ESZTERGOM XXXI. évfolyam 1926

1926-10-03 / 76. szám

1926. október 3. ESZTERGOM 3 Haragosok találkozása az országúton. Motuz Gábor bajóti legény kocsijá­val Esztergom felé tartott a táti or­szágúton. Útközben összetalálkozott régi haragosával, Jámbor Gáborral, aki ökrös szekerén szintén az eszter­gomi vásárra igyekezett. Amidőn Motuz kikerülni akarta Jámbort, an­nak ökrei megijedtek és az árokba futottak. Ezen a haragos Jámbor annyira feldühödött, hogy Motuz ko­csija után futott és a favágó baltájá­val annak balkarját súlyosan helyben­hagyta, sőt az egyik lovat is meg­sebesítette. Súlyos testi sértés vétsége miatt a nem jámboran viselkedő Jámbor Gábor ellen az eljárást a bí­róság folyamatba tette. Helyreigazítás. Az intézetközi úszó­versenyről mult számunkban közölt tudósítás alcímébe sajnálatos tévedés folytán hiba csúszott, amennyiben a második helyre nem a gimnázium, ha­nem a tanítóképző jutott. A helyes sorrend tehát ez volt: I. reáliskola, If. a tanítóképző és III. a gimnázium, ami különben is kitűnt a helyesen közölt részletes eredményből. Ha t. i. a pontversenyben minden I. hely után 3, II. után 2, III. után 1 egységet számítunk, akkor a pontozás eredmé­nye : I. a reáliskola 22, II. a tanító­képző 14, és III. a gimnázium 11 pont­tal. — Készségesen közöljük a helyre­igazítást, mert a jól megérdemelt ju­talmat senkitől sem akarjuk elvitatni. Értesítés. A volt m. kir. nyitrai 14 honvéd gyalogezred tisztjei, altisztjei és legénysége 1926. óvi október hó lO-ón (vasárnap) Esztergomban d. e. 10 órai kezdettel „Emléknapot" ren­deznek, melyre volt tagjait jés hozzátar­tozóit tisztelettel meghívják és felkérik, hogy azon minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Az ünnep­ség műsora: D. e. 10 órakor Isten­tisztelet a belvárosi plébánia templom­ban. Gyülekezés a templom előtt, ll­órakor az ezred történtének méltatása. 1 órakor bankett.Kik a banketten részt óhajtanak venni, ebbeli szándékukat legkésőbb folyó óvi október hó 8— ig a rendező bizttsággal közöljék. Nyugdijasok gyűlése. Az esztergomi nyugdijasok f. hó 3-án, vasárnap d. e. fél 11 órakor a gimnázium nagyter­mében gyűlést tartanak. Népmozgalmi statisztika. Esztergom­ban 1926. szeptember 25-től október 2-ig bejelentett születések: Balog Gyula rk. zenész fia. Holop Margit rk. föld­műves leánya. Petrovics Mihály rk. szabómester fia. Kiss Erzsébet rk. földműves leánya. Mittrovich Gabriella rk. fűszerkereskedő leánya. Molnár Edit rk. nyilvántartó h. őrmester leá­nya. Scheiber Marianna izr. divatárú kereskedő leánya. Burány Bóza rk. földműves leánya. Horvát Gál Rozá­lia rk. kőművessegéd leánya. Bollonász Lajos rk. házicseléd leánya. Reznyik Stefánia rk. háztartásbeli leánya. Basternák János rk. uradalmi kocsis fia. — Házasságkötések : Matáncsevics Béla rk. tanitó és Molnár Erzsébet rk. — Csete Lajos ág. ev. ny. posta­ós távírda ellenőr, és Huszár Matild rk. — Kiss Béla kociigyártosegéd rk. ós Tóth Ilona rk. — Hutsthneider József rk. földműves és Dinnyés Anna rk. — Halálozások: Bartus Viktória rk. 17 hónapos. Szedmer István rk. kőműves 72 óves, Bábszky Lajos rk. 10 hónapos. Walter T. Layton cikkei. A világhirű Economist szerkesztőjének Walter T. Laytonnak cikksorozatát kezdi közölni a Pesti Tőzsde, amelyben nyilatkoznak Polnay Jenő, dr. Koós Zoltán, dr. Fe­renczy Lajos, Fáy Géza a Gyapjumosó vezérigazgatója és még számosan. A vas és gépipari melléklet is szen­zációs infromációkkal szolgál. Ára 5000 korona. A Képes Krónika október 3-i (VIII. évf. 40.) szám a szokott előkelő kiál­lításban, megnagyobbodott terjedelem­ben, gyönyörű illusztrációkkal és vál­tozatosan gazdag tartalommal jelent meg. Külön érdekessége ennek a számnak az európai nagy események­ről közölt szenzációs képek, a mesteri rajzokkal illusztrált pompás novellák, érdekes humoreszkek, nagyon szép versek, legkivált pedig a pompás mély­nyomás, mely rézkarchoz hasonló remek illusztrációkkal gazdagítja a lapot. Közel száz mindenféle érdekes és művészi kép, aktuális fejek és események díszítik a Képes Króniká­nak ezt a számát, amelynek hasábjain a legjelesebb irók találkoznak. Min­den árúsitónál kapható, vagy előfizet­hető lapunk kiadóhivatalában is. Női ruhák a most megjelent angol­os francia bájos, szép divat szerint a legtökéletesebb kivitelben feltűnően előnyös árakban készülnek Krick Károly nőiruhakészitőnól Esztergom, Kossuth Lajos-utca 34. szám. Anyag­vásárlás előtt ajánlatos a divatlapok áttekintése. Vermes az összes nyári árúkat, va­lamint a női- és férfiszövet maradé­kokat feltűnést keltő olcsó árakban árusítja. Az árak határozottan ol­csóbbak, mint Budapesten. Időjárási jeleutés 1926. szept. 28-tól okt. 2-ig terjedő időről Az adatokat felvette: a m. kir. erdőgazda­sági szakiskola észlelő állomása. Állomás­vezető : Tóber Sarau m. kir. főerdőmérnök. Kelt: 28 29 30 1 — Légnyomás m/m 55-2 56-4 58-9 58-3 — Hőmérséklet, C° 16-3 15-9 15-4 16*2 — Légnedvesség 80 92 98 67 — Napi legm. hőmérsék c° 16-2 15-5 15*3 20-4 — Napilegalacs. hőmérsék c° 9-3 9-5 9-6 9-4 15-6 — Talaj- 50 cm hőmérők 100 cm c° 15-8 157 15-6 9-4 15-6 — Felhőzet (bo­rulás nagys.) 1— 10 10 10 10 1 — Szélerő és szélirány 1— 12 NW X N, w 3 W, Csapadék­mennyiség m/m |83 43 77 1-5 — Az adatok a déli felvétel eredményei. A csapadék az előző nap déli, esti és a kel­tezési nap reggelén mért adatok összege. Jelzés: N — Észak, E — Kelet, S — Dél, W== Nyugat. ESZTERGOMI Közüzemi R.-T. VÍZVEZETÉKI OSZTÁLYA KOSSUTH LAJOS U. 2a Elvállal házi főcsapok, konyhai kiontok, fürdő­szobák, egészségügyi berendezések (s házi csatornák elkészítését. Raktáron tart a legkényesebb igényeket kielégirö mintadarabokat s minden idetartozó alkatrészeket. Szolid árak. Lelkiismeretes kiszolgálá'. Kedvező fizetési feltételek. Költség­vetéssel díjmentesen szolgálunk. Uj vasúti menetrend. Érvényes 1926. október hó f-töl. Esztergomból—Budapestre: Esztergomból ind.: Budapestre érk.: 4 ó. 02 p. Vasárn. kivéve 6 ó. 45 p. 5 ó. 00 p. mindennap 7 ó. 25 p' 7 ó. 01 p. mindennap 9 ó. 25 p. 9 ó. 03 p. mindennap 10 ó. 30 p. 12 ó. 10 p. mindennap 14 ó. 35 p. 15 ó. 08 p. mindennap 17 ó. 30 p. 18 ó. 20 p. mindennap 20 ó. 50 p. Budapestről—Esztergomba: Budapestről ind.: Esztergomba érk.: 6 ó. 30 p. mindennap 9 ó. 02 p. 10 ó. 20 p. mindennap 12 ó. 54 p. 13 ó. 35 p. mindennap 15 ó. 50 p. 14 ó. 50 p. mindennap 17 ó. 12 p. 17 ó. 00 p. Vasárn. kivéve 19 ó. 20 p. 19 ó. 00 p. mindennap 21 ó. 35 p. 23 ó. 20 p. mindennap — ó. 48 p. A vasárnap nem közlekedő vonatok ünnepnap is elmaradnak. Óbudáról—Budacsászárfürdőre: 613 ó. 712 ó. 9*23 ó. 20-32 Ó. 6'41 Ó. 7-40 ó. 9-51 Ó. 21*00 Ó. vasár es ünuöpnap nem közlekedik. Naponta csak vas. és ünnepnap Naponta Budaesászárfürdöről—Óbudára: 5*30 vas. kivéve 5'58 6*33 csak vas. és ünn. 7'01 14*29 naponta. 14'57 1S'40 „ 19-08 Dorogról—Leányvár Csévre: Dorogról ind. Leányvár-Csévre érk. 4*46 ó. csak munkanapokon 4*57 ó. 6*10 ó. mindennap 6*21 ó. Leányvár-Csévről—Dorogra: Leányv.-Csóv. ind. Dorogra érk.: 5.01 ó. csak munkanapokon 5*10 ó. Leányvárcsóvről—Esztergomba. Leányvárról ind. Esztergomba érk 6*26 ó. naponta 7*00 ó. Esztergomból—Dorogra. Esztergomból ind. Dorog érk. 13*50 ó. Vasárnap kivéve. 14*12 20 10 ó. munkanapokon 20*36 ó. Dorogról—Esztergomba. Dorogról ind. Esztergomba érk. 23*15 ó. munkanapokon 23 39 ó. Esztergomból—Komáromba: Esztergomból ind. Komáromba érk. 8ó. 34 p. mindennap 10 ó. 58 p. 12 ó. 25 p. Hétf., szerda, szomb. 15 ó. 13 p. 14 ó, 53 p. Kedd, csüt., péntek 17 ó. 43 p. Komáromból—Esztergomba: Komáromból ind. Esztergomba érk. 7 ó. 03 p. Vasárnap nem közi. 9 ó. 26 p. 16 ó. 10 p. mindennap 18 ó. 50 p. Esztergomból—Almásfüzitőre: Esztergom indul: Almásfüzitő érk.: 16 ó. 44 p. mindennap 18 ó. 42 p. Almásfüzitőről—Esztergomba. Almásfüzitő ind. Esztergom érk: 5 ó. 35 p. mindennap 7 ó. 30 p. Dorogról—Annavölgyibánya-Sárisápra: Dorogról ind. Anna.-bánya-Sáris. érk. : 5 00 ó. vasár ós ünnepnapo- 6*05 ó. 15'35 ó. kon nem közlekedik. 16*25 ó. Annavölgyibánya-Sárisápról—Tokodra: Anna.-bánya-Sárisáp. ind. Tokod. érk.: 6*20 ó. vasár és ünnepnapo- 655 ó. 17*35 ó. kon nem közlekedik. 18*10 ó. EGÉSZSÉGÜGY Hogyan terjed a gümőkór? Irta Mosonyi Albert dr. bányafőorvos. III. Megállapítottuk, hogy a gümökóros betegség úgy indul meg, hogy a be­tegség csirája, a gümőbacillus, a szer­vezetben megtelepszik és ott a szer­vezet rovására szaporodik és szét­terjed. Már most hogyan kerül ez a csira az emberbe ? Nyilvánvaló, hogy nem a levegőből, mert hiszen ha ez a levegőben szállongna, akkor kivétel nélkül minden lélegzőlény megkapná a fertőzést. Az sem lehetséges, hogy a vízből kapjuk a fertőzést, mert hisz akkor a gümőkórt csakis a fertőzött víz körül egyes nagyobb gócokban látnánk. Régebben azt hitték, hogy a gümőkór öröklődik. Amikor ugyanis látták, hogy egyes családokban a gü­mőkór ismétlődött, úgy a felmenő, mint a lemenő, esetleg az oldalági tagoknál, azt hitték, hogy ilyen esetek­ben a betegség a bibliai átokként, — mint különös Istencsapás — örök­lődik át „harmad- és negyedíziglen". A tapasztalat és a józan belátás azon­ban bizonyították immár, hogy a be­tegség majdnem sohasem öröklődik. Ha ugyanis a gümökóros szülők új­szülött gyermekét egészséges kör­nyezetbe helyezzük és ott neveljük, akkor az épp oly jól fejlődik és egész­séges is marad, mint bármely más egészséges szülőtől származó gyermek. Tehát a gümökóros fertőzés veszedelme nem fenyeget minket sem a levegőből, sem a vízből, sem az apák valamely szomorú, kivédhetetlen örökségeként. A józan belátás megtanított annak felismerésére, hogy némely családban azért fordul elő ismételve a gümőkór, mert ott a beteg révén alkalom volt a gümős csirával való fertőzésre. A gyermek tehát nem örökli beteg szü­lőjétől a gümőkórt, de megkapja tőle, mint megkaphatja minden más, vele szoros közelségben élő idegen is, ha a tisztaságnak és a józan védekezés­nek szabályait elhanyagoljuk. Sarka­latos igazság tehát, amit mindenki­nek tudnia kell, hogy a gümökóros fertőzés egyedüli forrása a beteg em­ber vagy állat. A fertőzést az egész­ségesekre mindig a betegek váladé­kaiban (köpet, tályogok genyje) millió­számra jelenlévő csirák viszik át t Ez történhetik a szájon át, ha ugyanis ételeink vannak ilyen betegitő csirák­kal fertőzve. Pld. ha gümökóros állat­tól származó tejet, vajat vagy húst élvezünk. De a gyomor, bélcsatorna megfertőzése egészséges állattól szár­mazó tej vagy hús útján is megeshe­tik, ha ezen tápszerek kezelése tisz­tátalan pld. ha tüdővészes egyén fog­lalkozik vele, vagy ha olyan helyiség­ben tartják el, melynek levegője tüdő­vészes betegtől származó beszáradt ós elporlódott köpetrészecskékkel van fertőzve. (Folytatjuk.) Szerkesztői üzenetek. R.J. Esztergom. Gondolatai helyenként költőiek ugyan, de nem logikusak. Hogyan lehet pl. suttogó szellőnek moraj hangja, amelynek tépázó nézése rombol? — Nem közölhető. Elveszet borridikiil a Balassa utcától a Sötétkapuig ve­zető óton, A szives megtaláló jutalom elle­nében hoza szerkesztőségünkbe. Acélsodrony-ágybstétek ST és s ?a k r e ony: kerítések minden méretben és erősségben. Sziták, rosták a legjobb minőségben; javi' tások gyorsan é. mérsékelt áron készülnek Erdélyi Bélánál, Szt. Lőrinc-utca 11. szám. hosszúak és rövidek, esőkö­penyek, továbbá férfi és fiú öltönyök legjutányosabb beszerzési forrása Blödi Dávid rukaüzletében Kossuth L.-u. 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalom