ESZTERGOM XXVIII. évfolyam 1923

1923-09-16 / 73. szám

101S. September 16. ESZTERGOM s egy részt hozott össze. A fölöslege* részek elhagyásával. A darab teljesen érthető eredeti tartalmává], de rövideb­ben ós eredeti szereplőivel: a kedvesós kiváló Coeantinnal, Judex-el, Roger-rel és az őrog Kerian-nal. Csütörtökön, köz­kívánatra, 2 részben egy előadáson a „Lengyelvér" lesz műsoron. BojdaJuci, Petrowich, Vandori Gusztáv, Loth IIa 'és Mattyasóvszki Ilona, a kedvelt ma­gyar filmszínészeink együttes szereplé­sével. Vetőbúzára előjegyzést a buza árának elére lefizetése ellenében elfogad az Esztergomi fogyasztási ós értékesítő szö vetkezet központi irodája, raktára és bármelyik üzlete. Előjegyzési határidő 1923. aug. 26 tói szeptember 2-ig. IRODALOM. A Magyar Katonai Közlöny havifolvó­irat legújabban megjelent száma (1923. július—augusztus) Belitska Sándor volt honvédelmi miniszternek búcsúiratát tar­talmazza a fegyveres erőhöz. Majd közli a füzet Spondalugai Metz Rezső altá­bornagynak azon kiváló fegyvertényeit, melyekért a Mária Terézia rend káp­talanja a Rend lovagkeresztjével való kitüntetésre érdemesnek találta. Igen érdekesen írja le a gorlicei csatában való részvételét, valamint a 12. gy. ho. támadó csoportjának para csait és in­tézkedéseit, melyek a Pustki magaslat­nak elfoglalását eredményezték. Ezután számos ütközet leírása következik, melyek a kiváló katona legszebb hadi erényeit igazolják. — Stanogorai Stanoi­lovic Ulászló igen értékes eszmecserét közöl a közelharcról ós annak kikép­zési módját is ismerteti, bár csak kivo­natosan. Striling László a h. o. tüzér­ségének szervezéséről igen jó összeha­sonlításokkal kiváló gondolatokat közöl. — Mayer András ismerteti a volt közös hadsereg legkiválóbb műszaki tisztjének, Mischek tábornoknak hadihíd-rendszerét, mely a háborúban sok, igen szép fela­datot segített végrehajtani. — Simsay Lajos „Militarizmus" című fejtegetése világosan bizonyítja a katonai szolgá­latnak elmaradhatatlan voltát ós szük­ségességét, mely tény a nagyhatalmak lótezhetósót igazolja. Szépen vezeti vissza a militarizmus eszméit a törté­nelem igazolásával a legelső emberi egye­süléshez, a családhoz. — Végezetül e kitűnő füzet a katonai ünnepeket is­merteti, nevezetesen a Ludovika akadé­mia 53 óves jubileumát ós annsk tör­ténetét, melyet a díszközgyűlésen Dom­bováry Róvy Kálmán vkt. ezredes ado|& elő. — A Magyar Katonai Közlöny¥ mindenki megrendelheti. Előfizetési díj félévre 300 K. (M. kir. honvéd Ludo­vika Akadémia.) I##)Q *|i«f|| budapesti régiségkereskedő V a3al Ul r égi bútorokat, régi porcel­lánt, régi órákat és szőnyegeket a legma­gasabb napi áron. — Érdeklődni lehet özv. Lukácsnénál, Esztergomban, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti kávémérésben. Dorog AM Dezső Gyula dohánytőzsdé­jóben árusítják lapunkat. — TűtnOCOrÓn cementlap, mozaiklap, I OlUUaol CU? kútgyűrű, ^betoncső, vályú kapható az Esztergomi Ker. és Ipar­bankban. Tetőoserepeink tartósabbak, köny­nyebbek és olcsóbbak az égetett cserépnél. I aLfÁQt käme "heilige LdKudl KOI OO W C,v jens úriem­ber. Címek a ki­adóhivatalba kéretnek. Hutai oltott mész landóan kapható az Esztergomi Kereske­delmi és Iparbanknál. Gyümölcs magvat teszek *g;2: denkor a legmagasabb napiáron. Sz. Arnia-u. 7. Dorogi diószén ISA" Illés Sándornál Szt. Anna utca 16. szám. Gyakornoknak felvétetik 6 középiskolát végzett fiú Rottár „Hattyú„ drogériájában, Kossuth Lajos utca 15. sz. Telefonszám: 65. A villamos irodában Sí sei felvétetnek. Szent Lőrinc utca. Egy szekér, 1 kocsi és 1 pár lószerszám eladó. Tudakozódni lehet Esztergomban, Erzsébet-királyné-utca 36. szám alatt. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő : HOMOR IMRE. GÁBRIEL ISTVÁN. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthetet­len jó férjemnek halála alkalmá­ból részvétükkel mély fájdalmamat enyhítették ós nehéz napjaimban keresztényi szeretettel támogattak, ezúton fejezem ki hálás köszönő temet. Özv. Hranyai Istvánne. ímeaaammm mm Önkéntes árverés. Néhai Vimmer Béla örökösei tulaj­donát képező Simor János utcai 92. npszámú ház és knrt 1923. évi szept. 23.-án (vasárnap) d. e. 9 órakor dr. Wiplinger Ödön ügyvédi irodájában (Ferenc József út 27. szám) önkéntes árverésen el fog adatni. Bővebb felvi­lágosítás ugyanott nyerhető. A házban két lakás van (6 ós 1 szobás külön konyhákkal.) Eladók fenntartják a jot'ot, hogy a beérkezett ajánlatok föleit szabadon dönthessenek. nyilvánoo árverésen el fog adatni. Bő­vebb felvilágosítás ugyanott nyerhető. Eladó fenntartja a jogot, hogy a be­érkezett ajánlatok felett dönthessen. 10.822/1023. pm. szám Magánfelek fogadási idejáaek Megállapítása. Határozat: Elfogadom a szab. kir. város tanácsának a f. évi szeptember hó 6.-iki üléséből hozott javaslatát s a szervezeti szabályrendelet 78. §. 7. pontjában biztosított jogomnál fogva a magánfelek fogadásának idejét hétköz­naponként 11—12 órában állapítom meg Erről az összes ügyosztály szak- és segédhivatalok vezetőit miheztartás és to­vábbi intézkedés céljából értesítem. Esztergom, 1WJ3. évi szeptember hó 13. Dr. Brenner s. k. polgármester h. Esztergomi m. kir. ÁllamrendŐrkapitánysag. Hirdetmény. Az Esztergomi Fogyasztási és Érté­kesítő Szövetkezet 1922. augusztus hó 13-án tartott 1921. évi rendes közgyű­lése az alapszabályok 5. ós 12. §§-ainak megváltoztatásával egy szövetkezeti üz­letrósz értékét 100, azaz egyház koro­nában és a beiratási díjat 5, azaz öt koronában állapította meg és egyben kimondotta, hogy a régi üzletrész-tulaj­donosok a már eddig befizetett össze­gekhez üzletrészként 40, azaz negyven koronát fizetnek be, aminek megtörténte után 100 korona értékű üzletrészt kapnak. Felhivjuk tagjainkat, hogy a befize­tásek eszközlése végett régi üzletrésze­ikkel a szövetkezet központi irodájában (Esztergomvidóki Hitelbank) az üzleti órák alatt megjelenni szíveskedjenek. Az Esztergomi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága. Önkéntes árverés. Rákóczy-tér 9. szám alatti emeletes ház, melyben 2 lakáé (4 és 2 szbbas) valamint 3 üzleti helyisig van, szep­tember hó 16.-án (vasárnap) d e. 11 órakor Dr. Kőműves Las/ló ügyvéd irodájában (Kos<uth Lnjos ute* 3 sz.) 1817/1923. ált. szám. Rendelet. Az általános bejelentési kötelezettség az 1914. évi 5112. BM. ein. számú rendelettel a város egész területére kimondatott. A vagyon és közbiztonság megóvása ér­dekében a bejelentési kötelezettség pontos teljesítésének ellenőrzésére razziát rendelek el, amely f. évi október hó 1.-én veszi kezdetét. 1. A razzia foganatosítása érdekéből ezem alkalomból felhívom az összes háztulajdo­nosokat, házgoainokokat, házfelügyelőket, illetve házmestereket, hogy f. évi október hó 1.-ig egy pontos névjegyzéket készítse­nek a házban tartózkodó összes lakókról, amely névjegyzék a következő adatokat tartalmazza: 1. A házban lakó egyes csa­ládfő nevét. 2. Ezzel a háztartásban élö családtagok, háztartási alkalmazottak, ven­dégeik avagy albérlőik és hozzátartozóik nevét. 3. Mióta laknak a házban? 4. Be vannak-e jelentve s meg van-e erről a be­jelentési szelvény? 2. á. háztulajdonos, háagondnok, ház­felügyelő, illetve házmester f. év október 1.-ig különösen is meggyőződést köteles szerezni arról, hogy a házban lévők vala­mennyien be vannak-e jelentve s amennyi ben a bejelentés még meg nem történt volna, úgy oda hatni, hogy az október 1.-ig pótoltassák. 3. Köteles a háztulajdonos, házgondnok, házfelügyelő, illetve házmester a névjegy­zéket a razziát vezető rendörközegnek fel­szólítására átadni s neki a szükséges felvi­lágosításokat megadni. Aki jelen rendelet intézkedéseinek eleget nem tesz, amennyiben cselekménye súlyo­sabb büntető rendelkezés alá nem esik, ki­hágást követ el és az 1921. évi XXVIII. t.-c 4. §. 2. bekezdése alapján 600.000 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlan­ság esetén 50 napig terjedhető elzárással büntetendő. Jelen rendeletem azonnal hatályba lép. Esztergom, 1923. szeptember hó 11.-én. Dr. Peger Kálmán s. k. rendőrfőtanácsos, a kapitányság vezetője, fent jelzett adópótlékkal terheire fizetheti azt ki. Ez alkalommal újból figyelmeztetjük az adózókat arra is, hogy bármely köztarto­zásukat a pénzügyi osztálynál kapható csekk­lapon is fizethetik s így torlódás esetén nem kell a pénz lefizetése végett senkinek várakozni. Esztergom, 1823. szeptember hó 12. László István s. k. p. ü. tanácsnok. Esztergom sz. kir. város pénzügyi osztálya. Eszter gom sz. kir. város pénzügyi osztálya. 6*7/913. p. tt. szám. Hirdetmény. Esztergom szab. kir. város pénzügyi osz­tálya figyelmezteti a város összes adófizető polgárait, hogy az 1928. évi XXXIII. t.-c. 23. §.-a alapján a köztartozások késedelmes fizetése esetén mindenki 10%-os adópótlé­kot tartozik fizetni. A törvény rendelkezése értelmében az eiidőszerint hátralékban levő adózók hát­ralékos köztartozásaikat f. évi szeptember 29.-ig még a régi törvény szerint 8%-os késedelmi kamattal fizethetik, míg f évi október l.-étől kezdve pedig a késedelem minden megkezdett hónapjára adőpótlék cimén a hátralékos összeg 10%-át kell még fizetni. Ezen adópótlék úgy az összes állami, megyei, községi adók, állami és városi ille­ték, valamint az egyéb közadók módjára beszedendő szolgáltatásokra vonatkozik. Felhívjuk tehát a bármily köztartozással hátralékban levő polgárokat, hogy ezen sú­lyos teher elkerülése végett mindenki igye­kezzék saját jól felfogott érdekében összes tartozásait még e hó folyamán lefizetni, mert a jövő hónaptól kezdve már csak a 517/1923. p. ti. szám. Értesítés. A m. kir. Pénzügyminisztérium 98.700. számú körrendelete a szolgálati (munkabér) illetmények után járó általános kereseti adót 1933, július hó 1.-től az alábbiakban módo­sította : Heti fizetéseknél 22.500-ig az illetménye'; adómentesek. 22500 K-án felül heti 25000K-ig adó 50 K 25000 „ „ „ 30000 „ „ 120 .. 30000 „ „ „ 35000 „ „ 200 .'. 35000 „ „ „ 40000 „ „ 300 40000 „ i, „ 45000 „ „ 450 , 45000 „ „ „ 50000 „ „ 600 „ 50000 „ „ „ 55000 „ 800 „ 55000 „ „ „ 60000 ,. „ 1000 ,. 60000 „ „ „ «5000 „ ,. 1200 „ 65000 ,, „ „ 70000 „ „ 1500 ,. 70000 „ „ „ 75000 „ ,. 1800 ,. 75000 „ „ „ 80000 ,, „ 2200 „ 80000 „ „ „ 85000 „ „ 2600 „ 85000 „, » tt 90000 » n 3000 rá 90000 „ „ „ 95000 „ „ 3600 „ 950Ó0 „ „ „ 100000 „ „ 4200 „ 100000 „ „ „ 150000 „ „ 5000 „ stb. Havi fizetéseknél 90.000 K-ig illetmények adómentesek. 90000 K-án felül havi 100000 K-ig adó 200 K 100000 „ „ „ 110000 „ „ 350 „ 110000 „ „ „ 120000 „ ,. 500 „ 120000 „ „ „ 180000 „ „ 650 „ 130000 „ „ „ 140000 ,. „ 800 „ 140000 „ „ „ 150000 „ „ 1000 „ 150000 „ „ „ 160000 „ „ 1200 „ 160000 „ „ „ 170000 „ ,. 1500 „ 170000 „ „ „ 180000 „ „ 1800 „ 180000 „ „ „ 190000 „ „ 2100 „ 190000 „ „ „ 200000 „ „ 2400 „ 200000 „ „ „ 210« »00 „ „ 2800 „ 210000 „ „ „ 220000 ., „ 3200 „ 220000 „ „ „ 230000 „ „ 3600 „ 230000 „ „ „ 240000 „ „ 4000 „ 240000 „ „ „ 250000 „ ,j 4500 „ 250000 „ „ „ 260000 „ „ 5000 „ stb. Az 1925. évi július hó 1-ét megelőző időre járó szolgálati illetmények vagy munkabé­rek után az 1923. évi 180.000 számú végre­hajtási utasítás 66. §.-ában közölt adótéte­lek szerint kell az adót fizetni, még akkor is, ha a szolgálati illetmény vagy munka­bér 1923. évi június hó 39-ik napja után fizettetik is ki, viszont az 1923. évi július 1.-től kezdődő időre járó szolgálati illet­mény vagy munkabér után járó új adótéte­lek szerint kell az adót fizetni még abban az esetben is, ha a szolgálati illetményt vagy munkabért esetleg június hó 1-ét meg­előző időben fizették is ki. Amennyiben az adófizetésre kötelezettől a munkaadó jelen rendelet kibocsátását megelőző időben az újonnan megállapított­nál nagyobb adót vont le, a különbözetet a munkaadó köteles ai alkalmazottnak vissza­téríteni. Esztergom, 1923. szeptember hö 19. László István s. k. p. ü. tanácsnok. Azonnal, olcsón, első kézből K CEMENT, MÉSZ, PALA, TÉGLA, TETŐCSERÉP JBHHBSBBZSSSBSBiHBHBHBBBaHBSaBBBBBBBaK. ét minden építő és tetőfedő anyag. * Díjmentes felvilágosítás! POLLÁK JENŐ Budapet , V., Nádor u. 8. Sürgönyeim: CEMENTPOLLAK. Telefon: 182—89. Legjobb e» legolcsóbb beiásárlósl fórrá*!! SAßKADI RUDOLF kézmű áruháza Budapest, IV. F*vám-tér 3. SSMET" Francia mintás és sima Crepe mtr. . í Legszebb mintázasú príma French mtr. Vastag" ©s vékonyszálú jómi"öseyű vászon Legszebb mintázasú cérna Zefírek mtr. . Mintás kretonok Gyapjú horgo t vállkendő •^•K». Menyasszonyi kelengyék, férfi-, női szövetek, bar he 2r-tok, kanavász, vászonárak, fejkendők, Berlinerken mmw dók, nagykeadők óriási nagy választékban. K K K K K 7900­9000' 8000*­9800­8000­K 35.000"

Next

/
Oldalképek
Tartalom