ESZTERGOM XXXII. évfolyam 1927

1927-09-25 / 75. szám

működését, elismerésünkkel mindig támogatni fogjuk, szép kultúrmunká­jában ezt a virágzó egyletet. A Nagyboldogasszony-har&ngot, fő­székesegyházunk gyönyörű hangú nagyharangját kétheti megfeszitett munka után vasszerkezetre szerelték át Szlezák fővárosi harangöntőgyár műszaki emberei.. Csütörtökön este próba harangozás volt, amely a vá­rosban élénk feltűnést keltett. Fleischer Antal, az Operaház kitűnő karnagya dirigál az Esztergomi Zene­egylet őszi 1 angversenyón, amely mint értesülünk, október 24-én lesz megtartva. Ez alkalommal kerül má­sodszor bemutatásra Büchner: Szent Ferenc kantátája is uj betanulásban. A tanítás kezdete a főreáliskolában. A főreáliskolai róm. kath. tanulók szeptember hó 29-én, csütörtökön reg* gel 8 / 4 8 órakor gyülekeznek az új épü­letben (Deák Ferenc utca). Reggel 8 órakor Veni Sancte a belvárosi plébá­nia templomban. A másvallású tanulók a / 4 9 órakor gyülekeznek az intézetben. Délelőtt 9 órakor az összes tanulók részvételével évnyitó ünnepély a vá­rosháza nagytermében. Mind a Veni Sancte-ra, mind az évnyitó ünnepélyre az igazgatóság tisztelettel meghivja a m. t. szülőket is. Az évnyitó ün­nepély után a szülők megtekinthetik az intézet új otthonát. Az évnyitó ünne­pély után az összes tanulók osztálya­ikba vonulnak, ekkor lesz az osztály­rendezés, fegyelmi szabályok kihirde­tése, tankönyvek kiosztása. Pénteken, szept. 30-án reggel 8 órakor kezdő­dik a rendes tanitás. Az esztergomi leventék tizenkettes csoportja egy vezetővel ma hajnalban Gödöllőre utazott, hogy a kormányzó úr ö főmóltósága előtt tartandó or­szágos leventezászlószentelésen részt vegyen. Városunkat az ünnepélyen dr. Brenner Antal városi főjegyző ós Jaksics Aladár városi testnev. tanács­nok képviseli. rt turista dalárda f. évi október hó 1-én este 9 órakor serlegavató össze­jövetelt tart a Magyar Király nagy­termében, amelyen a Szegeden nyert ezüst serleget avatják fel a dalárda jótevőinek és a turistaügy barátainak jelenlétében. A Kalh. Legényegylet nagy szüreti mulatsága. A helybeli Kath. Legény­egylet a jövő vasárnap, október 2-án saját kultúrházában nagy szüreti mu­latságot rendez, amely a régi szüreti mulatságok nívóját felül fogja múlni. Nagyon érdekes lesz a szüretelők fel vonulása a városban, amely után a mulatság az egylet udvarán lévő szép, nyitott verandában megkezdődik. Este tréfás, bohóságokkal teli estét tartanak, amelyen a dalárda néhány énekszámmal is szerepel. Utána tánc­mulatság lesz, amelyen Váczi Kis Ká­roly muzsikál. A szüreti mulatság belépődija a legminimálisabb : személy­jegy 1 pengő 20 fillér, családjegy (1 úr és 2 hölgy) 3 pengő. A mulat­ság Gröré Gábor stilusában megirt meghivói a niai nappal mennek szét, Tekintve a nagy érdeklődést, mely a városban a mulatság iránt megnyil­vánul, a legjobb erkölcsi sikert jósol­hatjuk, melyre a fiatalság annyi aktuális bohóságot hordott össze, hogy a résztvevő közönség a legjobban fog mulatni. Ezúton is felhivjuk városunk nagyközönségének figyelmét a moz­gékony, derék egyletre, — mely már oly sok sikerült estében rószesitette közönségét. Köszőnetnyilvánitás. A Stefánia Szö­vetség f. hó 11-én megrendezett gyer­meknapja impozáns erkölcsi sikere mellett szép anyagi eredménnyel is zárult. Az összbevétel, mint már jelez­tük, 649 P 17 fillér volt, melyből a kiadás: 55 P 49 fillér. Tiszta bevétel ilyenformán 593 P 68 fillér, mely ösz­szeg a szövetség takarékpénztári számláján helyeztetett el és lehető­vé fogja tenni, hogy az any,ák és cse­csemők támogatása érdekében kifejtett munkája az esztergomi Stefániának az eddiginél is hathatósabb legyen. A szövetség elnöksége ezúton mond hálás köszönetet mindazon hölgyek­nek és uraknak, akik részben a gyűj­tésnél, részben az ünnepség meg­rendezésében ós az eredményes propa ganda kifejtésében önzetlen fárado­zásukkal oly hasznos szolgálatot tet­tek a szövetségnek és akiknek támo­gatása nélkül minden fáradozás és munkálkodás meddő maradna. Hálás köszönet illeti meg Ammer József kar­nagy urat és a vezetése alatt álló le­gényegyleti dalárdát az előadott szebb­nél-szebb énekekért. Köszönetet mond továbbá a Stefánia Szövetség Kolom­pár Laci cigányprímásnak, aki a jó­tékony célra való tekintettel a délu táni ünnepély tartama alatt teljesen dijtalamul játszott kitűnő zenekará­val, úgyszintén Farkas István levente nek, aki saját szerzeményű költemé­nyét szavalta el nagy hatással és a kis Gyurkovics Mancika kedves sza­vaival együtt emelte az ünnepi han­gulatot. Dóczy Ferenc, Krach József és Székely Vilmos urak a jótékonycélra süteményeket adományoztak, Schvarcx Pál ur kocsit adott a zenészek elhe­lyezéséhez, egy ismeretlen jótevő pe­dig öt pengőt küldött a Stefánia cél jaira. Mindezeknek ezúton fejezi H köszönetét a szövetség elnöksége. A Szövetség ügybuzgó hölgy tagjai egyéb­ként még ünnepély alatt amúgy esz­tergomi módon megkapták fáradozá­suk jutalmát Akadt ugyanis egy uri­asan öltözött hölgy, aki Bellovits Gyuláné úrnőnek oly értelmű kije­lentést helyezett el a perselyében né­hány igazabb esengésü fiUér helyett, hogy a Stefánia tagok a gyűjtés ered­ményét a saját céljaikra, toilettjeikre forditják. Egy esztergomi úr pedig azzal igyekezett propagandát csinálni az ügynek, hogy a Stefánia szövet­ség munkája eredménytelen, mert hisz a télen 10 gyermek lába fagyott le. Az előbbi kijelentésre vonatkozólag még csak megjegyzést sem teszünk, az utóbbira pedig csak annyit kita­nitásul, hogy a Stefánia Szövetségnek nem a lábon járó gyermekek, hanem a csecsemők istápolása acélja, üdvöz­li végűi a szövetszég mindazon édes anyákat, akik gyermekeikkel részt vettek a nemzeti célt szolgáló ünne­pély fényének emelésében ós egyben a gyermekbarátokat, hogy a helyi Stefá­nia Szövetséget továbbra is jóindulattal támogassák. Halálozás. Kodítek Klárika f. hó 21-ón elhunyt. Temetése f. hó 23-án pénteken d. u. 4 órakor volt a szent­györgymezői temető kápolnájából őszinte részvét mellett. A Szenttamáshegy rendezése iránt városszerte nagy az érdeklődés. Évek­kel ezelőtt sőt a legutóbbi időben is folytak kisérletek ennek a dísztelen „púp"-nak az elfogadhatóvá tótelére, tefásitására, azonban nem vezettek a kívánt eredményre. A mostani mun­kálatokat azonban szakemberek fog­ják vezetni, akik mindent el fognak követni, hogy rendezés és fásítás si­kerüljön. A Takarékpénztár rt. leg­utóbbi tanácsülésében ezen célra 200 pengőt szavazott meg s hisszük, hogy a munkálatok rövidesen megkezdőd­nek, először a dísztelen városi házak eltávolításával s a szükséges földmun­kákal. Ingatlanforgalmunk 1927. aug. 28-tól szept 15-ig. Mohácsi Ferenc Tirner István és nejétől 440 P-ért közös erdő­rósz, Kochwasser Alajosnó Farkas Já­nostól 1000 P-ért Erzsébet királyné­utcai ház. Vég István és neje Vas Ferenctől 760 P-ért Kálvária-u ház. Mekler József ós neje Mekler István ós társaitól 1800 P-ért Táti-utcai ház. Szabó János és neje Bükkerdő József ós nejétől 680 P-ért Kolozsúti föld. Huszár József és neje Csurgai Mihály és nejétől 200 P-ért Aranyhegyi szántó. Ginder István DL. Bergmann Mihály­tói 500 P-ért Őrhegyalji föld. Haran­gozó Mátyás és neje Mitter Jánostól 135 millió K-ért Kossuth L. u. ház. Komán Bélánó Rigl Rezsőnétől 2400 P-órt Nagyfáribeli földek. Szakács János és neje Esztergom várostól 322 P-ért házhely. Nagy József és neje Esztergom várostól 374 P-órt házhely. Vitéz Tót Lajosnó 355 P-órt házhely. Kis István ós neje Esztergom város­tól 408 P-ért házhely. Simkulák Géza és neje Esztergom várostól 379 P-ért házhely. Zima János cs neje 408 P-ért házhely. Machala József ós nejo Bádi Ferenc és nejétől 80 P-ért Bocskoros­kuti szőlő. Lex Antalné Czilek Anná­tól 2800 P-ért Battyány Lajos-u. ház. Komondi Sándorné Romanek Jánosné­tól 120 P-órt Szent János-kút feletti szőlő. Bagi János ós neje Einczinger testvérektől 2960 P-ért Kolozsúton­túli szántó. Antal Margit Esztergom várostól 4,700.000 K-ért Házhely (Ripária), Major István és neje 4,488.000 K-ért házhely (Ripária). Bábszki János ós neje Esztergom vá­rostól 4,180.000 K-ért házhely (Ripá­ria). Dr. Kubovich Ignác Némec Géza Alajostól 240 P-ért Kőaljai szántó. Klansz Ferenc és neje Gálicz Mihály­nétól 320 P-órt Kolozsúíontúli föld. Kis Szölgyémi Lajos és neje Kertész Ignác és nejétől 1920 Pórt Zsidódi szántó. Dr. Antóny Béla Esztergom várostól 2192 P-ért házhely. Pifkó Jánosné és neje Esztergom várostól 4,114.000 K-ért házhely. CziborErrő ós neje Tóth Kálmán és nejétől 8000 P-órt Német-u. ház. Mandák István és neje Prettner János és nejétől 560 P-ért Nyárasdi föld. Leventetüzoltóink győzelme. A vár­megyei Tűzoltó Szövetség által f. óvi augusztus 14 én Tatatóvároson tar­tott tűzoltóversenyen az esztergomi leventettizoltótestü'et a második dij nyertese lett. Örömmel vettük e győ­zelmi hirt annál is inkább, mert rö­vid időn belül leventéink két győzel­met arattak. Az erről szóló díszokle­vél Jakobek Jenő fodrászmester Szé­chenyi-téri kirakatában megtekinthető* Sport Tudomására hozzuk a város sportkedvelő közönségének, hogy f. hó 25-ón a szigeti sporttelepen bajnoki futballmérkőzés lesz Sashalmi Corvin és MESE. csapatai között d. u. fél4-kor. Népmozgalmi statisztika. Esztergom­ban 1927: szept. 16—i3-ig bejelentett születések : Loránth Mária rk. gazda­sági cseléd leánya (Süttő). Verba Irén rk. háztartásbeli leánya. Koto­lácsi Etelka rk. földmives leánya. Far­kas Ilona rk. vonatrendező leánya. Re­ményi László rk. kályhásmaster fia. For­gács József rk. háztartásbeli fia. Gáb ris Kornél rk. ny. vm. útbiztos fia. Szabó István rk. mészárossegéd fia. Gerendás Julianna rk. vonatkísérő altiszt leánya. Varga Ju^ia rk. vas­öntőmunkás leánya. Holop Julianna rk. vendéglős leánya. Tóth Terézia rk. föMmives leánya Házasságkötés^. — Miletics József rk. gépkocsivezető és Horváth Mária rk. — Halálozások: Szél Jánosrk. földmives 77 éves. Balog Mária rk. 19 éves. Szabó Juli­anna rk. 18 éves. Koditek Klára rk. bankhivatalnoknő 27 éves. Apa kerestetik. Lilian Harvey és Harry Halm ötletes, könnyekig kacag­tató vigjátéka vasárnap kerül a Kul­turban műsorra. Lilian Harvey csupa báj, kelleni és derű, minden egyes jelenete maradandó élményként hat a nézőre. A film meséje újszerű és mu­lattató. Ugyanakkor kerül az ame­rikai „Ufának" egyik legjobb és leg­izgalmasabb filmje „A halál ura* 4 c izgalmas amerikai történet műsorra. — Szombaton a Nemzetközi Leány­védő Egyesületnek nagy propaganda­filmje a „Leányok vigyázzatok !" c. nagy­szibású film kerül műsorra, melynek egyes jeleneteit itthon, Budapesten készítették el. — Kedden Fanametnek két nagy filmje — „Felhók ura" egy izgalma* versenykép és „Csak pénzért" egy boldogan végződő boldogtalan tör­ténet körül műsorra. Am örök téma! n Ha én szeretlek, jól vigyázz!" A szerelem és gyűlölet, a gyilkos szere­lem örök témája legszebb megörökí­tését Prosper Morinóe világhírű no­vellájában, a Carmenban kapta, A kis dohánygyári leánynak a toreador ós a hadnagy között ingadozó szerelme, amely az elhatározó pillanatban gyil­kos szenvedéllyé változik, nemcsak Bizet operájában tért vissza elénk, hanem a filmen is. Ez alkalommal Carment Cuba legszebb asszonya: Dolores Del Rió, valódi spanyol szép­ség alakítja. A film rendezése csoda­számba vehető, mert amit rajta látunk, csodálatra kelt. Fővárosba utazó olvasóinknak párat­lan kedvezményt nyújt a Keleti-pálya­udvarral szemben levő elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árak­ból pedig 10 százalók engedményt ad a legutóbbi előfizetési nyugta felmu­tatása ellenében. Egyben felhivjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére szives figyelmét. A barlangkutatók látogatása alkalmá­val egy holttestet találtak a bajóti bar­lang mélyén. F. hó 23 án, pénteken az osztrák barlangkutató tudósok dr. Hillebrand Jenő, a Nemzeti Múzeum őskori osztályának igazgatója, továbbá Palkovics László alispán, Meszlényi Pál volt főispán, dr. Brenner Antal főjegyző, Balogh Albin dr. kíséretében meglátogatták a bajóti Jankovich­barlangot. Amikor a társaság a meg­lehetős mélyen fekvő őskori barlangba leereszkedbtt, nagy megdöbbenésére egy feloszlásnak indult holttestre buk­kant. Természetesen a nyomozás azon­nal megindult, hogy mint került a holttest a barlangba. Annyit már meg­állapítottak, hogy egy bajóti legény hullája és körülbelül két hetes lehet. A barlangkutatás részleteiről és a talált holttest ügyében folytatott vizsgálat­ról jövő számunkban irunk. Az ESC futtballcsapata Sashalmon. Városunknak az első osztályban is szé­pen szereplő futtballosapata az ESC f. hó 25-én vasárnap délután fél 4 órakor Sashalmon az SSAC csapatá­val játszik bajnoki mérkőzést. Mint a múltban, úgy most is elkísérik az ESC rajongók a csapetot, hogy bizta­tásuk idegenben is győzelemre segítse az esztergomi kék-piros színeket. In­dulás vasárnap délelőtt 11 órakor a Magyar Királytól autóval. Jelentkezni lehet szombat estig bezárólag. A Trunkhahn faiskola Békásmegyeren. Budapest mellett a főváros belsejétől villamossal 30 perc alatt elérhető. Jürdeklődők magán a faiskola telepén kiválaszthatják a facsemetéket. Budai hegyvidéken, agyagban ós homokos agyagban nevelt, edzett és életképes ojtványokból igen nagy készlet van. Különösen uti sorfák, gyümölcsfák, sövény cser jók, díszcserjék, rózsák (200 fajta) és élővirágok lesznek az őszre szállíthatók. A részletes árjegyzéket ingyen minden érdeklődő megkapja. Rendelések mielőbb feladandók, még az őszi torlódás előtt. A K O Ii o A M O z u o filmek fiilmje : Gyűlölet 10 felvonásos világattrakció, liegrivel a főszerepben. Szombat-vasárnap műsora! o it o m m o

Next

/
Oldalképek
Tartalom