ESZTERGOM XXX. évfolyam 1925

1925-05-24 / 40. szám

1925. május 24. ESZTERGOM 3 hetőséghez képest egyenruhát tartoznak viselni. A jelentkezések, valamint a tanfolyamügybeni érdeklődések László István vármegyei tűzrendészeti felügyelő, tanfolyamparaucsnokhoz küldendők, Esz­tergom, Széchenyi-tér 2. Az esztergomi sakkozók városközi mérkőzése Tatatóvároson. Az Eszter­gomi Sakkor tiz legjobb játékosa a tatatóvárosi test véregyesül et meghívá­sára f. hó 20.-án Tatatóvárosra utazott, hogy városközi mérkőzésen vegye fel a küzdelmet a Dunántúl egyik legjobb csapatával, amely legutóbb Mosont 7 1 /,: 6V| eredménnyel verte. A_ mérkő­zésen résztvettek: Mike Lajos dr. elnök vezetésével Bilehler Mór, Frommer Sándor, Gyarmatin Lajos, Laiszky Béla, Matus Rezső, Neumann Gyula, Sághy Dezső, Scheiber Ele­mér és Zoltán. A küzdelem hat óra hosszáig folyt és Esztergom 13 : 7 aránya győzelmével végződött. (Az első félidő 6 1 /*: 3V S volt Esztergom javára.) A tataiak is igen szépen dolgoztak s kü­lönösen kitűnt — mint a Kör egyik legjobb játékosa — Kelethy ezredesnó rutinirozott játékával. Kivüie ifj. Kugel­mayer, Telkes, Mócsy dr., Reiner ós Fleckeustein játékosok tűntek még ki ügyességükkel ^ós találékonyságukkal. Mint értesülünk, a tatatóvárosiak június 28. ós 29.-én jönnek hozzánk kirándu­lással kapcsolatos versenyre. A tatai példán felbuzdulva az Esztergomi Sak­kor elhatározta, hogy érdeklődő hölgye­ket is szívesen felvesz a tagok sorába. Május 27.-én lesz a megyegyülós. Ko­márom ós Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék törvény­hatósági bizottsága folyó hó 27-ikón d. e. 10 órakor rendes közgyűlést tart. Ezt megelőzőleg a törvényhatósági bizottság állandó választmánya f. hó 25.-én d. e. 9 órakor tart ülést. A közgyűlés tárgy­sorozatának 401 pontja van, melyek leg­nagyobbrószét azonban községi képvi­selőtestületek határozatainak jóváha­gyása képezi. Főgimnáziumi tornaverseny. Szerdán délután a főgimnázium ifjúsága — mint jeleztük — évzáró torna- és atlétikai versenyt tartott a szigeti MOVE sport­pályán, amely az ifjúság testi ügyessé­gének kitűnő vezetés mellett történő céltudatos fejlesztését élénken szemünk elé állította. A nagy érdeklődéssel kí­sért verseny alkalmából Etter Ödön és Hollósy Mátyás a szegény tornászok fel­szerelésére 210.000 koronát gyűjtöttek, melyért lapunk útján hálás köszönetet mond a főgimnázium igazgatója. Az Esztergom vármegyei általános tanítóegyesület folyó évi tavaszi köz­gyűlését e hó 28.-án d. e. 10 órakor tartja a vármegyeház nagytermében. A gyűlésre az egyesület tagjait ós a tan­ügy barátait ezúton hivja meg az el­nökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. A tanitó a jelen kor irodal­mában. Eőadja : Gábriel István eszter­gomi köz?, elemi iskolai tanitó. 3. A magyaros motívumok érvényesítése az elemi iskolai rajztanitásban. Előadja: Magyar Mária táti rk. elemi iskolai ta­nítónő. 4. Az egyesület hősi halált halt és a közel muitban elhunyt tagjairól megemlékezést tart Stefkó Károly csévi áll", el. isk. igazgató. 5. Egyleti ügyek. 6. Indítványok. Éremmórkőzés. A MESE ma vasár­nap a Pomázi Sport Egylet jóhirű és képességű csapatát látja vendégül. A két csapat ez alkalomra kiirt ér­mekért a legjobb tudással és ambícióval veszi fel a küzdelmet. Élvezetes küz­delemre van kilátás, mert mindkét csa­pat főtörekvóse az érmek elnyerése. A mérkőzés kezdete délután fél 4 órakor lesz. Hűsítőkről gondoskodva. A MESE pünkösd hétfőjén városunkban még nem látott box- ós birkózóversenyt rendez. Sikerült a Magyar Birkózók és Boxo­lók Országos Szövetségével oly megál­lapodásra jutni, hogy a Szövetség négy pár birkózót ós három pár boxolót fog leküldeni. Mind birkózóink, mind boxo i lóink nemzetkőzi viszonylatban figye­lemreméltó helyet vivtak ki. Eszter­gom sportkedvelő közönségének igy al­kalma nyilik a sport eme ágaiban is gyönyörködni. A hadirokkantak és hadiözvegyek fi­gyelmét a dobszó útján közzétett ren­deletre mi is felhívjuk, mely szerint a 25%-os hadirokkantak ós az összes hadiözvegyek végkielégítésüket kérhe­tik, azok a rokkantak pedig, akik idáig járadékban még nem részesültek, igé­nyeik megállapítása végett most utol­jára jelentkezhetnek. Népmozgalmi statisztika. Esztergom­ban, 1925. május 15-től—22-ig beje­lentett születések: Varga Dezső Mária rk. földmives leánya. Horvát Gál Er­zsébet rk. kőmivessegéd leánya. Varga György rk. állami rendőr fia. Pókh Gyula rk. szolgabíró fia. Reményi Lujza rk. szobafestő ós mázoló leánya. Szekér Kálmán rk. mindenes cseléd fia. Dobos Ferenc rk. földmives fia. Páldi Ilona rk. földmives leánya. Markó Sándor rk. földmives fia. Németh Pál ref. gulyás fia. (Nyergesujfalu.) — Házasságköté­sek: Magyar Márton rk. vonatkísérő altiszt ós Burány Erzsébet rk. — Tóth János rk. vasesztergályos segéd és Nievald Julianna rk. (Dorog.) — Mat­kovics Antal rk. m. kir. honvéd Őrve­zető ós Costin Antónia rk. — Halálo­zások: Nemes József rk. városi hegyőr 75 éves. Karácsonyi Béla rk. ny. igaz­gató-tanitó 61 óves. özv. Rabsch Ró­bertnó sz. Hoppá Berta rk. magánzónő 92 óves. Deutsch Erzsébet rk. 9 napos. Özv. Hegedűs lstvánné «z. Tóth Klára rk. 84 óves. Zsíros József rk. kőmives segéd 40 óves. Komajner Rozália rk. 26 óves. Wagenknecht Ferencnó sz. Szatmári Erzsébet rk. 63 óves. Stromf Ignác izr. bőrkereskedő 68 óves. A szarvasmarhatenyésztő gazdák szer­vezkedése. A dunántúli szarvasmarha­tenyésztő gazdák körében nagy szerve­zési munka folyik. A közelmúlt napok­ban Dunapentelón volt ilyen irányú szervezkedés, mintegy 150 helybeli kis­gazda jelenlétében. A gazdagyülós az iskolateremben folyt le, ahol a szer­vezkedés elnökéül Gáspár Károly fő­jegyzőt választották meg. A szervezési iven egyelőre 48 tehenet jelentettek be, de biztosra vehető, hogy a köiel jövő­ben 100 tehén fog állani próbafejós alatt. Majd Rácalmáson tartottak ha­sonló gazdagyülóst. Az itteni gazda­gyűlésen azonnal 190 tehenet jelentet­tek be. Olyan óriási volt itt a lelkese­dós, hogy az előadó termet zsúfolásig megtöltötték a gazdák, akiknek száma 260—300-ra becsülhető. A Történelmi Múzeum (Széchenyi-tér 24. Kollár-ház) ma, vasárnap 10—11-ig nyitva van. Belépődíj nem tagoknak egyezer korona. Mi legyen ebédre? Champignooleves borjúcsonttal, spárga vajjal, rántott csirke francia salátával, puncstorta; a jó asztali borocska mellé pedig Szent István ásványvíz. A női kereskedelmi szaktanfolyam. A több oldalról hozzánk intézett kérde­zősködésre válaszolva, az igazgatóság értesiti az érdeklődőket, hogy a női kereskedelmi szaktanfolyam f. évi szep­temberben ismét megnyílik. Felhívás. Mindazok akik a birkózó, vagy boxoló sporttal már foglalkoztak, vagy tanulni óhajtanak f. hó 26.-án este 8 órakor a Magyar Király fenntar­tott helyiségében ismerkedés céljából sziveskedjenek megjelenni. Ezúton em­lítem meg, hogy a MOVE—ESE egye­sület június hó 1.-én (pünkösd másod napján) a szigeten lévő sporttelen sza­badtéri propaganda birkózó ós boxoló versenyt rendez, amelyen az ország leg­kiválóbb amatőr bajnokai vesznek részt, akik a magyar színeket külföldön is di­csőségesen képviselték. Esztergom, 1925. május 23. Kiss Lajos Budapest köny­nyüsulyu bajnoka, a birkózás oktatója. Éernegh József a MOVE—ESE tró­nere. „Donelli grófnő" szerelmi regény 8 felvonásban lesz szombaton és vasárnap a Kultur-mozgó műsorán. „Donelli grófnő" Henny Porten legművészibb ós legtökéletesebb alakítása. Egy csalódott asszony regénye pereg le a néző előtt, a felső tízezrek köréből. Ezt megelőzi egy nagyszerű amerikai burleszk. Ked­den s-sünetet tart a Kultur-mozgó, azon­ban szombaton ós pünkösd-vasárnap V. Balsco Ibanez: „Asszonyok ellensége" cimű regényének filmváltozata kerül vá­szonra 10 felvonásban. A legnagyobb pompával kiállított „luxusfilm" melynek Paris, Nizza, Monte Carlo ós a Riviera ad színpompás keretet. Bámulatbaejtő harcok a levegőben és a tengeren szí­nes felvételekben. Minden képzeletet felülmúló grandiózus filmalkotás. Hét­főn „Erősebb az acélnál" társadalmi dráma 7 felvonásban kerül műsorra. A „ma" életének megrendítő drámája. A Színházi Élet most megjelent új számában rengeteg gyöuyörü képen ki­vül érdekesebbnél érdekesebb riportok és cikkek, illusztrált novella, két teljes vicclap, regényfolytatás, a Renaissance müsordarabjának. „ A májusi muzsikád­nak teljes szövege, mint darabmelléklet teszik kitűnő olvasmánya Incze Sándor hetilapját. Kottamelléklet a „Regi jó Budapest" slagere. Egy szám ára 8000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, Erzsé­bet körút 29. Motauri 1 Metro művész-film. A film­művészet legvonzóbb nevei, tengeren­túli szines mii jő, fordulatos ós lebilin­cselő történet avatják nagy filmese­ménnyé e héten Rex Ingramnak, a híres amerikai rendezőnek uj alkotását, a „Motaurit", amely a Kert-Mozgóban kerül szombaton és vasárnap bemuta­tásra. A „Motari a (Óceánok faunja) hót felvonáson keresztül mesél el ne­künk érdekfeszítő történetet a tengeren­túlról. A művészi filmalkotás az ame­rikai Metrógyár remekműve, amelynek két főszerepót Alice Terry ós Ramon Novarro, e két ragyogó művész játssza sok-sok illúzióval. Szerdán egy kitűnő Harold Loyd (Ö) vígjáték Dr. Jack (Harold Loyd (ő) a szivek orvosa) ke­rül műsorra. Hogyan lehet olcsón ás jól öltöz­ködni. Hangzatos és sokatigérő reklá­mok helyett az üzleti szolidságáról vi­lágszerte közismert Semler J. cég a saison előrehaladottsága miatt elhatá­rozta, hogy eredeti angol női ós férfi divatkelme különlegességeiből rendkívüli occassiós eladást rendez. A kiváló al­kalmi vásár iránt országszerte óriási érdeklődés nyilvánult meg és az elis­merten páratlan minőségű, nemkülönben disztingvált izlósü szövetek, melyek felett a kirakatverseny alkalmával a főhercegi pár legnagyobb elismerését fejezto ki, a világhírű Semler J. cég (Budapest, Bécsi-utca 7 ós Koronaherceg-utca 9.) szám alatti üzleteibe állandóan nagy tömegeket vonzanak. Felhívjuk olvasó­ink figyelmét e körülményre ós megje­gyezzük, hogy a cég vidéki vevőit so­ronkivül pontos és figyelmes kiszolgá­lásban részesiti. Az Esztergomi Behozatali és Kiviteli Részvénytársaság igazgatósága fájda­lommal jelenti, hogy Stromf Iguáe borkereskedő a társaságnak megalakulása óta felügyelöbizottsági tagja f. évi májas iő 21.-én meghalt. Becsülete, szor­galma, önzetlenül kiváló jelleme min­denkor követendő példaként fog ra­gyogni előttünk. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni I IRODALOM. Murgács Kálmán első nótáskönyve. Murgács Kálmán egyik legnépszerűbb dalköltőnk. Minden kis faluban, minden dalolni szerető férfi, vagy nő az ő nó­táit dúdolja manapság. E nóták a ma­gyar lélek mélyéből fakadnak, tiszták, mint a hegyi patak vize, egyszerűek ós tökéletesek, mint -a magyar népdal­költészet legszebb alkotásai. Ha lapoz­gatunk most megjelent „első nótás­kőnyvó"-ben, amely húsz legújabb nó­táját közli énekhangra ós zongorára, megértjük Murgács nagy népszerűségét, dalainak széleskörű elterjedettsógót. Szereti a provinciális vonatkozásokat, itt-ott a modern hangulattól sem irtó­zik, munkáinak legjavát mégis az ara­nyos napsugarú magyar táj termi, ahol a nóták a dalolgatva dolgozó szántó­vető szivéből fakadnak. És felhangzik a nóta a tükrös, piros mózeskalács szívről, amelyet nem ad a legény „aján­dékba, csupáncsak cserébe," a pap kertjének rezedáiról, az örökre becsu­kott virágos ablakról, a háztetőn rakott gólyafészekről, a betyárgyerek szines pántlikájáról, a kicsinyke rózsabimbó­ról, az imakönyvben őrzött gyöngyvirág­ról, a Balaton aranyhaláról... A nóta­gyűjtemény legszebb darabja azonban Farkas Imre szövegére irt „Vallomásba, amely, hisszük, állandóan műsorán lesz minden zongorázni tudó ábrándos leány­nak, ifjúnak és minden kellemes hangú szólóénekesnek. A csinos kiállítású kottás-könyv ára 40,000 K. Megren­delhető a szerzőnél Budapest, VIII, József-körút 41. (Jegyzők Országos Árvaház Egyesülete.) Vidéki színjátszó műkedvelők könyv­tára. Ezen a címen a Magyaróvárott megjelenő „Nyugati Hirlap* műkedve­lők részére alkalmas irodalmi termékek sajtó alá rendezését kezdette meg. Az első füzet már meg is jelent. Címe : „Az asszony" népszínmű 1 felvonásban, da­lokkal, irta, Virág Gyula közismert nép­színműíró. Ara 5000 korona. Bármelyik könyvkereskedésben beszerezhető, avagy a kiadónál: „Nyugati Hírlap" Magyar­óvár. Budapestre jön, most olcsón vásárolhat pünkösdre JS. í XMÍA* jf>-nél Női és férfi ruhaszöveteket l © E U J 0 Z S Cl T"" Vá8Z0n "' selvem * és mosóárukat RT Budapest. IT., Kálvin- tér 1. szám. Női», férfi- és gyermek-fehérnoműket. Kizárólag elsőrendű minőségben, m

Next

/
Oldalképek
Tartalom