­noch János, akinek nevével e lap éle­tének legszebb, legvigasztalóbb éveit is jelölhetjük s aki a legsúlyosabb időkben is ott állott az ESZTERGOM mellett, amikor annak az országot ért nagy csapás következtében léte vagy nemléte forgott kockán. Amilyen őszinte ós mély az ESZ­TERGOM gyásza, amellyel a nagy el­költözőiteket siratja, épp oly erős a reménye a szebb jövőben is. Minthogy nem kellett eddig sem „kurzus" ah­hoz, hogy e lap a keresztény magyar­ság, a területi integritás ós a Magyar Sión érdekeinek tántoríthatatlan harcosa legyen, épp úgy nem szédítik meg az újabb, balra kanyarodó irány­zatok sem. Szereti, támogatja, pár­tolja a változott idők rohanásában előbukkanó új értékeket, a szebb jö­vőt szolgáló terveket, de tiszteli, megbecsüli a mult hagyományait, ér­tékeit, elveit is, ha aaok emberi Íté­let szerint jók és a jövőt eredménye­sen szolgálhatják. Az új esztendő új reményeket kelt mindenkiben, elsősorban azokban, akik az egészséges társadalmi élet fejlődé­sének és a magyar feltámadásnak hivei. Az ESZTERGOM e remények ébrentartója ós a nemzetfenntartó keresztény elyek zászlóvivője óhajt lenni továbbra is. Amidőn köszönetet mond kedves előfizetőinek, olvasóinak, támogatóinak az eddig élvezett biza­lomért, kéri, hogy a jövőben mégin­kább tömörüljenek zászlaja alá. Az ESZTERGOM megerősödése, a keresz­tény magyarság ereje, diadala a leg­szentebb elvek diadala lesz, lehanyat­lása pedig elernyedést és reményeink­ről való lemondást jelentene. A boldog újesztendőt új remények­kel várjuk s e reményekkel köszönt­jük az ESZTERGOM minden jóaka­róját, minden támogatóját! Az ESZTERGOM szerkesztősége és kiadóhivatala. A rokkant Szilveszter-estje. Rég volt ... Jaj! de más volt akkor még ez est... Mikor család s ország egy volt, mint a test, Mikor a jóbarát egymásnak örült, Gyermek atyja meleg, tárt ölébe ült S hallgatta csendesen anyja szent szavát, Jaj, be rég volt ily boldog a család! . .. Csend volt akkor. — Vigan égett a kályha, Csend volt s boldog volt a magyar hazája! Északra ha mentünk, a Kárpát alá, Délen a tengerünk nézett fel reá, Kincsét adta Erdély, savát Mármaros, A Duna egységes nagy országot mos . , . Irigyünk volt akkor, mint mindég, elég, S mi megosztink minddel a lelkünk felét. Örültünk, hogy túl-sok a jóbarátunk, Örültünk, pedig ez volt tán az átkunk !... S jött egy vad, bősz vihar, aminőt nem láttunk, Idegenben távol, idegenben jártunk; Máshol nyíltak sirok a magyar hősöknek, Fegyverrel kezükben más fölött őrködtek, Ott maradt a lábunk, ott hagytuk karunkat, Ezer ágyútűzben feledtük magunkat, Hogy sirni ne kelljen a magyar jövőnek, Szükséget ne lásson, majd ha mind megnőnek, Pir ne égjen arcon, csak tűz a szemekbe ; Mikor magyar hősök járnak az eszedbe! — És a hősök bénák, csonka lett az ország. Kárpátunk, tengerünk, Erdélyt elrabolták, Duna széles árján könnyeinket hordják, A szellő panaszunk s tesvéreink jajját Sírja el naponkint, — soha meg ne hallják. A mankót nem látják, sebünk fel van tépve, Vért sziporkáz mindég fel a magas égre, Ha a magyar vére embert meg nem hatja. Ránk tekint az Isten, lesújt a szent karja, S ő számoltat végre minden igaztalant, Ő viszi otthonba az árva hontalant.. . Mert nincs már otthonunk itthon se minékünk Kő lett a szivünkből, gyűlölettől égünk, Ha a szegény árva sirva eledbe áll, Ha egy szegény özvegy könnyében rád talál, Mankos rokkant, béna, — sok medáliás hős, Az Istenre kér már, — ugye, zavarba jössz? Hazám," te nagy, dicső magyarok hős népe, Hát csupán pár fillér lett a hősök bére ? Nagy karéj közönnyel fizeted meg nékünk, Szegény csonkaságunk, koldus botunk, vérünk ? Lásd, csonka vagy te is, mily nehéz a sorsod, Kereszted könnyezve csak nehezen hordod! S nekünk, látod, kettős e nehéz keresztünk, Mert magyarok vagyunk s érted csonkák lettünk! Hogyha bús sóhajunk nem is jut eledbe, Felhat könnyünk, imánk fel a magas Égre, Hogy áldjon meg minden kőszivűt az Isten, Legyen e perc boldog, hol boldogság nincsen! {Az óra 12-t üt. A magyar nemtő fehérben, magyar címerrel kezében fotyUtj*.) Nyugodj szegény hősöm! Egy jobb kor hajnalán Magyar nemtő köszönt elsőnek im' talán, Aki annyit küzdtél, s jobb jövő reményét Megbünhődted régen s a mult minden vétkét, Kinek lelkén ott ég, ott sajog még a seb, Hallj végre biztatót, hallj szebbet, édeset, Bizzál egy jobb korban, bizzál a jövőben, Virágos tavaszban, mit véredből szőttem. Márciusi ifjak sirukből kikélnek, Hármas lobogóddal Kárpátokig érnek, Ott lent, az Aidunán gyűlölet határa, Elmossa messzire könnyűidnek árja. Nézd miként halványul trianoni karét, Hogyha majd benned is tisztult a szeretet, S üstökösként kigyúl a régi határtok, Újra dicső, nagy lesz Máriás hazátok! De addig benned is erős legyen a hit! Boldogan élnetek; s hogy halnotok keli itt! S az legyen lelketek bizó, szent imája, E szenvedő népet, e hont Isten áldja! (Halk ének. Isten áldd meg a magyart.) Veszély Géza. Felkérjük mélyen tisztelt vidéki előfizetőinket, hogy hátralékaikat, valamint új előfizetéseiket a mellé kelt csekklapon mielőbb beküldeni szíveskedjenek. Kiadóhivatal , Szentsógimádái a főszékesegyházban. Újév ünnepén a főszékesegyházban lesz szentségimádás, amelyet hétfőn a saentgyörgymezői, kedden a belvárosi plébániatemplomok szentségimádási áj­tatossága követ. Az ájtatosságot a hi­vők szeretetteljes ügyeimébe ajánljuk. Főegyházmegyei hírek. Az egyházi főhatóság gr. Zichy Béla kegyúr be­mutatója alapján báró Kray Pált * ludányi plébánia adminisztrálásával bizta meg. — Juhász Béla balassa­gyarmati kórházi lelkész Héregre küldetett adminisztrátornak, Bayler István segédlelkész pedig a balassa­gyarmati közkórház lelkészévé nevez­tetett ki. — Körösi János Szomorra, Major István Balassagyarmatra kül­detett segédlelkészül. A főszékesegyházi ének- és zenekar műsora. Dee. 31. Hálaadó istentiszte­letkor. Szűz Mária e világra. Mozart: Ave verum. Engelhardt: Litánia. Sey­ler: Alma Redemptoris. Quadf lieg: Te Deum. Idők Ura. Büchner: Tan­tum ergo. Isten áldd meg a magyart. — Január 1. Újévkor. Introitus, Offer­torium és Communio korál. Buchner: Graduale Viderunt omnes. Offertori­umra Motettnak Seyler: Alma nox, tacita nox, pásztoraié. Buchner: Karácsonyi Pásztorai mise 24. Lau­date Dominum korál. Esti ájtatossá­gon. Kersch: 0 salutaris. — Ebner: Litánia. G-riesbaeher : Alma Redempto­ris. Imádunk szent ostya. Griesba­eher : Te Deum. Haller : Tantum ergo. Isten áldd meg a magyart. — Jan. • ( Vizkereszt ünnepén. Introitus és Communis korai. Arnold: Gradual© Omnes de Saba, Offtrtorium korál. Motettnak Buchner : Karácsony éjje­lén. Pásztoraié. Buchner ; Karáessnyi Pásztorai mise 24. Lftudate Dominum. D. u. Vespera Falsobordoni. Alapkőletétel. Az új vízivárosi zárda­iskolával kapcsolatosan építendő rendi háznak alapkövét december 28-án tet­ték le a rendi tagok jelenlétében a beépítendő telken. Az építkezési mun­kálatok a közeljövőben megkezdődnek. Szentóra. Az Oltáregyesület január B-ón, csütörtökön d. u. 5 órakor szentségimádási órát tart a vízivárosi zárdatemplomban. Esküvő. ortói és oschenhauseri Obsrth Lucia és Witzmann Ottomár december 81-ón délelőtt tartották es­küvőjüket a vízivárosi plébánia­templomban. A turisták szilveszteri mulatsága szombaton este |fél 9 órakor a Fürdő Szálloda nagytermében kezdődik. A teritett asztalok mellett folyó műsor esidén különösen válogatott és gazdag lesz a legkiválóbb helybeli műkedve­lők közreműködésével. Belépődíj nin­csen, önkéntes adományokat a mene­dékház és a Turista Dalárda kotta­beszerzési költségeire fordítja a« Eljegyzés. Eitler Etelkát eljegyezte Csiparek János tanító Tolmácsról. (Minden külön értesítés helyett.) Pártértekezlet. Az Esztergomi Ke­resztény Gmdasági és Szociális Vá­rosi Párt december 28-án délután a városháza kis tanácstermében intéző­bizottsági ülést tartott, amelyen vitéz Szivós-Waldvogel József elnök a vá­rosi párt erejének növelése céljából több üdvös gondolatot tett tüzetes megvitatás tárgyává. Az elhangzott közérdekű indítványokra és tervekre még visszatérünk. A városi képviselőtestület kiegészíté­séről volt szó a csütörtöki városi közgyűlésen, amikor dr. Brenner An­tal főjegyző javaslatot terjesztett elő

Next

/
Oldalképek
Tartalom