ESZTERGOM XXVIII. évfolyam 1923

1923-01-03 / 1. szám

T7C7TT?DrriM POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP H Megjelenik szerdán és vasárnap. Előfizetési ára helyben és vidékre: Egy hónapra 50 K. Egyes szám ára: hétköznap 5 K, vasárnap 8 K. Főszerkesztő : Momor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel ístTáM, Kéziratok és előfizetések Szent Lörinc-utca 5. sz. alá küldendők. Hirdetések felvétetnek Buzárovitf Gusztáv könyv­nyomdájában. 446 születés, 179 házasság­kötés, 430 halálozás. Esztergom város népmozgalmi statisztikája, amelyet az „Esztergom" hétről-hétre hiteles ada­tok alapján közöl, a fenti számokkal záralt 1922. december 31.-én. Megjegyzendő, hogy a halálozásokban bennfoglaltatok 21, részben ható­ságilag megállapítottan hősi halált halt, részben holttá nyilvánított katona is. Ezek leszámításával a város területén törtónt halálozások száma: 409. Az előző 1921-ik év végén születés volt 441, házasságkötés 160, halálozás 404. HÍREK. * Szent Óra. Január 4.-én, csütörtökön d. u. 5 órakor a zárdatemplomban engesztelő szent órát tart az Oltár egye sülét. * Újévi üdvözlések* A városi tisztikar Újév napján testületileg tisztelgett Dr. Antony Béla polgármesternél, akit Dr. Brenner Antal h. gaz­dasági tanácsos üdvözölt. — Palkovics László alispánt a vármegye tisztikara, segéd és kezelő­személyzete élén Dr. Frey Vilmos főjegyző, a városi tanács ólén pedig Dr.* Antóny Béla pol­gármester köszöntötte fel újesztendő alkalmából. Mindkét helyen a köz javára végzendő önzetlen munka szükségességét ós igéretét hangoztatták a megye és a város vezető férfiai. * KÖZÖS szentáldozás. A Tanult Férfiak Mária-Kongregációja f. évi január 6. napján, szombaton délelőtt 8 órakor tartja rendes közös szentáldozását a Szent-Ferencrendiek templomá­ban. Szives megjelenést kér a vezetőség. * A turisták Szilveszterkor ünnepelték Petőfi születésének századik évfordulóját. Az esztergomi turista egyesület Szilveszter-estéjét hagyományos műsorral ünnepelte, amely alkalommal Petőfi emlékének is áldozott. A dalárda hazafias éneke után Homor Imre tartott előadást Petőfi, mint turista cimmel, amelynek végén a jelenlevők felállással hódoltak a nagy költő és természet­barát emlékének. A gazdag műsor gyönyörű száma volt Sas Gyula szakavatott rendezésében az esztendő hónapjainak szimbolikus felvonulása, amelyben a következő esztergomi szép leányok vettek részt egyes hónapok megszemólyesitői gyanánt: Iványi Mariska, Kubányi Klári, Brilli Anci, Dudás Etus, Ticserics Ilus, Binder Gizi, Csókás Bözsi, Kubányi Manci, Sztahovits Lujzi, Rottár Manci, Vitái Irmi és Neményi Kató. A műsort Oltósy Oszkár kitűnő kupiéi ós Zelenyák Ferenc mély érzéssel előadott irredenta dalai, valamint a dalárda új énekei tették változatossá. Az elmúlt turistaév történetét ós a várható jövőt tréfás strófákban ós kacagtató karikatúrákban, mint százesztendős jövendőmondó, Homor Imre ismertette. A szépen sikerült ünnepély az egye­sület új vigalmi bizottsági elnökének, Walter Bélának, valamint Sas Gyulának érdeme. * A Kath. Legényegylet karácsonyi színielő­adását a közönség legnagyobb érdeklődése mel­lett dec. 26.-án 'tartották meg a szent Benedek­rendi főgimnázium dísztermében. A közönség úgyszólván zsúfolásig megtöltötte a termet, úgy, hogy a jegyek már elővételben elfogytak, a ké­sőbben jövők az egylet és a rendezőség nagy sajnálatára jegyhez már nem juthattak. Ha a nagy terem még egyszer akkora lett volna, az is szűknek bizonyult volna. A Kath. Legény­egylet műkedvelő gárdája mindig, de különösen most rászolgált erre az általános rokonszenves érdeklődésre. Dr. Raupachnak „Molnár ós gyer­meke" c. 5 felvonásos népdrámája még a jó szí­nészeket is próbára teszi, mennyivel inkább a műkedvelőket. A Legényegylet műkedvelőiben azonban most se csalódtunk, amit Merényi Gyula szakszerű betanitásánai: ós rendezésének tulaj­donítunk egyrészről, a műkedvelők ambíciójának és fegyelmezettségének másrészről. Sok részlet a könnyekig volt megható. A szereplők közül, akik mindannyian fényesen megálltak helyüket, mégis Éliás Istvánt, a zsugori molnár szerepé­ben, — Pénzes Ilonkát, Mária megszemélyesítő­jét, Stefanidesz Annuskát, a molnár testvérét, Sze­kér Irmuskát, két szerepében is, ifj. Pózsa Mi­hályt Konrád molnárlegény nehéz szerepében, Szedmer Józsefet a sírásónak kiválóan alakított alakjában kell kiemelnünk. Kisebb szerepekben Csányi Ferenc, ifj. Iványi Gyula, ifj. Jerusse Gyula, Baják Lajos ós Schweiczer Károly állot­ták meg helyüket derekasan. Nagyon elbájoló volt a karácsony fa-jelen et, amelyben Merényi Mancika, kis leányka volt nagyon édes. A da­rabot Obendorfer Bözsike szép, szívhez szóló szavalata : Thomeé József : „Az árva karácsonya" c. költemény előadása vezette be. Mi csak elis­merésünket fejezhetjük ki az egyletnek, a ren­dezőségnek ós a szereplőknek, akik sikeres fel­lépéseik sorozatába ismét egy babérlevelet fon­tak be. Meg kell még jegyeznünk, hogy a ren­dezés és a közönség tájékoztatása kifogástalan volt. — A darabot, mint már jeleztük, f, hó 6.-án d. u. 5 órai kezdettel megismétlik a fő­gimnáziumban. Ülőhely 100 K, állóhely 60 K. * A kópviselőválasztók névjegyzékét minden évben kiigazítják s igy azok, akik magukat vá­lasztói jogosultsággal bírónak tartják, de a múlt évi névjegyzékben felvéve nem voltak, f. hó 10-ig a polgármesteri hivatalnál kiadandó szám­lálólapok kitöltése mellett kérelmezhetik a vá­lasztói névjegyzékbe való felvételüket. * A^Széchenyi Kaszinó Petőfi Sándor emlé­kének. Esztergom társadalmának egyik legtekin­télyesebb egyesülete, a Kaszinó, december 31.-ón este fényes műsor keretében áldozott Petőfi. Sán­dor százéves születési évfordulójának. A műsort Blaskovics Piacid bencóstanár szépségekben gazdag, kegyeletes móltatása vezette be, majd Vándor Magda, Katona Miklós, Kemény László, Jedlicska István Petőfi-verseket szavaltak, Marosi Mancika pedig Dr. Schleiffer József zongora­kísérete mellett Várady—Hetényi: „Petőfi a Hortobágyon" c. melodrámát adta elő mély ós őszinte hatást keltőén. A műsor kimagasló száma volt az „Egy boldog délután otthon" c. énekes, táncos jelenet, amelyet Petőfi költeményeiből, a „Falu végén kurta kocsma" eszméje alapján Dr. Berónyi Zoltán állított össze ós rendezett elisme­résreméltó szakavatottsággal. Az öreg Petrovicsot Jedlicska István, Petrovicsnót Mihailiő Erna, Petőfit Nóvák Károly, Nagy Zsuzsikát Berán Margit alakította oly hűen, mint ahogyan az irodalom rajongóinak lelkében élnek. Hálás sze­rep jutott Kemény Lászlónak Szilaj Pista, Fe­kets Lászlónak a cigányprímás szerepében. Etter lvlá*ika, is bájos naivitással alakította a beteg édesanyjáért aggódó falusi leánykát. A tánc­szerepeket a város legjobb táncosaiból össze­válogatott hót pár adta elő. Szünet után az „Egy csésze tea" cimű vígjáték már hamisítatlan szil­veszteri hangulatot teremtett Lokay Ferenc, Mátóffy Ilona, Marosi Tibor és Schweinitzer Egon kitűnő játékában. Az egész műsor pompás egybeállítása Berán Károly ós Fekets László szakavatott rendezői munkáját dicséri. * Az esztergomi érseki rk. tanítóképző a napokban a következő adományokban részesült: Esztergom vármegye rendelkezési alapjából kará­csonyi ajándékul növendékeink részére jó köny­vek beszerezhetósére 200 K-t, Kornháber Samu ny. ezredes úr oméltóságától diákasztalunk szá­mára 500 K-t, a Központi Szeszfőző Szövetkezet közgyűlése, Segítő Egyesületünk javára 500 K-t, a Hangya budapesti igazgatóságától diákaszta­lunk rószóré*lt)00 lí-t, a Hangya budapesti igaz­gatóságától egy szövetkezeti tárgyú pályamunka díjazására 1000 K-t. Az EMIZ-tól az „Esztergom" szerkesztősége útján 500 K-t. Fogadják nemes­szivű jótevőink ezúton is hálás köszönetünket, kérjük ne feledkezzenek el szegónysorsu növen­dékeinkről a jövőben sem. Az igazgatóság. * Jelmezestély az inséa-akció javára. Az Esztergomi Kereskedő Ifjak Önképző Egyesülete f. hó 13.-án a Fürdő Szálló összes termeiben este 9 órai kezdettel tánccal egybekötött jelmez­estély t rendez. Belépti dij 150 korona. Felül­fizetéseket az ínség-akció javára az egyesület köszönettel fogad. Meghívó felmutatandó. Azon hölgyek ós urak, kik kölcsön-jelmezre igényt tartanak,, f. hó 6-ig Scheiber Rezső és Társa cégnél megrendelhetik. * A főreáliskola igazgatósága értesiti a tanuló ifjúságot, hogy tüzelőanyag hiány miatt a tanítás nem január 8.-án, hanem csak január 15.-én (hétfőn) kezdődik. * Beszámoló a MOVE Esztergomi Sport Egye­sület futballszakosztályának működéséről. (Össze­állította : Mezei G-óza futballszakosztályvezető.) A MESE futballszakosztály 1922. évben igen szép tanulságot tett fejlődéséről, habár minden tekintetben nem tudta a hozzá fűzött reménye­ket beváltani. Nagy lelkesedéssel indult neki a MOVE bajnoki szezonnak (amit szép eredmények is fényesen bizonyítottak egypár mérkőzésen), azonban a folytonos vidókrejárás miatt a nagy játókosvesztesóget pótolni nem birtuk s igy a szezon végén kissé visszahanyatlás mutatkozott. Ezt a tavaszi fordulóban pótolni fogjuk annál is inkább, mivel van kilátás, hogy még a tél folyamán egypár játékost el tudunk helyezni. Ez évben az I. csapatunk 28 nyilvános mérkőzést játszott, amelyből győztesen 11-et, eldöntetlenül 5-öt és 12-őt veszteséggel végeztünk. Adtunk 45, kaptunk 52 golt. A második ós ifjúsági csa­pataink is igen szépen működtek a szezon elején. Egy vasárnap 5 csapatunk is indult szép ered­ményekkel. A felszerelóshiány miatt itt is visz­szaestünk, úgyannyira, hogy már később az I—II. csapatunkat is csak nagy erőltetés árán tudtuk kiállittani a mérkőzésekre. Ezek után kérjük sportkedvelő közönségünket, támogassanak e ne­mes cél érdekébens a kibocsájtott „Taggyűjtőiv u-re minél többen iratkozzanak fel, hogy ifjúságunk­ból erős, edzett férfiak legyenek. — Egyben kívánok városunk összes sportkedvelőinek: Boldog újévet! * Tűzláng a hegytetőkön. Szilveszter éjfelén a vaskapui kilátó közelében felcsillant az „irre­denta-tűz", az esztergomi ós fővárosi turisták mélyértelmű tüntetése integritásunk mellett. A tűz­láng igen sokakat csalt ki éjfélkor a szabadba s a szemlélők mindnyájának újévi első vágya bizonyára az idegen jármok alól felszabadult Nagy Magyarország volt! * A szenttamási napközi otthon karácsony­fája. Irgalmas ós a gyermekért mólyen érző lelkek lehetővé tették, hogy a szenttamási nap­közi otthon szegény gyermekei számára, ha sze­rény keretek között is, de az előző évinél sokkal díszesebb s gazdagabb karácsonyfát lehetett beál­lítani. Az ajándékokat a gyermekek mult vasár­nap délután 4 órakor az otthon vezetőnőjétől, Bálintffy Ilona óvónőtől betanított szép bethle­hemes előadás kíséretében kapták meg a vendé­gek s szülők jelenlétében. Az előadás után Keményfy Kálmán plébános intézett a gyerme­kekhez a karácsony ünnepéről alkalmi szózatot. A jótevő adakozók névsora: Öeminenciája a biboros-hercegprimás 1000 K-t, főkáptalan 500, Spick J. 500, Gigler F. 300, Marosi Ferenc 250, Dr. Drahos János 200, Antal Margit 100, N. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalom