ESZTERGOM XXX. évfolyam 1925

1925-11-15 / 87. szám

vagy értéktelenek; 'nem kellenek a guine­áitok /" liz év óta aztán nem járt a mi em­berünk a ferdeszemü kinaiak és japá­nok, meg az 6' kedves mordvinjai, vogul­jai, tunguzai között. S mivel a vagyonka ott maradt a Csendes-Óceán pariján, hát újra beállt oda, ahonnét kiindult az iskolába. És aki fiatal szivvel és dús fekete hajjal s%éz kilométereket járt kutyaszánon a végtelen szibériai síkon, aki ladikázott a Sárga-folyón a mennyei birodalomban és megpihent a halvány rózsaszinvirágos cseresznyefák alatt a felkelő' nap országában, most, deresedő fejjel, apró emberkéklcel bíbelődik a tani tóság zsírosnak és gondtalannak épen nem mondható kenyerén. De ha szeren­cséje van, még a B) csoportba is bejut­hat idővel. Bortré akar lenni ez a pár sor Írá­som ? Az is. Meg tipus; ez a peda­gógus. Helyesebben: ez a magyar pedagógus. Bos Marinus. választások alkalmával Komárom és I Újság" szerkesztése id íjén szerzett, az flÍREK Hetven óv. Bársony István, a magyar föld, a magyar erdő ós a zúgó magyar lápok ihletett irója a mai napon tölti be életének hetvenedik esztendejét. Az üdvözlők nagy seregéhez az „Esztergom" is szeretettel csatlakozik, amelynek ol­vasói több izben élvezték a nagy iró értékes írásait. Ehelyütt emiitjük meg, hogy a főszerkesztőnk által egybeállí­tott ós legközelebb megjelenő Eszter­gomi Kalendárium 1926. évfolyamát is Bársony István egyik kedves hangulatú rajza emeli az iró kitüntető szívessé­géből. Főegyházmegyei hir. Lang János nyergesujfalui káplán a Belgiumban üdüiö magyar gyermekek mellé nyert beosztást. November elsején volt Magyarászné Kersch Etel esztergomi bazilikái ének­kar kiváló alt énekesnője működésének 25 óves évfordulója, mely alkalommal Buehner Antal főszékesegyházi karnagy a kar nevében üdvözölte és kiemelte nagy érdemeit. Magyarászné, édes apjá­tól — Kersch Ferenc volt esztergomi főszékesegyházi karnagytól — tanult énekelni, ki őt az egyházi énekben ki­képezte. Majd a bazilikái énekkar első alt­énekesnője lett ós nemcsak karban, hanem szólóban is kiválóan képzett. Később kiképezvén magát a világi énekben is és igy szólóban és duett­ben Buehner Antalnó képzett bang­versenyénekesnővei együtt több egyházi és világi hangversenyen arattak nagy sikert. Katalin-est a Legényegyletben. Nagy érdeklődéssel tekint a szinpártoló kö zönség a ma esti legónyegyesületi Katalin mulatság elé. Az egylet kitűnő szinigárdája Szigligeti klasszikus nép­színművét: „A cigányt" fogja előadni. Oly klasszikus ez a darab és oly nehéz, hogy még a hivatásos színművészeket is próbára teszi. A Nemzeti Szinház, Kamara Szinház a rógi klasszikusok felé fordítja a közönség figyelmét, hogy a sekélyes és tartalomnólküli újdonsá­gokról irodalmunk szépségei felé terelje a közönség érdeklődését. A helybeli Kath, Legényegyesület, amely szinelő­adásaivaJ is a kultúrát kivánja szol­gálni, szintén fel akar eleveníteni egyet, amely a Nemzetinek műsordarabja. Nagy várakozással tekintünk eléje, mert bár a darab rógi, előadása annyi művé­szeti érzéket ós jó játékot igényel, hogy kitűnő alakítása műélvezetet biztosit a színművészeiét szerető közönségnek. Uj megyebizottsági tagok. A mult hó folyamán törtónt megye bizottsági tag­Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék törvényhatósági bizottságának új tagjai lőttek : A tokodi kerületben Reusz Ferenc, a bajnaiban Füstös Gyula nagysápi jegyző, a kínai­ban Holeuczer István plébános, a hóre­giben Székely Béla jegyző, a császári­ban Paksi Pál, a tarjámban Major Elek gyógyszerész, a neszmólyibeii Vida Jenő, a MÁK igazgatója. Szent Imre ünnepély. Az Esztergomi Kath. Földmives Ifjúsági egyesület vé­dőszentjének, Szent Imre hercegnek tiszteletére 1925. november hó 15-ón (vasárnap) t ünnepséget rendez. Az ün­nepség sorrendje: Délelőtt 9 órakor ünnepi szentmise & belvárosi plébánia­templomban, amelyre az ifjúság zászlója* alatt V4 9 órakor vonul fel. A szent­mise alatt az ifjúsági vegyeskar énekel. Délután 6 órakor a Belvárosi Kath. Olvasókör nagytermében tartandó ünne­pély műsora: 1. Demény: „Szent Imréhez." Zenekar-kísérettel énekli az ifjúsági énekkar. 2. A magyar ifjúsághoz. Sza­valja : Kerekes József. 3. Az ifjúsági vegyeskar éneke. 4. Szent Imre élete. Irta és felolvassa: Béres István az Ifj. h'gyesüiet igazgatója. 5. Barabás—Szép : „Ki ülsz az égben . .." Énekli: Ammer József, esztergom-balvárosi karnagy. 6. A tárogató. Szavalja: Kiss Imre. Az ifjúsági énekkar éneke. 8. Ünnepi beszéd. Mondj A : Mátéffy Viktor prépost­plébános, nemzetgyűlési képviselő. 9. Hymnus. — Belépődíj nincsen. Az esztergomi önk tüzoltóegyesület választmánya ma, vasárnap d. e. fél 11 órakor a városháza kis tanácstermében ülést tart, melyre a tagokat ezúton is meghívja a vezetőség. Jegyzőválasztás. Tarján községben Palkovich Béla oki. jegyzőt választot­ták meg községi jegyzővé. Közigazgatási bizottsági ülés. A vár­megye közigazgatási bizottsága, szerdán d. e. 10 órakor tartotta havi rendes ülését dr. Huszár Aladár főispán elnök­letével. A szokásos havi jelentéseken kivül szóbakerült Tata ós Tóváros, vala­mint Tatabánya ós a hozzátartozó tele­pek egyesítésének ügye a legutóbbi erre vonatkozó belügyminiszteri rende­let értelmében. Palkovics László alispán közölte a közigazgatási bi­zottsággal, hogy az egyesítés ügye fo­lyamatban van. Hosszabb vita folyt az elemi iskolák tanítási idejének a téli időkben d. e. 9 órakor való megkez­dése tárgyában. A közigazgatási bizott­ság határozata szerint a kir. tanfel­ügyelő olyan értelemben ad ki utasítást, hogy az iskolaszékek a helyi viszonyok gondos mórlegelése mellett állapítsák meg a napi tanidő kezdetét. Kultures? a Kath. Legényegyesületben. Az Esztergomi Kath. Legéüyegesület megkezdette kulturelőadásait, amelyek november 18 án, szerdán este 8 órakor, egyesületi helyiségének nagytermében (Deák Ferenc-u. 11.) kezdődnek. Az első alkalommal dr. Horeczky Géza orvos : „ Az egészséges lakás és a lakás­építés egészségügyi irányelvei" cimen tart előadást. A téma fontosságára való tekintettel vendégeket is szivesen lá­tunk. Beléptidij nincsen. Az előadást énekszámok is kísérik. Elnökség. Fejérmegyei Hírlap címmel e héten egy hatalmas, 10 oldalas napilap első száma érkezett szerkesztőségünkbe Szé­kesfehérvárról. Főszerkesztője és kiadója Dvihally Géza, felelős szerkesztője B. Szabó István. Az új lapba elsőül Apponyi Albert gróf irt emelkedett sorokat. A szerkesztőség lelkes bekö­szöntője után cikkek, riportok, hirek egész sora következik, bizonyítva, hogy azt a sok és értékes tapasztalatot, ame­lyet főszerkesztője városunkban az „Esztergom" ós az „Esztergomi Friss ősi koronázó város közügyeinek órde kében hasznosan fogja gyümölcsöztetni. A lap tetszetős kivitelben a Vörösmarty nyomdában készült, simelynek igazga­tója is régi kedves ismerősünk Zeke József. Ág. evangelíhus vallású hivek felké­retnek, hogy egyházi ügyek megbeszé­lése végett f. hó 15 én, vasárnap d. e. fél 10 ódakor a vármegyeház kistermé­ben megjelenni sziveskedjenek. Az érte­kezlet -után d. e. 11 órakor a refor­mátus templomban evangélikus istentisz­telet fog tartatni. A Mai Élet első száma meleg ér­deklődóst keltett a könyvpiacon. A fő­városi sajtó is méltatja és a Pester Lloyd, Magyarország, Nemzeti Újság ós a 8 Órai Újság szépen emlékezett meg róla. Simándi Bélának ez a nagy ígéretekkel megindult, egészen újszerű könyvsorozata a Hunniában (Esztergom) is megrendelhető. Előfizetési díj 6 számra 40.000 K, 12 számra 80.000 K. A 2. szám f. hó 29.-én jelenik meg. Az erdészeti igazgatásról szóló 1923. XVIII. t.-c. folytatólagos életbelépte tése tárgyában 6410/1925. F. M. szám alatt kiadott kormányrendelet értelmé­ben a m. kir. kincstári ós járási erdő gondnokságok s az erdőselejtezési ki­rendeltségek f. évi november 13-án megszűntek. Németesítés Komárom vármegyében. Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék alispánja a közigazgatási bizottság legutóbbi ülé­sén többek közt a következőket jelen­tette : „Mult hó folyamán a tatai járás németajkú községeit, Tarjánt ós Vértes­tolnát járták a magyarországi n«met egyesület kiküldöttei és szorgalmazták a taggyűjtést. A kiküldöttek eljárását bár nem lehet kifogásolni, szervezkedé­sük azjnban végeredményében nem fogja ezeken a hülyéken előre vinni a ma­gyarság ügyét és a magyar állameszme iránti hűséget, mert szervezkedésük alapgondolata mégis csak nómjt érdekek istápo.ása. Ha nem járnák a községe­ket, ezen községieknek német ajkú la­kossága ahogy eddig nem érezte szük­ségét, ezután sem gondolna magától soha hasonló szervezkedésre. Agitáció­juknak leghatékonyabb eszköze az ál­taluk szerkesztett német lapoknak ter­jesztése." Kereskedők és iparosok figyelmébe. Dr. Karikó Imre győri kereskedelmi ós iparkamarai titkár, a közismert ki­tűnő közgazdasági szakíró, karöltve Dr. Gold Ferenc miniszteri tanácsos, nyu­galmazott m. kir. pónzügyigazgatóval, továbbá Dr. Polgár Győző győri ügy­véddel, a győri L^yd Általános Ke­reskedelmi testület és a Győr—Mosón és Pozsony vármegyék molnárszövetsé­gónek ügyészével, Kereskedő ós Iparos Évkönyv címén egy kitűnő szakköny­vet indított e héten útnak, mely szak­könyvre minden kereskedőnek és ipa* rosnak szüksége van ós ezen szakkönyv­nek — ugyancsak Szávay Gyula kormányfőtanácsos, budapesti kereske­delmi és iparkamarai főtitkár megálla­pítása szerint — minden kereskedőnek és iparosnak az Íróasztalán, a pultján, a műhely asztalán kell lenni, mint biz­tos irányitójának a mostani zűrzavaros életben. E kitüaő szakkönyv részletesen tájékoztatja a kereskedőket és iparoso­kat az összes adónemekről és az adó­ügyi felebbezóbi mintákat is magában foglalja. Különösen nagy súllyal bir a házadó mentességeket igénylő kérvény­minták sorozata. A vasúti szállításnál, továbbá az elvámolásnál szükséges tudni­valók szintén részletesen vannak tár­gyalva. A magánalkalmazottak szolgá­lati viszonyairól szóló törvényes rendel­kezéseket Dr. Halász Jenő győri ügy­vád teljes részletességgel ismerteti. Dr. Pálfy József m. kir. kormány főtanácsos a szegedi ipartestület ügyésze, nag; tájékozottsággal foglalkozik a haza ipari kontárkórdóssel. Milyen könyveke kell vezetni a kereskedőknek ós iparo soknak ? E kérdés sokszor előfordul az utóbbi időben, miért is Kernén; Ignác ny. felsőkereskedelmi iskolai ta uár, törvényszéki könyvszakértő haszno tudnivalókat nyújt e tárgyban a haza kereskedőknek és iparosoknak. Részié tesen ismerteti a hazai vámjo ; szabályozását, továbbá az előjegyzés forgalmat, továbbá a kikészítés eljárást magában foglaló törvénye rendelkezéseket. Mindezeket és még sok sok más közgazdasági kérdést tárgya a Győrött megjelent „Kereskedő ó Iparos Évkönyv" cimű közel 400 old? las szakkönyv, mely szakkönyv 50.00( korona vételár előzetes beküldésévé megrendelhető a „Kereskedő és Iparo; Évkönyv" kiadóhivatalánál Győr, Vil mos császár út 5. Nézzük meg ma este „A Czigány". a Katb. Legónyegyesületnek a „Magyui Király "-ban tartandó Katalin-estéjén. Belépődíj: szemólyjegy 15.000 K, családjegy (3 személyre) csak 35.000 K. Kezdete este pont 8 órakor. Romániából is lehet már pénzt kül­deni Magyarországra. Kolozsvárról je­lentik : Megindult a postai pénzforgalom Románia és Magyarország között. Magyarországból voltaképpen már októ­ber l-e óta lehetett utalványon pénzt küldeni oláh területre, de oláh részről késett a vonatkozó intézkedés kiadása, ágy, hogy onnan ide csak november 1-től jöhet utalvány. A szentévi nemzeti zarándokiások évkönyve. Az Országos Katolikus Szö­vetség (Budapest, IV. Ferenciek-tere 7.), mint a magyarországi zarándokiások hiratalos rendezője, a Szentóv folyamán Rómába vezetett összes zarándoklásairól részletesen tájékoztató, képekkel illuszt­rált „Emlékkönyvet" ad ki. Az „Em­lékkönyv" a zarándokiások befejezése alán 1926. elején fog megjelenni. Az „Évkönyvhöz" szükséges adatok a Szövetségnek rendelkezésére állanak, igy tehát semmiféle adatgyűjtéssel, an­nál kevésbé előfizetések gyűjtésével ez ideig senkit meg nem bizott. Az „Év­könyv" megjelenését a zarándokiások minden résztvevőjével a Szövetség hi­vatalosan közli. Bangó Lajos muzsikál ma este a Kath. Legónyegyesület Katalin-est jón a Magyar Királyban. Legújabb Divat egyes szám 12.000, V4 év 36.000. Revü de modes egyes szám 12.000, 7 4 év 36.000 K. Record egyes szám 15.000, 7 4 óv 45.000 K. Havonta megjelenő számai tartalmazzák a legjobb ruhákat, kostümüket, téli­kabátokat. A szépirodalmi részben a legjobb írók működnek közre. Minden úrhölgynek érdeke, ha jó lapot akar járatni, úgy póldányonkint megveszi. Most jelent meg a Legújabb Divat Szabászati tankönyve, irta Margittai Maris. Minden varrónőnek nélkülözhe­tetlen, mert a legújabb angol és francia szabást, varrást megtanulhatja tanitó nélkül is. Bolti ára 80,000 korona. Kapható minden könyvkereskedésben. Előfizetni lehet a kiadóhivatalban Budapest, IV. Semmelweis-utca 15. sz. Mutatványszámokat ingyen küldünk. BÖLCSODAL! Népmozgalmi statisztika Esztergom­ban, 1925 november 7-től — 14-ig be­jelentett születések : Puksa Erzsébet rk. kertészsegéd leánya. Cserép Erzsébet rk. földm. leánya. Gerendás Ilona rk. sütősegéd leánya. Rózsa asztalossegéd halvaszületett leánya. Ha^cz Ottilia rk. háztartásbeli leánya (Lábatlan). — Házasságkötések: Engeibrecht József rk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom