ESZTERGOM XXVIII. évfolyam 1923

1923-02-04 / 10. szám

POLITIKAI ES TÁRSADALMI LAP Megjelenik szerdán és vasárnap. Előfizetési ára helyben és vidékre: Egy hónapra 50 K. Egyes szám ára: hétköznap 5 K, vasárnap 8 K. Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel István. Kéziratok és előfizetések Szent Lörinc-utca 5. sz. alá küldendők. Hirdetések felvétetnek Buzárovits Gusztáv könyv­nyomdájában. Felfüggesztik a blokkrendszert. Szerdán Mátéffy Viktor nemzetgyűlési kép­viselő vezetésével iparosaink ós kereskedőink kül­döttsége jelent meg a pénzügyminisztériumban, a blokkrendszer felfüggesztése érdekében. Az esztergomiakhoz 10 tagú dorogi küldöttség is csatlakozott. A pénzügyminiszter helyett — ki más irányú elfoglaltsága miatt a küldöttséget nem fogadhatta — Vargha államtitkár hallgatta meg az érdekeltségek panaszát s azt magáévá téve a blokkrendszer ideiglenes felfüggesztését Eszter­gom város ós vármegye területére meg is igórte. Hangsúlyozta, hogy ezek után bízik az adózó polgárok becsületességében, akik nem akarják az államkincstárt megkárosítani, mert visszaélés ese­tén a visszaélőkkel szemben kérlelhetetlenül életbe fogják léptetni a blokkrendszert. A könyvveze­tésre vonatkozólag pedig megjegyezte, hogy egyelőre csak egy könyvet vezessenek iparosaink, amelyből a bevétel és a kiadás megállapítható legyen. Az iparosok sérelmeit Sztahovits Jenő ipartestületi elnök, a kereskedőkét pedig Marosi Ferenc, a kereskedők társulatának elnöke ter­jesztették az államtitkár elé. hírek * TÍZ éve mult e héten, hogy Őeminenciája, mint Magyarország hercegprímása Esztergomba költözött és igy Esztergom ismét tényleges primási székhely lett. ueminenciájának sok szép tervét és e város közönségének is sok szép re­ményét tették tönkre ezen idő óta a kitört világ­háború, a forradalmak ós a gyászos trianoni béke. A hercegprímás ós székvárosának népe azonban a megpróbáltatások legnehezebb ideiben is példás szeretettel és megértéssel viseltettek egymás iránt. Hisszük, hogy mihamarább el fog következni az az idő, amikor a szép tervek és reménységek valóra válnak és Esztergom, mint méltó szék­helye a teljes egészében visszaszerzett nagy Magyarország katholicizmusának, legszerencsé­sebb napjai közé fogja számítani Dr. Csernoch János hercegprímás Esztergomba való 10 év előtti visszatérésének ünnepét! * Ezüstmenyegző. F. hó 2.-án ünnepelte Szölgyémy G-yula igazgató-tanító feleségével, sz. Pach Irón úrasszonnyal házasságának negyed­százados évfordulóját. Az ezüstmenyegzős párra a reggel 8 órai mise után Mátéffy Viktor prépost­plébános szép beszéd kíséretében adta az egyház áldását. A népszerű igazgató-tanítót ez alkalom­mal igen sokan keresték fel jókivánataikkal. * Halálozások. Bundala János nagytapolcsányi plébános, az esztergomi főkáptalan tb. kanonokja mult hó 30.-án 58 éves korában hirtelen elhunyt. — Spondalungai lovag Metz Rudolf m. kir. honvódszázados életének 31. évében f. évi január 31.-ón Esztergomban elhunyt. Temetése szomba­ton délelőtt Piliscsabán folyt le katonai dísszel. * Az „Esztergom-Vidéki Régészeti ós Törté­nelmi Társulat" f. hó l.-ón a városházán vá­lasztmányi ülést tartott Dr. Molnár Szulpic fő­gimn. igazgató, ügyv. elnök elnöklete alatt, ame­lyen örvendetesen vették tudomásul, hogy a tár­sulat újjáalakítása céljából kibocsátott felhívás nem maradt hatástalan, eddig Dr. Antony Béla polgármester, Schmidt Sándor bányafőtanácsos, Serédi Dénes főgimn. tanár és Bayer Ágoston festő alapító tagokul, többen pedig rendes ta­gokul jelentkeztek. A jelentkezések azonban oly gyéren történnek, hogy emiatt a közgyűlést sem lehet megtartani. Ezúton is felkóretnek tehát az érdekeltek, hogy a tagbelépési felhívásokat, nyilatkozataikkal ellátva, legkésőbb f. óv febr. 20-áig okvetlenül visszajuttatni szíveskedjenek, nehogy a f. év március 4-óre kitűzött közgyű­lés megtartása elé akadályok merüljenek fel. * A kere8eiadó-bevallások idejét a pénz­ügyminiszter februárról későbbre halasztotta s igy erre az adózók a későbbi hónapokban lesz­nek felhiva. A könyvek hitelesítése, az alkal­mazottak bejelentése ós adójának fizetése azon­ban nem halasztatott el. * A turisták műsoros farsangi estélye, mint az előjelekből is látni lehetett, fényesen sikerült. A rendkívül gazdag műsor fénypontjai Pintér Imre ós Parlaghy Kornélia, a budapesti Nemzeti Szinház országosan ismert művésztagjainak fel­lépései voltak. A dalárda is gyönyörűen énekelt. Az énekszámokat ez alkalommal Büchner Antal, mint a Turista Dalárda tiszteletbeli karnagya vezényelte. Igen szépek voltak Kubányi Manci ós Zelenyák Ferenc duettjei. (Büchner—Barcsai­Fehér : „A magyar dal" ós Büchner—Szvoboda: „Emlékszel-e édes ?") továbbá az a kétf el vonásos bohózat, amelyet Vitái Inni, Brilli Anci, Sas Gyula ós Jedlicska István adtak elő „A 10. számú páholy" cimmel. Homor Imre a dalárda világkörüli művészkör útjáról tartott humoros felolvasást. A műsort tánc követte. = Petőfi élete ós halála filmen. Csütörtöktől február hó 8.-tól kezdve négy napon át láthatja a közönség azt a hatalmas és művészi értékű filmet, mely Petőfi emlékének megörökítéseként a Korona-mozgóban kerül előadásra. A filmköl­temónyt a Petőfi-társaság megbízásából Hevesi Sándor dr. ós Sas Ede írták, akik művükben felölelik a nagy költő egész életét, a szülői ház­tól a hősi halálig. Látjuk elindulni a Petrovics­házból, az iskolapadon, a vándorkomédiások sze­kerén, túl a hadak útján. Megelevenedik a vász­non a negyvennyolcas idők romantikája, látjuk a hires márciusi ifjakat az akkori idők halha­tatlanjait : Kossuthot, Aranyt, Vörösmartyt, Vachot Sándort, Jókait, Bem apót, Széchenyit, mindnyájukat hű maszkban, tökéletes játékban. Petőfit Uray Tivadar alakítja finom ós ízléses idealizálással ós művészi fölénnyel. Városunk mozilátogatói nyilván nagy szeretettel, hálával éa támogatással fogják kisérni a Petőfi-film elő­adásait. * A Kath. Legónyegyesület f. hó 4.-én (va­sárnap) tartja a „Magyar Király"-ban — ház­alapja javára — színdarabbal egybekötött zárt­körű táncmulatságát. Kezdete este V28 órakor. Belépődíj személyenkint 150 K, családjegy 300 K, állóhely 120 K. Szinre kerül: „Próbaházas­ság" c. vig szinmű. = Sámson és Delila drámai játék 6 felvo­násban, a Kultur mozgó szombat és vasárnapi műsora, a világsikert aratott, „Sodorna és Go­morra" után egyik legnagyobb alkotása a ki­matografiának. Nem dráma és nem törté­nelmi film, mert a biblikus idők jelenetei csak mint visszatérő motívumok kapcsolódnak bele a modern korba. Korda Sándor mesterien oldotta meg feladatát, szemet, lelket gyönyörködtető munkát ad. Felesége Korda Mária játsza a női főszerepet s úgy a bibliai Delilát, mint a mo­dernkor asszonyát ideális tökéletességgel hozza elénk. Sámson szerepében a világhirű olasz atlóta­szinész G-alaor excellál. A modern filmművészet e remek alkotását nagy áldozatkészséggel tudta rögtön budapesti megjelenése után a Kultur­mozgó műsorára megszerezni. — Kedden, febr. hó 6.-án csak egy napig, „Jocelyn" szerelmi regény a francia rémuralom idejéből 7 fejezet­ben. Jocelyn eredeti naplója után irta Lamartine. Egy emberi lélek fotográfiája ezen francia re­mekmű, mely előtt a művészi szépet keresők ós szeretők tömege levett kalappal áll meg. A film minden tekintetben elismerésre méltó munka: képei gyönyörűek, a színészek : Myraga ós Tallier megértéssel, szívvel-lélekkel játsznak. — Csü­törtökön, február hó 8.-án, „Zátony" c. erkölcs­dráma 6 felvonásban lesz műsoron, a tüneményes szépségű Klára Kimball-Jounggal a főszerepben. Legközelebb jön a nagy érdeklődéssel várt, „Ut a boldogság felé" c. filmjátók, gyönyörű zene­kisórettel. * A szenttamási és vizivárosi katholikus kör f. hó 10.-én, szombaton este tartja belépődíj nél­küli házimulatságát. * Népmozgalmi statisztika. Esztergom város területén 1923. január 27.-től február 3-ig beje­lentett születések: Szabó Sándor rk. földmives fia. Burány Mihály rk. földmives fia. Simonyi Lajos rk. nyájőrző fia. György János rk. kő­szónbányamunkás fia. Kalácska Magdolna rk. szénbányamunkás leánya. — Házasságkötések: Szatmári Lajos rk. póstaaltiszt és Horváth Ilona rk. — Grerendás István rk. vonatfókezo ós Lep­csán Teréz rk. — Huczki István rk. földmives (Czinkota) ós Kemenczik Rozália rk. — Trexler Mihály rk. vasúti állomásfelvigyázó és Fejes Lujza rk. — Iván József rk. bányamunkás ós Agócs Ángyéi rk. — Baranyai Lajos rk. fodrász és Kajuk Katalin rk. — Halálozások: Plajer Ilona rk. 18 éves. Juhász János rk. földmives 62 éves. Párák Mária rk. 9 napos. Németh Mi­hálynó sz. Pirkhoffer Mária rk. 28 éves. Kis István rk. földmives 90 éves. Einviller István rk. üzemmester 36 éves (Lábatlan). Horváth Imre rk. csendörtiszthelyettes 42 éves. G-oldschmid Ilona rk. 13 hónapos. Metz Rudolf rk. honvéd százados 31 éves. A „KÖZPONTI"-káíéMxban ma szombaton és holnap vasárnap nagy C ab a ré- előadás REGGELIG NYITVA Az általános kereseti adó fizetésére kötelezett és a kisiparosok és kiskereskedők részére előirt üzleti könyvek jutányos áron kaphatok BUZÁROVITS G. könyvkereskedésében Lapkihordó ^ssgSL

Next

/
Oldalképek
Tartalom