ESZTERGOM XXXI. évfolyam 1926

1926-10-03 / 76. szám

és Bihary Sándor, a kitűnő barito­nista, a Városi Szinház tagja fogják énekelni az illusztris szerző dalait. A műsort dr. Sándor Jenő személye sen kiséri a zenekar élén. Harmath Pál ujságiró kollégánk fogja a nagysikerűnek Ígérkező estélyt bekonferálni. A nagy érdeklődéire való tekintet­tel ajánlatos a jegyekről előre gon­doskodni. Jegyek még korlátolt szám­ban kaphatók, illetve előjegyezhetők a rendezőbizottságnál. A rendezőség egyben tudatja mind­azokat, akik a régi jegyek birtoká­ban vannak, hogy Palknvich Miklós rtndőrkapitánynál azokat újakra cse­réljék be, mert a régi jegyek a je­lenlegi helyiségben zavart okoznának. Az özvegyasszony kápolnája Felejthetetlenül fényes egyházi ünnepség körében szentelte fel mult hó 26-án, a, kőhidgyarmati búcsú nap­ján Pauer Károly pápai káplán, espe­res plébános a kőhidgyarmati temető­ben épitett uj kápolnát, amelyet egy egyszerű falubeli özvegyasszony, Yer­bók Ferencné sz. Kovács Katalin állíttatott fel erejét szinte meghaladó költséggel a Fájdalmas Szűz tisztele­tére. A kápolna művészi szobrát Stef­fek Yilmos Selmecbányái szobrászmű vész készítette s 1200 «seh koronába került, mig a kápolna harangját Pauer esperes adományozta. Meg kell emlé­keznünk a kápolna tervezőjéről és épí­tőjéről Tóth Imre kőhidgyarmati kőmű­vesmesterről is, aki feladatát igen sikerülten oldotta meg. A kápolna oltárköve Esztergomból való, a haran­got pedig a hires komotaúi Herold-cég készítette. A felszentelés a plébánia templom búcsújával egybekötve tör­tént. Az egyházi ünnepség kezdetén a plébániatemplom uj Szent József szobrát, továbbá az Oltáregylet és Szivgárda uj művészi zászlait szentel­te meg az esperes. Mind a háromkegy­tárgy névtelen^adományozók nagylel­kűségéből szerztetett be. Loczner Gusztáv ebedi plébános nagyszabású ünnepi szentbeszéde után körmenet indult a temető kápolnához ahol a kápolna és a harang megszentelése következett. A szentelósi szertartáso­kat Büchner Antalnó, özv. Magyar ász Béláné és a helyi és környékbeli éneke­sekből állott énekkar szép énekei emelték Büchner Antal esztergomi főszékesegyházi karnagy vezetésével. A szentelések után Loczner plébáno3 méltatta a jótevők érdemeit frappáns beszéddel, mely után a körmenet visz­szaindult a plébánia templomba, ahol Pauer esperes ünnepi szentmisét mon­dott. Ezen Büchner alkalmi énekkara Stehle egyik miséjót, Buchnerné és özv. Magyarásznó énekművésznők pedig remek szólóénekeket adtak elő Büchner Antal orgonakiséretével. A délutánba átnyúlt istentiszteletet a nyomban megtartott litánia fejezte be. A sorozatos egyházi ünnepségen nagy számban jelentek meg hivek a környék­ről, különösen Kernend, Libád, Pár­kány, Nána, Kicsind, Muzsla ós Bart községekből. Emelte az ünnepély fényét Simor László kerületi esperes barti plébános jelenléte is, aki a plébánián adott diszebéden meleg szavakkal köszöntötte fel a még mindig régi agilitású Pauer Károlyt és a jelenlevő esztergomi vendégeket. Az esztergomi­ak különösen pedig a szentgyörgy­mezői kör tagjainak üdvözletét Hege­dűs Sándor igazgató-tanitó tolmácsolta meleg szavakkal. Este az uj Népház­ban sikeiült táncmulatság zárta be a gazdag emlékezetű napot. HÍREK Melyik gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot? (Vasárnap- és ünnepnapon pedig egész na­pos ügyeletesi szolgálatot is.) Október 2—8-ig ítochlitz Artúr „Snent István" gyógy­A hercegprímás elutazása. Dr. Cser-1 noch János biboros hercagprimás va- j sárnap hosszabb tartózkodásra a fő- j városba utazik, ahol f. hó 4-én Szent Ferenc halálának hét évszázados év­fordulója alkalmából a pesti szent­ferencrendiek templomában pontifikál, majd a hót folyamán elnököl a püspökkari konferencián és részt vesz a Katolikus Nagygyűlésen. Albrecht főherceg Esztergomban. Albrecht főherceg őfensége J. Jansen belga kanonoknak, a belgiumi ma­gyar gyermeknyaraitatási akció lelkes apostolának társaságában csütörtökön délután látogatást tett dr. Csernoch biboros-hercegprimásnál. Az egyház­fejedelem ozsonnát adott az előkelő vendégek tiszteletére, akik még az­nap estefelé visszaautóztak a fővárosba. A német parlament egyik tagja, Schei­ber György prelátus magyarországi útjában pénteken Esztergomban járt ós meglátogatta dr. Csernoch János biboros-hercegprimást. Az Oltáregyesület a mult vasárnapon szépen sikerült közgyűlést és gazda­gon megrendezett kiállítást tartott a vízivárosi zárdában. A zárda dísz­terme ízlésesen elhelyezett egyházi ruhák ünnepi fényében fogadta a köz­gyűlés nagyszámú közönségét. Meg­jelent Dr. Csernoch János herceg­prímás is Dr. Drahos János prelátus kanonok, irodaigazgató kíséretében. Ott láttuk még Schiffer Ferenc pre­látus-kanonokot, Mátéffy Viktor pré­post-plébános, ngy. képviselőt, dr. Török Mihály theol. tanárt, dr. Mesz­lényi Zoltán érseki titkárt, dr. Kecs­kés Pál levéltárost, P. Horváth Ador­ján szentferencrendí házfőnököt, Rauf­stein Antal vicerektort, Veszély Géza segédlelkószt és másokat. A közgyűlés és kiállitás lefolyását — helyszűke miatt lapunk keddi számában közöl­jtlk. A szaléziánusok magyarországi rend­fönökének Esztergom lett a székhelye. Megírtuk a legutóbb, hogy a magyar­országi szaléziánusok önálló rend­tartománnyá alakultak s első provin­ciálisuk az eddigi szentkereszti zárda­főnök, P. Plywaczyk Szaniszló lett. Mint a legilletékesebb helyről érte­sültünk, az új rendfőnök székhelyéül az esztergom-tábori Szent József fiúnevelő-otthont választotta. Helyébe szentkereszti házfőnökkó az olasz származású P. Bonato Antal külde­tett, aki a világháború idején mint olasz hadifogoly már hosszabb időt töltött Szentkereszten, ahol magya­rul is megtanult. Jubileumi Ünnepély a szentferencren­diek templomában Assisi Szent Fe­renc tiszteletére október 2—4. nap­ján tartatik meg. Az ünnepély vég­leges sorrendjét az alábbiakban kö­zöljük : Október 2-án este 7 órakor I. szentbeszéd, utána litánia Oltáriszent­séggel. — Október 3-án (vasárnap) d. e. 10 órakor nagymise és II. szent­beszód. D. u. 5 órakor III. szent­beszéd. Utána a legméltóságosabb Oltáriszentség kitétele, litánia, egész éjjel szentségimádás. Este 9 órakor IV. szentbeszéd, 10 órakor a szent­olvasó hangos elimádkozása, 11 óra­kor T. szentbeszéd. Éjjel 12 órakor szentmise. — Október 4-ón éjféli szent mise után hangos imádási óra. (III. rend.) Hajnali 2 órakor keresztúti ájtatosság, 3 órakor szentmise, 4 óra­kor VI. szentbeszéd, 6 órakor a III. rendűek szentmiséje. Délelőtt 9 óra­kor VII. szentbeszéd, 10 órakor ün­nepi szentmise. Délután 3 órakor a III. rend gyűlése és a jelöltek beöl­töztetése a templomban, 5 órakor VIII szentbeszéd, litánia, Te Deum. — A szentbeszódeket P: Deák Szulpic zala­egerszegi házfőnök mondja. Ismétel­ten felhivjuk a katolikus hivőket, hogy minél nagyobb számú látogatá­sukkal a jubileumi ünnepség fényét emelni szíveskedjenek. A helyi Stefánia szövetség a szoka­ndó Mikulás ós kanácsonvi vásáriát az idén is megtartja és pedig folyó óv dec. 5-6 án a Kath. Legényegyesület helyiségében. A vásárt előkészítő kézi­munka délutánok már megkezdődtek. Minden szerdán ás pénteken délután 3--7 ig a vódőintézet helyiségében (Kolos korház második pavilion). Kér­jük a melegszívű hölgytagokat, hogy itt a nemes célra tekintettel minél számosabban megjelenni szivtsked­jenek Egyben felhivjuk az érdek­lődőket, hogy a Szent István sorsjegy húzása aug. 20 ról szintén ekkorra halaszta + ott. A húzás a nyilvánosság előtt lesz megtartva. Értékes nyere­mények m'ntegy 59 drb. mind sorso­lásra kerülnek. Vegyünk tehát Szent István Sorsjegyet, ára 5000 korona, kapható minden dohánytőzsdóben. Segítsetek, hogy segíthessünk! Halálozás. Szántó István orvostan­hallgató életének 22-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 3 án d. u. 4 órakor lesz az izr. temető halottasházából. Hirazasztergomi birkózókról. Lapunk legutóbbi száma közölte, hogy a Move Esztergomi Sport Egyesület úszó szakosztálya mily szép eredményeket ért el az iskolaközi versenyen s a törekvő egyesület fáradhatatlan gár­dájának máris egy újabb vívmányáról számolhatunk be. Ugyanis nyolc hó­nap óta csendben folytatta munkáját Kiss tréner, hogy most, mikor már nehéz és fáradságos munkájának ered­ményével nyilvánosság elé léphet, fel­hívja az érdeklődők figyelmét a Move egy újabb szakosztályára, Az egyesület megalakította a »irkozo szakosztályt, mely jelenleg betreninirozott 50 tag­gal működik. Trónerük, ki maga is töbszörösen éremmel kitüntetett bir­kózó, az elmúlt héten is érmet nyert a budapesti birkózó versenyen. Jelen­leg a szenttamási kör helyiségében tartja a szakosztály minden héten, kedden ós pénteken este 7 órakor tróningjét. Ezen időben érdeklődőket és újonnan belépőket is szivesen lát a szakosztály vezetősége. Új birkózó szőnyeget vásárolt a szakosztály és a szakavatott tréner vezetése mellett minden remény megvan, hogy a nehéz athletikának ezen legszebb sportágát városunk sportkedvelő ifjaival meg­szerettesse. Október hó első felében már egy nagyobb szabású házi ver­seny rendezését is programmjába vette a szakosztály, azonkívül a téli pesti versenyekre, sőt Debrecenbe, Szombat­helyre is megtörtént a benevezés. Reméljük, hogy amint az úszók, úgy a birkózók is terjeszteni fogják vá­rosunk hírnevét eredményes működé­sükkel. Szerencsétlenül járt motorkerékpáros. Az elmúlt napokban Steinschneider Vilmos budapesti kereskedő sebes iramban vágtatott a dorogi főutcán, amidőn egy másik kocsit kikerülni akarva, nekiszaladt a Laub-fóle ven­déglő előtt álldogáló lovaskocsinak, melynek gazdája, Kárer János a korcs­mában tartózkodott. Az ütközés oly heves volt, hogy a kerékpáros nagy ívben kirepülve, összeroncsolt taggal terült el a földön. A mentők a dorogi kórházba szállitották, ahol dr. Rog­rűn Jenő főorvos bordatörést állapí­tott meg. A szerencsétlenül járt ke­rékpáros azt vallotta, hogy az úton egy másik kocsit akart kikerülni, de ez épen az ő kerékpárja előtt hajtott át az út másik oldalára s igy szaladt neki a gazdátlanul álló kocsinak. A kerékpár eleje megrongálódott. A sze­rencsétlenség ügyében az eljárás meg­indult. Tánciskola a Kath. Legényegyletben. Kreutz Gyula fővárosi tánctanár, aki a helybeli gimnáziumban is tanítja a táncot, hetekint kétszer: szerdán ós szombaton este 8 órától 10-ig tánc­tanfolyamot tart a helybeli kath. Legényegylet tagjai részére. Az órá­kat már szept. 29-én megkezdette. A le­gényegylet vezetősége ezúton is fel­kéri a m. t. pártoló tagok családtag­iait, hogy aki a tánctanfolyamot lá­togatni óhajtja, még mindig jelent­kezhetik. A 6 hétre terjedő tánckur­zus alatt minden vasárnap este 8 crai kezdettel össztánc. Elütötte a gépkocsi. Fried Pál buda­pesti gyáros gépkocsija a tokodi or­szágúton elütötte Preizler Károly to­kod-üveggyári munkás hat éves kis fiát. A gépkocsivezető szerencsére idejekorán fékezett és igy a kis fiút csak a sár'uányó sebesítette meg köny­nyebben. A büntető eljárás megindult. Az iskolaszolga ós a közügy. Verekedő természetéről közismert Csóven Zu­bovics János állami iskolai szolga, ahogy a csendőri jelentés megállapítja 03 az a csóvi halandó, aki az ő apjá­nak községi bírói működésével nincs megelégedve, hamarosan kihúzza a lutrit Zubovics János markos tenye­rétől. Az elmúlt héten is Révai Já­nos volt községi biró betért a szö­vetkezeti korcsmába, ahová szintén betért Zubovics János is barátjával iddogálni. Révai borozgatás közben bírálgatni kezdte a biró működését, mire Zubovics felkelt az asztaltól és Révai mellett elhaladva oly hatalmas ütést mért Révai arcára, hogy az esz­móletleeül bukott az asztal alá. Or­vosi vélemény szerint 20 napig tartó sérülést szenvedett Révai, akinek fel­jelentésére a járásbíróság súlyos testi sértés vótcége miatt Zubovics ellen a bűnvádi eljárást folyamatba tette. KULTÚR­MOZGÓ nagy megnyitó műsorait Budapesttel egyidőben mutatja be. Aranyosbágyoni VÁRÓ ANDOR igazgatása alatt ma nyitja meg új szezonját a gyönyörűen átalakitott KULTUR- MOZGÓKÉPPALOTA. Szombaton ós vasárnap is más-más műsort mutat be BUDAPESTTEL EGYIDŐBEN! Elég egy pillantást vetni a KULTÚR műsor-hirdetésére vagy plakátjaira és mindenkinek el kell ismernie, hogy a megnyitás műsorai a legjobbak ós leggazdagabbak. Nem akarjuk feleslegesen feldicsérni a műsorokat, hiszen azok beszélnek helyettünk. A szombati Rohanó áradat a világ legnagyobb árvizkatesztrófája. A vasárnapi Keriogő-királynő csupa sziv, hangulat, poézis: a béke­beli Bécs felejthetetlenül szép filmje. A dalbetéteknek külön sikere lesz. Váró Andor igazgató a legpompá­sabb műsorokat biztosította a Kuitúr­nak ós már most bejelenthetjük olva­sóinknak, hogy a jövő hétnek három nagy szenzációja lesz. A feleségem Irakkja az óv legjobb vígjátéka Reginald Dennyvel ós a bájos Szőke Laura la Planteval a főszerepben. A fügefalevél az Ufa nagy sikere. ZORO—HURU legújabb vígjátéka: A háztűznézók. A helyárak változatlanul a régi olcsó helyárak, minden előadáson. A gyönyörűen átalakitott mozi va­lamennyi festési munkáját Révész festő és mázoló végezte művészi Íz­léssel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom