ESZTERGOM XXX. évfolyam 1925

1925-04-19 / 30. szám

mába ós 30-án indul vissza. A biboros főpásztor előreláthatólag május 4-óo ér­kezik ismét vissza Esztergomba. A francia követ Esztergomban. Fran­cois de Carbonnel francia követ fiával együtt dr. Madarász István érseki tit­kár kíséretében húsvét vasárnap Eszter­gomban tartózkodott ós résztvett a fő­székesegyházban tartott ünnepi isteni­tiszteleten, majd megtekintette a neve­zetességeket. Délben a biboros herceg­prímás díszebédet adott a köv.,t tiszte­letére. Schiffer Ferenc prelátust születésé­nek 80-ik évfordulója alkalmából hús­vét ünnepén igen sokan kereslek fel, hogy hosszú boldog életet kívánjanak neki. Megjelent a helybeli kath. Legény­egylet is Mátéffy Viktor, prépost-plébá­nos, elnök, Jakobek Jenő világi elnök és az egész elöljáróság vezetése mellett. Az egylet dalárdája Ammer József bel­városi karnagy vezénylésével több szép dalt adott elő, igazán szépen ós precí­zen. Majd Mátéffy Yiktor elnökf üdvö­zölte a jubilánst a Legényegyletek Or­szágos Szövetsége nevében szép szavak­ban, kiemelve azt a nagy szeretetet ós ügy buzgóságot, amelyet az iparosság érdekében egy félszázadon át kifejtett. Az ünnepelt mélyen meghatva mondott köszönetet a meleg ünneplésért, hangoz­tatta, hogy ő is iparos család sarja, s hogy ezt 9, szeretetét hazulról hozta. Az Ö pályájában ós munkájában a Gond­viselés ujját látja, s amit tett, az is­teni jóságnak köszönhető. Majd kedé­lyesen elbeszélgetett az ifjúsággal. Főszékesegyházi ének- és zenekar mű­sora Fehórvasárnap.. Witt: Grad. Alt, Alb. 4. sz. vk. Palestrina : Off Angelus Domini 5. sz. vk. Seyler: Mise C dur 24. 4. sz. vk. org. zenekara. Mise vé­gén Laudante Dominum Korai. A misék­ben előforduló változórószek mindenkor koraliter. D. u. Vesp. Falsobordoni. Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történeti Társulat húsvétra kedves meglepetésül 100.000 K-t kapott a M. Orsz. Közp. Takarókpénztártól. Ugyancsak értékes adományt juttatott a múzeumnak Laiszky Kázmér is, Vil­lányi Szaniszló ritkaságszámba menő műveinek több példányával. Számnrd Ig­nác tb. kanonoktól a XVIII. század végéről való szép Szent-Ferenc szobrot, Weigl József nyergesújfalui igazgató­tanítótól római-kori nagy urnát, agyag­mécsest, üveg „könnycsepptartót", meg­kövesedett diluviális csigát kapott a múzeum, Mayer Béla elektrotechnikai Üzlettulajdonos pedig egy ezüst barbár és egy bronz bizánci pénzt ajándékozott. A főreáliskola téglaakciója a tanári kar, a tauuók és a szülők lelkes segít­ségével immár teljes erővel halad eiőre. A februári hangverseny, a márc. 15-iki dorogi ünnepély, a Korona mozgóban tartott Jókai ünnepélyen való részvétel, továbbá a tégla-lapok eladásából be­folyt jövedelem eddig mintegy 23 millió koronát jövedelmezett. Az adományokat havonkint fogjak nyugtázni. A legna­gyobb adományt, 500.000 K-át Gácser János, dorogi h. bányaigazgató aján­lotta fel. Hálás köszönet érte. Hódoló Dnnepély. A helybeli Kath. Legényegylet Schiffer Ferenc prelátus­kanonok legényegyleti elnökségének fél­százados jubileuma alkalmából 1925. április 26-áu d. u. 5 órakor a vármegye­ház nagytermében hódoló ünnepélyt ren­dez. Az ünnepély programja a követ­kező: 1. Veszély— Ammer: „Jelige" Elő­adja az egyesületi énekkar. 2. Veszély— Ammer: „Köszöntő dal." Előadja az egyesületi énekkar. 3. „Üdvözlő beszéd." Tartja: Mátéffy Viktor prépost-plébá­nos, legónyegyeaületi elnök. 4. „Kuruc egyveleg. Játssza az egyesület zene­kara. 5. Gyürky Ödön ; „Nolite Timere." Költemény. Szavalja: Varga József e. t. 6. Cservenka Kálmán: „Szent Thar­eisius." Melodráma. Zenéjét szerzó: Kersch Ferencz. Szavalja: Pózsa Mi­hály e. t. Harmóniunaon kíséri: Ammer József karnagy. 7. „Szerenád " Énekli az egyesületi dalárda. 3. Bán Aladár; („Szent Józsefhez. Költemény. Szávaija: Éliás István e. t. 9. „Balatoni dalok." Énekli az egyesület énekkara. 10. Veszély Géza : „ Köszöntő." Költemény. Szavalja: Székely Gyula e. t. A szavalat alatt élőképek : I. Kolping ós az ifjú mun­kás. II. Vallás és erény. III. Munka­és szorgalom. IV. Vidámság ós tréfa. V. Egyessóg és szeretet. 11. Egyleti induló. Énekli az egyesület énekkara. — Tekin­tettel azon körülményre, hogy Schiffer Ferenc prelátus egy óletöltön át fárad­hatatlanul dolgozott az iparosság ós a tisztes ipar érdekében, az egylet veze­tősége ez úton is tisztelettel meghívja az ünnepelt tisztelőit ós városunk egész iparos közönségét ós felkéri, hogy meg­jelenésével rója le köszönetét ós elisme­rését azért a nagy munkáért, melyet Schiffer Ferenc prelátus a tisztes Ipa­rért egy félszázadon tett. Gondoljatok hőseinkre! Halálozások. Özv. Hajdú Jánosnó szül. Motkó Anna úrasszony életének 92-ik óvóben, húsvét hétfőjén elhalálo­zott. Temetése az Esztergom-vízivárosi templomból csütörtökön d. e. 10 óra­kor a lelkiüdveórt mondott szentmise után folyt le az Esztergom-szentgyörgy­raezői temető vízivárosi részébe általá­nos, meleg részvét mellett. A megbol­dogultban Hajdú István mezőgazdasági főtanácsos, hercegprimási jószágigazgató édesanyját gyászolja. Gyász érte e héten a „Hunnia" könyvnyomdavállalatot és igy közvetve lapunkat is. Molnár Gyula betűszedő életének 24-ik óvóben pénteken délben hosszas betegség után elhunyt. A rokon­szenves, szorgalmas, derék ifjú nem birt megbirkózni a súlyos kórral, amelyet hivatásának lelkiismeretes teljesítése még fokozott és elköltözött sorainkból. Teme­tése vasárnap délután 7J® órakor lesz a belvárosi temető kápolnájából, őszinte részvétünk kiséri korai sírjába. Dudás vjdönnó sz. Zalezsák Etel életének 56 ik óvóben hosszas szenve­dés után f. hó 17.-én elhunyt. Temetése a belvárosi temető-kápolnájából vasár­nap d. u. fél 5 órakor lesz. Nagyszámú család ós kiterjedt rokonság gyászolja. Szilasi József újabb országos pálya­díjat nyert. A Hadviselt Magyar Köz­szolgálati Alkalmazottak Bajtársi Szö­vetsége Budapesten országos pályázatot hirdetett szövetségi jelvényre. A Szö­vetség vezetősége által a beérkezett pályamunkák elbírálására felkért művé­szek bizottsága egyhangúlag Szilasi Józsefnek, a tábori fiúnevelő otthon iparművészének pályatervét díjazta első­nek s fogadta el kivitelre. Szilasinak nem ez az első sikere. Az ő pálya­nyertes műve tudvalevőleg a gyönyörű vitézi jelvény is, amellyel nevét a leg­szélesebb körben ismeretessé tette, Hymen. Érdekes esküvő volt f. hó 15-en a belvárosi templomban. Ekkor vezette oltárhoz van den Borg János seenwardeni (Hollandia) nagykereskedő Fazekas Terikét. Az esketóst Veszély Gósa, segédlelkész végezte, aki előbb német, majd magyar beszédet intézett a fiatal párhoz. Milyen adót kell fizetni? A második negytdi egyenes adók április hó elsejé­vel esedékessé váltak és késedelmi ka­mat nélkül május 15-ig fizethetők. Ki­fizetendő tehát a föld, ház, kereseti adó, valamint a jövedelem ós vagyon­adó, továbbá az egyenes adók után ki­vetett 10%-os megyei útadó ós 50% os városi pótadó. Ezen adók közül eddig ki van vetve a föld ós házadó, mig a kereseti, jövedelmi ós vagyonadó mult óvi alapon fizetendő. Az ebadó (2 aranykorona = 34.000 papírkorona) április hó végéig szintén okvetlenül ki­fizetendő, mert ezen határidő után meg­kezdődik az adózatlan ebek kiirtása. A közkereseti ós betéti társaságok (társas cégek) a folyó évre már nem fognak társulati adót fizetni, hanem kereseti adót. Az erre vonatkozó vallomásaikat tartoznak f. hó végéig a városi adó­hivatalnál bemutatni. Az adók már most számfejthetők ós az adóhivatalnál kapható csekklappal a postán bármikor bekü'dhetők s akkor nom kell a 15-ike felé rendszeres tolongásban rósztvenni. Esküvők. Fritz Ernő ós Mohos Man­cika szombaton déli fél 1 órakor tartot­ták esküvőjüket a vízivárosi plébánia templomban. Tvarosek Annikát, Tvarosek Péter hercegprimási uradalmi pincemester leá­nyát vasárnap f. hó 19-ón délután fél 5 órakor vezeti oltárhoz Csiszár Imre vendéglős (Győr) a Bakács-kápolnában. Mestertanfolyamok. Budapest és vi­déke ipari továbbképző tanfolyamainak vezetősége a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr engedélye alapján a férfi­ós nőiszabó iparban mestertanfolyamot rendez. Ezen tanfolyamok a budapesti áll. felsőipariskolában (VIII. Nópszin­ház-u. 8.) f. óvi június hó 21-től augusz­tus hó 8 -ig (7 hót) napi 8—9 órai taní­tási időtartammal fognak megtartatni. Részt vehetnek önálló iparosok vagy mes­terek ós 24 évnél idősebb segédak. Tan­dij 830.000 korona ós 500.000 korona tanszerdij. A rósztvenni óhajtók ebbeli szándékukat f. hó 30.-ig az ipartestü­let titkári hivatalában jelentsék be. Csütörtökön f. hó 23-án ünnepi elő­adás a „Kultúr" Mozgóban. Az egész jövedelem a hősi sirok karbantartására fordittatik. Szerencsétlenség a dorogi bányában. F. hó 6-án este 8 órakor Müller Ottó villanymotor kezelő a dorogi bányába üres géppel ment be. A bejárattól kb. 900 m. távolságban a motorral bele­szaladt egy deszkát szállító kocsiba, amelyet félórával előbb vittek oda. A kocsi felbillen s a rajta levő deszka a motorkezelő ülőhelyére csúszott oly erő­vel, hogy Müller jobb lábát az indító szekrény oldalához nyomva * összezúzta, úgy, hogy amputálni kellett. Egy évben legalább egyszer adakoz­zunk a hősi sirok karbantartására. Munkaadók figyelmébe! A m. kir. Minisztérium f. evi március 27.-én kelt 2000/1925. M. E. sz. rendelete értel­mében nem lehet munkásbizt03itó pénz­tárnál sóm önként, sem önkéntes tovább­fizetóssel biztosított, akinek mint alkal­mazottnak munkabére óvenkint 24 millió­koronát, illetőleg naponkint 80 ezer koronát meghalad. A kormány ezen rendelete a tisztviselőkre, művezetőkre, a kereskedő segédekre ós általában ha­sonló állásban levő, rendszerint havi vagy évi fizetéssel alkalmazottakra vo­natkozik. Az emiitett kategóriákon ki­vül álló minden más alkalmazott, ha keresménye a fenti bórhatárt megha­ladja is biztosításra kötelezett marad. A legkisebb adomány is dicséri az igaz magyar szivet. A Leventék részére vasárnap d. u. 2 órakor a Primáskertben torna- ós játékoktatás lesz. Gazdasági ipari és művelődési kiállí­tás Esztergomban. A Faluszövetsóg a magyar nep szellemi ós anyagi kultúrá­jának fejlesztése érdekében évek hosszú sora óta rendezi az ország legkülönbö­zőbb vidékein gazdasági, ipari, egész­ségügyi ós kulturális kiállításait. A szö­vetség tervbe vette, hogy f. óvi szept. havában Esztergomban is fog rendezni ilyen kiállítást ós felkérte a polgár­mesteri hivatalt az előkészítés ós meg­rendezés munkájában való támogatásra. Az első előkészítő értekezlet csütörtö­kön délelőtt folyt le a városháza nagy­termében dr. Antóny Béla polgármester elnökletével. A tervet dr. Radnóti Ist­ván egyetemi tanársegéd, szövetségi tit­kár ismertette. Többek pártoló hozzá­szólása után megalakították a helyi vezetőséget. Az ügyre esetről-esetre még több izben visszatérünk. Népmozgalmi statisztika. Esztergom­ban, 1925. évi április 9-től—17.-ig be­jelentett születések: Horvát Julianna rk. sátoroscigány leánya. Boratko Béla ós László rk. állampónztári tiszt iker­szül, fiai. Szűcs András rk. posta- ós távirdaaltiszt fia. Horvát Tibor rk. vasúti kalauz fia. Bádi Julianna rk. földmives leánya. Ledergerber Róbert rk. nőiszabó fia. Urbán Ilona rk. ács­segéd leánya. Pékár Gyula rk. fö'droi" ves fia (Lábatlan). Szabó Margit rk« földmives leánya. — Házasságkötések : Bontos György rk. cipószsegód ós Drahos Erzsébet rk. — Gerendás János rk. sütősegéd ós Bádi Erzsébet rk. — Gare János rk. föd míves ós Jezsik Irón rk. — van den Borg János rk. keres­kedő (Leeuwarden, Hollandia) ós Faze­kas Terézia rk. — Holop János rk. földmives ós Kabók Katalin rk. — Halálozások: Boratko László rk, 3 napos. Bodonics József rk. földmives 73 óves. Szabó Pál ref. ny. vasúti pálya­őr 66 óves. Özv. Hajdú Jánosnó szül. Motkó Anna rk. magánzónő 92 óves. Barsi Lajosnó sz. Márton Etel ref. 85 óves (Dunaalmás.) A halottainak tiszteletében mutatkozik egy nemzet erénye. Egy arany karkötő szombaton délben a vízivárosi templomtól—Batthyány­utcáig terjedő útvonalon elveszett. Be­csületes megtaláló szerkesztőségünkben illő jutalomban részesül. Adakozzatok a hősi sírok karbantar­tására ! Magyar Jövő részvényei. Mindazok, akik vahmikor a Magyar Jövő Ifjúsági Irodalmi R.-T. részvényeit lejegyezték ós árát kifizették, a részvényeket az Esztergom-vidéki Hitelbank helyiségé­ben Klinda László úrnál átvehetik. — Ujabb részvények ára 30.000 K. Találtatott. Nagycsütörtökön a d. e. órákban lapunk egy olvasója női nyak­láncot talált. Igazolt tulajdonosa jelent­kezzék lapunk kiadóhivatalában. Ha fáj a gyomra, olvassa el Gerő Miklós budapesti gyógyszerész lapunk mai számában megjelent „Ventrovin" hirdetését. A Budapesti Nemzetközi Vásár meg­nyitása a legnagyobb siker jegyében folyt le. A külföldről és vidékről érke­zett látogatók — akiknek jelenléte a Máv. 50 százalékos menetdíj kedvezménye folytán érthető — a kiállítás megtekin­tése után önkéntelenül találkoztak a világhírnévnek örvendő Semler J. cég Bécsi-utca 7 ós Koronaherceg-utca 9. sz. alatti lerakatainak kiállitásszámba menő kirakatai előtt és elismeréssel álla­pították meg az ott kiállított angol tavaszi ós nyári különlegességek kitűnő minőségét ós alacsony árait, melyek a 75 esztendős múltra visszatekintő Sem­ler J. cég londoui üzletházának érdemei. Kiárusításra kerülnek az óriási forgatom folytán felhalmozódott mindenméreta ós legjobb minőségű maradókok, hogy a vásárló közönségnek alkalmi vételre is mód nyujtassók. A cég súlyt helyez arra, hogy vidéki vevői soronkivüli kiszolgá­lásban részesüljenek. Lignum Sancktum tekegolyók kapha­tók Guth Vilmos esztergályos mester­nél Szombathely, Kossuth Lajos u. 19. Vidékre postán utánvéttel. Jutányos árak. Kórjen árajánlatot. Női kosztümök, kabátok és ruhák a egegyszerűbbtől a legpazarabb kivitel­ben szolid árak mellett készülnek Krick Károly angol ós francia nőiruha készítő­nél Esztergom, Kossuth Lajos u. 34. Egyszerű és díszes tűzhelyeket gyárt Havas Sándor, Esztergom, Kossuth L. utca 29. ós Német-utca 8. Április 23-lka a hőseink halottak napja. Mi legyen ebédre? Zöldborsóleves, borjúsült sampiongombával, burgonya­püré, cékla, pischingertorta. A jó asztali borhoz pedig Szent István-ásvány viz. A vérnász ! A Korona-mozgó szer­dán, április hó 22.-én egy hatalmas történelmi képpel jelenik meg a közön­ség előtt. A vérnász a cime ennek a nagysti ű amerikai attrakciónak, amely a Hugenották történetét tárja elénk és amelynek a főszerepót Norma Talmadge, az amerikai filmszópsóg játsza. A fil­met 18 éven aluliak is megtekinthetik, a plakátokon tévesen 18 éven felüliek­nek van jelezve. Nagy turfbotrány Newmarketben, a turfbrigantik garázdálkodása cimű szen­zációs sportdráma képezi a Korona-mozgó

Next

/
Oldalképek
Tartalom