ESZTERGOM XXVII. évfolyam 1922

1922-03-05 / 28. szám

2 ESZTERBŰM 1922. március 5. kitevő ajándékával ismételten tanújelét adta a Kör iránt érzett őszinte szeretetének s örökké felejthetetlenné tette nevét az egyesület életében. A kör választmánya által, kijelölt 7 tagú kül­döttség, a hercegprímás Oeminenciája távolléte miatt, a mult vasárnap tisztelgett a nemesszivű adakozóknál, — továbbá Walter Gyula dr. nagy­prépostnál, Fehér Gyula dr. ós Báthy László dr. prelátus-kanonokoknál, akik megértő jóindula­tukkal ós befolyásukkal szintén elősegítették a kör nehéz ós súlyos helyzetének jobbrafordu­lását — s tolmácsolta a kör őszinte, mély hálá­ját ós forró köszönetét valamennyiüknek, kik áldozatos bőkezűségükkel lehetővé tették fenn­maradását és a régi, hagyományos szellemben való továbbműködósót. * A Move Esztergomi S. E. f. hó 18.-án tartandó (a kaszinóban) kard- ós tőrvívó akadé­miára bejelentették részvétüket Krencsey Géza (Mac) Benedek Géza (Mafc) Rády huszárőrnagy (Mac) Tóth Péter (Mac) Magyarország többszö­rös tőrbajnoka, valamint Dr. Parragh Gyula (Beac) az idei főiskolai kardbajnok. * Kis hirek Magyarországról és a Nagy­világból. A lakásrendelet módosítása még május előtt megtörténik. — Budapesten a hivatalos statisztika kimutatása szerint több mint 51 ezer iskolakerülő van. — Bécs ós Budapest között folytatott 3 perces telefonbeszélgetésért március elseje óta 1600 osztrák koronát kell fizetni. — A Felvidéken erősödik a tótok függetlenségi mozgalma. A cseh parlamentben valamennyi tót képviselő autonómista. — A portorosei egyez­mény értelmében Olaszország ós Magyarország között is megkönnyítik a póstaforgalmat. Az olasz kormány a könnyítések életbeléptetésére felhatalmazta a postaügyi minisztert. — Német­országnak egész még megmaradt hadianyagát el akarja venni az ántánt. — Oroszország az ellenforradalmi csapatok támogatásáért 125 millió dollár kártérítést követel az antanttól. Az ántánt már tárgyal a szovjettel erről a lehetetlen köve­telésről. — Franciaország Csehországgal 50 évre katonai szövetséget kötött. A szövetség Német­ország ellen irányul. — Poincare a Rajna-vidék megszállásának fenntartására törekszik. — Fran­ciaország az 1 éves általános katonakötelezettségi időt 18 hónapra akarja emelni. — Az osztrákok törvónyhozásilag akarják megszabni a kibocsát­ható bankjegyek mennyiségét. — A cseh vasutak ez évi január havi deficitje 60 millió szokol. — A szerb pénzügyminiszter 200 ezer dinár bünte­tésre itélt egy belgrádi nagybankot, mert vásár­lásaival a frank árfolyamát a tőzsdén 50 ponttal felverte. — A német kormány kényszerkölcsönt tervez a költségvetési deficit eltüntetésére. — Lloyd George az angol képviselőházban bejelen­tette Egyptom függetlenségének visszaadását. * Egyszerű találmányok. Egy-egy fellobbanó ötlet-téma néha megalapozhatja az ember jövő­jét. Egy ember, aki állandóan bosszankodott azon, hogy szallagból készült kabátakasztója többször elszakadt — egy fémből készült lán­cocskával helyettesitette azt ós ötlete kihaszná­lásával sok pénzt szerzett. Több hasonló esetet emlit fel egy angol folyóirat. Baltimoróban pél­dául egy Palmer nevü férfi egy uj seltersvizes üveget eszelt ki ós találmányával milliókat szer­zett. Az uj üveg kupakját hat évig hordta a zsebében, mig egy üveggyárost megnyert terve számára. Egy másik feltaláló egy uj konzervdo­bozt konstruált, amely annyira megtetszett egy konzervgyárosnak, hogy 10 millió dollár értékű mennyiséget rendelt belőle. Egy Heaten nevű ember a cipőzsinór átvezetésére szolgáló fémka­rika kieszelésével lett gazdag ember. Nem keve­sebbet keresett az az amerikai, aki a ceruza végére radirgummit illesztett ós igy találmányá­val elérte azt, hogy amit a ceruza egyik végé­vel irunk, kiradírozhatjuk a másik végével. Egy másik amerikai bosszankodott azon, hogy fele­sége hajtűi szanaszét szóródnak a szobában — ezért az eddigi sima hajtűk helyébe csavaros­szárú hajtűket eszelt ki, amelyek nem esnek ki az asszony hajából. Találmányán meggazdagodott. * Az esztergomi áll. s. közs. főreáliskola 1922. febr. 11.-én rendezett jótókonycólú hang­versenyén felüífizettek: 1000 K-t Érseki Fokáp­talan, 500 K-t Drozdy Aladár Párkány, Jachovay Kálmán Párkány, 300 K-t Dr. Fehér Gyula prel.-kanonok, Komáromy Ferenc, 200 K-t Brühl József prel.-kanonok, Dr. Machovich Gyula prel. kanonok, Burány Lajosnó Párkány, Csillag Lajos Párkány, Davidovics Akosnó, Kuhn Gábor, Kopányi N., Polczmann László, 130 K-t Dr. Berényi Zoltán, 110 K-t Fleischmann Mór, Ka­merda Károly, Markovits Gyula, Muzsik Árpád, Schwarz Lajos, Vodicska István, 100 K-t Dr. Lepold Antal prel.-kanonok, Dr. Csárszky István prel.-kanonok Wien, Hajdú István, Mátéffy Viktor, Palkovics László, Kemónyfy Kálmán, Dr. Antóny Béla, Becska Károly, Dr. Berényi Zsigmond, Bauer József, Buzárovits-cóg, Dr. Darvas Géza, Einczinger Sándor, Einczinger Ferenc, Fekets László, Guszmann Jánosnó, Hegedűs Sándor, Heischmann Ferenc, Hordó József, Huray Ferenc, Huszár Imre szds, Kerschbaummayer Károly, Korentsy Mihály, Marosi Imre, N. N., N. N., Pirchala Imre, Poós Sándorné, Porgesz Béla, Radó Béla, Dr. Scheiber László, Schmidt József Dorog, Schultheisz Adolf, Stainer Jenő, Tatarek József, Till József, Weisz Mórnó, 80 K-t Molnár Mihály, Scheiber Emil, 70 K-t Farkas Ferenc, Jakus János, Dr. Kőmives László, Mór Gyula, N. N., Vajda Árminnó, 60 K-t Jaksits őrnagy, N. N., Schwarz Márk, 50 K-t Vitéz SZÍVÓS Wald­vogel József, Bayer Gnsztáv, Dr. Drahos János, Weisz Sándor, Berán Károly, Breier András, Brilli Gyuláné, özv. Chudoba Ernőné, Etter Ödön, Fischer József, Fődi Félix, Háber János, Hollósy Mór. Jerney János Dág, Kelemen Sándor, Kemény Lajos, Maritsek István, Dr. Mattya­sovszky Kasszián, N. N., N. N., ifj. Nagy Mihály, Puxbaum Jenőné, Salzinger Ferenc Dorog, Schalk­ház Ferenc, Szmatlik Antal, Dr. Tannert Jakab, Vass Győzőnó, Dr. Weisz Sándor, 40 K-t Adler Samu, Gábris Antal, Kratochwill Vencel Dorog, N. N, N. N., N. N., N. N., N. N., Dr. Perger Kálmán, Dr Rayman János, Zachey Ilus, 30 K-t Bólik Lajos, Dr. Berényi Róbertnó, Bodnár György, Drexler Antal, Fritz István, Iványi Gyula, Kohn Jenő, Kósik Ferenc, Kömley Lajosnó, Liszi Sándor, Schalkház Berti, Sipeky Antal, Székely N., Sziklay Nándor, Tamás Nándor, 20 K-t Bednar József, Dr. Bocsánczi Lukács, Buránynó, Erbán József, Dr. Felber J., özv. Dr. Gedeon Kálmánnó, Jellinek Adolfnó, Vitéz Kasz­tóry fhdgy., Kiss Endre Dorog, özv. Klotz Károlynó, Lehóczky Józsefné, Matus Géza, Molnár Ervin, Dr. Molnár Szulpic, Nádler István, N. N., N. N., Putz Sándor, Szekcsik Elek, L>r. Veszély Géza, 10 K-t özv. Berényi Gyulánó, Bérczy László, Csincsura Sándor, Ékessy László, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., 5 K-t B. J. Összesen 12,185 korona. A főreáliskola igazgató­sága a jótékony adakozóknak, akik bőkezű ado­mányukkal nemcsak a Sególykönyvtárt terhelő tartozások kiegyenlítését, hanem ujabb beszerzé­seket is lehetővé tettek, ezúton fejezi ki hálás köszönetét. = A Kultur-mozgóban március 4-ón, 5.-én, szombaton és vasárnap Agnes Ayersnek, a nagy tehetségű filmdivának feltűnést keltő alakítása, a „Mesebeli herceg" c. impozáns amerikai törté­net lesz műsoron, 6 fejezetben. Mindennapi élet­ből veszi a tárgyát, élő emberek kis és nagy bajai, örömei, vigaszságai peregnek le előttünk, de mindez abban a vesztegetőén finom stílusban ós azzal az abszolút biztos föikószültsóggel, ami az uj amerikai filmgyártásnak speciális sajátos­sága. Szerdán ós csütörtökön közönségünk ked­vencével, Várkonyi Mihállyal főszerepben az „Ábránd ós valóság u-ot, a Sacha filmgyár ujabb alkotását láthatjuk. Kisórő műsor lesz a Pathe­ujság ós a Pathe Revű, (színes Pathe Color.) * Sport. Felhivatnak az összes futballista I—II. és ifjúsági játékosok, hogy saját érdekükben f. hó 4.-én, azaz szombaton este 8 órakor a „Háromszerecsen" klubhelyiségben leigazoltatásuk miatt jelenjenek meg. Futballszakosztály veze­tője : Mezei. = Túrán. A Turáni Társaság folyóirata, a „Túrán" három évi fönnakad ás után ismét meg­jelent. Pékár Gyula, mint a Turáni Társaság el­nöke nyitja meg e számot, közös munkára hívja föl mindazokat, akik a magyar öntudat, hit és munkakedv ujrakeltóse érdekében a turáni népek kultúrájával, múltjával, jelenével és jövőre vo­natkozó törekvéseivel komolyan akarnak foglal­kozni. Dr. Bán Aladár szerkesztő „Finn ősdalok" cimen a finn népköltés lirai termékeinek ősi formáiról szól — majd „Aho János" cimű érte­kezésében a nemrég (1921. augusztus 8.) elhunyt nagy finn iró esztétikai jellemzését nyújtja. Ezen értekezésében kegyeletes hangon emlékezik meg városunk egy korán elhunyt fiáról, Kara Fe­renc fővárosi tanárról is, aki Aho legjellem­zőbb regényét fordította magyar nyelvre. Fel­vinczi Takács Zoltán a kinai kultúrával való foglalkozás fontosságáról s dr. Fehér Géza a bolgárok őstörténetéről értekezik. A folyóirat valóságos tárháza a turáni-magyar kultúrórint­kezeseket ismertető adatoknak. Igy külön, cikkek­ben emlékszik meg a helsingforsi magyar kiállí­tásról, s az első finn-ugor tanügyi kongresszus­ról, a finn nemzeti szinház magyar estéjéről melyen Pékár Gyula Magyarjának előadása a nemzetünk melletti rokonérzés tüntető megnyil­vánulására adott alkalmat. A kisebb közlemé­nyek, irodalom ós hirek c. rovatok a török­tatár, japáni, bolgár és ugor népek viszonyaival foglalkoznak. Megemlítjük a Társasági ügyek cimű rovatot, mely kimerítő tájékoztatást nyújt a Turáni Társaság ós a Túrán Szövetség eddigi működéséről s a Turáni Társaság nagyszabású nevelési akciójáról a turáni népek körében. A 76 lapra terjedő, Ízlésesen kiállított füzet könyv­árusi uton is kapható. — Szerkesztőség és kiadó­hivatal : Budapest, Országháza, VII. kapu. — „Chucha" legújabb táncból különórákat ad Zachey Ilus tánctanárnő lakásán, Ferenc J. út 7. sz. alatt. Csapat-tanitás délelőtt ós délután. = Budapesti fog- és szájspecialista városunk­ban. E hó l.-ón kezdte meg városunkban Dr. Urban István, a budapesti klinika orvosa fog- és száj betegek részére rendelését. A közönség kö­réből máris többen keresték fel Simor János­utca 35. sz. alatti rendelőjében e kiváló specialis-' tát. Azonban úgy értesültünk, hogy Dr. Urbán orvost budapesti paciensei nem engedik végleg el körükből, úgy hogy még egy ideig hetenként csak 4 napon fogadja a betegeket. Arany hida­kat, műfogakat, töméseket, foghúzást érzéstele­nítve stb. nagy szakavatottsággal végez. Remél­jük, hogy szakavatott munkálkodása közönsé­günk körében is teljes méltánylással fog találkozni. = Újságolvasó közönséghez! Mindazok, kik az „Uj Nemzedék", „Nép% „Szózat", „Magyar­ság , „Nemzeti Újság", „Uj Lap", „Uj Barázda" napilapokat, „Képes Krónika", „Tolnai Világ­lapja", hetilapokat, „Koronás Regény", "Milliók könyve" (havonta megjennek), „Legújabb divat", „A Bazár", „Record" divatlapokat házhoz hordva kívánják vásárolni, ebbeli óhajukat kérem velem tudatni s a lapokat megérkezésük után azonnal kózbesittetem. Tatarek József könyvkereskedő. == Az összes tavaszi ruhakelme-ujdonságo­kat a külföldi gyárakból Vermes Ignác-cég meg­kapta. Gyönyörű választék női ruhakelmókben, velourokban, világos és sötétszinű női posztók­ban, ruhaselymekben. Különös nagy választók érkezett a legnemesebb gyapjú férfi ruhaszöve­tekből, double-felöltő kelmékből és finom csíkos nadrágszövetekből. Chifon, vászon, zeffir és a legújabb kimintázású mosókból feltűnő szép választók. Cseh-szlovák közbiztonság. — Alkalmi tudósítónktól. — Csak nemrégiben közöltük, hogy a kürti ós kómóndi róm. katholikus templomokba ismeret­len tettesek betörtek, most ismét módunkban van egynéhány gaztettről beszámolni, mely esetek fényes bizonyítékai annak, hogy Massaryk „biro­dalmában" a közbiztonság csupán csak elvont fogalom, sőt az ember élete sincs biztonságban. Pedig annyi ott a bolseviki színekkel dekorált csendőr és a gummibotos rendőr, mint eső előtt a hangya. De álljanak itt a következő tipikus esetek: Udvardon három detektivből álló társaság éjszaka beállí­tott egy jómódú gazdához azzal, hogy adja elő a pénzét, mivel feljelentés érkezett hozzájuk, hogy hamis 500 koronásokat rejteget és hoz forgalomba. A gazda nem állott kötélnek ós kö­vetelte, hogy igazolják magukat. Mivel ezen váratlan kívánságnak nem tudtak eleget tenni ós fenyegetően kezdtek viselkedni, a gazda lár­mát csapott. A házbeliek berohantak ós ártal­matlanná tették az eszeveszettül védekező detek­tiveket. Csendőröket hivtak s csakhamar kitűnt, hogy a nyomozó társaság tagjai áldetektivek ós töbszörösen körözött veszedelmes betörők. A perbetei községi birót jószívűségéről ós vendégszeretetéről általánosan ismerik. A múltkoriban két idegen ember ment be estefelé vendégszerető házába azzal a kóre­lemmel, engedné meg, hogy az éjjelt ott tölt­hessék ós a magukkal hozott hatalmas kosarat elhelyezhessék. A biró készséggel felajánlotta nekik benyíló szobáját. El is helyezték mindjárt

Next

/
Oldalképek
Tartalom