ESZTERGOM XXVI. évfolyam 1921

1921-01-01 / 1. szám

RGOM POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP AZ ESZTERGOMI KERESZTÉNY NEMZETI EGYESÜLÉS PÁRTJÁNAK HIVATALOS LAPJA Megjelenik szerdán, szombaton és vasárnap. Előfizetési ára : Egy hónapra 10 K, vidékre 14 K. PTrvxmc C7Óm • hétköznap 80 fillér, ^ÖJ 00 öZíCUll dia. vasárnap 1 korona. Főszerkesztő : Homor Imre. Felelős szerkesztő : Gábriel István. Kéziratok és előfizetések Lörinc-utca 5. szám alá küldendők. Hirdetések felvétetnek Buzárovits Gusztáv könyv­nyomdájában. Újévünk. A szomorú idők nagy temetője Szilveszter napján ujabb sirhalommal gazdagodott. Ke­resztfáján csak ez az egyszerű epitáfium olvas­ható : „Ezerkilencszázhusz." Néma betűk! Mégis mennyire átverődik rajtuk egy összetört nemzet tengernyi fájdalma, velőtrázó szenvedése! Ke­resztülhömpölyög rajtuk a négyesztendős vórten­ger minden zuhataga, a szíriai sakálok két pisz­kos forradalmának perzselő tüze. Értéket, kul­túrát, lelkeket pusztitott eh Általa elvesztettünk mindent, amit egy nemzet elveszíthet. El leg­ékesebb fringiánkat, a mindenütt megcsodált magyar kardot, el őseinktől örökölt hirnevünket, becsületünket, nemzetünk géniuszát. Soha királyi nemzet nem rongyolódott le ily koldus cond­rákra, mint épen a magyar. Ily pőrére vetkőzötten állunk még mindig ma is, újév napján. A másfélóvi programmozások alig lendítettek sorsunkon valamit. Sápadt arc­cal, kiült szenvedéssel merengünk a mult és jövő e mesgyéjén. Boldogságot kilincselünk jóbará­taink és ismerőseink ajtaján, de hangunkat nem cizellálja az öröm. Fájdalmunk felzokog, mert akaratlanul is halljuk kikorbácsolt testvéreink, bevagonirozott - véreink tetemrehivó százszoros jajszavát. Észak, Dél és Kelet csupa magyar jajoktól visszhangzik. G-ránicunkat nem a Bocskai sapkások posztolják, hanem idegenek hónává lett. Mintha csak felettünk sirta volna el Jere­miás próféta az ő bús énekét: „Miképen ül ma­gában a város, mely néppel volt tele, özveggyé lett a népek asszonya; a tartományok fejedelme adófizetővé lett! Sirván sir éjjel s könnyei folynak orcáin; nincs ki vigasztalja őt minden szerelmesei közül; minden barátai megvetik őt ós ellenségeivé lettek. Sión útjai szomorkodnak, mert nincs, ki az ünnepre jöjjön; kapui mind lerontottak; papjai sirnak; szüzei epekednek s önmaga elnyomatott a keserűségtől. Ellenségei az ő fejóvó lettek, kisdedei fogságra vittettek, gyűlölői meggazdagodtak." Találó rajza ez megcsonkitott hazánknak, hű képe a magyarságnak, ennek az orvgyilok­kal megsebesített, napba tekintő sasmadárnak. Megsebesítettek bennünket, de végleg leteríteni nem tudtak. S ez garanciája turáni élniakará­sunknak. Tarsolyunkban szent talizmánt őrzünk s ez nem más, mint nagy multunkból meritett fanatikus hitünk feltámadásunkban. Nem frázis ez, hanem- agát-kemény meggyőződésünk, melyet történetünkkel igazolunk. De hogy nagy hitünk megvalósuljon, szük­séges most már tettleg is reorganizálni egyéni, politikai, szociális ós gazdasági életünket. A jel­szavaktól már megundorodtunk, tettet, pozití­vumot akarunk. Valósítsuk meg végre azt az elvet, melyet másfólóvvel ezelőtt lobogónkra ir­tunk. Kezdjük meg azt a diadalmas életet, mely­nek ormán Krisztus áll az ő mindenkit s min­dent átölelő szeretetével. Magába olvasztja ez a gazdagot ós a szegényt, a hatalmast és a kol­j dust, a palota urát s a viskó lakóját egyaránt. j Nem tesz különséget köztük, hanem mindegyik­ben az Isten képére teremtett embert látja, áll­junk erre a szilárd bázisra. Tudjuk magunkat felszabadítani Mamnon karjából s ne kacagjunk cinikus röhejjel mindarra, ami eszmónyiség. Le­gyünk gerincesek, szópórt, jóért, szentért lelke­sülő életművészek s ne mimelők, ne kontárok! Szomorúan nagy időket élünk, legyünk tehát mi is méltó, nagystílű emberek. Ilyenekre van szük­sége megnyomorodott hazánknak, kik azt Hu­nyadi bátorságával, Zrinyi önzetlenségével, Rá­kóczy fájdalmával, Széchényi borongásával s Kossuth fanatizmusával tudják szeretni. Ha ily lobogó lánggal fog égni magyar lelkünk, borús újévünk derült évvé változik, fel­támadunk, redintegrálódunk s újra piros-fehér-zöld lobogó fogja hirdetni a magyar dicsőséget az egész világnak a Kárpátok ormáról, a Lajta he­gyéről, Dráva folyamáról s a csiki havasokról egyaránt. Qr. Meszlényi Antal. NOK ROUflTfl. A Szociális Missziótársulat Helyi Szervezete október végén levélben kérte F. Gr. Pedlow ka­pitányt, az Amerikai Vöröskereszt kapitányát, hogy segítsen segíteni az egyik legrégibb ma­gyar város szűkölködöm azoknak a magyar asz­szonyoknak, leányoknak, akiknek ma — sajnos — kémiöh kell, ha segíteni akarnak testvéreiken. A válasz december 17.-ón jött rá Pedlow kapitány Íróasztalától. Az Isten áldja meg érte! Kaptunk gyermekharisnyákat, szwettereket, fla­nellt, tej- ós húskonzerveket. Karácsonyra kiosztott a Szervezet a Leány­körben 38 leánynak flanellt blúzokra, a katonák karácsonyára küldött 12 pár flanell férfifehór­neműt s ezeken kivül 80 embernek, gyermeknek és felnőttnek vegyesen adott ruhát ós ételneműt. A megmaradt holmit a Nővédelmi hivatal állan­dóan feldolgozza ós osztja hivatalos óráiban. Budapestről az ideszállittatás fáradságait, ós költségeit Mátéffy Viktor plébános úr viselte, amit a Szociális Missziótársulat Helyi Szervezete őszinte, hálás lélekkel nyilvánosan is meg­köszön neki. Női konferenciát tart a Szoc. Missziótársulat január hó 2.-án vasárnap d. u. 6 órakor a mun­kásnőegyesület helyiségében a következő műsor­ral: 1. Megnyitó. 2. A gyermek testi nevelése. Előadja Dr. Darvas Géza. 3. „Jani" Sik Sán­dortól. Szavalja Bognár Rózsi. 4. Jelentések. — Dr. Darvas előadására különösen felhívjuk höl­gyeink, asszonyaink, leányaink figyelmét, mint egyik rend kivül fontos dologra és tudnivalóra, a jelentésekben pedig a játékbazárról és a kará­csonyi szeretetadományokról számolunk be. Sze­I retettel várjuk hűséges hallgatóinkat és sok új j vendéget. Még egyszer Sz. Szilveszter estéjén. Boldog vagyok, hogy komoly felszólalá" som mindenfelé figyelmet keltett, sok zsibbadó lelket felrázott. Vannak erre tényleges meglátá­saim ós tapasztalataim. Célt értem tehát, mert hiszen azzal, hogy a mulató egyleteket vissza­tartsa szavam, vagy legalább tompítsa a mulat­ságok kirívóbb szinót, nem kecsegtettem magam, —o— úrnak válasza nyomán azonban még cse­kély ösmereteim is meggyarapodának. Eddig csak Potemkin-falvakról tudtam, amelyek hi­vatva voltak bizonyos diadalmi felvonulások kereteit tölteni ki, most már Potemkin várostro­mokat is ösmerek. A modern harcászat e talál­mánya abból áll, hogy ha nem lehet romba dönteni egy erős kövekből összerakott várat, akkor a hadvezér elképzel egy nem létező erő­döt s azt franciás szellemességgel és ösmert könnyedséggel alaposan halomra dönti. Ilyen elképzelt vár az, amelyet —o— úr e b. lap keddi számában, szívesen elösmerem, alaposan meg­ostromolt ós megdöntött. De hát, kérném szere­tettel, ne arról beszéljünk, amit ón nem irtam, hanem arról, amit irtain. Ami velem még nem igen történt meg, •—o— úr válasza után kétszer is újra átolvastam a saját magam irta cikket ós valahogy sehogy sem tudtam kiböngészni belőle, hogy ón elitéltem volna minden vigasságot, min­den jó kedvet, derűt, óletvidorságot ós csupa merő besavanyodást, szomorúságot, fejlógatást s többeffélóket ajánlgattam volna, mint a leendő boldogulás egyedül helyes útját. Ám az ilyen elkanyarodás egy válaszban mindig igen hasznos dolog, mert azok, akik nem olvasták cikkemet, úgy sem tudják, mit irtam, azoknak emlékeze­tében meg, akik olvasták, egyes kevésbé aláfes­tett részletek már elhomályosodhattak s igy — a válaszolónak csaknem nyert ügye van. De éppen, mert nem irtam ezeket, nem is szállhat­tam perbe assisi-i sz. Ferenccel, a világtörténe­lem e legbájosabb, legkedvesebb alakjával, akit különben nem is tartottam volna ildomosnak ebbe a mi kis vitánkba belevonni. Egyébként arról egészen nyugodt lehet —o— úr, hogy vagy ő nem hallotta jól, vagy akitől hallotta, az nem tudta jól, de sz. Ferenc a mélabút sohasem mondta a legnagyobb bűnnek. Mondott ugyan valamit. Hogy mit ? azt elolvashatja a regulák 7-ik szakaszában és látni fogja, hogy assisi-i sz. Ferenc víg kedélye —o— úr felfogásától kissé nagyon is távol áll. Azt, hogy a trianoni béke becikkelyezésének évét nem való kabarékkal és tánccal búcsúztatni, hogy „emelt fővel, dagadó reménnyel és kitartó elszántsággal" csak igy lehet az új esztendőt köszönteni, komoly gon­dolkozású ember nem hiheti el. Ezt nem lehet ezzel a franciás szellemességgel elütni : Tant (mert igy hangzik eredetiben) de bruit pour une omelette. De igaza, nagyon és sokszorosan igaza van —o— úrnak, mikor mondja: a jóérzésű embe­reket nekünk össze kell hoznunk, ott, ahol tud­juk s úgy, ahogy tudjuk .... És most én kö­szönöm, hogy válaszával alkalmat adott erre a dologra is kitérnem. Igaza van és ezt abban az egyesületben, amely —o— úr szívéhez legközelebb áll, helyes irányban, sok tapintattal és körültekintéssel az egyesület elnöke meg is indította. De súgok —o—• úrnak valamit. Idők folyamában valami­féle kisiklás történhetett, valami kis szépség-, vagy miféle hibának kell a kréta körül lennie, mert sok jóérzésű ember elmaradozik s a köz­pont összejövetelei néha féltucatokra zsugorod­nak össze. Én —o— urat igen kiváló, képzett, széles­látókörű, tisztán itélő embernek gondolom. Ugyan kérem, tartson önmagával egy kis bizalmas konferenciát. Azt hiszem, meg fogja találni me­gint azt az utat, amelyen haladva még belépő­jegyek nélkül is szép jövedelmeket látott az egylet. Talán jobban el kell találni a jóérzésű emberek jóizlését, talán valamit mérsékelni, ta­lán valamin jobban uralkodni, talán itt-ott vala­mit vissza kell szorítani, jobban megválogatni, vagy tudom is én mit. De ő bizonyosan tudni fogja, reá fog jönni a dolog nyitjára és hatal­mas befolyásával uj irányba tereli, uj lendületbe hozza az egyesületet. És ha akkor sem szállanak le a „vicinális Olympusról", ha akkor sem talál­koznak mecénások, akkor sem jelentkeznek uj ós buzgó munkatársak, akkor lesz joga minket korholni ós leckéztetni. Legyen meggyőződve, hogy ha igaz keresztény gondolat, mély nemzeti érzés és kifogástalan derű fog az egyesületben felbuzogni, akkor az fel fog virágozni, akkor —o— úr büszke lehet alkotására. Ilyen megújhodás reményében igaz szívből kivan —o— úrnak és egyletének boldogabb uj esztendőt d. C. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom