ESZTERGOM XXXII. évfolyam 1927

1927-01-01 / 1. szám

alkalma nyilt Mátéffy Viktornak a Közüzemi Rt.-nak, amely tulajdonké­pen magának a városnak részvény­társasága, eredményes és Esztergom java* 1 , szolgáló, működ Véről s legkö­zelabbi nagyszabású akciójáról, tájékoztatást nyújtani, amelyre még Jegközelebb visszatérünk. Parcsami Henrik meghalt Mély meg­illetődéssel vettük a szomorú hirt, hogy Parcsami Henrik balatonfüredi bencés plóbánoa, volt esztergomi gimnáziumi tanár életének 47-ik, ál­dozópapságának 23-ik évében kará­csony estéjén váratlanul elhunyt. A megboldogult inditotta meg eszter­gomi tanárkodása idején városunkban a cserkészmozgalmat, lelkes munkál­kodással vett részt a helybeli turista egyesült megalakításában s ő szen­telte föl annakidején a vaskapui kilá­tós menedékházat. Alapitott Eszter­gomban „Gyorsiró Kört" is, amely azonban eltávozásával megszűnt. Lel­kes munkása volt a Gyermektanulmá­nyi Társaságnak is, a háború idején pedig a cserkészek az ő vezetése mel­lett fejtették ki áldásos társadalmi működésüket. Esztergomban közked­veltségnek örvendett s eltávozása érzé­keny veszteség volt társadalmi éle­tünkre. Egykori tanítványai, helybe]' jóbarátai és tisztelői igaz részvéttel adóznak az elhunyt emlékének. Te­metése december 27-óa folyt le. Szent Ferenc-emlékünnep Esztergom­ban. Assisi Szent Ferenc elhalálozá­sának 700 éves fordulója alkalmából az „Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társalat" f. év március hó 6-án, a gimnázium dísztermében nagyszabású emlékünnepet rendez, melyre a társulat tagjain kivül a vá­ros közönsége is hivatalos. Az al­kalmi emlékbeszédeken, felolvasá­sokon, zenén és éneken kivül be lesz mutatva Assisi Szent Ferenc élete is filmen, melyet külön előadáson a kö­zépiskolák növendékei is meg fognak tekinteni. Az ünnepség elé a legna­gyobb érdeklődéssel nézünk. Eljegyzés. Keszthelyi Kov&ts Aloy­zia és Németh József jegyesek. Szent Erzsébet Egylet népkonyháját az új év első napján, január 1-én nyitja meg Mátéffy Viktor prépost­plébános a szegényházban, amikor is az első ebédet fogják kiosztani a szegények kőzött. Felkérjük ezúton is a város nemesen érrő közönségét, hogy nagylelkű adományaival a Szt. Erzsébet Egyletet a nemes akcióban segélyezze, mert taián soha sem volt nagyobb szüksége a szegények ha* ­hatos istápoláaának, mint éppen ma, a nagy nyomor idején. Szilveszter-esték. A Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztálya ezidei műsoros Szilveszter-estjét a Fürdő­ben tartja. Kezdete 9 órakor. Külön belépődij nincsen. — A Kath. Legény­egyesület ugyancsak 9 órai kezdettel székházának nagytermében tart zárt­körű műsoros Szilveszter-estét. Belépő­dij 10 ezer K személyenkint. — A Széchenyi Kaszinó ezévi szilveszteri mulatsága a közbejött akadályok miatt elmarad. Estély a népkonyha javára. A Szent Erzsébetről nevezett Esztergomi Jóté­kony Nőegylet január hó 5-én, szer­dán este 9 órai kezdettel, a Katii. Legényegylet helyiségeiben műsorral egybekapcsolt teaestélyt rendez a Népkonyha javára. Az egyesület ve­zetősége ezúton kéri fel pártfogóit és mindazokat, akik nemes szivük sugal­latát követve céljukban őket segiteni akarják, hogy a tea-estélyhez szüksé­ges természetbeni adományaikkal, sü­teményekkel és egyéb jókkal, vala­mint minél nagyobb számban való megjelenésükkel járuljanak hozzá az erkölcsi és anyagi siker emeléséhez. A szives természetbeni adományokat a vezetőség hölgytagjai szerdán, azaz január hó 5-én d. e. 10 és 12 óra, valamint d. u. 3 és 5 óra között ve­szik át a Kath. Legényegyletben. A Sétahely Szépítő Egylet 1927 évi január hó 2-án vasárnap d. e. 10 órakor tartja rendes éri közgyűlését, melyre az egylet tagjait meghivja a vezetőség. Az Öregcserkészek műsoros farsangi estéjére már serényen folynak az elő­készületek. Sikerült megtudnunk, hogy a február hó első napjaiban megtar­tandó estélyen való közreműködésre városunk amatőr szinészgárdájának legkiválóbb reprezentánsait kérik fel, kiknek művészi játéka mindenkori leg­nagyobb elismerésünket vivta ki. A részletek felől legközelebbi számaink­ban fogjuk olvasóinkat tájékoztatni. Karácsonyi jótékonyság. Az elmúlt évekhez hasonlóan Tokodaltárón a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ismét igyekezett munkásai gyermekei­nek karácsony alkalmával örömet sze­rezni és jótékonyságának tanújelét adva 150 iskolás gyermek részére ugyanannyi pár cipőt osztott ki. A társulat vezérigazgatója Vida Jenő m. kir. főtanácsos, úgyszintén a bánya­igazgatóság vezetője, Csanády László bányaigazgató, meleg szeretettel ka­rolja fel a gyermekek ügyét és a fenti messzemenő áldozatkészség is nemes goadolkodásuk egyik tanújele. Az aggok és szegények részére ka rácsonykor adakoztak: Dr. Csernoch János hercegprímás 100 ezer K, al­ispáni hivatal, 250 ezer K, főkáptalan 200 ezer K, Brühl József prelátus, dr. Drahos János prelátus, Báthy László prelátus, Mátéffy Viktor p»é­post-plébános, nemzetgy. képviselő, Kerschbaummayer Károly, Szántó G-óza 100—100 ezer K, Tóbiásné 60 ezer K, Kollár Lajos 50 ezer K, 1 pár finom cipő, 4 pár komótcipő, Vermes Ignác, Kemény L. Weisz M., Haáz R., özv. Vass J.-né Ü3 és V. útján 50—50 ezer K, Szmatlik testvérek 25 ezer K, Sommermann Márk 20 ezer K. Természetben ada­koztak: Halmos J. prelátus, Vörös József, Machovich Gyula prelátus, Palotainé, N. N.. Szolár J., Brutsy J., Mattyasovszky M., Majer Mártonné, Obermüller Ferencné,. Vasvári I, Harangozó Mátyásné, Grroszner Berta, Tót a Pannika, Mária lányok, Horváth Sándor, Horváth Sarolta, Boros Gy , öBv. Tóthné, Nyerges, Majer Mihály. Ölveczky D., Kántor L., Nyári S., Országh K., Szenczi F., D. K., Baják S., Polacsek F., Varga Mártonné, Bors K., Mészáros J, Juhász F., Schmidt Sándorné (Dorog), Jedlicska R. — Fogadják a nemesszivű adako­zók a szegények és aggok hálás kö­szönetét. Belga vendég Esztergomban. A jövő hét folyamán érkezik városunkba Raynard Dorsan brüggei kanonok, a külföldi gyermekakció lelkes apostola, azzal a nemes céllal, hogy a flamand és holland nevelőszülők ápoltjainak szerdán, január 5-én d. e. 8 órakor a belvárosi plébániatemplomban szent misét és szentbeszédet tartson, utána pedig szeretetadományokat osszon szét. Kérjük azon szülőket, kiknek yermekei a lelkes emberbarátok jósá­gát élvezték, a fent jelzett időben és helyen gyermekeikkel együtt p intosan megjelenni szíveskedjenek. Az „Esztergom" pengő előfizetési árai. A kötelező p^ngőszámitás alkal­mából újévtől kezdődőleg az „Eszter­gom" havi előfizetési*'ára változatlan, vagyis 1 pengő 20 fillér (15.000 K) lesz. Ehhez képeát a hétközüapi (2 oldalas) szám ára 10 fillérbe, a va­sárnapi (4—6 oldalas) számé 20 fil­lérbe fog kerülni. árusitják. 1927 január 1-től kezdve pástán is minden be és kifizetés érték jelzés, utalvány, csekk, befizetési megbízási és utánvételt lap kitöltése sttí korona érték helyett csak pengőértékbe történhetik. Koronaértékben kiállitot okmányokat a postahivatalok 192 január 1-től visszaút"sitanak. A 100, 200, 300, 400, 600 és 800 K értékű bélyegek folyó év december 31-óvel , , '. , . , . I a forgalomból kivonatnak. Ezeket a A szentgyorgymezoi leanyarvahaz k is , postahivatalok 1927 január SLig be­árváinak a karácsonyát nagylelkű ado mányok, ajándékok isitek nagyon széppé és kedvessé. Az eddig beérke­zett adományok a következők: O Eminenciája 100 e»er K, K. Sz. 0. Gy. M. 1 millió K, Főkáptalan 200 ezer K, N. N. 256.000 K, Vichor Józsefné (Párkány) 210.000 K, Brühl József prelátus, dr. Drahos János prelátus, dr. Lepold Antal prelátus. N. N., N. N., Szántó Géza. 100—100 ezer K, Winter Ilona, Vermes Ignác, N. N. 50—50 ezer K, Szmatlik testvérek 25 ezer K. — N. N. 1 felső és 2 alsó ruha ; dr. Machovich Gyula pre­látus 2 kg. dió, 1 kg mák és 70 db alma, Stühmer 1 doboz cukorka ; Maty­tyasóvszky Marianna alma, dió, Ko­rentsy Mihály cukorka, Jedlicska Rezső 2 doboz cukorka, füge, 10 drb narancs. Német István 1 doboz cu­korka. Selmeczi Ignác 1 pár új cipő. A Giegler, Rózsafüzéripar és Brutsy­cégel: játékokat adományoztak. A ke­gyes adományozóknak köszönhető az a mosolygó, verőfényes hangulat, mely szegény kis árváink karácsonyestéjét feledhetetlenné tette. Ezekért az ado­mányokért szállt a kis Jézushoz a sok buzgó ima, hogy az isteni kisded szent örömmel árassza el a jótevők kegyes szivét és fizesse vissza a szerzett bol­dogságot ezerszeresen. Főnöknő. A Szent Anna zárdában rendezett karácsonyi ünnepségen felülíizettek : Pelczmann László 60.000 K. Számord Ignác, Mátéffy Viktor, Irgalmas nővé­rek (szegényház), Stenwender József 50—50.000 ' K, Kiss Károly, Tichy Gyu'a, Till Józsefné, Hordó József 20-20.000 K, Klotz József 15.000 K, Csákváry Mihály, Keresztes Tános 10.000 K, Radó N 15.000 K, Varga N. 10.000 K, Péterváry N. 50.000 K. A posta és a pengőszámitás. A pen­gőértékre való áttérésnél a közönség szükségletének kielégítésére a m. kir. pénzügyminisztérium pengő-papirko­rona ós papirkorona-pengö átszámitási táblázatokat adott ki, még pedig egyet füzet alakjában, melynek ára lO fillér (1250 papirkorona) egyet iv­alakban, melynek ára 6 fillér (750 papirkorona). Ezeket az átszámitási cserélik. Bérmentsitésre fel nem hasz­nálhatók. A peogő számitásal kapcso­latban életbe lépő dijtbtelek a posta­hivatalban és értékcikk árusítóknál, kifügeszett hirdetményekből is meg­tu Ihatok. Felhívás a turistákhoz! A M. T. E. január 15-én, szombaton a budai vi­gadóban műsoros tánc mulatságod ren­dez. A műsorra dalárdáinkat is felkérte s dalárdánk több énekszámmal fog, szerepelni, A többi szereplők pedig a fővárosi művészvilág neveztességei­ből kerülnek ki : Krisztién Lili. a Városi Szinház tagja, Bárány Sziszi hegedűműv^sznő, Szórád Ferenc ós Bodor Karola operaházi tagok, dr. Adám István és Noszeda Károly a Nemzeti Zenede igazgatója. Belépő­jegyek án: Személyjegy 3 pengő. Családjegy 7 pengő, Táncosjegy 1 P. Megjelenés sötét, (báli) ruhában. Elő­adás kezdete este 9 órakor. Jegyek kaphal ók : az egyesület helységében (IV. Aranykéz u. 6.) valamint a M. T. E. összes asztaltársaságainál. A nagyszabású s előre is sikeresnek ígérkező mulatságra felliivjuk turistá­ink figyelmét. Az Elnökség. A Szent Anna fiúárvaház karácsonyára adakoztak : dr. Csernoch János bibo­ros hercegprimás lOO ezer K, Báthy László 1 millió K, Palkovics László 250.000 K, Főkáptalan 200 ezer K. dr. Drahos János, N. N., Szántó Géza 100 ezer K, Szemző Vilmos, Egy egyesületi tag, Éder Jenő, Vass Ist­vánné 50 ezer K. Természetbeni aáo*~ mányok érkeztek: Rózsafüzéripar, Giegler Ferenc, Mattyasovszky Mari­anna, Jedlicska Rezső, Grósz Ferenc­né, Doczy Ferenc, Till Józsefné, Bú­zásné, Csonkáné, Mészárosné, Bohátka Antalnó, Korentsy Mihály, Heischmann Rt., Vass István, Nelhiebel Gusztáv, Számord Ignác. Minden kegyes ado­mái)yt a jó Isten fizesse meg. Az árvák buzgó imája kisérje jócselekedetüket kegyes jótevőinknek. Jégpálya megnyitás. A MOVE Esz­tergomi Sport Egyesület vasárnap nyitotta meg nagyszerű jégpályáját a ^agyduaán és ege;z nap a korcso táblázatokat a m. kir. postahivatalok I lyázó közönség rendelkezésére ál Remekül mulat és amellett malacot is nyerhet Szilveszter-este a Kulfur-Mozgóban Verejtékes munkában, gondokban é* kevés jókedvben eltöltött év végére érkeztünk. Szerénytelenség nélkül merjük megállapitani, hogy a KUL­TUR MOZGÓ műsoraival majdnem mindig szórakozást ryújtott a közön­ségnek és segitett elviselni a hétköz­n p terhes gondjait. Az év utolsó estjén, Szilveszter este ismét arra törekszünk, hogy kacagással búcsúz­zunk el az i926-tól ós a Kultur Moz­góban nyert jókedvvel evezzünk át az 1927-be. Két remek vígjátékot mutat be a Kultur Mozgó ezen a napnn. A felbé­relt feleség, melynek főszereplője Reginald Denny, aki" egyike a legjobb és legszimpatikusabb vigjáték színé­szeknek — olyan ritka film, amely még a legszomorúbb embert is vidáui mosolyra fakasztja. A műsor másik filmje, az Anyámasszony katonája, Hoot Gibsonnal a főszerepben — a messze nyugati puszták jóizű, nyers, de • szivvel teli humorával mulattat. A nagyszerű vidám műsoron és sok mókán kivül minden előadás közönsé­gének egy-egy ujóvi malacot sorsolunk ki. Bizonyosan olyan hangulatban fog a közönség a Kultur Mozgóból tá­vozni, mint sehonnan. !• A wilág Ic^mi&yoht» filmje: 41 BEN H U H a Kultur-Mozgóban!

Next

/
Oldalképek
Tartalom