ESZTERGOM XXXII. évfolyam 1927

1927-01-01 / 1. szám

XXXII évfolyam, t. szám. Ara ÍÍO fillér Szombat, 1927. január l ESZTERGOM fc/egjelenik hotenkint kétszer: szerdán és ratároap. Előfizetési ára egy hónapra 1 P. 20 fill. Ne> telén közleményt nem veszünk figyelembe. Keresztény politikai és társadalmi lap Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel István. Kéziratok és előfizetések Kossuth Lajos utca 30. szám alá küldendők. Hirdetések fel­vétetnek a „HUNNIA" könyvnyomdában, Számadást zártunk le a tegnap elmúltával, új esztendőt inmk számadókönyvünkbe. 1927 . . . Álljunk meg, mikor először vetjük papírra. A számok beszélnek, mondják a tudósok, számokon épül fel a lét és az élet. Csodálatos ! Mindig csak szá­mok. Rideg, érzéstelen jelek ... s mégis hajszálra egyeznek az élet igazságaival. Lássuk csak : 1926. Em­lékezünk, ujry-e, mennyi tervezgetés­sel indultunk útnak egy évvel ezelőtt és számsorokat róttunk sorjába, hogy eligazodhassunk a napi életben. A summát most irtuk le és ha hiba volt benne, nem a számokban ker stük, hanem önmagunkban, az életben. Elő­vette a kalamárist szegény és gazdag, napszámos és úr. Hogy mit summá­zott ? .. . Édes Istenem, mi mást, mint amit az élet számokban meg­követel. Számadásunkat két ívre je­gyeztük. Az egyik lapra a megélhe­tés, a létértküzdés, a gond és munka, a másikra a békesség, a szeretet és a megértés értékjegyeit Számadást vé­geztünk i'yeténképpen, úgy, ahogy azt az év elején tervbevettük. Tegnap aztán lezártuk. Mérleget készítettünk. Nem úgy értjük ezt, ahogy a bankok készítik el, elgondol­ni k" mi azt magyarán; mérleget kép-j zelünk és rárakjuk a súlyokat a mérnivalóval — a megélhetést, a lé­tértküzdést, a gondot és a munkát az egyik oldalr békességet, a sze­retetet és a megértést a másikra. Summa summámm : s.z utóbbiak könnyebbek voltak, lehúzta — egy­szóval fejezzük ki — a pénz. Pedig hát egyeznie kellett volna, a mérleg nyelve középen kell, hogy álljon. Most aztán keressük a hibát.. . Bizony-bizony, nem a számadásba es úszott a hiba, az éle+ben, bennünk kell azt keresnünk és ki kell — ja­vítani. Most új szám adást készitünk, 1927-et írunk. Új számot. Vigyázzunk és okuljunk az elmúlt év számadásán. Különösen kell ügyelnünk. Mert nem­csak az évszám új, hanem a pénz is. A pengő! , . . Két tényező. Es a har­madik ? ... A szeretet és a megértés? Meg ne feledkezzünk róla. Vigyázzunk nagyon, hogy egyformán kerüljenek a mérleg két oldalára. És ne felejtsük — mi is számok vagyunk az életben és értékünk attól függ, vájjon van-e bennünk teremtett vonás, mit nem a számok fejeznek ki, hanem az örök humánum: az emberi jóság. Herceg laki Ottó. Olcsó hitelt a kisiparnak Az egész ország iparosságát élénken érdekli az a mozgalom, amely Győr­ből kiindulva, a közeljövőben az ösz­szes kereskedelmi és iparkamarákat foglalkoztatni fogja. Az olcsó kama­tozású, hosszú lejáratú kisipari hitel­ről van szó, amely elfoglalna a helyét annak a szinte névleges és a kisipa­rosság által alig igénybevett nehéz feltételekhez kötött hitelnek, amelyet az Iparosok Országos Központi Szö­vetkezete nyújt. Az I. 0. K. Sz. közel 50 milliárd korona értékű állami támogatást élvez abból a célból, hogy a hazai kisipa­rosságot támogassa. A jelenleg 13 száza 1 ékos kisipari hitel azonban drága az iparosságnak, másrészről pedig olyan nehéz és körülményes •hhez a hitelhez hozzájutni, hogy a hitelre szoruló legtöbbször kénytelen lemon­dani róla. Még ennél is súlyosabb a helyzet a kisiparosságnak gépekkel való támogatása terén. A kereskede­lemügyi minisztérium a békében rend­szeresitett állami gépkiutalást beszün­tette, s most a hozzá forduló feleket az Iparosok Országos Központi Szö­vetkezetéhez utasítja, ahol súlyos fel­tételek mellett lehet csak a napi ár­nál drágább gépeket kapni. , A kisipar pedig nem nélkülözheti az állami támogatást és a hitelt, amelyre a mai nehf'z viszonyok között foko­zottan rászorul. A sok hányatáson keresztülment, kikoplalt kisiparosság­nak nincsen a befektetéshez tőkéje, nyersanyaghoz nem tud jutni, s a külföldi gyári termékekkel szemben, akármilyen selejtesek is azok, lema­rad a versenyben. Ezzel nemcsak önmaga szenved kárt ós nélkülözi a boldogulás lehetőségeit, hanem keres­kedelmi mérlegünket is rontj fo­gyasztást a külföldi behozatalra szo­rítva. Ez az út a kisiparosság teljes el­sorvadásához vezet és igazán gyorsan kell kinyúlnia annak a kéznek, amely ezen értékes társadalmi rétegen segí­teni akar. Ennek a segitö kéznek pe­dig a hosszú lejáratú és a csakugyan olcsó kamatozású kisipari hitelt kell hoznia. A kisiparosságnak ez irányban tör­tént legújabb megmozdulása is, amely Győrből indult ki, ezt hangsúlyozza. A győri tanácskozás, amelyen az ösz­sz63 helyi ipari érdekeltségek meg­jelentek, a győri kereskedelmi és iparkamarához fordult és felkérte, hogy az I. 0. K. Sz. útján kiutalt és a vidéki iparosság által alig élve­zett, súlyos feltételekhaz kötött és magas kamatozású kisiparoshitel he­lyett a Magyar Nemzeti Bank útján az illetékes helyi pénzintézetek közre­működésével 7—8 százalékos hosszú lejáratú nyugodt kisipari hitel rend­szeresítése érdekében tegyen felter­jesztést a pénzügyminiszterhez, a ke­reskedelemügyi és a népjóléti minisz­terhez A győri kamara már meg is tette a kért előterjesztéseket és a si­ker biztosítása érdekében felkereste a társkamarákat is. Az egész ország kisiparossága nagy várakozással figyeli ügyének elintézését, amely — a kis­iparosság nagy komplexumának érde­keit, és az ehez fűződő nemzetgazda­sági érdekeket tekintve — csak ked­vező lehet. Hírek a világeggházbúl A Római Nemzetközi Katholikus Sajtó­tudósító Iroda közleményeiből. Miért izgat a francia sajtó Olasz­ország ellen ? A francia sajtó egy idő óta rendkívül hevesen izgat Olasz­ország ellen. Honnan van most ez a hirtelen fordulat ? — kérdezik az olasz lapok. A fascista lapok meg is felelnek a kérdésre : amióta a szabad­kőmives páholyokat feloszlattuk s amióta Olaszország szemmelláthatólag előkésziti az utat, hogy elégtételt nyújtson a pápának és rendezze a római kérdést, azóta a Franciaország­ban uralkodó szabadkőműves irány természetesen nem szívleli Olaszorszá­got. Ugyanezzel magyarázzák az olasz lapok egyes hirtelen német­baráttá vált belga körök ama törek­vését, hogy Belgiumot a protestáns északi államokkal való szövetségbe vonj ák. A St. Sulpice orgonája. A párisi St. Sulpice-templom világhírű orgonáját ujja építették s most adták át hasz­nálatra. Ez alkalommal Franciaország egyik leghiresebb orgonám ü vésze, Widor, a Szépművészeti Akadémia örökös titkára, aki 46 év óta orgo­nistája a St. Sulpicetnek, külön kompozíciót irt. — Az orgo­nának ötszörös billentyűzete, 100 fa­síp ja ós 6000 éresipja van. A leg­mélyebb hang, amelyet ad, másod­per cenkint 32 rezgést végez s úgy hangzik mint egy nagydob mormolása; a legmagasabb hang viszont 30.000 rezgésű másodpercenkint. Az orgona 1862-ben épült. Mostani ujjáépitője nemcsak ingyen végezte a munkát, hanem még 75.000 frankot a magáé­ból is rááldozott az orgonára. Jézus Szive-templom a protestánsok­nál. Baltiinore-ban, az Egyes ült-Álla­mokban a baptisták uj templomukat Jézus Szivéről nevezték el. Ez való­színűleg az első protestáns Jézus Szive-templom. HÍREK Melyik gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot? (Vasárnap- és ünnepnapon pedig egész na­pos ügyeletesi szolgálatot is.) December 31. és január 1-én a Takács-féle vízivárosi gyógyszertár. Január 2—4-ig a Kerschbaum­mayer Kárely gyógyszertára (Kossuth L.-u.) A főszékesegyházi ének- és zenekar műsora: Dec. 31-én Hálaadó isteni­tiszteletkor : Mozart: Ave verum. Engelhardt; Litánia, Seyler: Alma Redemptoris. Auer: Te Deum, Idők Ura, népének, Buchner: Tantum ergo. — Jan. 1. Újévkor. Graduale Offer­torium korai. Büchner : Karácsonyi Pásztorai mise. Laudate korai. Esti ájtatosságra. Kersch: 0 salutari.Ebner: Litánia. Griesbach er : Alma Redemp­toris. Imádunk szent ostya, népének. Griesbacher : Te Deum. Haller : Tan­tum ergo. Karácsonyi ajándék a főszékesegyház nak. A főszékesegyházban a Pázmány­szobor mellett levő primitív ideigle­nes szószék helyett dr. Brühl József, a jószivéröl és bőkezűségéről általá­nosan ismert prelátus-kanonok, a ba­zilika volt plébánosa, új szószéket készíttetett a rendes vasárnapi isten­tiszteleteken való használatra. A stí­lusos szószók a főszékesegyház másik szószékével ós a primási stallummal teljes összhangzásban van és Barti László fiatal esztergomi müasztalos­mester készítménye. A szép ajándé­kot karácsony vigiliáján Brühl prelá­tus személyesen adta át dr. Lepold Antalnak, a főszékesegyház plébáno­sának. A szószók Szent István vér­tanú ünnepén került használatba, amidőn Szomszély Antal karkáplán, tanitóképző-intózeti hittanár mondotta el róla az első szentbeszédet. Halálozás. Az esztergomi iparos­társadalom régi, kedvelt tagja, Drax­ler Ferenc női szabó karácsony másod­napján délelőtt 72-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése ked­den d. u. 3 órakor a belvárosi temető­kápolnájából nagy részvét mellett folyt le. Kiterjedt rokonság gyászolja. Városi közgyűlés. Esztergom szab. kir. város képviselőtestülete f. hó 30-án délelőtt 11 órakor rendkivüli közgyűlést tartott, amelyet nemcsak a bizottsági tagok, de a nagyközön­ség részéről is szokatlan érdeklődés előzött meg. A nagy érdeklődós a tárgysorozat nyolcadik pontjának szólt, amely a vizvezetékügyre -vonatkozott. A karzatnak is olyan nagy közönsége volt, hogy 11 órakor már a folyosóra j szorult ÍZ érdeklődők sokasága, akik között különösen a földmivespolgárok voltak nagy számmal. A városi viz­vezetékügyi és pénzügyi bizottság ja­vaslattal jött a közgyűlés elé a lege­lőre járó marhák után járó vízdíjak­nak és a vízmérő órák becserélése előtt félösszegben leendő kirovása tárgyában. A javaslat tárgyalása során szenvedélyes felszólalások hangzottak el, amelyek azt mutatták, hogy a közönség rendkivüli módon érzi a vízvezetékkel járó terheket. A szenvedélyeket Mátéffy Viktor be­széde csillapította le, aki hangsúlyozta, hogy a város képviselőtestületét, ami­bor a vízvezeték létesítését megsza­vazta, a trianoni nehéz sorsból való falópülós és a munkanélküliség enyhí­tésének szociális szempontja vezette. Bizonyos, hogy a vízvezeték nagy kereszt a szegény városra, de a ke­resztet már vállainkra vettük, a víz­hálózata már végigfut a város uteáin. Ezen változtatni nem lehet. Egyedüli helyes cselekedet a jelenlegi viszo­nyok között az, hogy a terhek köny­nyitésóért dolgoazunk, ós jó embere­ket [Cirenei Simonokat keressünk, akik vinni segítik a nehéz keresztet. La­zítással és ellentétek szitásával nem lehet a terheken könnyíteni. A köz­üzemi rt. 1925. évi üzleti nyeresége a várost megillető részének elszámolá­sánál egy alaptalan felszólalás nyomán Házi szövött vászon, köpper, törülköző, konyha­és kenyérruha, abrosz (fehér- és szí­nes) legjutányosabban beszerezhető Pelczmann Lászlónál HShSSH

Next

/
Oldalképek
Tartalom