ESZTERGOM XXVII. évfolyam 1922

1922-01-01 / 1. szám

megfosztottak. Elmondotta a felszólaló, hogy röviddel a nagy áldozattal emelt moziépület megnyitása után kitört a kommün, amidőn az épületet „közcélra" vették igénybe s ráadásul a kommün bukása után még a villanyszámlát is Adorjánoktól kérték, úgy hogy a nagy anyagi erőfeszítéssel épített háznak még semmi számba­vehető jövedelmét nem látták. A felszólaló hang­súlyozta, hogy alkotmányos, jogfolytonosság alapján álló országban a magántulajdon szentsé­gének megsértése szó nélkül nem hagyható ós kérte a közgyűlést, hogy hivja fel a kormányt, indítson ez ügyben vizsgálatot, egyben pedig a társtörvónyhatóságokat is figyelmeztesse arra, hogy ha netalán másutt is előfordult hasonló jogsérelem, az ellen együttes erővel tiltakozzanak. A felszólaló javaslatát a törvényhatósági köz­gyűlés egyhangúlag magáévá tette. A tárgysoro­zatra áttérve, legnagyobbrészt községi száma­dások és jóváhagyásra felterjesztett autonom községi, határozatok elintézése képezte a köz­gyűlés napirendjót. Közgyűlés végeztével Palko­vics László alispán hazafias érzelmektől áthatott beszéddel kivánt boldogabb újesztendőt a bizott­ság tagjainak, akiknek nevében Bleszl Eerenc kir. tanácsos ;tolmácsolta a vármegye közönségé­nek jókivánatait az alispán és a Vármegye tiszt­viselői kara előtt. * Meghívó. A Szociális Misszió Társulat helyi szervezetének Katholikus Ipari Nőegylet szakosztálya 1922. január 6.-án, Vízkereszt nap­ján a főgimnázium dísztermében jótékony célú szinelőadást rendez. Kezdete: d. u. 5 órakor. Belépődíj : Ülőhely 15 korona, állóhely 10 ko­rona. Szinre kerül a „Két anya" című énekes szinmű 4 felv. Előadja az egyesület műkedvelő gárdája. * Uri hölgyek figyelmébe. A népfőisk. tan­folyam folytatólagos előadásai jan. 4.-én délután 4 órakor tartatnak meg, amelyre a hallgatók szives megjelenését kéri az igazgatóság. * Önálló iparostanonciskolai igazgatói állás szervezését mondotta ki a város csütörtöki köz­gyűlése, tekintettel arra, hogy az iparostanonc­iskola jelentősége és látogatottsága egyre emel­kedik, adminisztrációs teendői pedig — a meg­növekedett létszám miatt — mellékfoglalkozás­ként már el nem végezhetők. A város iskola­széke és az iparostanonciskola felügyelő bizott­sága e kórdós fontosságát felismerve, már régebben saját hatáskörükben intézkedtek, hogy az iparostanonciskola vezetésével megbízott városi tanitó az elemi iskolai tanítás alól mentesittes­sók, az állás külön megszervezése azonban nem állott módjukban. Az iparoktatási ügy nagy előnyére a város képviselőtestületének vonatkozó határozatával az állást most már véglegesen meg­szervezték ós rendszeresítették. Az igy önálló­sított iparostanonciskolai igazgatói állásra Bárdos József tanítót, aki e tisztséget eddig is kiváló szakértelemmel és odaadó buzgalommal viselte, választotta meg egyhangúlag a közgyűlés. * Az EHE vezetősége kéri összes tagjait, hogy január 1.-én délután 4 órakor a Kaszinó­ban tartandó fontos értekezleten megjelenni szí­veskedjenek. * Kereskedők, iparosok, munkásnők figyel­mébe. A kereskedő ós ipari népfőiskolán az elő­adások jan. 5.-én, csütörtökön este 8 órakor és a munkásnők tanfolyamán jan. 4.-én este 7 óra­kor kezdődnek. A beiratkozott hallgatók pontos megjelenését kéri az igazgatóság. * A széntermelés módjának sürgős megvál­toztatása érdekében Borsod vármegye átiratot intézett a társtörvényhatóságokhoz és igy Eszter­gom vármegye törvényhatóságához is. A vár­megye pénteki közgyűlése foglalkozott az átirattal, amely a szénkormánybiztosságok és katonai kirendeltségek, továbbá az inkamerálási költségek megszüntetését, továbbá a szén szabad forgal­mának kimondását sürgeti. Az állandó választ­mány Schmidt Sándor bányaigazgató szakvéle­ményének meghallgatása után az átiratot nem tartja pártolhatónak. A közgyűlés kívánságára Schmidt élőszóval is tájékoztatta a törvényható­sági bizottságot a kérdés mibenlétéről. Nem tudja, — úgymond — mi késztette Borsod vármegye törvényhatóságát az állásfoglalásra, azonban a kormánybiztosság megszüntetése ós a szón szabad forgalma csakhamar a szón oly magas fokú megdrágulását vonná maga után, mint azt a búzánál tapasztaltuk. A szén ára a spekulánsok machinációi folytán csakhamar elérné a drága külföldi szén árát s kizárólag a kormánybiztos­sági rendszernek tulajdonítja, hogy ma még a magyar szón aránylagos olcsóságáról beszélhetünk. Az a pár fillér, amit a szén métermázsája után számit a kormánybiztosság, korántsem indokolja az intézmény megszüntetését. Ami az inkamerálási költségeket illeti, ezek tették lehetővé, hogy a bányák építkezhettek ós igy a pangó építőipar ma kereseti - lehetőségekhez juthatott. E költsé­gekből minden összeg — állami ellenőrzés mellett — lakóházak építésére fordíttatott s hogy ez a mai lakáshiányos világban mit jelent, nem kell bővebben fejtegetni. Az a megnyugvás, hogy a szén árának szabályozása állami ellenőrzés alatt áll, nem ér fel a szabad forgalom vélhető elő­nyeivel, amelyek csakhamar a fogyasztó közönség elviselhetetlen megterhelését jelentenék. A köz­gyűlés a köszönettel fogadott tájékoztatás után elfogadta az állandó választmány javaslatát. * Népfőiskolai előadó urak és hölgyek fi­gyelmébe. Tisztelettel közlöm, hogy valamennyi népfőiskolán és tanfolyamon az előadások jan. 4.-én, szerdán — kivéve az ipari és kereskedői népfőiskolát, ahol jan. 5.-én — kezdődnek meg.' Dr. Bocsánczi Lukács. * A láthatatlan vendég. Huszár Károly volt miniszterelnök a Ház csütörtöki ülésén megem­lítette, hogy Szilveszter éjszakáján 80—100 mil­liót költenek el az emberek mulatozásra. Ezen az éjszakán felteritett asztaloknál láthatatlan csontvázas vendég van, aki a dözsölőkkel iszik és mulatozik azon, hogy mily keserves büntetés éri ezeket a zavartalanul dözsölőket. Amig a külföldi missziók milliókat adtak a magyar nyo­mor enyhitósére, a másik oldalon a legnagyobb pazarlást ós fényűzést tapasztalták, melyet a kormánynak is figyelmébe ajánlottak. — Min­denki, akinek fölöslege van, nyissa meg tárcáját a nyomor előtt és tartózkodjék a luxuskiadá­soktól ! * Adomány a szegényháznak. Dr. Walter G-yula c. püspök, nagyprépost 30.000 koronás hadikölcsönkötvónyt adományozott a városi sze­gényháznak. • * A Katholikus Legónyegyesület az uj óv napján megismétli Diekens: „Karácsony" cimű drámai látványosságát a főgimnázium díszter­mében, d. u. 6 órai kezdettel. — A szép kiállí­tás, a szereplők odaadó játéka megérdemli, hogy közönségünk megjelenve, ifjúságunk igyekezetét őszinte elismeréssel honorálja ós hogy belépő­dijaival segítségére legyen a vezetőségnek e fontos ifjúsági egyesület fenntartásában a mai nehéz viszonyok között. Belépődíj I. hely 20 K, II. hely 15 K, állóhely 10 K. FeMfizetéseket köszönettel fogadunk. — Pénztárnynás délután 4 órakor a gimnáziumban. * A katonák karácsonyára a primási ura­dalom tisztikara 500 koronát, Jakus János mol­nármester pedig 60 liter bort ajándékozott. Kö­szönet nemes gondolkozásukért. * Az esztergomi izr. jótékony betegsegélyző Egylet 1922. január 7.-én, (jövő szombaton) a „Magyar Király" összes termeiben kabaróval egybekötött zártkörű táncestélyt rendez, rész­ben saját, részben a rokkantak helyi csoportja javára. Kezdete este pont 8 órakor. Belépődíj személyenkint 25 kor. Eelülfizetóseket köszönet­tel fogad ós hirlapilag nyugtáz a rendezőség. t Jegyek előre válthatók Scheiber Rezső ós Társa és Kemény Lajos cégeknél. * A szentgyörgymező! földmives férfiak és ifjak figyelmébe. Az Olvasókör elnöksége közli a népfőiskolai hallgatókkal, hogy az előadások jan. 4.-én, szerdán este 7 órakor megkezdődnek. Fel­kéri ennélfogva a beiratkozott hallhatókat, hogy valamennyien jelenjenek meg a kosárfonó tan­folyamra beiratkozottakkal együtt annál is in­kább, mivel halaszthatatlan ügyben ezen este egy rövid értekezlet is fog tartatni az olvasó­körben. * Esztergom virilistái 1922.-ben. Esztergom város órtókkópviselőinek kiigazított és 1922. évre érvényes névjegyzéke a következő: Dr. Csernoch János 50,444, Schwach Sándor 25,939, Berger Herman 24,666, Vermes Ignác 20,825, Szántó G-óza 20,686, Kemény Lajos 20,529, Né­met Grábor 18,355, Balog László 17,360, Heiling Ferenc 16,700, Krizmanits János 16,656, Lőwy Lajos 14,313, Sádli János 11,815, Esztergomi Takarékpénztár 10,430, Alberti János 9454, Klein Gábor 7494, Burány Ernő 7542, Kersch­baummayer Károly 7394, Weisz Mór 7322, Lányi Mihály 7106, Seyler Vilmos 6920, Dr. Jármi István 6412, Büchler Zsigmond 6647, Bellovits Gyula 6596, Vargha Kálmán 6488, Bábszky Ferenc 6385, Jakus János 6122, Marosi Eerenc 6031, Kurcz Lajos 5752, Brutsy Jenő 5575, Sumig Jakab 5404, Speck Frigyes 5393, Jacóby G-ábor 5342, Kókay Kálmán 5239, Hor­váth Mihály 5192, Bayer Károly 5074, Henning János 5007, Rothnagel János 5996, Porgesz Béla 5000, Dr. "Walter G-yula 4868, Dr. Weisz Sán­dor 4858, Király Lajos 4697, Brühl József 4612, Mátéffy Viktor 4492, Mrella Imre 4450, Spick Ferenc 4436, Katona Sándor 4444, Mitter János 4433,|Majer János 4406, Dr. Machovits Gyula 4404, Dr. Gróh József 4380, Bors Kálmán 4310, Dr. Wiplinger Ödön 4268, Fleischmann Mór 4213, Dr. Vándor Ödön 4148, Dr. Kohl Medárd 4176, Tóth János 4129, Dr. Horváth Ferenc 4128, Szentgyörgymező közbirtokossága 4093, Schrank Béla 4085, Leyer Herman 4066, Halász György 4062, Sclrwarcz Pál 4050, Pirchala Imre 4012, Stromf Ignác 3970, Dr. Fehér Gyula 3974, Dr. Hulónyi Győző 3952, Dr. Krammer György 3932, Vellusz Péter 3915, Bleszl Ferenc 388Ó, Dr. Berónyi Zsigmond 3854, Schiffer Ferenc 3832, Keményfy Kálmán 3780, Berger Zsigmond 37G6, Komáromy Ferenc 3718, Steiner Jenő 3704, Márkus József 3645, Gálicz István 3531, Einczinger Sándor 3523 K adóval. * Adomány. Havas Sándor lakatosmester 100 koronát, N. N. 50 koronát adott a hadiár­váknak, illetve hadirokkantnak, mely adomá­nyokért köszönetet mond a „Hadrőá" igazga­tósága. * Hány új jegyzői állást szerveztek várme­gyénkben? Az alispáni hivatal kimutatása szerint 1921. január 1. óta új önálló jegyzői állást szer­vezett Leányvár: segédjegyzőit Bajót, Csóv, Lábatlan, Nagysáp; adóügyi jegyzőit Bajna, Dömös, Nyergesújfalu, Pilismarót, Sárisáp, Süttő és Tokod. Ezen újonnan szervezett állások- nagy része azonban még nincsen betöltve. * Zenésmise. A vízivárosi templomban ujóv napján fél 11 órakor művészi erők közreműkö­désével, Nemesszeghy István tanár vezénylete mellett zenés mise lesz. * A „Fegyverkovács" c. karácsonyi népszín­művet a belvárosi földmives férfi ós női népfő­iskola hallgatói gyönyörű sikerrel adták elő e hó 26.-án a zsúfolásig megtelt Olvasókör helyi­ségében. A közönség sok tapsai' ós éljenzóssel honorálta Tóth Róza, Holop István, Tóth Gyula, Bencsik József, Pifkó István ós Nóvák Róza ügyes ós minden dicséretet megérdemlő játékait, valamint Grálic Erzsi, Nyári Lajos, Baják István, Kiffer Jenő, Kerekes József, Tirner Ferenc ós Koller István elismerést érdemlő alakításait. * Újévi üdvözlet megváltása cimón Pelcz­mann László lapunk utján 100 K-t adományozott a népkonyha céljaira. * Megvont trafikengedélyek. A dohányjöve­déki áruk árusításának jogát a cseh hatóságok a régi párkányi kistőzsdésektől, igy Verő Ignác­tól, Markstein Simontól, özv. Fürst G-usztávnétól ós özv. Hübsch Arminnótól megvonták. * A belvárosi földmives férfi és női népfő­iskolában az előadások jan. 4.-én, szerdán este 6 órakor kezdődnek meg, amelyre pontos meg­jelenést kór az igazgatóság. * Párkányban zsidótemplomot építenek. A párkányi izr. hitközség adózói a napokban vég­legesen elhatározták egy uj templom ópitósót. Az előkészítő munkálatokat ezentúl már kizáró­lagosan a megválasztott templomépitő bizottság intézi, melynek Dr. Frűhauf Béla az elnöke. * Felszólalás a közmunkák kirovása ügyében. A vármegye legutóbbi közgyűlésén a vicinális utaknak törvényhatósági kezelésbe való átvétele forogván szóban, Bleszl Ferenc törvényhatósági bizottsági tag Esztergom város lakosságának fel­háborodását tolmácsolta a közmunkák magas volta ós igazságtalan rendszere miatt, mely mellett a háztulajdonosok házaik nagyságának figyelembe vétele nélkül egytoiipán sújtattak a közmunka magas költségeivel. A felszó 1 aló kér­dést intézett az ügy előadójához, fennáil-e a jövő évre is ez a súlyos rendelkezés, melyet okvetlenül enyhíteni szükséges, ha pedig nem, a törvényhatósági bizottság tagjai legyenek résen, hogy ily magas terhektől a polgárság a jövőben lehetőleg kimóltessók. • A felszólalásra Oravecz Gryöző kir. műszaki tanácsos válaszolt. A köz­munkák megváltásának napi összegéről, úgy­mond, még nem lehet ezidőszerint határozni; a

Next

/
Oldalképek
Tartalom