ESZTERGOM XXXI. évfolyam 1926

1926-02-21 / 14. szám

1926. február 21. ESZTERGOM N. N., N. N., Rosenberg A., N. N., "Werner Gyula, Braun Sándor, Feny­vessy I., N. N., N. N., 10—10 ezer K, N. N., N. N. 5—5 ezer K. A szives adakozóknak az intézet ezúton tolmá­csolja hálás köszönetét. Az EMTE f. hó 21-én d. u. 4 órai kezdettel tréning-mérkőzést tart. Ismét kaphatók lesznek városunkban a már fogalommá vált Singer-varrógépek. Mint halljuk f. hó 23-án nyilik meg a modernül berendezett üzlet a Kossuth Lajos-utca 16. sz. alatt. Szinte köz­óhajnak engedett a nevezett részvény­társaság igazgatósága, midőn itt újból lerakatot létesített, mert már szóles kö­rökben megnyilvánult azon óhaj, hogy a Singer-varrógépek ismét vásárolhatók legyenek Esztergomban. Érdeklődé­sünkké megtudtuk még azt is, hogy igen kedvező részletfizetési feltételek mellett vásárolhatók a varrógépek. Népmozgalmi statisztika. Esztergom­ban 1926. február 12-től—19-ig beje­lentett születések: Kiss Sándor ref. bírósági végrehajtó fia. Turóczi Mária rk. urasági béres leánya. Koller Erzsé­bet rk. kömiressegéd leánya. Bartal Ferenc rk. földmives fia. Maradi Sán­dor rk. földmives fia. Bakics József rk. ny. esendői törzsőrmester fia. Traub Jó­zsef rk. vasúti váltókezelő fia. Pollák Erzsébet rk. napszámos leánya.^ Zajácz Tibor rk. dohánytőzsdés fia. — Házasság­kötések : Ráczkó Imre rk. kocsis ós Varga Erzsébet rk. — Kelecsényi József rk. pénzügyőri fővigyázó és Karácsonyi Ilka rk. — Juhász László ref. cipész­segéd ós Gábor Róza rk. — Németh József rk. géplakatossegód és Magáth Eraerencia rk. — Halálozások: Özv. Kapus Jánosné sz. Pivovszki Lujza rk. 74 éves. Bábszky Gyula rk. 22 hóna­pos. Koiler Ferenc rk. 8 éves. Kertész András rk. 79 éves. Özv. Vodicska Jánosné szül. Nyitrai Anna rk. 78 éves. „Rivaldak hercegnője" ós a „Meghódí­tóin az uramat" két szenzációs ameri­kai filmattrakció kerül a Kultur-mozgó szombat-vasárnapi műsorára. Mind a kót film végtelenül megragadó témája ós pa­zar kiállítása nagy eseménye a Kultur­mozgónak, amaly nem sajnálva semmi ál­dozatot, hozta e kót nagy filmet egy előadásban műsorára. Doris Kenyon, Milton Sils, Blanche Sweet ós Ronald Colman, a filmművészet legnagyobb alak­jaival fog találkozni a közönség. — Szerdán Bettauor, a tragikus véget ért osztrák iró leghatásosabb regénye: „A legszebb asszony" filmen kerül mű­sorra. Főszerepeit Lee Parry, Olaf Fjord ós Livió Kavanülii alakítják. E film keretében gyönyörködhetünk az összes nemzet szép asszonyainak felvonulásá­ban és azoknak ragyogó, szebbnél­szebb 'színekben tündöklő toiletteiben, azonkívül látni fogjuk a Vezúv kitöré­sét 1923-bau Amalfiban, a helyszínen, legnagyobb veszélyek között készült fel­vételről. — Legközelebb bemutatásra kerül a Fox filmgyár legmonumentáli­sabh filmje, a szezon leghatalmasabb világattrakciója: „A tűzparipa" rend­kívül izgalmas amerikai történet. Ha mellbajos, asztmás, nehezen légző, étvágytalan, vagy vérszegény, kérje azonnal a Tihanyi-féle „Murád"-teát. Minden patikában 25 ezer K. Nagybani raktár: Budapest VII, Verseny-u. 2. A Kézimunka Szalon — engedve a hölgyek régi óhajának március lén „lámpaernyő"-tanfoiyamot nyit ós ennek keretében a többi kézimunkák díjtalan elsajátítása és az összes kézimunka­anyagok legolcsóbb beszerzési forrása a tisztelt vevőközönség rendelkezé­sére áll. Buster Keatonnak legújabb gyártmá­nyú burleszk-szenzációját, a .Navigá­torát. A kitüuő amerikai komikus, aki már sok kellemes órát szerzett közön­ségünknek, ez alkalommal felülmúlja önmagát. Egy pompás társadalmi színmű egé­szíti ki a burleszk műsort „Örökké vá­rok rád" cimmel, amely egy házasság történetét tárja elénk. Mindkét attrakció a kitűnő Metro-Goldwyn filmgyár pro­duktuma, amely elég garancia arra, hogy a közönség élvezettel nézze végig a kitűnő műsort. Csütörtökön, február hó 25-én egy nagyszabású Gaumont-világattrakció ke­rül műsorra egy nagy revü keretében, „Paris" (Himnusz az álmok városáról) cimmel, 8 fejezetben ós egy előjátékkal. Pazar kiállítás, szebbnél-szebb foto­gráfiák ós abszolút művészi játék teszi teijessó a francia kinematografiának ezt a mesterműt, e nagy revü-filmet. ^Í^^'SSWWPW*'- 1 •' '** •• ^'-••^""•*"'-'''''* ! '"' Lm Chaney, A^notredámei toronyőr címszereplője legújabb szerepében: Vér az én véremből cimű színműben a végtelen * Óceánról mutatkozik be 27 ós 28-áu. Időjárási jelentés 1926. évi február 16—19-ig terjedő időről. Az adatokat felvette: a m. kir. erdőgazda­sági szakiskola észlelő állomása. Állomás­vezető: Tóber Samu m. kir. fő erdőmérnök. Kelt:. "16 17 18 19 — Légnyomás m/m 58-2 54-5 46-9 51-2 — Hőmérséklet C° 4-4 2-6 6-8 7-1 Légnedvesség % 87 82 74 99 Napi legm. hőmérsék C° 4-5 3-2 69 75 — Napi legalacs. hőmérsék c° 1-0 -1-0 -0-8 -0.2 — Talaj ­hőmérők 50 cm 100 cm c° 4-2 3-9 3-9 3-9 37 4-1 3- 9 4- 2 Felhőzet (bo­rulás nagys.) 1— 10 10 10 10 6 Szélerő és szélirány 1— 12 s, SE 4 — Csapadék­mennyiség (°hó és *eső) m/m — — — — — Az adatok a déli felvétel eredményei. A csapadék az előző nap déli, esti és a kel­tezési nap reggelén mért adatok összege. Jelzés: N = Észak, E = Kelet, S = Dél, W= Nyugat. A Korona Mozgó hírei. A mai nyomasztó időben sokan só­hajtanak fel aképen, hogy csak egy fél órára szeretnének megszabadulni a rá­juk nehezedő gondoktól. A félóra helyett kót órára való bú­felejtőt hozott a Kotona-Mozgó közön­ségének. Műsorára tűzte szombat ós vasárnapra f Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék alispánja _ 880—1926. ai. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Komárom és Esztergom közigazgatá­silag egyelőre egyesitett vármegyék közigazgatási bizottságának 76/1926. kb. számú határozata folytán a törvény­hatósági közutaknak fentartásához 1926. évben szükséges fedanyag szállításának zárt írásbeli ajánlatok utján leendő biztosítására az esztergomi m. kir. állam­építészeti hivatal helyiségébon 1928. évi március hó 8-án délelőtt 11 órakor nyilvános versenytárgyalást tartok. Felhívom ennélfogva a vállalkozni kí­vánókat, hogy a szállításra vonatkozó ajánlataikat hozzám címezve legkésőbb 1926. évi március hó 8. napjának cl e. 10 órájáig nyújtsák be. A később be­érkező ajánlatokat, valamint távirati vagy utóajánlatokat figyelembe nem veszem. Az ajánlatok szabályszerűen kiállítva ás felbélyegezve pecséttel lezárt boritók­ban nyújtandók be, a címzésen kivül a következő felírással: „Ajánlat Komárom ós Esztergom vármegyék törvényhatósági közútjainak fenntartásaiíoz 1926. évben szükséges fedanyag szállítására." A benyújtott ajánlatok vissza nem vonhatók és az ajánlattevők ajánlatuk­kal a versenytárgyalástól számított 30 napig maradnak kötelezettségben. Ajánlattevő a felosztási kimutatás alapulvétele mellett: a) az összes törvényhatósági közutakra, b) egyes járások közutjaira,' c) egyes utvonalakra és pedig: A) Kavics" szállítására. 1. A felosztási kimutatásban megje lölt rendeltetési állomásra szállítva 10 tonnás vasúti kocüinkénti egységárban minden vasúti fuvar és mellékköltség­gel együtt. 2. A th. közufmegfelelő km. szaka szára készen átadva vagyis minden ter melési, vasúti szállítási költséggel ós tengelyen való kifuvarozással, valamint az i ton kijelölt helyeken szabályos 1 m 5-es garmadákban való halmozással együtt. 3. Az esztergom-budai th. közutnak a felosztási kimutatástói eltérő jobb minőségű fedanyag szállítására, B) Fuvarozásra. 1. A rendeltetési állomásra érkezett fedanyagnak a vasúti kocsiból való ki­rakása, az útra való kifuvarozására ós halmozására. 2. Az esztergom-budai th. közutnak a felosztási kimutatástól eltérő kőanya­goknak az esztergomi és dömösi hajó­állomásoktól való szétfuvarozására (km.-kónti mennyiség ós elosztás az elosztási kimutatás szerint.) A kavicsszükségletet feltüntető rész­letes felosztási kimutatás, valamint aján­lati minta ós szerződóstervezet az esz­tergomi m. kir. államópitészeti hivatal­nál a hivatalos órák alatt megtekint­hető és ugyanott megszerezhető. Az ajánlat iezen ajánlati minta ós felosztási kimutatási űrlapok felhaszná­lásával teendő. A kavicsfelosztási kimutatások m 5-ek­ben megadott mennyiségnek 10 tonnás kocsirakomáuyokra való átszámításánál bazalt zúzott kő 6'2 m 8-ei, mészkő 7'0 m s-el veendő számításba. Az ajánlatok­hoz pecséttel ellátott kőminta csatolandó. A szállítandó kőanyag szilárdságára és szemnagyságára az idevonatkozó állami részletes feltételek határozmányaí mérv­adók. Bánatpénzül a vállalati végösszegnek 2%-a teendő le, illetve fizetendő be ós pedig értékpapír az esztergomi m. kir. állampénztárnál, készpénzben pedig Komárom ós Esztergom vármegyék 55.388 számú közigazgatási letétszámlára befizetendő. Az értékpapír letételéről vagy az eredeti letéti nyugta vagy annak közjegyzőileg hitelesített máso­lata, a készpénz befizetéséről pedig a befizetést igazoló postatakarékpónztári elismervény csatolandó az ajánlathoz. Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem mellékelhető. Az ajánlattevők bánatpénze az árlej­tés eredménye feletti határozat hozata­lától számított 15 napén belül ki fog adatni. A szállítást elnyert vállalkozó köte­les a kőanyag szállítását a szerződós megkötésétől számított 14 napon belül megkezdeni s oly erővel folytatni, hogy a megrendelt kavics 1926. szeptember l-ig az úttestre kifuvaroztassók. A szállítást elnyert vállalkozók ha­vonként kiállítandó kereseti kimutatások alapján részletfizetésre tarthatnak igényt. A leszámolás a szállítás lebonyolítása után megtartandó felülvizsgálattal kapj­csolatosan, szabályszerűen bélyegzett végszámlák alapján fog eszközöltetni. Esztergom, 1926. február hó 16--án Palkovics László s. k* alispán. ki visúti igazolvánnyal rendelke­i zik, megbízásokat elragad keres­kedőktől és iparosoktól. Cím a kiadóban. Eladó jutányos áron SÄUfl ványokkal és pultokkal, és egy kettes számú Wertheim-izekrtny. Tudakozódni lehet: Kossuth L.-u. 7. sz. alatt az emeleten. PllV9M79C I Mindenféle árü- és bútor­rUldlUldd! szállítást, továbbá szén stb fuvarozást felelősség mellett elvállal TAMÁS Kossuth Lajos-utca 52. HivafflO úri öltönyök, téli kabátok, felöltők UiVdlUd készülnek Kicsindynél Jókai-u. 3. min iiiwonimiiiiii ii in mii Irodaátbelyezés! Az Esztergomi Fogyasztási ós Érté­kesítő Szövetkezet ós az Esztergomi Gyümölcsórtókesitő ós Központi szesz­főző Szövetkezet irodáját, — mely ed­dig Kossuth Lajos-utca 2. sz. házá­ban volt — saját házába : Kossuth Lajos-u. 52 alá helyezte át. (TllT"^iBWOHIIiililtJI'''"™fl 19 ililllHiirimilllP 11 ^«^ Versenytárgyalási hirdetmény. flnrnrií l'lfi U J csa ládi ház 402 négyszögöl UuTüyi'Ull kerttel eladó. Érdeklődni le­het Szitás Mihálynál, vármegyeháza, A tokodi róm. kath. iskolaszók Tokod községben egy 4 tanterem, tornacsarnok, folyosó, szolgalakás ós mellékhelyiségek­ből álló elemi iskola felépíttetésére nyilvános pályázatot hirdet. A végzendő munkák: 1. Földmunka; 2. Kőműves ós elhelyezőmunka ; 3. Beton ós vasbetonmunka; 4. Burkolómunka; 5. Ács és padozati munka; 6. Tetőfedési munka ; 7. Bádogosmunka; 8. Asztalos ós vasalási munka; 9. Lakatosmunka; 10. Mázolómunka j 11. Festőmunka; 12. Üvegezósi munka; 13. Vaskályhák; 14. Ablakponyvák ós kárpitosmunka; 15. Villamos-világítási munka; 16. Vízvezeték, klozet, stb. berendezés; 17. Kutmunka; 18. Szenny vizderitőtelep s csatornázás; 19. Parttainfal, elszigetelés, keritós­munka; 20. Belső berendezés; 21. Különféle házi felszerelések. A tervek Tokod községben a róm. kath. plébánia hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők ós ugyanott megszerezhető a teljes példány költség­vetési kivonat ós ajánlati iv, melyárt 100 ezer K fizetendő, vagy posta utján portóval együtt, az összeg előzetes be­küldése ellenében a vállalkozni óhajtó cégeknek megküldetik. Az ajánlat 20 ezer, — a mellékletek ivenként 2 ezor — K-ás bélyeggel ellátva ós lepeosótelve a következő cimmel látandó el: „Ajánlat a tokodi róm. kath. iskola­szók részére felépítendő elemi iskolának munkáira." Az ajánlat ós költségvetés az egy­ségárakkal és végösszegekkel kitöltve f. évi március hó 6-án délelőtt 11 óráig Tokod község róm. kath. plébánia-hiva­talában benyújtandó, az 5 °/o bánatpénz az ajánlat benyújtása előtt a plébánia­hivatalban elismervény ellenében le­teendő. Későbben érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A beérkezett ajánlatok a beérkezés napján délelőtt 12 órakor a róm. kath. iskolaszók áltsl felbontatnak, ugyan­akkor a vállalkozó cégek, vagy meg­bízottjaik jelen lehetnek. A beérkezett ajánlatok átvizsgálása ós átszámítása után 6 napon belül az iskolaszók meghozza a határozatot, me­lyet a hírlapokban közzétesz. A tokodi r. k. iskolaszók fenntartja ma* gának azon jogot, hogy a beérkezet aján­latok közül tekintet nélkül az összegre választhat, vagy az I—VI. csoporton Beretvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom