ESZTERGOM XXX. évfolyam 1925

1925-05-20 / 39. szám

adásra kiadott gyűjtő iveken a követ­kező összegek érkeztek be a rendező­bizottságokhoz : Közüzemi R.-T. 157.500 K. Reáliskola 152.000 K. Tanítóké­pezde 150.000 K. Hitelbank 138.000 K. Szent Anna zárda 124.000 K. Theologia, Iparbank 120—120.000 K. Tanítónőképző 180.000 K. Gimnázium 83.500 K. Brutsy kereskedése 71.000 K- Belvárosi olvasókör 70.000 K. Szent­györgymezői olvasókör 53.000 K. Ke­nyórmezőmajor tisztviselő kara 50.000 K. Katholikus legényegylet 50 000 K. Gyakorló iskola 47.000 K. Káptalani tisztviselők 45.000 K. Kapuiskola 43-500 K. Izraelita iskola 42.500 K. Széchenyi­Kaszinó 40.000 K Szentgyörgymezői iskola 26 000 K. Szatzíauer cukrázda 25 000 K. Scheiber és társa kereskedő 25.000 K. Kath. kör 10.000 K. Szent Tamási iskola 150.000 K. Midőn ezen szép eredményért a rendezőség az egyes testületeknek — illetve vezetőknek há­lás köszönetét fejezi ki — örömmel tudatja az érdeklődőkkel, hogy a tiszta jövedelem a 9 milliót meghaladja és ez egész összeg az esztergomi hősi sirok feldíszítésére lesz fölhasználva. „A kis lord" a főgimnáziumban. A főgimnázium ifjúsága az intézeti sególyző könyvtár javára szombaton ós vasárnap rendkívül bájos színdarabot adott elő, amely a jelenvolt közönség osztatlan tetszésével találkozott. „A kis lord" idegen eredetű darab, de mély erkölcsi tartalmával, ügyes meseszövósével és a benne levő szerepek háiás volta miatt méltó arra, hogy az ifjúság legkedvel­tebb műkedvelő színdarabjai között fog­laljon helyet. A címszerepben Rothna­gel László III. o. t. nyújtott szép ala­kítást. Az ártatlan lelkű, jószívű kis grófot kedvesebben aligha lehetett volna alakítani. B sőrendű jellemalakitás volt Harka Ödön VIII. oszt. tanuló Darincourt grófja is. Mólyen átérzett játéka volt Eggenhoffer Magdának a gyermekét önfeláldozó szeretettel övező édesanya szerepében. Mellette Brilli Anci ügyeskedett a szobalány fürge alakításával. Pintér László VIII. o. t. a tipikus amerikai üzletember, Bergmayer Ferenc VI. o. a cipőtisztító, Sas László VII. o. t. az ügyész szerepében kaptak megérdemelt tapsokat. A kisebb szere­pekben Pintér Péter VIII. o. t. Spick Gyula VI. o. t. ós Pomothy Gyula VIII. o. t. igen jó összjátékot produkáltak. A nyilt szini tapsokkal is bőven fűsze­rezett darab előtt Müller Adolf II. o. t. mondott találó prológot, amelyet ez alkalomra Németh Romuald bencés tanár irt. A kitűnő ^rendezésben nagy szerepe volt De Pott Gusztávnak, akinek erre való rátermettségét az esztergomiak előtt nem kell külön hangsúlyoznunk. Felakasztotta magát. Nemes József 76 óves városi csősz Besze János utcai lakásán a mult hót péntekjén felakasz­totta magát. Az öngyilkosság egész kü­lönös körülmények között történt, Ne­mes borzalmas szándékáról senki sem tudott a házban, ö is titokban készí­tette elő végzetes tettét s aznap még reggelit is vitetett magának. Azután nyakára puha kendőt kötött, hogy ne fájjon, erre dróthuzalt és pántot. Igy akasztotta fel magát. Jegyzőségek megszüntetése a túlolda­lon. F. óvi június hó végével Esztergom­megye megszállott részén a következő jegyzősógeket szüntetik meg a csehek: Bart, Karva, Kural, Nana, Kisujfalu. A megszüntetett jegyzősógeket a szom­szédos jetíyzősógekbe olvasztják be. A Kert Mozgó előadásai fél 9 órakor kezdődnek. Az esztergom vármegyei általános tanítóegyesület tavaszi Közgyűlését f. hó 28.-an délelőtt 10 órakor a várme­gyeháza nagytermében tartja, melyre az egyesület tagjait ós a tanügy barátait ezúton hivja meg az elnökség. Góliát Maláta-sör csapolás a Három Szerecsenben. Megindult a csavargőzösjárat. Az esztergom—nagymarosi helyi hajójárat f. óvi május hó 16-tól hetenkint kétszer, szerdán ós szombaton közlekedik. Esz­tergomba d. e. 8 órakor érkezik s innen d. u. fél 1 órakor indul vissza. A Kert Mozgó előadásai fel 9 órakor kezdődnek. Sport. KFC—EMTE 1:0 (félidő 0: 0) biró : Kövesi. Ismét fényes tanú­jelét adta az EMTE fejlődésének s a vasárnapi mérkőzés egy II. osztályú mérkőzés nívójára emelkedett. Ily erős iramú szép ós izgalmas mérkőzés már régen volt az esztergomi pályán. A mérkőzés mindvégig egyenlő erők küz­delmét mutatta s csak a véletlennek tulajdonitható, hogy az utolsó percben egy sarokrúgásból beadott labda, egyik komáromi játékostól — Baumgartner kapus sérült karja miatc — könnyen beesett az EMTE hálójába. Ezon mér­kőzésen mutatkozott be Horváth, a Húsiparosok volt játékosa, akiben ha kissé durva játékmodoráról leszokik, igen hasznos játékost talál az EMTE. Ez­zel a csapattal azután szép esélyek­kel indulhat az őszi bajnokságbau. Elő­zőleg az EMTE második csapata mér­kőzött a csendőrség football csapatával, mely az EMTE 2 :1 arányú győzelmé­vel végződött. Góliát Maláta-sör csapolás a Három Szerecsenben. Szombat—vasárnap, május hó 23—24. Henny Porten legújabb legnagyszerűbb szereplése: Donelli grófnő Világattrakció 7 felvonásban. Bemutatja a liiiitur-Mozgo Góliát Maláta-sör csapolás a Három Szerecsenben. A Kert Mozgó előadásai fél 9 órakor kezdődnek. Szerdán és csütörtökön a leg­szebb ós legmulatságosabb vigjátók­sláger „Niniche" kerül műsorra, mely­nek főszerepót a bájos Ossi Owwalda játsza. „Donelli grófnő" Henny Porten leg­ragyogóbb alakítása, szombaton ós va­sárnap lesz a Kultur-Mozgó műsorán­Henny Porten egy szenvedő asszonya alakit ebben oly mély művészettel, hogy sokáig felejthetetlen lesz a mozibözön­sóg előtt. „Donelli grófnő" a sziv drá­mája, a filmművészet koronája, amely kimagaslik a legnagyobb fiimek közül is. — A dozócsütörtökön kerül bemuta­tásra „A fehér asszony" c. amerikai dráma, egy eltévedt repülőgép bravúros manőverei a hófödte északi hegyóriások­ban. Izgalmas jelenetek a földön és a levegőben. Mindkét film a kinematog­ráfia gyöngye, mely a közönségnek leg­nagyobb gyönyörűségére fog szolgálni. A Kert Mozgó előadásai fél 9 órakor kezdődnek. Tarka sorok. Darvinizmus. Előadó: Az elmondottak alapján melyik állat áll legközelebb az emberhez ? Móricka: A bolha. Találós kérdés. Miért van a konflisba egy ló, a fiakkerbe pedig két ló befogva? — Na? — Hogy húzza a kocsit. A budapesti választások előtt. Schwarcz Ármint hűvösvölgyi sétája közben megtámadja egy útonálló: — Pénzt, vagy életet! Csak határozzon maga, barátom... — mondja neki Schwarz mosolyogva — nekem nincs választójogom ... Törzsasztalnál. Nőtlen fiatal emberek és agglegények ülnek a Három Szerecsen pompás kert­helyiségében az egyik törzsasztalnál. Beszélgetés közben egyikük, aki még nincs agglegónyi korban, kifakad a sorsa ellen. — Hej fiúk, ez igy nem megy to­vább, én magnősülök. Már meg is irtam az apróhirdetést ós beviszem az „Esz­tergom" szerkesztőségébe. — Kapsz is te asszonyt ? — gúnyoló­dik az egyik agglegény. T Miért ne kapnék ? — Hát persze, hogy kap, mondják a többiek. Csak engedjük őt, úgy se méltó ebbe a díszes agglegényi társaságba, ha nősülésen jár az esze. Hagyjuk őt ro­hanni a vesztébe. — Meglássátok, ide hozom, ide adok találkát és akkor pukkadjatok. Mi lesz az ismertető jel ? — kérdik mindnyájan. — Egy korsó Góliát Maláta-sör! A társaság először óriási hahotába kezd, majd pedig méltatlankodva fa­kad ki: — Ez nem ismertető jel, barátom, hiszen itt mindenki kitűnő Oóliát­Maláta-sört iszik. Más ismertető jelet válassz 1 A legónyéletet megunt fiatalember erre kijelentette, hogy azért is Góliát Maláta-sör lesz az ismertetőjel, de négy piro3 pünkösdi rózsa közötf, már csak azért is, mert ez a kitűnő ital megér­demli, hogy virágok közé helyezzék I A szent évi római zarándoklatokra már most elfogadunk megbízásokat lírák, s általában idegen valuták vételére, átutalásokra és nem esoportos utazás esetén menetjegyek váltására tetszés szerinti útirányban. Esztergomi Keresk. és Iparbank. A világ legjobb cipőkrémje! Iá ul túr- Mimgé Műsora: Áldozóesütörtökön, május hó 21.-en: Feliéi* asszony Izgalmas jelenetek a földön és a leve­gőben 8 felvonásban. Ezután a fényes kisérő műsor. Koroiia-Kertmozgó Műsora: Szerdán és csütörtökön, május hó 20—21. SIXICHE Vigjáték-attrakció nyolc felvonásban. Magántanulók figyelmébe A „BOROS—GÁRDOS" Tanintézet Budapest, VIII., Kákóczi-út 57/a. teljes anyagi felelős­séggel készít elő magánvizsgákra, érettségire vidéki tanulókat, tisztviselőknek rész­letfizetési kedvezmény. Kiváló jegyzetek. Megérkeztek a legújabb divatú és legjobb minőségű" tavaszi és nyári eredeti angol- és egyéb elsőrendű gyártmányú gyapjúszövetek, melyekből férfiruhákat, felöltőket, és sport­öltönyöket, jutányos áron készit: Scüveiexer Vilmos férfiszabó, ESZTERGOMBAN Kossuth Lajos u. 5. Takarék épület. A Közs. Tisztviselők Országos Szövetségének szerződéses szállítója. O o o 8 o § Az idén jól permetezzünk! o ^^^^^^^^^^^^^ Q Ajánljuk a legprímább és garantált 99%-os Q O rézszulfát tartalmú kristályos rézgálicunkat Q ilogrammonként 12.000 Lért. Ne tévesszük össze az esetleg olcsóbb silány áruval! 5 O Esztergomi ,.HAIft¥A^ Q Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. O o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ Kiadásért felelős: Homor Imre. jSfyomatott a Hunnia Könyvnyomdában Esztergom, Kossnth-Lajos-utoa 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom