ESZTERGOM XXXI. évfolyam 1926

1926-02-21 / 14. szám

Esztergom-fűzitői helyiérdekű vasút budapesti igazgatóságához : „Pest-, Esztergom- és Komárom vár­megye és Esztergom város is mozgal­mat indított a Budapest—Esztergom— Füzitoi b. é. vasút villamos üzemre való átalakítása ügyében, hogy a menetrend sűríthető ós a menetidő rövidíthető le­gyen. Azok a nagy érdekek, amelyek ezen cél eléréséhez fűződnek, arra késztettek bennünket, hogy annak megvalósítását tőle tehetőleg sürgessük. Miután pedig mindaddig, mig a ne­vezett vasút a Máv kezelésében áll, a villamos üzemre való átalakítás vagy egyátalán nem, vagy belátható időn be­lül alig várható, a tek. Igazgatóságot, mint elsősorban érdekelt, tisztelettel kérjük, hogy a maga részéről is oda­hatni szíveskedjék, hogy a törvény­hatóságok közérdekű törekvése mielőbb megvalósuljon. Véleményünk szerint ennek előfelté­telét képezi az, hogy a vasút a Mav kezeléséből a bpesti h. ó. vasutak ke­zelésébe kerüljön, miért is városunk közönségének azt az osztatlan kíván­ságát tolmácsoljuk a t. Igazgatóságnál, hogy a kezelésnek ily irányú megvál­toztatása érdekében a szükséges lépé­seket sürgősen megindítani "méltóz­tassék." HÍREK Melyik gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot? (Vasárnap- és ünnepnapon pedig egész na­pos ügyeletesi szolgálatot is.) Február 20- 26-ig a „Megváltó" gyógyszertár. Főegyházmegyei hir. Dr. Csernoch János biboroa hercegprímás dr. Meszlónyi Zoltán hercegprimási szertartót herceg­primási titkárrá nevezte ki. Dr. Madarász István plébános beikta­tása. Dr. Madarász István pápai kama­rás, budapesti órsekhelynökségi titkárt, akit — mint megírtuk — a budapesti Szent István bazilika plébánosává vá­lasztottak meg, ma, vasárnap délelőtt iktatja be hivatalába dr. Csernoch Já­nos bíboros hercegprímás. Beiktatás után az uj plébános megtartja első szentbeszédet, utáua pedig ünnepélyes szentmisét mond. Személyi hir. Dr. Halász Gyula oki. középiskolai tanár, városunk fia, akinek élvezetes párisi leveleit és cikkeit ol­vasóközönségünk nagy érdeklődéssel fo­gadta, újból Parisba utazott, ahol a m. kir. vallás- ós közoktatásügyi mi­niszter által részére kiutalt állami ösz­töndíj birtokában befejezi tanulmányait és külön megbízatással tanulmányozni fogja a francia középiskolák nyelvtani­tási módszerét. Augusztus végén tér vissza újból szüiőhazajaba. Távozó munkatársunk megkérte szerkesztősé­günket, hogy lapunk útján is tolmácsol­juk üdvözletét mindazon kedves hely­beli ismerőseinek, akiktől rövid szabad­ságideje alatt búcsút venni már nem állott módjában. A dorogi plébániára, amely most Pehatsek Arthur c. kanonok halálával megürült, a bíboros hercegprímás pályá­zatot hirdetett. A pályázat határideje április 15.-e. A plébánia vezetésével adminisztrátori minőségben Scbuszter Antal káplán bízatott meg. Halálozások. Hulényi Ilka úrhölgy, dr. Huiényi Győző ny. vármegyei tiszti főügyész nőiiére szombaton d. e. 11 óraker elhunyt. — Özv. Vodicska Jánosné szül. Nyiiray Anna életének 78-ik óvó­ben hosszas szenvedés után f. hó 18-án este elhunyt. Temetése meleg részvét mellett szombaton délután 4 órakor folyt le a szentgyörgymezői temető kápolnájából. Vodic^ka István kőműves­mester, vérosi képviselő, édesanyját gyászolja a megboldogultban. I. Ferenc József végrendelete nyil­vánosságra került. A végrendelet négy részből áll, ezek közül legfontosabb az a rósz, amelyben népétől hűséget kivan utódai számára. Meghatott szeretettel emlékezik meg hadseregéről s ezzel kapcsolatban a magyar honvédségről is. Apóstások jótékonycélú hangversenye. Mint má~ jeleztük, a Magyar Posta és Távírda Altisztek Orsz. Egyesületének rendezésében f. hó 21-ón este 8 órai kezdettel a Fürdő szálló nagytermében jótókonycélú hangverseny lesz, amelynek műsora teljesen családi jellegű és iro­dalmi szinvoualú. A fellépő mű­vésznők közül Schwenk Márta hegedű­művésznő Hubay, Sarasate, Vecsey, Paganini szerzeményeiből ad elő, Né­methy Irén oppra- és hangverseny­énekesnő Puccini, Massanet, Gounod, Mascagni-ár iákat énekel, Oaray Erzsé­bet zongoraművésznő Bach, Chopin, Liszt, Bartók-darabokkal lép fel. A gazdag ós élvezetesnek ígérkező komoly műsort Kovács Andor konferansziéi" saját szerzeményű kacagtató számaival fűszerezi ós a társadalmi, színházi ós gazdasági élet köréből vett aktualitá­sokkal szórakoztat. Jegyek vasárnap d. u. 4 órától a „Fürdődben válthatók 10 ezertől—30 ezer K-ig terjedő árban. Kultúrelóadások és kurzusok a Kath. Legónyegyesületben. Szerdán kezdette meg nagyböjti kulturális előadásainak sorozatát az Esztergomi Kath. Legény­egyesület. Ez alkalommal az érdeklődő közönség ós az ifjúság teljesen megtöl­tötte a nagytermet. Kerónyi Rezső tanitó nagyon érdekesen tárgyalt a tár­sadalmi érintkezésről és szokásokról. A lebilincselő előadás általános figyel­met keltett és az előadói, ielkesen meg­tapsolták. A következő előadás f. hó 24-én (szerdán) este fél 9 órakor lesz az egyesület nagytermében. — Itt em­iitjük meg, hogy ezen kultúrelőadáso­kon kivül a helybeli Deák B'erenc-utcai tantestület több tagja a legényegylet ifjúsága számára a könyvelésből, üzleti levelezésből, számtanból, történelemből, stb. négyhetes kurzust tart, amelyen az iparosságot érdeklő kérdésekről vilá­gositjak fel az ifjúságot. A vármegyei mezőgazdasági bizottság* mint értesültünk, a vármegyeházán hi­vatalt állit fel, amelynek vezetője a folyó ügyek elintézése mellett a gazdák rendelkezésére is fog állani s adózási ós mindennemű közigazgatással kapcso­latos ügyekben felvilágosítással szolgál a hozzá fordulóknak. Meghívó. Az „Esztergomi Kisdedóvó Társulat" a társulati kisdedóvóban (Bottyán János u. 7.) f. évi február hó 21-ón délelőtt fél 11 órakor felügyelő­bizottsági ülést s ezt kö vetoing délelőtt 11 órakor közgyűlést tart, amelyre a társulat tagjait tisztelettel meghívja az Elnök. A minimális áramfogyasztások ügye. A város villamos áramot fogyasztó közönségéne!: azon része, amely nem használ fel évenkint 500 hektowatt, azaz jelenleg 400.000 K-ra értékelt áramot, a közelmúltban felszólítást ka­pott, hogy a 400.000 K mint minimum ós az elfogyasztott áram dija fejében az 1925. évre tényleg lefizetett összeg kő­zött előálló különbözetet egyenlítse ki. A különbözet sok fogyasztónál maga­sabbra rúg, mint a tényleg elfogyasz­tott áramért fizetett dij. Akad olyan fogyasztó is, aki kétszázezer koronán] felül lenne köteles fizetni olyan áramért, amelyet nem fogyasztott. Az érdekelt lakosok — mintegy 300-an — most kér­vényt intéztek a Közüzemi Rt-hoz, amely többek közt a következőket mondják: „Igen sokszor halljuk hangoztatni azt, hagy a mai gazdasági válság közepette a legalacsonyabbra kell leszállítani az igényeket, a legszigorúbban kell taka­rékoskodni s íme, midőn a közönség egy része a villamvilágitás tekintetében redukálja igényeit ós takarékosan hasz­nálja a villamos világítást, akkor fizetnie kell azért, amit nem vett igénybe." A kérvényben azt kérik a Rt-tói, hogy a villanyvilágitási szabály­rendelet 16. szakaszát akként módosít­tassa, hogy a minimum évenkint 200 hektovatt legyen és ezen módosítás visszamenőleg az 1925. évre is érvény­nyel birjon. A pénteki városi közgyű­lésen Tátus János tette szóvá az érde­keltek panaszát, amelyre nézve azt a választ kapta, hogy a vonatkozó szabályrendeletet olykép módosítják, hogy az vramfogyasztási minimum f. év elejétől kezdve 300 hw. legyen, a mult óvi kivetett hátralékos Összeget pedig havi részletekben szedik be az illetékesektől. Városi közgyűlés. A város képviselő­testülete pénteken délután rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen többek közt elhatározta a város közönsége, hogy a közigazgatási bírósághoz fordul panasz­szai a csapatkórház ügyében, amelynek a tiszti üdülőtelep céljaira való felhasz­nálása szerződésen kivül történt ós amelynek ügyében a m. kir. honvédelem­ügyi miniszter a városra sérelmes hatá­rozatot hozott. A város közönsége csakis a szerződéses viszony szabályo­zását ismeri el jogszerűnek ós ennek megállapítását kéri a közigazgatási bíró­ságtól. — A városi villamos hálózat­nak Visegrádig való kibővítése és a visegrádi távvezeték beruházási tőkéjé­nek 800 millió K összegig való rendel­kezésre bocsátása ügyében a közgyűlés óriási szótöbbséggel határozott. Érdekes vita fejlődött ki az autóbuszok számá­nak megállapítása tárgyában. A felme­rült közérdekű ügyekre legközelebb még visszatérünk. „A Szökött katona" a Belvárosi 01' vasókörben. Az Esztergom-belváros 1 Kath. Földmives Ifjúsági Egyesület f. hó 14-én fényes anyagi ós erkölcsi siker­rel adta elő Szigligeti fentnevezett 3 felvonásos színművét. A sok szereplő közül csak a főbbeket nevezzük meg. Gerendás Ferenc a szökött katona ne­héz, de hálás szerepét vitte mólfen át­érezve. Julcsa szerepében Nóvák Juli­anna mutatta be előnyösen ismert szín­padi képességeit, mig Korpádínót Holop Erzsébet alakította otthonosan. Kiválóan ügyes hasonló szerepekben (Völgyi ez­redes) Cserép János, ki fellépésével és színpadi rátermettségével nagy gyakor­lottságot árul el. Előkelően adták a grófi pár szerepét : Tóth Róza és Baják Mihály. Kedves volt a társalkodónő: Kiffer Erzsébet. Sokszor megnevettették a közönséget Gerendás Jánes (Lajos) ós Pándi Gyula (Gómesi). A kisebb szerepekben is kipróbált régi műkedve­lők jelentek meg a színpadon ós a si­kerből nagyban kivették a részüket. A nagyszámú hallgatósóg egész reggelig maradt együtt vidám muzsikaszó mellett. — Kedden farsangzáró kis táncmulat­ság volt az Olvasókörben, mely egy minden részében sikerültnek mondható kabaré-műsorral kezdődött. Szereplők a helybeli kerékpáros zászlóalj műkedvelői voltak. Ügyes, rutinirozott játékuknak legekletánsabb bizonyítéka a sokszor szűnni nem akaró nevetés és taps, amiből bőven kijutott Kemény Miklós­nak, a szellemes és tréfás kpnferáns­nak is. A Munkásbiztositó Pénztár mindazon i munkaadókat, akik az 1907. óvi XIX. tc. alapján biztosításra kötelezett alkal­mazottat foglalkoztatnak — továbbá akik háztartási alkalmazottat (szakácsné, mindenes, szobalány vagy ezen mun­kákra alkalmazott bejárónő, továbbá gyermekleány, bonn) alkalmaznak s ezeket a pénztárba mindezideig nem je­lentették be, felhívja, hogy bejelentési kötelezettségüknek 8 nap alatt eleget tegyeuek,|[ mert ellenesetben a megej­tendő ellenőrizósek alkalmával észlelt mulasztások miatt a kihágási eljárást kivétel nélkül lefolytatja. Távbeszélő előfizetők figyelmébe. A vidéki távbeszélő hálózatoK előfizetői­nek „Betűrendes Névsora és Szaknév­sora" a helybeli postahivatalhoz meg­érkeztet. Azok a helybeli előfizetők, kiknek a Postásbank által kiállított megrendelőivón fel van tüntetve, hogy a könyv ingyen jár, vagy akik előfi­zettek és az árát ki is egyenlítették, a könyvet a postahivatalban a megrendelő iv benyújtása ellenében díjmentesen vehetik át. Azok az előfizetők, kik ily névsort nem rendekek, de arra reflek­tálnak, 80.000 korona lefizetése ellené­ben szintén kaphatnak. Ha azonban az 1922. évben kibocsátott zöldkötésű névsort be tudják szolgáltatni, akkor az uj könyvet 40.000 koronáért kap­ják meg. Anyák figyelmébe! A Stefánia Szö­vetség ez évben is megtartja sorozatos előadását a gyermekek gondozásáról, ápolásáról. Febr. hó 21-ón (vasárnap) d. u. fél 6 órakor a főgimn. dísztermé­ben dr. Sánta József szövetségi főtitkár fogja az első előadást tartani a zene* egylet közreműködésével ós egy kis gyermekszinjátók kíséretében. Belépődíj nincs. Kérjük az anyákat, saját érde­kükben minél nagyobb számmal jelen­jenek meg. A második előadás f. hó 28-án lesz megtartva.:, Felülfizetések a főreáliskola estélyen : Szántó Géza 200 ezer K, Szabó Fe­renc 120 ezer K, N. N., N. N., Matus Gyula, N. N., Töldezsán István, Mátéffy Viktor, Dedek ]Cr. Lajos, özv. Liodtner Jánosné, Till József 100—100 ezer K, Pelczmaun László 80 ezer K, Rózsai M. T. 70 ezer K, Rengey N., Páli Sándor, Porgesz Béla 60—60 ezer K, Mátyássy Gyula, Mór N., Wanitsek N., Klotz Mátyás, Schultheisz A.-nó, Ma­rosi Ferenc, Reusz Ferenc, vitéz Szivós­Waldvogel Józsei, Fehér Sándor, Ke­mény Lajos, Markovits Gyula, dr. Be­rónyi Zoltán, dr. Berónyi Zsigmond, Guszmann György, Etter Ödön, Kuhn Gábor, Zvarinyi Sándor, Toldy János, Schweiczer V., Salzinger Emilnó, Wóch József, Schnüqpaacher N., Kösik Ferenc, Huray Ferenc, dr. Boros Géza, N. N., Esztergomi Takarékpénztár, Herczegh G. L.-nó, vitéz Benke Ferenc, Vörös József cég, Puchner Márton, Szatziauer Gy., Fleischmann Mór, Tatarek József, 50—50 ezer K-t, Török Imre 41 ezer K, Szekcsik Elek, Marosi Ferencné, Farkas Károly, N. N., dr. Antóny Béla, Hordó Sándor, Guttray Gyula, Váradi József, Herzog Zoltán, dr. Kőműves László, N. N.,' Juhász Sándor, dr. Scheiber Győző, dr. Bíró Dezső 30—30 ezer K, Keresztes Sándor 25 ezer K, Bors Kálmán, Lerner Kálmán, N. N., Kiss Endre, N. N., Krach János, Ju­hász Sándorné, Knisch Sándor, Fritz J., Pázmány Izabella, Steiner L., dr. R. B., 20—20 ezer K, Sz. J. 15 ezer K. Szűts Istvánné, N. N., Kicsindy I. KBAUSZ-MOSKOVITS Egyesült Ipartelepek RT, Budapest, Vili, Örömvölgy-utca 8. sz. rovarkártevők ellen permetezésére Kerschbaummayer Károly gyógyszertárában. Marosi József és Fia vaske­reskedőknél. Rochlitz Artúr örököse gyógyszertárában a „Szent István"-hoz. gombabetegségek ellen SOLU 111 a legliittasossihi» szerek* DENDHIN

Next

/
Oldalképek
Tartalom