ESZTERGOM XXVI. évfolyam 1921

1921-12-28 / 150. szám

POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP Megjelenik szerdán, szombaton és vasárnap. Előfizetési ára: Egy hónapra 19 K, vidékre 14 K. Egyes szám ára: hétköznap 1 kor., vasárnap 2 kor. Főszerkesztő : Homor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel István. Kéziratok és előfizetések Szent Lőrinc-utca 5. sz. alá küldendők. Hirdetések felvétetnek Buzárovit s Gusztáv könyv nyomdájában. A közeledő ujóv alkalmából nelióz szivvel jelentjük be kedves olvasóközönségünknek, bogy a kót helybeli lap liavi előfizetési diját, egyes ; példányainak árát, valamint a hirdetések díjszal basát közös megállapodással 1922. január 1-től I kezdve felemeljük. A papiros ára f. óv márciusában kilogram­monkint 18 korona volt, ma 42. A nyomdászok heti fizetése egy év alatt 125 °/c-al emelkedett. A világitás ós erőüzem a jövő év elejétől 100 Százalékkal drágul. ^ Ily körülmények közt eddigi előfizetési- és ; példány-árainkat, melyek egész Csonkamagyar­' országon a legolcsóbbak voltak, kényszerítve vagyunk emelni, leszögezve azt is, hogy további ; áremelkedés esetén a heti háromszori megjele­nést is redukálni leszünk kénytelenek. Mindezek alapján közöljük kedves olvasó­közönségünkkel, hogy újévtől kezdve a havi előfizetési dijat 20 koronára, a köznapi példá­nyok árát 1 K 50 f-re, a vasár-napi számokét r koronára emeljük fel. Azt hisszük, hogy az újságolvasó közönség I méltányolva nehéz helyzetünket, megértéssel 1 fogadja e kényszerű áremelést ós továbbra is támogatni fogja a helyi sajtót hivatásszerű, i fontos munkájában. [ „ESZTERGOM" kiadóhivatala. „ESZTERGOM ÉS VIDÉKE" kiadóhivatala. HIRER. * Városi közgyűlés. Esztergom szab. kir. práros képviselőtestülete f. hó 29.-én, csütörtökön délután 3 órakor, esetleg folytatólag f. hó 30.-án, ^pénteken délután közgyűlést tart a városháza magy termében. * Nemzetgyűlési képviselőnk gyásza. Mátéffy Árpád m. kir. közalapítványi nyug. erdésznek, Mátéffy Viktor plébános, nemzetgyűlési képvi­selőnk édesatyjának elhunyta alkalmából Eszter­gom város közönsége ós testületei impozáns mó­don nyilvánították részvétüket a gyászbaborult család, elsősorban pedig Mátéffy Viktor plébános iránt. Az Esztergomi Keresztény Nemzeti Egye­sülés Pártjának intézőbizottsága vasárnap délben Dr. Mike Lajos elnök vezetésével jelent meg nemzetgyűlési képviselőnk előtt, hogy a párt tagjainak részvétét tolmácsolja. Testületileg je­lentek meg azonkivül a tanítói kar, a Hitelbank, a Szövetkezet tisztikara ós több egyesület veze­tősége. A vasárnap délutáni temetés, melyet Dr. Fehér Gyula prelátus-kanonok végzett, ezrek jelenlétében folyt le a hatóságok, egyesületek ós az esztergomi földmivesnép részvétele mellett. A turista dalárda Róvffy: „Miért hagyál el" kezdetű gyászdalával minden szembe könnyeket varázsolt. Részvétté vélek ós. táviratok még egyre érkeznek a gyászoló' családhoz. * * Személyi hir. Neurohr Gyula esztergomi kir. járásbirósági titkár a budapesti egységes birói és ügyvédi vizsgálóbizottság előtt a vizsgát sikerrel letette. * Brutsy Gyula halála. Brutsy Gyula disz­műárú-kereskedő, városunk egyik legismertebb, köztiszteletben állott polgára karácsony hétfőjén d. u. 3 órakor a kaszinó helyiségében szívszél­hűdés következtében váratlanul elhunyt. A kaszinóban éppen közgyűlésre készültek, midőn a tragikus haláleset bekövetkezett. A közgyűlést elhalasztották f. hó 30. délután 6 órára s a jelenvoltak mind megrendülve állták körül a holttestet, melyen a gyorsan előhívott Dr. Hamza József kerületi orvos már csak a halált konsta­tálhatta. A 63 éves derék férfiú halálhíre gyor­san elterjedt a városban. Mint a város képvise­lőtestületének tagja, élénk részt vett a közügyek intézésében, Halálát a városházán, a Kaszinón, Katholikus Körön ós pénzintézeteken gyászlobo­gók hirdetik. Temetése szerdán délután 3 órakor lesz a belvárosi temető kápolnájából. * Kongregációs gyűlés. A Tanult Férfiak Kongregációja f. óvi dec. 30.-án, pénteken este 3 A 7 órakor tartja rendes gyűlését a főgimnázium fizikai előadótermében. Előadó: Bodnár G-yörgy kir. tanfelügyelő. Szives megjelenést kór a-veze­tőség. * A hercegprimási uradalmi tisztikar 2500 koronát küldött újévi üdvözlet megváltása cimén szerkesztőségünkhöz azon kéréssel, hogy abból 500 K-t a szentgyörgymezői érseki leányárvaház, 500 K-t a Szent Anna zárdai fiúárvaház, 500 K-t a szenttamási napközi otthon ós 1000 K-t az esztergomi népkonyha részére eljuttassunk. A fenti összegeket elismervény ellenében rendelte­tési helyükre juttattuk. * Halálozás. Farkas Gyula volt vármegyei dijnok életének 23-ik óvóben hosszas szenvedés után szombaton d. u. 2 órakor elhunyt. A meg­boldogult a Szenttamás vizivárosi Kath. Polgári Kör műkedvelői gárdájának volt lelkes tagja. Meleg részvét mellett hétfőn d. u. 3 órakor te­mették a szentgyörgy mezői temető kápolnájából a korán elhunyt, rokonszenves fiatalembert. * A turisia egyesület Szilveszter-estje. Tréfás hangú verses meghívó toborozza a helybeli tu­rista egyesület tagjait ós jóbarátait a szombaton este 8 órakor kezdődő Szilveszter-esti kabaréra, melyet a „Magyar Király"-ban tartanak meg turistáink a dalárda közreműködése mellett. Aki mult évben résztvett a szilveszteri turista mulat­ságon, az bizonyára ezidén sem mulasztja el a megjelenést, mert tudja, hogy hagyományos sikerű, vidám és művészi műsor élvezetében lesz része. Belépődij nincsen, szives önkéntes adomá­nyokat a kilátó kibővítésére szivesen fogad a rendezőség. * Magyar—cseh—osztrák] megegyezés a vasúti forgalom megindítására. A magyar keres­kedelmi minisztérium és az osztrák közlekedés­ügyi minisztérium megbízottai több hét óta tartó tárgyalás után Győrben végleg megállapodásra jutottak a régi vasúti forgalom helyreállítása ügyében. A megállapodás szerint a régi vasúti forgalom december 20.-án indult meg Ausztria ós Magyarország között. Ugyancsak megegyezés történt a magyar és cseh hatóságok között a Süttő és Dunamocs, valamint a Piszke és Karva közötti személyforgalom megindítására. * A Magyar Jövő Ifj. írod. R.-T. első köz­gyűlését 1921. dec. 30.-án déli 2 órakor tartja Budapesten VI. Damjanich-u. 50. szám alatti hi­vatalos helyiségében, melyre a m. t. részvénye­seket tisztelettel meghívja az igazgatóság. * A belvárosi Katholikus Olvasókör közgyű­lése Mátóffy Viktor plébános, nemzetgyűlési kép­viselő elnöklete mellett hétfőn délelőtt 11 órakor folyt le a kör nagytermében a tagok élénk érdek­lődése mellett. Közgyűlés előtt Horváth Mihály másodelnök tolmácsolta Mátéfíynak az eszter­gomi földmivesnép mély részvétét édesatyja ha­lála alkalmából, melyre az elnök meghatottan válaszolt. A közgyűlés megnyitása után Burány Ferenc olvasta fel hatalmas titkári jelentését, melyből a köri impozáns épületben folyó élénk kulturális munkáról nyerhettünk áttekintő képet. A számvizsgáló bizottsági jelentést Szölgyémy Gyula terjesztette elő lelkes beszéd kíséretében, majd Tóth Pál István háznagy ós ifj. Tátus János könyvtáros jelentései következtek. Az el­nök ezután a házépítési költségekről terjesztette elő a számadásokat, melyekből megtudtuk, hogy az ópitós 450,000 koronába került, mely összeg­nek egy tekintélyes része már le is van tör­lesztve. Buzdította a tagokat, hogy a kör iránt, különösen bútorzatának beszerzése érdekében az eddiginél nagyobb áldozatkészséget fejtsenek ki. A közgyűlés a tagsági dijaknak 10 K-ról 20 K-ra való felemelését kimondván, ismét a régi tisztikart választotta meg egyhangú lelkesedéssel. A közgyűlés végén id. Tátus János alelnök mon­dott lelkes beszédet arról, hogy 1922. évben az egyesület fennállásának negyvenedik évébe lép, nioly évfordulót február 2.-án nagyobbszabású ünnepséggel fogja megülni. * A szentgyörgymezői árvaház karácsonyára a következő nemeslelkű adományok érkeztek az intézet vezetőségéhez : Dr. Csernoch János bibor­nok-hercegprimás 1000 K, szókesfőkáptalan 1000 K, N. N. prelátus 250 K, Brühl József 300 K, Graefíel János 300 K ós egy kosár dió, Dr. Machovits Gyula 200 K, Dr. Drahos János 100 K, Kereskedelmi és Iparbank 500 K, Dr. Gróh József 200 K, Hajdú István 210 K, Bellovits Gyula és neje 250 K, N. N. 100 K, Halász György 200 K, Ipartestület 100 K, Polgári Egyesület 100 K, Pelczmann László 100 K, Kis Szölgy^ómy József 10 kgr. 0-ás liszt, Henning Jánosnó 6 pár harisnya, 6 drb sapka, mák és dió, Matus Gyulánó 2 ruhára való barchet, Kele­men Sándor ós Giegler Ferenc gyermekjátéksze­rek, Kis Károly fűtőanyagra 500 K, Schvach Sándor több izben jelentékeny természetbeni adományok. Hálás köszönettel nyugtázza a Ve­zetőség. * Volt esztergomi hadifogoly eredeti rajzai a krasznojarszki fogolytáborról. Dr. Pázmándy István birósági fogalmazó, aki hosszú ideig volt orosz hadifogságban, művészi kézre valló, meg­kapó képekkel gyönyörködteti az esztergomi közönséget. Finom rézkarcai az iparbank kira­katában vannak kiállítva. Igen becsesek különö­sen azok, amelyeknek tárgya a magyar hadi­foglyok szomorú tartózkodási helyéről, a szibériai Krasznojarszkból való. (Vojenno gorodok. Krasz­nojarszk.) (Levél a fogságban.) (Hadifogolytábor. Krasznojarszk.) Érdekesek azonban esztergomi vonatkozású rajzai is. (Várfok. Esztergom.) (Dóm. Esztergom.) * Csodálatos megmenekülés. E hó folyamán több magyar szalóziánus, igy Phywaczyk Sza­niszló a budapesti, Dr. Czuczor János a nyer­gesujfalui rendházak igazgatói, továbbá Antal János ós Varga Dénes szentkereszti ós Szivontsik Antal nyergesujfalu! szalóziánus atyák, valamint a rend Bécsben szókelő tartományi főnöke ós több külföldi szalóziánus rendi ügyekben Inns­bruckban (Tirol) tartózkodtak. F. hó 18.-án Salzburg állomáson keresztül hazafelé vették útjokat. Vonatjuk legutolsó kocsijának egyik fül­kéjébe szálltak be, melyet azonban a füst és a benne levő kellemetlen szag miatt kölcsönös megegyezéssel Salzburg állomáson felcseréltek úgy, hogy mindnyájan ugyanezen vonat legelső kocsijába szálltak át. Alig helyezkedtek itt el, midőn az állomásra befutott egy bajor tehervo­nat, mely helytelen váltóállítás miatt neki ment az ott tartózkodó bécsi vonatnak és annak leg­utolsó kocsiját, amelyből az emiitettek csak pár perccel előbb szálltak át, feldöntötte és teljesen összezúzta. Több súlyos sebesülés történt, a sza­lóziánusok azonban az ötletszerű csoportos átszál­lás révén mind megmenekültek. * Megdrágul a posta. Újévtől kezdve egy közönséges levél portója 2 K 50 fillér, egy leve­lezőlap 1 K 50 fill. Nyomtatvány grammonkint 50 fill. Ajánlás, térti vevóny 6 K, Belföldi cso-

Next

/
Oldalképek
Tartalom