ESZTERGOM XXII. évfolyam 1917

1917-04-01 / 13. szám

ségünk van. Értéktelenné válik előttünk em­beri gyarlóságunk érzete folytán azonnal minden, a mi létünk s kényelmünk érde­keit bármi módon nem szolgálhatja. Ezekből most már tisztán láthatjuk, hogy az értékek biztositása és megbecsü­lése nemcsak az egyes embernek, hanem az emberek összességének, a népeknek é^s nemzeteknek is halálosan fontos érdeke, mert amelyik nemzet nem elég életképes arra, hogy a nemzetek versenyében, ebben az undok, de természetes törvények által szabályozott nagy hajszában és törtetésben magának minél több és több speciális és nemzetgazdaságilag elismert értéket bizto­sítson, legyen az kőszén vagy tengerpart, birkagyapju vagy gözmozdony, az lemaradt e versenyben s mint letört zsoké elmehet pincérnek, urak tányérhordozójának. Önös érdekeink kielégitésének biztosi­tása céljából rendezett eme nagy világver­seny idézte fel a mai nagy világháborút is. A kultúrával együtthaladó degeneráció bele­hajszolta a nemzeteket az értékek túlbecsü­lésébe, ez a túlbecsülés az élhetetlenségbe és a kapzsiságba, melyből egy szép napon kirobbant az első ekrazitlöveg, az értékek megsemmisítője A mostani háború tagadhatatlanul gaz­dasági háború, olyan, mint mikor egy szem lehullott dióért két gyerek marakodik össze. A dió értékének megbecsülése a casus belli, az Ínyencség s a lemondani nem tudás, mint a degeneráció következménye adja a hajbakapáshoz az energiát, az erösebb le­gyűri a gyengébbet s övé lesz a dió, az érték. A másiké a betörött orr. A háború azonban ennek a végső cél­nak, az értékek elosztódásának szolgálatá­ban szükségszerű rossz. A háború, mint a vérszegény kultúra megrontója, mint a túl­fokozott emberi igények lehütöje és szabá­lyozója, mint a nyomorúság hordozója s igy az élhetetlenség féke, tagadhatatlanul helyes perspektívába állított végső nagy cé­loknak s eredményeknek szolgálatában áll. Helyes határok közé fogja visszafejleszteni a beteges kultúra kinövéseit, le fogja szál­lítani a kényelemszeretet túlfokozott igé­nyeit, meg fogja tanítani a jövő generációt a megelégedettség, a türelem, a lemondás erényeire s az értékek helyes megbecsülé­ha még ki nem vete jól, tehát kend véle adig, valamég ki nem veszi." Selyemruhában ugyan 1755 óta nem szokás szekérre ülni, de a mostani háborús nyomorúságban meg erre is kerülhet sor, jó lesz tehát a recipét megjegyezni. Az 1833-ban gyűjtött receptek, — hála a 78 év alatt haladó kultúrának, — már sokkal plauzibilisebbek és elfogadhatóbbak, azért ezekből is ideigtatok néhányat. „Aki az álmosság miatt elégtelen a mun­kára, vagy más aluvó szer megitaltul aluszik, fe­kete gyopár levelét meg kell vízben főzni és azt innya, azonnal használ is feli serkenti az aluvó szentet." „Bolondozás ellen fejér hunyort (Elebonus albus) másképen voratrum albumnak hívják, ha eczetben vagy mézes vizben ásztasd 24 óráig, fél arany nyomatnit adjál innya bolondozni kezdő kemény természetű Embernek, eszét helyre hozza." Végül, — last, not least, — „nota bene" alatt jegyzi föl a receptek gyűjtője, hogy „a china nevű orvosságot bevenni nem kell, mert egy nya­valát meg gyógyít is, más gyakrabban halálost valamely tagjában az embernek okoz." Ez már olyan orvosság, mint a töltöttká­poszta : a magyar ember meggyógyul tőle, a né­met meghal. Azt hiszem ugyanilyen hitelt érdemlők a többi receptek is, de mint a másfélszáz év előtti emberek gondolkodásmódjának dokumentumai, ta­gadhatatlanul érdekesek. Sz. R. sének tudományára fogja nevelni az eljö­vendő évtizedek emberét. A háború az értékek megsemmisítésé­vel éppen az értékek megbecsülésében rejlő szeretetünkből akar fájdalmat előidézni s midőn házakat gyújt fel s a kultúra által teremtett mérhetetlen értékeket teszi tönkre, a háború végső eredményeit célzó akciónak tesz szolgálatot. Az embernek, az értékeket védő katonának elpusztítása s megsemmi­sítése a háborúnak csak mellékes célj a { SL főcél a gazdasági gyarapodás, az értékgyüj­tés, vagy legalább is az ellenfél értékeinek megsemmisítése. Minden más eredményt célzó akció előtérbe tolása s emlegetése csak hazudozás. S ebben a háborúban a nemzetek vé­res tusája minden békevágynál, minden leszerelési törekvésnél is biztosabban szol­gálja a jövő gazdasági kialakulások helyes és törvényes formáit, mert ebben a hábo ruban azé lesz a győzelem, aki legtöbb értékét tudta megmenteni a háború pusztí­tásai elöl. A megmaradó bármily silány, bármily fogyatékos emberanyagnak csak a jövő gazdasági fejlődés megindításához kell biztos bázis, s a fejlődés tempója hihetet­lenül rohamos lesz. Nem kell félnünk gazdasági lezüllés­töl, tartós drágaságtól, nyomorúságtól, mert ez a háború megtanított bennünket az ér­tékek helyes megbecsülésére s ez az okos gazdasági elv fog minket nem remélt rövid időn belül talpra állítani. Ellenségeinknek elébb a mi háború előtti gazdasági romlottságunk fokát kell elérniök, azt az ipari s kereskedelmi tulfej­lettséget, melyben pl. a háború előtt Né­metország már fuldoklott s csak azután jöhet el számukra, pl. Oroszország szá­mára a kultúra fejlődésével megérlelődő dekadencia. Mi — a központi hatalmak — már végigszenvedtük a gazdasági bajok váltó­lázát, a mi energiáink frissesége s zabolá­zott mohósága már nem fogja megposhasz­tani a beteg kultúra bacillusaival a háború tüze által megtisztított életnedveinket. Sz. — A francia fiziokraták jelszava: „laisser faire, laisser passer", — hadd történjék, amint történik, — tiltakozó vétó volt az államnak a köz­gazdasági dolgokba való beavatkozása ellen. De Gournay, Franciaországnak volt (1751) kereskedelmi miniszterétől származik az idézett jelszó, ki ke­reskedelmi miniszter lettére is tiltakozott az állam­nak a közgazdasági dolgokba való beavatkozása ellen. A fiziokratizmus nálunk II. Lipót és II. József idejében fejlődött társadalomgazdaságtani rend­szerré s legfőbb elvei voltak, hogy a nemzetek gazdasági életében is a természettörvények ural­kodnak s hogy a nemzeti gazdaság egyedüli forrása a föld, melynek értéktermelő jellegéből következik az egyadó rendszer, a földadó. A háború azonban minden elvet és rendszert halomra dönt. A háború most éppen a fiziokraták által hirdetett társadalomgazdasági liberalizmus ellentétéül a nemzeti gazdálkodás koncentrálását, az összpontosítást tette rendszerré s ma már Smith Ádám, a nagy oeconomista iró legnagyobb bána­tára a jövő évi termés már csira korában a Hadi­terményé s nem a fiziokrata gazdáé. Mert természetes, hogy a termelő a háborús központosítás és requirálás dacára is hű marad fiziokrata elvéhez, hogy : hadd történjék, amint tör­ténik, de az állam ne avatkozzék bele a közgaz­dasági dolgokba, mert a gazdasági élet természet­törvényei szerint ha már a szerencse rámosolygott a gazdákra azzal, hogy a föld mindennemű termése s az állatgazdaság egyéb produktumai, a tej, tojás stb. értéke a léghajók biztonságával és lendületé­vel emelkedhetett volna a magasba, akkor hogy lehet az állam olyan kőszívű, hogy a buza árát hitvány 42 koronában állapítja meg, sőt — Uram bocsa' — a felesleget még el is vigye. A gazdák panaszában kétségtelenül sok az igazságos, mikor arról panaszkodnak, hogy drága a cseléd, drága az eke, drága a lószerszám, meg a gálic, de akkor ne úgy szervezkedjenek, hogy még jobban drágítsák áruikat, hanem úgy, hogy csökkentsék üzemköltségeiket fel- és lemenő ágon. A gazdatársadalom nagyhatalom ; hasson hát oda, hogy a béres csizmájának, a lóistrángnak, a gá­licnak is olcsóbb legyen az ára, s kényszerítse okos szervezkedéssel a gazdatársadalom az államot, hogy ne csak a gazdasági, de az ipari, gyári és kereskedelmi áruk értékét is maximálja. Ha olcsóbb lesz a csizma, olcsóbb lesz a cselédbér s akkor olcsóbb lesz a tojás és a tej s ha olcsóbb lesz a szuperfoszfát, akkor olcsóbb lesz a kenyér s ha olcsóbb lesz a kenyér, akkor olcsóbb lesz a lóistráng, ha olcsóbb lesz a lóistráng, akkor olcsóbb lesz a tűzifa és jóllakottabb, türel­mesebb lesz a misera plebs. A füvet megette a báránjr, a bárányt meg­ette a farkas, a farkast megette a medve, a medvét meglőtte a vadász, a vadászt elvitte a halál. Igy válik ma a közgazdasági értekezés a sok panasszal együtt mesebeszéddé . . . rr HIREK. Dr. Lepold Antal kanonok. Itt dolgozott előttünk, élünkön fáradozott s s közmegyőződéssé vált, hogy az ő élete a foly­tonos, eredményes, de mindenekelőtt: célhoz ve­zető munka. Nem állott előttünk úgy, mint a sokat reklamirozott, de elrejtett tehetségek, akik­ről elmondják, hogy sokat tudnak és rejtett, nap­világra nem jutott műveik vannak; nem hírből, hanem az életből, a valóságból kellett levonnunk a konzekvenciát, hogy dr. Lepold Antal igazán kiváló tehetségű, életrevaló, praktikus ember, akire még a legtörekvőbb sem neheztelhet azért, hogy előtte áll. Az igazi tehetségnek elismerése jóleső meg­nyugvást kelt, hiszen a nagy közönség bőkezű lehet a jóvéleményben, méltó jutalmat azonban nem képes adni annak, aki azt becsületes mun­kával — s kivált ebben az esetben el kell ismer­nünk — csodálatos agilitással nagyon is kiérde­melte. Őszinte örömmel üdvözöljük tehát a főegy­házmegye érdemes igazgatóját, mint az esztergomi magas főkáptalan tagját, mert bátran megjósol­hatjuk, hogy e méltóságos testületnek egyik disze lesz s a magasabb méltóság és állás alkalmat fog neki szolgáltatni arra, hogy tehetségeit szélesebb körben gyümölcsöztesse s jó szivének sugallatát a jó célokkal szemben s a benne bizók javára meg­mutathassa. Az uj prelátus-kanonok 1880-ban született Szentfülöpön. Hittudományi tanulmányait a buda­pesti egyetemen végezte, mint a központi pap­nevelde növendéke. 1904-ben szenteltetett áldozó­pappá. 1912-ben szentszéki ülnök lett, 1913-ban a bibornok-hercegprimás titkára, 1915-ben főegy­házmegyei irodaigazgató. Most pedig mint kano­nokot üdvözölhetjük s meg kell említenünk, hogy ő az 'első kanonok, akit Károly király az eszter­gomi főkáptalanba kinevezett. R. * Az „Esztergom" mai száma már csak négy oldalon jelenik meg. Nálunk azonban nem a papirhiány okozza a lap terjedelmének szűkíté­sét, hanem a lapot előállító nyomda szedősze­mélyzetének katonai szolgálatra való ismételt be­hívások folytán történt apadása. Mivel pedig a mos­tani viszonyok közt a hiányzó erőket ujakkal pó­tolni nem lehetett, kénytelenek voltunk a lap ter­jedelmét redukálni. Ha a fennemlitett viszonyok valahogyan javulni fognak, azonnal sietünk Japunk terjedelmét emelni, addig is azonban az akara­tunkon kivül álló okokért az olvasóközönség szi­ves elnézését kéri az „Esztergom" kiadóhivatala. * A „Vörös Kereszt" csillaga a herceg­prímásnak. Ferenc Szalvator az önkéntes beteg­ápolás felügyelője értesítette dr. Csernoch János bibornok hercegprímást, hogy Őfelsége, Károly király március hó 29-én kelt legfelsőbb elhatáro­zásával a „Vörös Kereszt Egyesület" csillagát a hadiékitménnyel legkegyelmesebben a bibornoknak adományozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom