ESZTERGOM XXVI. évfolyam 1921

1921-12-28 / 150. szám

magdij élelmiszerekre 1 kg.-ig 81, 5 kg.-ig 13 K, 10 kg.-ig 25 K. Egyéb árukra a dij 15, 25, 35 K, ^xpress-dij levélnél 12 K, csomagnál 25 K. Az utalvány változatlan. * Háztulajdonosok kívánságai. A „Nyitra­megyei Szemle" irja: A csehszlovákországi ház­tulajdonosok Prágában gyűlést tartottak, melyen az ország minden része képviselve volt. A gyű­lésen követelték a házbérvédelmi törvény módo­sítását olykép, hogy a tulajdonos a lakótéllel a házbért illetőleg szabadon megegyezhessen. A házbérvédelmi törvény alól ki legyenek véve azok, akiknek évi jövedelme meghaladja a 60.000 koronát, továbbá azok a helyiségek, melyek nem szolgálnak lakásul. A házbért a lakás céljaira szolgáló helyiségek után is az 1914. aug. 1.-én fizetett házbérhez viszonyítva, 200 százalékkal legyen szabad emelni. * Párbeszéd. Az „Esztergom" uj előfizetési ára olcsóbb a háború előtti előfizetésnél, mert... — Hogy-hogy ? Hisz akkor csak 10 ko­rona volt egy esztendőre, most pedig 20 korona lesz egy hónapra! — Igen, mert akkor, abban a boldog idő­ben a tiz koronán vehettem: 1 kg. húst, 1 kg. cukrot, 1 kiló kenyeret, 10 drb tojást, 10 deka vajat, 1 drb szappant, 1 pár gyermekcipőt, 1 vil­lamos jegyet s a még fennmaradó 10 filléren pedig zsákban macskát, most ellenben ... — Nos most ? — A mai 240 koronán pedig két kiló koc­kacukrot vehetek s ami pénzem még marad, azon legfeljebb makulatúra papirosra jut, hogy becsomagolhassam. No ugy-e olcsóbb ma az „Esztergom", pedig most nem hetenkint egyszer, mint békeidőben, hanem háromszor, egy évben tehát a régi 52 helyett 156-szor jelenik meg. — Igaza van! Megyek, futok, rohanok s előfizetek az „Esztergom"-ra, amely engem egész éven át figyelmeztet, buzdit, tájékoztat, mulattat, felvilágosit — 2 kg. kockacukor árán ! = Kedves kötelességei vélünk teljesíteni, ha t. vásárló közönségünk b. tudomására hozzuk ezúton is, hogy a mai naptól kezdődőleg majd­nem minden árucikkünk árát 10%—30 %-al is­mét leszállítottuk. A szenzáció erejével hatott az árudánk ajtaján kifüggesztett árjelzőtábla. Mindenkinek érdekében kijelentjük, hogy a le­szállitott árak nemcsak karácsony napjáig, hanem azontúl is érvényesek s nagy örömünkre fog szolgálni, ha rövid időn belül ujabb árleszállítást jelentünk. Esztergom, 1921. dec. 22.-én. Köz­tisztviselők Fogy. Szövetkezete, Széchenyi-tér. * A beton. A háború alatt a figyelő állá­sok épitéséről tartott előadást az ezredparancsnok­ságon a tüzérdandár parancsnoka. Magyarul kezdte, de a temérdek háborús műkifejezés miatt csakhamar áttért a németre. Azon folytatta és igy is fejezte. Előadása közben többször hasz­nálta az „Ich betone (magyarul: hangsúlyozom) kifejezést. Mikor vége volt az előadásnak, kérdik a műszaki század egyik tisztjét — jóizű magyar fiút: — Hát te, Péter, mit jegyeztél meg az elő­adásból? ^ — Én bizony csak azt az egy szót értet­tem belőle, hogy beton, mert az magyarul van. A többiből bizony nem értettem én egy szót se. Ha tudta volna, hogy még azt az egy szót is félreértette! — Nem kell Pestre menni, mert városunk­ban hétfőtői kezdve Vermes Ignác divatiizletó­ben minden egyes árú mélyen leszállitott árak­ban lesz elárusítva. — Ha megfújják a trombitát... Porzsolt Kálmán moziszkeccse a magyar irredenta érzés­nek eddigelé legsikerültebb alkotása, melyet de­cember 31.-én és január l.-ón játszik a Kultur­mozgó. A trianoni béke folytán cseh igába haj­tott tót nép elnyomása, az oláh megszállás alatt élő székelység szörnyű kálváriája pereg le sze­münk előtt. A szereplők leszállnak a filmről s mint menekültek folytatják előttünk tragikus életüket. Minden percükben belekiált életükbe a fájdalmas valóság. „Nincsen hazád ! Nincsen há­zad." Mielőbb szerezd vissza ezt a kettőt! Ez a gondolat hajtja őket álmukban, ez nem hagyja el munkájukban. Almukban felkelnek a teme­tőkből Rákóczi halott kurucai, hogy visszafog­lalják az országot. Végül elérik céljukat; moz­gósítanak, mennek haza. Porzsolt ezen legjobb irredenta moziszkeccse kót színpadi és két film­részből áll. Színpadi részben a hálás szerepeket Szalkay Lajos, Medgyaszay Amália, Ligeti La­jos, Repkay Béla és Tercsányi Viki játszák. Jegyek csütörtöktől elővételben a pénztárnál kaphatók. Ezen kiváló hazafias művet minden magyarnak meg kell néznie. IRODALOM. — Mi ritkaság a világon ? Erre a kérdésre ad feleletet Dr. Zsigovits Béla hittanárnak leg­újabb érdekes könyve. A szerző már eddigi mű­veivel jó nevet szerzett magának a katholikus valláserkölcsi irodalomban. írói rátermettségre vall, hogy művével a mai nehézségek között is utat tört magának az olvasó közönséghez. Re­méljük, hogy szerző ós olvasó nem fognak egy­másban csalatkozni. Az igaz felebaráti szeretet ritkaság ma a világon. A világháború után külö­nösen fontos ezt az emberek fülébe dörgeni. Ne rontsa meg a szeretetet a kicsinyes társaságbeli ármánykodás ! Ne nyomja ezt el a büszkeség ós irigység dudvája! Az igaz szeretet a tudás le­ánya : sokat megért és sokat megbocsát. Az ud­variasság nyit utat a szeretet számára. A szeretet tevékeny legyen az adakozás művészetének te­rén. A felebaráti szeretet koronája az ellenség szeretete. A német szóhasználat alapján „májusi embereknek" nevezi azokat, kik a társaságban nagyon melegek, derűsek, otthon fagyosak, kel­lemetlenek. Elvezet a szeretet különböző orszá­gaiba : a barátság, a szerelem hónába. Az egész mű kicsendül az Isten szeretetében, mely meg­újítja a föld színét. Mind e szép eszme sűrűn nyomott 92 oldalon át bontakozik ki az olvasó előtt. Bennük kitárul a szerető hittanár nemesen érző szive. A Regnum Marianuin gyakorlati Szel­leme élteti a sorokat. A cserkószparancsnok gya­korlatiassága csendül ki a példákban, intésekben. Felnőtt és ifjú egyaránt hallgassa, olvassa! (Dr. Mdl.J — féógrády László: Háború a Balatonon. (Cserkószregény, Táltos kiadása.) A csodaszép „Magyar tenger" környékén játszódik ez az ifjú­sági regény, a keszthelyi és veszprémi cserké­szek vívják nemes vetélkedéssel szárazon ós vizén a „vértelen háborút". A regény tele van moz­galmassággal, cselekménye ötletes, eleven és for­dulatos, mindvégig leköti az olvasó figyelmét és érdeklődését. A tartalmát nem mondjuk el, azt el kell olvasni! Van benne harc, küzdelem, ka­landos élmény, titokzatos harci jelenet s bár mindezek az ifjú érdeklődését felfokozzák, még­sem csigázzák fel, szertelenül s nincsenek rá káros befolyással. Erdeme az is, hogy az egész cserkészharcnak erkölcsileg mély indító oka van abban, hogy célja a déli cserkész-állam függet­lenségének kivívása. Bizton hisszük, hogy min­den diáknak legkedvesebb olvasmánya lesz ez a könyv s melegen ajánljuk a szülőknek, mint legszebb ajándékot, amelyre művészi kiállí­tása is kiválóan alkalmassá teszi. A regény a Magyar Gyermektanulmányi Társaság ajánlá­sával és pártfogása mellett jelent meg, kapható minden helybeli könyvkereskedésben. — Pa. Elet hatodik, ünnepi száma az eddi­gieknél bővebb terjedelemben és gazdagabb tar­talommal jelent meg. Anka János. Lendvai Ist­ván, Anion Vilmosnó ós Divald Kornél írták művészeti cikkeit, elbeszélései Makay Béla, Enyedy Barnabás és G. Miklóssy Ilona tollából kerültek, Harsányi Kálmán hatalmas tragédiájá­ból ad egy részletet, Sik Sándor, Lendvai István, Fóthy János ós Kocsis László művészi versei vannak benne és Várady Antal emlékezéseit olvashatjuk lapjain. Megkapó e szám képzőmű­vészeti anyaga is: három Dudits-kóp, Ertler rajza, Uhde egyik pásztorjelenete ós egész sereg rajz disziti. Kiadóhivatal: I. Horthy Miklós-út 15. 0000000000000000000000 0 00000 0000000 g Szombaton és vasárnap, dec. 31. és jan. 1-én: # 1 Ha megfújják a trombitát! g I :: Az iiíe! évad legnagyszerűbb énekes-táncos moziszkeccse:: | 1 ' Aprított tűzifa kemény, 'száras, bármily mennyi­ségben kapható métercnás&sánkint ISO korona árban IC.ossuth Lajos utca 55. s&ám alatt, Kivánatra díjtalanul házhoz szállítom. — Megren­delés telefonice (hívószám 43.) is eszközölhető. TetŐCSörép, cementlap, mozaiklap, kútgyűrű, betoncső, vályú kapható az Esztergomi Ker. ós Iparbankban. Tetőcserepeink tartósabbak, könnyebbek és olcsóbbak az égetett cserépnél. I KULTÜR-MOZGO 1 MŰSORA: Csütörtökön, dec. 29-én: I 0 0 0 i 1 1 Az amerikai filmjátszás minden dicséretet megérdemlő újdonsága! Hét éjszaka. Két parfümös leány élettörténete 7 felv. Főszereplő: Harris Milred Chaplin. A kót jómadár. Burleszk. Szives pártfogást kór: Toldy tJánOS tulajdonos. I i % 0 I i 1 I g Előadások hétköznap Va7 és V2"9 ó., vasár- és g ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 0 fé 004 004 900&m 9t 000i fi 0000 I ,Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T." elsőrendű gyártmánya félwattos éjjeli gyertyaégők, valamint az összes villany felszerelési cikkek leg­olcsóbban beszerezhetők SCHWÄCH SÁNDORNÁL. Nagy áram megtakarítás! Egy hízott sertés eladó Szent Anna utca 1. szám alatt. 2TJ. sz. Hattyú"vers.. Karácsonyra ós újévre — Minden gondod leveted, — Ha a Rottár-drogériát — E héten­felkeresed. — Ráismerhetsz az üzletre — Karcsú „Hattyú" hirdeti, — Finomságnak, tisztaságnak — Itt kaphatók szerei. Parfüm," szappan, króm ós fogpor — Min­dig legjobb kapható, — Felkeresi majd minden* nap — Anci, Manci ós Kató. — Mosolygásuk ha megigéz, — Arcuk bájos r és fehér, — Gondolj csak a Rottár-boltra — Es ide jöjj ily szerért! „Cygnus", azaz „Hattyú"-vódjegy — A Rottárnak védjegye ; — Kossuth-utca 15 szám — Alatt van az üzlete! — Ha egyszer itt vá­sároltál, — Te is szerte hirdeted: — Leghasz­nosabb ajándékot •— ; Férfi ós nő itt vehet! Nevelni való fajmalacok eladók. Simor János utca 25. egy pár nikkelezett korcsolya" Cim: Jókai utca 30. ^Vendéglő.) a ao A közönség figyelmébe I Van szerencsém értesíteni a város nb. kö­zönségét, hogy elvállalok minden, szakmámba vágó lakatosmunkát és javitásokat. Továbbá állandóan raktáron tartok különféle tűzhelyeket, üstházakat, forgókéményeket ós biztonsági zára­kat mélyen leszállitott áron. A nagyérdemű kö­zönség szives pártfogását kéri Havas Sándor mű- és épületlakatos •vülanyeröre berendezett sodronyfonó üzeme Német-utca 8. sz. »urgonya, savanyitott káposzta, csöves és morzsolt tengeri, árpa, zab, mindenféle lisztek és korpa állandóan és jutányos áron beszerezhetők az Esztergomi Fogyasztási és Ertékesitő Szövetkezet raktáraiban és üzleteiben. Hlitai Oltott méSZ kicsinyben ós nagyban ál­landóan kapható az Esztergomi Kereskedelmi ós Iparbanknál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom