ESZTERGOM XXXI. évfolyam 1926

1926-01-01 / 1. szám

Szentségimádás Vizivároson. Víz­kereszt ünnepén van a vízivárosi plé­bániatemplom egyházmegyei szentség­imádása. Reggel 6 órakor lesz a szent­ségkitétel, az ünnepélyes nagymise 10 órakor. A többi mise éránkónt csendes mise lesz. Délután 5 órakor prédikáció van, melyet litánia szentsógbetótellel követ. Burány Gergely dr. premontrei prépost kitüntetése. A kormányzó Burány Ger­gely dr. csornai premontrei rendi pré­postnak, városunk nagynevű szülöttének áldozópapi felszentelése 50-ik évfor­dulója alkalmából a hazai közoktatás ós közművelődós terén kifejtett ós ered­ményekben gazdag működése elismeré­séül a II. osztályú érdemkeresztet ado­mányozta. Pápai kitüntetés. Őszentsége XI. Pius pápa Dr. Jantausch Pál püspök, az esztergomi főegyházmegye elszakított részei apostoli adminisztrátorának elő­terjesztésére Pauer Károly kőhidgyar­mati esperes-plébánost, lapunk egykori szerkesztőjét, a lelkipásztorkodás, a kath. tanügy és a társadalmi életterén szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül tiszteletbeli titkos káplánjává nevezte ki, A nagyszombati adminisztratura terüle­tén egyidejűleg Dr. Halász Vendel nagyszombati kanonok, egyházmegyei irodaigazgatót pápai kamarássá, Siska Pál galgóci, Necseszálek Károly búr­szentmiklósi espereseket pápai káplá­nokká nevezte ki Uszentsóge. A főegy­házmegye elszakított részén Pauer ki­tüntetése az első, amelyet színmagyar vidék papja kapott a szlovák egyházi hatóság előterjesztésére tisztán egyházi érdemek jutalmaként. Kőhidgyarmat népe nagy örömmel vette tudomásul népszerű esperesének eme kitüntetését, akit különben is mindenfelől elfealmoz­nak jóüivánatokkal, Primicia. Vasárnap, f. hó 27-ón mu sajátsága. Az a sok eredmény és siker, mely e lap működése nyomán fakad, elsősorban ennek köszönhető. A haza­fias szellem ós következetes elvhüsóg, mely az „Esztergom" minden so^át tetsze­tősen jellemzi s melyre a fenköltlelkű biboros-hercegprimás találóan utal, min­denkinek tiszteletét biztosítja a kitűnően szerkesztett újság iránt. Kollegiális sze­retettel : Pető Lajos a Vidéki Újság­kiadók Orsz. Szövetségének elnöke." Szilveszteri mulatságok. Az Eszter­gomi Munkás Testedzők Egyesületének szilveszteri mulatsága dec. 31-ón este 8 órakor a Magyar Királyban, a Ma gyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályáé fél 9 órakor a -Fürdő Szálló nagytermében, az Esztergomi Széchenyi Kaszinóé fél 10 órakor saját helyisé geiben lesz megtartva. Melyik gyógyszertár van nyitva? Január 1-ón a vízivárosi „Fekete Sas" (egész nap, beleértve az éjjeli szolgá­latot is) 2-án „Megváltó" (éjjeli szóig.) 3-án „Megváltó" (egész nap) 4-ón „Megváltó" (éjj. sz.) 5 én „Szent Ist­ván" (ójj. sz.) 6-án „Szent István" (egész nap.) Eljegyzés. Csincsura Győző tolnai áll. polgári iskolai tanár eljegyezte Kiss Ancika csepregi áll. polgári iskolai tanárnőt. Városi közgyűlés. Esztergom sz. kir. város képviselőtestülete szerdán d. e. 11 órakor közgyűlést tartott, amelynek napirendje előtt Dr. Gróh József meleg hangú beszédben üdvözölte Dr. Autóny Béla polgármestert, aki most töltötte be esztergomi polgármesterségének tizedik évfordulóját. (Az évforduló jelentőségével külön cikkünkben foglalkozunk. Szerk.) Gróh dr. megköszönte a város közön­sége nevében a polgármesternek mind­azon szolgálatokat, amelyeket a lefolyt nehéz idők alatt Esztergom érdekében végzett és nagy tetszést keltett beszó tattá be első szentmiseáldozatát a vizi-' dót a jelenlevők leik s ovációja közben városi apácazárda templomában Siman­csics László ujmisés dr. Drahos János prelátus-kanonok manuduktorsága mel­lett, — aki dr. Lepold Antal prelá­tust e funkcióban helyettesitette. A kis templom teljesen megtelt az ujmisés rokonságával, akik nagyrészt a megszál­lott Felvidékről jöttek át, ismerőseivel, a felvidékiekkel. Nagyon megható volt, hogy az összes szereplők? primiciáos, szónok, asszisztencia, meg az énekek is, amit betétként szentmisén a kóruson előadtak, uagyszombatiak voltak s igy ez az ünnepi szentmise a „menekültek" fenséges miséjévé lett. Megható látvány volt a jelenlevőknek ez a néma irreden­tizmusa. Kisirt a szemük tekintetéből a magyarsághoz való hűségük dacos elfogódottsága, ami őket itt és most mindig újra ós újra összehozza. A szó­nok dr. Madarász István, az új lipót­városi plébános (szintén nagyszombati) volt, aki gyönyörű, eszmékben bővel­kedő, kedves eiőadású szentbeszédben tárta az újmisós elé jövendő hivatását. A szentmisében az apácák női kara előadta Griessbacher egyik kétszólamú, szép miséjót, betétként pedig Veszély Géza belvárosi káplán Szűz Mária énekeit énekelték. A szentmise befejez­tével az ujmisés áldásában részesítette a jelenlevőket. Kedden Budapesten a Regnum Maria^umban tartotta meg szentmiséjét, ameiyre a „Nagyszombati Szövetség" budapesti csoportja bocsáj­tott ki meghívókat. Üdvözlet Budapestről a 30 éves „Esz­tergoménak. A következő sorokat vet­tük : „Budapest, 1925. dec. 26. Kedves Kollegám ! Az „Esztergom" fennállásá­nak 30-ik évfordulójahoz melegen üd­vözlöm Önt, kedres Kollegám ós tisz­telt munkatársait Örömmel és megnyug­vással, tehát jóleső érzéssel ós az igaz­ságot kutató biráló tárgyilagosságával állapithatom meg, hogy jubiláló lapja 80 éves dÍGSŐsógteijes pályafutásának hosszú ideje alatt mindig elvi magasla­ton állva, a nemzet egyetemes érdekeit í erősen átölelő céljaiért szakadatlanul j azzal a nemes fegyverzettel küzdött, I mely a hivatása magaslatán álló sajtó fejezte be. Az üdvözlésre a polgármes­ter a iőle megszokott ékesszólással válaszolt. Az elhangzott szavakat nem elismerésnek, hanem a jövőre nézve biztatásnak tekinti. Az elmúlt tiz évre visszatekiutve örömmel állapítja meg, hogy polgármestersége alatt Esztergom azon kevés számú magyar városok közé jutott, amelyekben társadalmi béke van. Kéri a képviselőtestületet, hogy azt a szeretetet, megbecsülést, tiszteletet és ragaszkodást, amellyel eddig személyé­vel szemben viseltettek, tartsák meg továbbra is a város boldogulása érde­kében. Az óijenzóssel fogadott szép beszéd után sor került a rendes tárgy­sorozatra. A képviselőtestület elhatá­rozta, hogy a hercegprímást, a főkáp­talant és a főispánt ujóv alkalmával üdvözli. A virilis névjegyzéket a köz­gyűlés megfelelő kiigazításokkal jóvá­hagyta. A tanács és pénzügyi bizottság javaslatára kimondta a közgyűlés, hogy a vízvezetéki munkálatok miatt erősen megszaporodott munkatöbblet elvégzé­sére a városi főmérnöki hivatalba egy műszaki segéderőt állit be. Örömmel vette tudomásul a képviselőtestület, hogy a város az esztendőt deficit nél­kül fejezi be. A kész jövő évi költség­vetést addig, mig a belügyminiszter rendelete a tisztviselők státusrendezó­sóről meg nem érkezik, nem fo.<ja tár­gyalni a közgyűlés. A jelen volt kép­viselők kölcsönös újévi jókivánatok hangoztatása mellett oszlottak szót. AZeneegylst 19. hangversenye. Élénk érdeklődés kísérte a heiybeli Zeneegylet 19. hangversenyét, melyet f. hó 28-án a budapesti Filharmóniai Társaság ós a helybeli Zeneegyleti zenekar tagjai rész­vételével Büchner Antal zeneegyleti igazgató-karnagy ós Komor Vilmos, a Kamarazenekar karnagya vezénylete mellett rendeztek. Ritkán láttunk ily tömött koocert termet Esztergomban. Az élénk érdeklődés mindenesetre a ven­dégszereplőknek ós a kiválóan össze­válogatott szép műsornak szólt. Buchner Antal karnagyunk két nagyszabású, gyönyörű hangszerelósű müvével lépett fel. Ünnepi nyitánya hatalmas mű, mely­nek lendülete, témájának melodikus vógigcsengóse, nagy stílusú megkompo­náltsága ós gyönyörű hangszerelése le­pett meg elsősorban. A nagy opus mun­kát adott még ilyen gyakorlott zené­szeknek is, aminő a Filharmóniai Tár­saság, de az előadás szép ós gyönyör­ködtető volt. A másik műve a Karácsonyi Pastorál-Szvit nagyon kedves és han­gulatos opus. Buchnernek szerencsés keze van kedves egyházi témák han­gulatos feldolgozásához. A Pastorál­Szvit témái mind ismeretesek, mind kedvesek ós szép régi karácsonyi éne­keink, amelyek hálás témák lehetnek egy megértő ós átérző művész kezében, Buchnert is inspirálták s lett belőle egy kedves, művészi Pastoral-Szvitt, amelynek hangjai vissza-vissza csenge­nek az ember lelkében. Nagy várako­zással tekintettünk Venczell Béla énekei eló v Az Opera örökös tagja nem isme­retlen közönségünk előtt, hisz' számta­lanszor halija az Operában s élvezhette hatalmas basszus-hangjának erőteljes csengését karácsonykor is a rádión, amikor a Parsifalban énekelt. Halevy a Zsidónő e. operából Brogoi bíboros áriáját, Schubert: Der Tod und das Mädchen ós Böhm : Oh milyen üdvössé­get ad, a szünet után pedig Lortzing: Fegyverkovács c. operából a „Dús fürtű legényke valók" ós a Windsori víg nők c. opera „bordal"-át adta elő. Lel­kes taps hangzott fel mindegyik szerep­lése után. Művészetét, gyönyörű szép, mólyen csengő basszusát teljesen feles­leges dolog feldicsérnünk, mi csak há­lásak lehetünk, ha Venczell Béla egy­egy esténket felléptével kellemessé teszi. A programm többi számát a zenekar töltötte ki Komor Vilmos karnagy könnyed és nagyon ügyes vezénylete mellett. Előadták : Järnefeld : Praelu­diumját, Pierne : A Kis ólom katonáját, Strauss János (születésének 100 évfor­dulója alkalmából) Wiener Blut cimű keringőját (nagyon kedves, régi zene,) és végül Weber: Ooeron c. operájának művészi nyitányát. Sajnos, hogy Rékay Miklós, az Opera hárfaműrásze nagy elfoglaltsága miatt nem jöhetett el. Ez a szám igy elmaradt. Kedves estével lepte meg ismét Büchner Antal, a zene­egylet igazgató-karnagya a város kö­zönségét. A Zeneegylet megalapításának 10 éves óvfordulájára, melyet április hóban szándékozik az egylet megünne­pelni nagy stílusú jubileumi hangverseny keretében, már most történnek az elő­készületek, amely elé nagy érdeklődés­sel néz városunk zenét kedvelő közön­sége. A Szent Erzsébet nöegyleti hólabda­uzsonnák. Tekintettel a súlyos gazda­sági viszonyokra, az Erzsébet Jótékony Nőegylet elhatározta, hogy az idei far­sangban bált, vagy más táncestélyt nem rendez. Ehelyett egy, már máshol be­vált módon akar a bizottság az egylet szegényei számára jövedelmet biztosí­tani. Ez a módszer a „hólabda uzson­nák" rendszere, amely a következőkép oldódik meg: A rendező-bizottság hót hölgytagja összejön először Kornhábar Samu ezredesnónól uzsonnára, ahol minden jelealóvő 10 ezer K-t ad a Nőegylet javára. A megjelent hölgy­tagok ezután hat-hat más hölgyet hív­nak meg saját lakásukra uzsonnára, ahol a megjelentek ismét 10 ezer K-t fizetnek le a jótékony célra. A meghí­vottak ezután öt-öt hölgyet hívnak meg a saját lakásukra uzsonnára, majd az igy meghívottak négy-négyet, a to­vábbi meghívottak hármat-hármat, kettőt-kettőt ós egyet-egyet. Minden meghívott minden alkalommal 10 ezer K-t ad át a háziasszonynak, aki a be­folyt összeget befizeti az Esztergom­vidéki Hitelbankhoz az Erzsébet Jóté­kony Nőegylet ott nyitott folyószámlá­jára. Az ozsonnán más fel nem szol­gálható, mint tea és keksz, vagy kávé ós kuglóf. Nehogy valami pazar ozson­nák nagy kiadásokat okozzanak a háziasszonynak, a bizottság ellenőrizni fogja az ozsonnákat ós váratlanul fogja tiszteletét tenni az egyes uzsonnázó társaságnál és ott, ahol a háziasszony nagyobbmérvű ozsonnát ad mint az előirt, megbírságolják a háziasszonyt a jótókonycólra 100 ezer K erejéig. A háziasszonyok kéretnek, hogy az álta­luk rendezendő ozsonnák idejét ós a meghívottakat az Esztergom-vidéki Hitelbank titkáránál, Jedlicska István­nál jelentsók be. Egy meghívás a háziasszonyhoz esetleg beküldhető 10 ezer K-val megváltható, ellenben az ozsonna adása ez esetben sem marad­hat el, mert különben a láncszem meg­szakad. Jedlicska István titkárnál fel­világosítás nyerhető arról is, hogy a háziasszony hány személyt hívjon meg ozsonnára. Az ozsonnák farsang kezde­tétől a nagyhótig bonyolitandók le. Az egyesület ezen vállalkozását a rendező­bizottság az esztergomi nagyközönség jóindulatú pártfogásába ajánlja és már ezúton kéri az ozsonnaadókat, hogy le­hetőleg olyanokat hívjanak meg mindig, akik még nem adtak ozsonnát, úgy, hogy ezen rendszer szerint senkisem fogja magát kivonhatni a 10 ezer K-ás adomány alól. Diszalbuni a polgármesternek. A vá­ros tanácsa, tisztikara, segéd- ós kezelő­személyzete Dr. Antóny Béla polgár­mestert polgármesteri működésének 10 éves évfordulója emlékére egy művészi diszalbummal lepte meg, amelyet Farkas Dezső tervezett és rajzolt. A szép albumot szerdán este ünnepies keretek között adták át a polgármesternek. Változás az esztergomi posta és távirdahivatal vezetőségében. Zemplényi Gyula, m. kir. póstafőfelügyelő negyven évi lelkiismeretes, ügybuzgó szolgálat után f. hó 1-től saját kérelmére nyu­galomba vonul. Hivatalát ideiglenesen Sas Gyula m. kir. póstafelügyelő vezeti. Zemplényi Gyulát nagyszámú ismerősé­nek, jóbarátainak ós tisztelőinek őszinte jókivánatai kisérik nyugalombavonulása alkalmával. A Kath. Legényegyesiilet karácsonyi Színjátékát nagy érdeklődós mellett tar­totta a főgimnázium színpadán. Dickens Károly „Karácsonyát" adták elő. Nehéz munka, nehéz szerepek, nehéz légkör, hálátlan téma. S ennek dacára a legóny­egyasületi szinigárda pompásan meg­állta a helyét. Ezeket a szereplőket sohasem féltettük, mert a legtöbb, régi rutinos szereplő, aki a közönség rokon­szenvét már bírja, de ennek dacára is bizonyos érdeklődéssel néztünk a darab elé. Csak elismeréssel szólhatunk a játékukról, átérezték szerepüket mind­nyájan. Szépen folyó, jól betanult ós ügyesen rendezett darab volt, amellyel az egylet műkedvelő gárdája teljes si­kert ós a nagy számú közönség meg­érdemelt elismerését vivta ki magának. Szülői értekezlet. A szenttamási elemi iskolában a karácsonyi szünet előtt volt megtartva a folyó tanévi első szülői értekezlet. A szülők nagy számmal je­lentek meg. Bognár János igazgató meg­nyitó beszédében megértően mutatott rá az értekezletek céljára. Néhány gyermek­közben szavalt s párbeszédes jelenetet adott elő. Végül Kemónyfy Kálmán plébános a „Szülő ós gyermeke" cimen szabad értekező előadást tartott. Utána közös megbeszélés volt a szülőkkel. A Kath. Legényegyesület szokásos farsangi mulatságát évek hosszú során át megszokott időben, február 2-án tartja a Fürdő vendéglő összes termeiben. Hányszor jelenjék meg egy hirdetés ? Erre a kérdésre a következőképen fe­lelt Wiederman dr., az erfurti kereske­delmi kamara titkára : „Legalább hét­szer. Mert először csak átsiklik az ol­vasó szeme felette, másodszor már meg­jegyzi magának, harmadszor már el is olvassa, de még nem gondol rája, negyed­szer már gondolkodik felette, az ötöd­ször megjelenésnél már beszél az asz­szonnyal, a hatodiknál meg akarja pró­bálni s végül a hetediknél már vásárol." Ez a felelet bár tréfáshangú, de tény, hogy ha a hirdetés egyszeri közzététele nem jár teljes sikerrel, ez már kedvét veszi a hirdetőnek. A hirdetés pedig csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a ff :C :© -#••» U :0 :0 XII Q

Next

/
Oldalképek
Tartalom