ESZTERGOM XXIII. évfolyam 1918

1918-12-01 / 48. szám

támogatást és irányítást nyújt s mindenképen rajta van, hogy a békeidő közszükségleti cikkei mihamarabb forgalomba kerüljenek. * Halálozások. Zalaszentgróti Farkas Gyula ny. árvaszéki irodatiszt, városi képviselő nov. hó 27-én óletének 64. évében elhunyt. A boldo­gult hosszú időn át pontos, kötelességtudó hiva­talnoka volt a vármegyei árvaszéknek. Temetése 29-ón ment végbe Esztergomban. — Oberth Kálmán palásti oki. igazgatótanitó nov. 18-án 50 éves korában spanyoljárványban elhunyt. * Eltörlik a társadalmi címzéseket. Leg­közelebb megjelenik a kormány rendelete, mely eltörli az összes, rangokkal járó kegyelmes, méltóságos, nagyságos stb. címeket, mint ame­lyeknek nincs létjogosultságuk a demokratikus köztársaságban. * Áz ország területének integritása ér­dekében s a keleti tótok állásfoglalásának kije­lentése céljából a Vichodnoszlovenszka Rada de­cember 8-án, jövő vasárnap Ipolyságon vagy Hontnémetiben, sőt valószínűleg Esztergomban is nagy népgyűlést tartanak, melyen ki fogják jelenteni, hogy a tótok az ország határain belül kivannak egyesülni s kívánják a Jászi miniszter által máris megígért autonómiát. Tiltakozni ki­vannak az ellen, hogy az ország határait bárki megbántani merészelje, mert ők az ország összes nemzeteivel szeretetben ós egyetértésben akarnak élni s faji, nyelvi és vallási egyetértésben akar­nak a magyar nemzettel összeforrni. * A köztársasági államforma jelzése a hivatalos feliratokon. Megjelent a kormány hivatalos lapjában a rendelet, mely az állami hatóságok, vállalatok, intézetek cimét az uj ál­lamformának megfelelően megváltoztatja. Esze­rint mindenféle címzésből, elmarad a „királyi" jelszó és a hatóságok, intézetek címerének, bé­lyegzőinek és nyomtatványainak élén a „Ma­gyar Népköztársaság" feliratot alkalmazzák. A rendelkezésre álló készletet megfelelő kiigazítás­sal fel kell használni. Ugyancsak e rendelet sze­rint az összes közalkalmazottaknak a magyar népköztársaságra és alkotmányra való hivatko­zással esküt kell tenni. * Az esztergomi tábor megszállása. Ugy értesülünk, hogy a közeli napokban hatezer fő­ből álló francia megszálló csapat érkezik váro­sunkba, kik a kenyérmezői katonai táborban lesznek elhelyezve. * A budapest-kőbányai Sajtó-hölgybizott­ság novemberben tartotta ötödik összejövetelét Zádor József s. lelkész elnöklete alatt. Fólesz­tendei működés után 180 családot toborzott a kath*. sajtó zászlója alá az egyesület. Az előfize­tők részére 200 kath. lap jár. A kőbányai hivek nagy lelkesedéssel támogatják a Sajtó-hölgybi­zottság munkáját. * Szabad a gyümölcspálinkafőzés. A szerdán tartott minisztertanács a pénzügyminisz­ter előterjesztésére hozzájárult ahhoz, hogy meg­engedtessék a kisüstön való pálinkafőzés azok­nak, akiknek cefréjük és nyersanyagjuk van. Ebben az ügyben a legutóbbi megyegyűlésen dr. Pécsi Gusztáv nagyölvedi plébános is interpel­lált a vármegye utján a kormányhoz. * A „Népnevelő" megszűnik. A jó öreg „Népnevelő" c. kath. tanitói szaklap, mely szü­letése óta hosszú agóniában haldoklott, most megszűnik s helyette a Szent-István-Társulat dec. 24-től uj, modern, a korszellemmel lépést tartó kath. tanügyi lapot indit. * A bányamunkások és vasutasok lesze­relnek. A hadügyminiszter a katonai parancs­nokságokhoz táviratot küldött, melyben elren­delte, hogy a vasútnál ós szónbányánál alkal­mazott s a most kiadott behivási parancsban bevonulásra felhívott legfiatalabb öt évfolyam­hoz tartozó munkások azonnal leszerelhetnek, ha ezeknél a szolgálati ágaknál munkát vállalnak. * Megszűnnek a cipőjegyek. A keresk. mi­niszter november 21-én kelt rendelete értelmében megszűnik a cipőjegy-rendszer s mindenkinek sza­bad lakóhelyén egy pár cipőt vásárolni, ha a legutóbbi fél év alatt cipőt nem vásárolt. A cipők ára azok talpán fel lesz tüntetve. Akinek három pár cipője van, nem vásárolhat uj cipőt. * Kivétel a ruharendelet alól. A hadügy­miniszter a ruhabeszolgáltatásra vonatkozó ren­deletet ugy" módosította, hogy a rokkantak s nyugdijasok nem kötelesek ruhát beszolgáltatni, hanem bejelentőlapjukra rá kell irni, hogy „rokkant" vagy „nyugdíjas". == Magnus, a néger óriás, kit a mozi közönsége már ismer „Cabiria"-ból, példátlanul bravúros szerepet játszik a Korona-moziban ma bemutatásra kerülő „A földalatti szindikátus" c. kalandorjátékban. Ez a filmmű a filmtechnika szenzációsan nagystílű alkotása. Hétfőn és ked­den Lehár Ferenc világhírű operettje: „A leány­vásár" kerül műsorra, melyben a főszerepet Király Ernő játssza. Szerdán és csütörtökön egy, az élet sötét árnyaival átszőtt életkép, Dau­detnek „Küzdelem a létért" c. 5 felvonásos drá­mája kerül vászonra Deésy Alfréd rendezésében, a főszerepekben Góth Annievei és Alt Arisz­tiddel. Jövő szombaton és vasárnap „Utazás a Marsba" c. nagy Nordisk-attrakció lesz műsoron. Erre a rendkívül látványos filmre már előre fel­hívja a mozilátogatók figyelmét a Korona-mozi tulajdonosa. Apróságok. Csehek Magyarországon. Megújult Mátyás kora. Ismét itt vannak a csehek. Azt mondják: hívásra jöttek! Higj^jük el nekik. De különös vendégek azok, akiket derék tengerészeink és reguláris csapataink ágyukkal .küldenek vissza — hazájukba . . . Azt mondják: a szlovák nép test­véri egyesülését óhajtják! Higyjük el nekik. De különös, hogy a szlovák testvér nem nagyon siet az ölelkezni akaró cseh testvér karjai közé . . . Azt mondják: a wilsoni elvek szerint „önrendel­keznek." De most már ők higyjók el, hogy a wilsoni elveket — Wilson és a békekonferencia tudja legjobban realizálni. Ez a népkormány felfogása is! Addig tehát — Isten veled kedves „behívott" vendég! . .. Önrendelkezők. Hogy Wilson professzor által a világba dobott „önrendelkezés" epidémiája mennyire ragadós, arra igen mulatságos példa Muracsány község esete. Ennek a zalamegyei falucskának, melyet a helységnevek rendezése előtt Go?Hcsán-na.k hivtak, 3200 horvát nyelvű lakoson kivül semmi egyebe nincs, csak „nemzeti öntudata." Ebből fakadt az a bolond idea, hogy a község elöljárósága az önrendelkezés jogcíme alapján kimondotta, hogy Muracsány ezentúl önálló, független, szuverén, demokratikus köz­társaság lesz. Állam az államban. Akárcsak Monaco vagy San Marino, aki például az olasz állammal együtt hadat üzent a központi hatal­maknak annak idején. Hát igy tett Muracsány is. Megüzente ultimátumszerűleg a szomszédos Letenye községnek, hogy azonnal adják át szőlő­iket a muracsányiaknak, mert ha nem ... A mura­csányiak sok dinamitot és ekrazitot loptak a bécsújhelyi tölténygyárban s jobban ez duzzasz­totta önérzetüket. A letenyeiek pedig mit csi­náltak ? Kölcsönkérték a kotori vasútállomás vasúti rendőrségét s azokkal kotortatták ki a muracsányiak fejéből az önrendelkező bogarat. Igaz, hogy puskatus, sőt Manlichergolyó is dolgozott, de a muracsányiak visszavonták az ultimátumot. Morál: aki másnak vermet ás, be­törik a fejed . . . Keserű és édes. A háború alatt sok-sok keserűségben volt részünk. Pusztultak legjobb­jaink. Hiányos volt a ruhánk. Fázós lett a lá­bunk. Zsirtalan volt a kosztunk. Zörögtek csont­jaink . . . Keserű élet! De keserű volt — a kávénk is. A régi boldog időkben csak a gyerekszáj áhí­tozott a cukor után. Sokszor irányította kis lá­bait a Samu bácsi boltja felé, hol egy krajcár árán megédesítette kicsi életének keserűségét. Még a „Tanti" érkezésénél is édesebb volt — a csomag, mit rögtön felbontatott a kis sereg . . . Á háború alatt a háziasszonyok is átérezték a kis csemeték keserűségét, midőn 1—2 órás álldogálás után sem kapták meg a 30—35 dekás cukorquotát. Á keserűségből elég volt. A béke édessé­géhez tartozik — a cukor is. Jön az örömhír! Az alispán mondotta: Jön már cukor Pozsony felöl . Fdes ember, Isten hozott! * A repülő bankó. „Dolgozzatok legények, holnap lesz a vásár. Repül a bankó!" — Aki tudja ezt a gyerekjátékot, az tudja azt is, hogy ilyenkor nem szabad fölemelni a kezet, mert a bankó nem repül. Pedig dehogynem repül. Nem­csak hogy repül, de el is repül. Örökre, látat­lanul. Nem azt a bankót értjük, mely zsebünk­ből repül a hadipiócák zsebébe, hanem az új­vidéki bank 32 milliónyi pénzét, melyet két repülőgépen szállítottak volna át Szegedre ha oda egyáltalán megérkezett volna. Mert elindulni elindult, csak nem érkezett meg a 32 millió a két repülőgépen. Az asztronómusok azt állítják, hogy a két repülőgép még most is ott kering* valahol — már 14 napja mult, hogy elindult — a. nagy világűrben. Mi azt hisszük, hogy a 32 millió ott lapul már valahol a AVertheimben s gőgös „magábazárkózottsággal" gondol vissza szép légi útjára, mikor a sáros, önző, rút földi posványból „fölülemelkedett" a tisztább, ótherikus, sphärikus régiókba. Ahol most a közfelfogás ól. .. Á pénz világába. Hja, a modern vívmányok áldozatokat kivannak s azt tartja a példabeszéd, hogy pénzedet, pipádat, paripádat soha se bízd másra. Közérdekű levelek. — E rovatban szívesen közlünk közérdekű, nagyon rövid leveleket. Személyeskedő, gáncsoskodó, pletykálkodó irka­firkát tűzbe dobunk. — Egy „tisztviselő" irja: „ . . . Nem tudom kinek a mulasztása, hogy a tisztviselők ,máig sem kapták meg a téli bur­gonyájukat. Érdekes, hogy a földmivesék, gaz­dasági munkások, kiknek talán termett is, azok kaptak a Szövetkezettől még októberben szép ós jó krumplit, nekünk meg most kínálják a Szö­vetkezet nyakán maradt rothadt, sáros burgo­nyát, melynek fele fagyos is . . . Kérjük a kor­mánybiztos urat, hozasson nekünk is burgonyát,, mert egy kis liszten, meg az elkeseredésünkön kivül semmi egyebünk ! . . ." „K, J." szülő irja: „Ugy hallottam, hogy a reált meg a belső­iskolát, melyek eddig katonai kórházak voltak, visszaadják eredeti rendeltetésének. Ennek örü­lünk, de nagyon kérjük a hatóságot, a főorvost r alaposan fertőtleníthesse ezeket a termeket, hol tüdővészes, vérhasas, tífuszos betegek voltak. A városi takarítás csak afféle „rúgd fel, hagyd ott 11 szokott lenni. Formalingözös fertőtlenítést, lúg­gal való súrolást, friss meszelést kérünk, mert legdrágább kincsünkről, a gyermekeinkről van szó . . ." Szerkesztői üzenetek. L. Budapest Gondolatai jórészt helyesek, de cikk alakjában nem közölhetjük. Ok ? Hosszú felszólalások sorát nyitnánk meg vele . . . Erre pedig nincs — helyünk! — T. dr. Igaza van! Tévedtünk! Magától Keményffytől tudtuk meg, hogy lapunk alapitója : Keményffy D., társszerkesztője Prohászka Ottokár volt. „Quandoque et bonus dormitat Homeros." — N. I. Kérem! . . . Hová gondol, midőn 15 oldalas tárcát küld ? ... 3—4 félhasábos legyen a maximum! „Levelek"-et elnyelte a — papírkosár. — Iró. Hm! Ne kompromittálja ezt a nevet. Vezércikkei N. J. „Levelek* c. iratai mellé kerültek. — R. B. Bpest Lipót körút 7. Most nem mehetek fel. Üdv mindnyájatoknak. — Kis I. Jobb is, hogy álnév alatt kéri üzenetünket! . . . Nálunk nem jelenhet meg a szinen ilyen támadás ! Tán a „Furkós"', vagy „Dorong" c. képeslapoknál — kopoghat!?... De ott is megfordulhat a bot... — László 31. A múltkor em­lített cikket sajnos nem találtuk. A szomorú napokban va­lahol elkallódhatott. — Nagyszombat. A mostani időkben lehetetlen ilyesmit közölnünk. Levelet irunk. — Körmend. Szives üdvözlet és jobb egészség! — K. J. Bizony oda alapos tisztogatás kell. Mi csak annyit tudunk, hogy a régi katonaágyak szétbontásakor éppen nagygyűlést tartottak az oldaldeszkákon azok a kellemetlen, vérszomjas rovarkák. Szép mulatság lesz, ha ezeket a fiúk szertehordják az egész városba! — Tisztviselő. Levelének lényegtelen részeit kihagytuk, hogy rövidebb legyen. — H. K. Lukanénye. Kedves Kálmán! Gondolatban, érzésben, cselekedetben — egyek vagyunk! Üdv! — Ksztpéter. Köszönjük. Mihamarabb jön. Kiadó-tulajdonos : dr. Marezell Mihály. Eladó ház fűszer-üzlet­tel és vendéglővel. Lábatlan községben teljesen ujonan épített ház, melyben jól menő föszer-üzleten és vendéglön kivül 2 szoba és konyhából álló lakás is van, családi körülmények miatt sürgősen eladó, eseíleg bérbeadó. A község­ben és környékén nagyobb gyártelepek és bányák vannak, melyek az üzlettulajdonos megélhetését biztosítják. Bővebb felvilágosítást ad Izsák Lajos Vácz, Rácz Pál-utca 45.

Next

/
Oldalképek
Tartalom