ESZTERGOM XXI. évfolyam 1916

1916-01-01 / 1. szám

Fekete Marianne 3 kg. aranyos dió, 1 kg. szalon­cukor. Magos Margit 3 kg. aranyos dió, 1 kg. szaloncukor. Kecskés Ilona a gyermekek ozson­nája, alma, dió. Esztergom, 1915. dec. 30-án. Há­lás köszönettel nyugtázza özv. Reviczky Gáborné. * Csatorna Pozsony'és Győr között. Po­zsonyból jelentik, hogy ott komolyan gondolkod­nak arról a tervről, hogy Dévénytől egyenes vo­nalban Győrig 70 méter széles, hajózható csator­nát épitsenek, úgy hogy a csatorna Pozsonyt érintse. A csatorna hatalmas vízmüveivel a modern technika egyik remeke és a hazai forgalomnak kiváló eszköze lesz, ha valóban elkészül. * Újévi megváltás cimén, a sebesültek ka­rácsonyára, Unger Lujza (az E. F. U. utján) 10 K-t, dr. Perényi Kálmán alispán pedig egy hordó (44 liter) bort adományozott. Fogadják őszinte köszönetemet. Esztergom, 1915. december 28. Dr. Perényiné. * Karácsonyfa-ünnepség. A Szent Anna­zárdai nővérek vezetése alatt levő óvóintézet, napközi-gyermekotthon és elemi leányiskola a maga szerény körében dec. 24-én délután 2 órakor tartotta meg karácsonyi ünnepségét, amely alka­lommal a kis apróságok versikékkel s dalokkal üdvözölték a nekik oly bőséges ajándékot hozó isteni Kisdedet. A kedvesen elcsacsogott versikék után egy iskolás leányka hálás szívvel mondott köszönetet a kegyes jótevőknek úgy a kicsinyek, mint az iskolás leánykák nevében a nekik nyújtott nemes adományokért. Ezek után Számord Ignác igazgató tartott kicsinyeknek való beszédet buz­dítván őket, hogy imáikban emlékezzenek meg a kegyes jótevőkről. Majd a kis Jézus ajándékainak kiosztása következett, amit nemesszivű ember­barátok bőkezűsége juttatott számukra. Az össze­gyűjtött pénzből 83 gyermek nyert ruhát, cipőt, Perényi Kálmánné őnagysága gyűjtéséből pedig 87 gyermek nyert felruházást, akinek önzetlen fáradozásaért legyen jutalma az a boldogító tudat, hogy sok könnyet törült le, számos szenvedőt vigasztalt meg. A szegény gyermekek felruházásához pénz­beli adományokkal járulni kegyesek voltak: 200 K-t dr. Csernoch János bibornok, hercegprímás ö eminenciája, 50 K-t az esztergomi takarék­pénztár, 30 K-t Brühl József, 20 K t dr. Bajner Lajos, dr. Machovich Gyula, Lollok Lénárd, dr. Fehér Gyula, dr. Kohl Medárd, dr. Koperniczky Ferenc, Számord Ignác 10 K-t, Klinda Teofil; szent Antal nevében, Schiffer Ferenc, Bogisich Mihály, dr. Horváth Ferenc, Maszlaghy Ferenc, Graeffel János 6 K-t, dr. Lepold Antal, Zubcsek Mihályné és a Szentbenedekrendi székház 5 K-t, dr. Roszival István és Keményffy Kálmán 4 K-t, Komáromy Ferenc, özv. Hübschl Sándorné, Gönczy Bélánó, Farkas T., Frey Ferencné, dr. Molnár Szulpic, Havasi Jolán és N. N. 3 K-t, dr. Pécsi Gusztáv, Dóczy Ferenc és dr. Tichy Gyula 2 K-t, özv. Schönbeck Mihályné, özv. Krechnyák Ferencné, özv. Bargel Mihályné, Heischmann Ferencné, dr. M. K., Erős Rezsőné, Draxler Alajosné, Lőrinc János, Krammer György, Sipos Antal, Magurányiné, Buzárovits Gusztáv, Grósz Ferencné, Brilli Gyula, N. N. 1 K-t, Szekeres Gáborné, B. M., N. N., Serédi D., Csapó A., Dombay Nárcisz, Parcsami Henrik, Niszler Teodor, Kurbély Vince, Balog Albin, dr. László Dániel, P. N., dr. T. Marosi József, Marosi Józsefné, Szatzlauer János, Majer János, N. N., Láhnyné és Schenkengel A. * Hogyan jut a magyar harcos élelemhez! Egy orosz községben tojást kívántak meg kato­náink, de ehhez semmi pénzen nem juthattak, mert nem értették meg egymást. Hiába kukoré­koltak, kotkodácsoltak a jó magyar vitézek, jelez­ték mindert képzelhető módon, mit akarnak, nem volt, aki í egértse őket. Végre egy orosz zsidót kerítettek eiő, akinek németül kezdték magyarázni kívánságukat, de ez sem akarta őket megérteni. Egyik katonánknak az a szerencsés gondolata tá­madt, hogy oda Ígérte cukorkészletét a zsidónak, erre aztán egszerre volt tojás bőven. Az eddig érthetetlen asszonyok egymásután szedték elő szoknyájuk ráncából az eldugott tojásokat, melye­ket egy-egy marék cukorért szívesen cseréltek be tojással, mivel hosszú idő óta cukorhiány volt a faluban. * Adományok a segély-akcióra. A segé­lyező bizottság pénztárosához az esztergomi hősök árvái javára a következő adományok érkeztek: A Deák Ferenc utcai elemi fiúiskola gyűjtése Szöl­gyémy Gyula igazgató-tanitótól 50 K és Holekné Heischmann Annától 10 K. Ezeken felül ugyancsak a hadiárvák javára újévi üdvözletek megváltása cimén adakoztak : Bleszl Ferenc igazgató 10 K-t és Beusz Ferenc takarékpénztári tisztviselő szintén 10 K-t. Ilykép az árvák javára ez alkalommal 80 K folyt be, mely összeget ezennel köszönettel nyugtázza a segélyakció pénztárosa. * Mikor már egyszer Taliánországban járt a magyar huszár. — Koma, mikor mi Mantuában táboroztunk, láttam olyan káposzta­fejet, hogy — nem akarok nagyot mondani, de volt akkora, mint egy nagy templom. •— Nem valami csudálatos dolog. -— Én meg mikor Veronában vágtam a taliánt, láttam, amint egy talián rézműves olyan üstöt készített. — Milyet, koma? — Mint két nagy templom! — Mi az istennyilának csinálta azt a talián, koma? — No minek, hát hogy azt a nagyfejű ká­posztát megfőzhessék benne. * A főkáptalani gőz- és kádfürdő t. ven­dégeinek és pártfogóinak köszönetét fejezi ki, boldog újévet kivan és további támogatást kér Réger Dezső és neje fürdőbérlők. * Adományok a Vöröskeresztnek. A ma­gyar Vöröskereszt Esztergom megyei választmánya pénztárába ujabban a következő kegyes adomá­nyok folytak be : dr. Burián Jánosné mindenszen­tekkor koszorú megváltáskép 10 K, Magurányi Jó­zsef 20 K, Kuti Sándorné beteg katonáknak kará­csonyára 10 K. Az adományokért hálás köszöne­tet mond: Zsiga Zsigmond pénztáros. * A legnagyobb nevezetesség. Német ka­tonatisztek jártak a városban s megtekintették tör­ténelmi nevezetességű emlékeinket. Mikor készek voltak a látogatásokkal, egyik német tiszt meg­kérdezte : — Egyéb nevezetesség nincs? — De még van! — felelte a vezető s nagy elszántsággal levezette a vendégeket a Széchenyi térre s egy fényes üzletre rámutatva így szólt: — Itt kapható a valódi finom kínai tea, Brutsy Gyula üzletében. Kilója 20 korona, fél kiló 10 korona, egy deka 24 fillér. * A napközi otthonokban elhelyezett gyer­mekek téli felruházásához, a már nyugtázott ado­mányokon kivül még a következők érkeztek be hozzám : özv. Bedross Józsefnétől 4 fejkötő, Büch­ler Náthánnétól 6 kis ruha, Klein Fannytól 4 kis ruha és 3 fejkötő, Németh Gábornétól 4 doboz cukorka, karácsonyfára. Pénzadományok: Szatzla­uer Gyulánétól 6 K, Kálmán Ignácnétól 10 K, „Árvák tányérja" mindhárom napközi otthonra 50—50 K, összesen 150 K, esztergomi főkápta­lantól 200 kor., özv. Csernánétól 10 K, Erős Rezsőnétől 10 K, M. J.-töl 10 K, Burány Ernő­nétől 10 K, özv. Laczkó Pálnétól 4 K, Belvárosi Olvasókörtől, perselygyüjtés : 10 K 2 f, özv. Gärst­ner Ignácnétól 4 K. A midőn nagylelkű adako­zóknak hálás köszönetet mondok, tudatom hogy az idő rövidsége és nagymérvű elfoglaltságom miatt a karácsonyi leszámolásokat csak újév után lesz módomban eszközölni. Esztergom, 1915. dec. 28. Perényiné. Tanügyi hirek. Tanítónő választás. Légrádi Mária kékkői r. kath. tanítónő megválasztását az egyházmegyei főhatóság jóváhagyta. Tanítói előléptetések, illetve előlépések. A m. kir. közoktatásügyi miniszter Urbánné Mikus Valéria alsóleszétei r. kath. tanítónőt a III. fiz. osztály 3. fokozatába, Kovács József vágujhelyi, Volánszky Karolin felsőlopassói r. kath. tanerőket a III. fiz. oszt. 2. fokozatába, Sindel Pál vittenczi és Újlaki Ernő bényi r. kath. tanítókat a II. fiz. oszt. 2. fokozatába sorozta s részükre a megfelelő államsegélyt folyósította. Irodalom és művészet. A Szent István Társulat karácsonyi könyvei. Tűzzel-vassal. Sienkiewicz Henrik történelmi regénye Bányai Károly fordításában. Időszerű cselekedet a világháború által kiváltképen aktu­álissá vált grandiózus Sienkievicz-müvet a magyar közönség számára most hozzáférhetővé tenni. A Quo vadis írójának ezt a legnagyobb történelmi regényét a leghatalmasabb három emberi érzés uralja: a szerelem, a becsület és a hazaszeretet. Lengyelország régi dicsősége, népének ősi vitéz­sége káprázatos fényben tündöklik e regény kere­tében, mely új életre kelti a letűnt századok legendaszerű alakjait. A fordítás kitűnő. A vaskos két kötet a kiadó Szent-István-Társulatnál kapható 3 korona 60 fillérért. Uj Magyarország. Ifjúsági regény a világ­háborúból. Irta: Blaskó Mária. Ezt a külsejében is tartalmában is figyelemre méltó könyvet egy nagyon finom lelkű és nagyon művészi tollú iró irta, aki a világfordulás forgatagában özönlő témák egyik legérdekesebbjét merészkedett megragadni: milyen tükörképet vetit a világháború a gyermeki kedély tiszta felületére? A felelet — e jeles ifjúsági könyv — nagyfokú irói és nevelői fölé­nyességéről tanúskodik. Ujabb ifjúsági irodalmunk legjelentősebb műveinek egyike az Uj Magyar­ország, melyet a Szent-István-Társulatnál jelent meg művészi köntösben a Stephaneum nyomda előkelő nyomásában 4 koronáért kapható. A halálfejű pille. Elbeszélések. Irta Har­sányi Lajos. Huszonegy különféle témájú, válto­zatos hangú novella van e könyvbe gyűjtve Harsányi legsikerültebb, legszínesebb irásai közül, amelyek azonban abban mind megegyeznek, hogy az ujabb magyar novellairodalom javából valók. A stilus szépsége, tisztasága, festőisége és a nehézségeket kigúnyoló virtuozitása, a kompozíció­ban megnyilvánuló mesterei talentum, az a kivé­teles adomány, amellyel ez az iró szivünkhöz bir férkőzni, legújabb könyvét is élvezetes olvas­mánnyá avatják. Az arisztokratikus cimrajzu köny­vet a Szent-István-Társulat adta ki s a Stephaneum nyomda elsőrangúan állította elő, az ára 2 korona. A magyar nép hősei. Irta Huszár Károly sárvári országgyűlési képviselő. Ára K 1"20. Az egész világ bámulja a magyar katona jellemét, edzettségét, a „csukaszürke bakák" és „vörös ördögök" hősi voltát. Ennek a dicsőségnek, a magyar erőnek és becsületnek font koszorút Huszár Károly, mikor a világháború száz magyar hősének vitézi tetteit irta meg kegyeletteljes, lelkesítő, tettre serkentő szavakkal. A magyar népnek leg­kedvesebb olvasmánya lesz a magyar dicsőségnek ez az aranykönyve, amelyet történelmi hűsége és művészi képei még különösen értékessé tesznek. (E munkát a Vass: Magyarok vigasztalása cimű könyvvel, a Szent István Társulat naptárával s egy II. Rákóczi Ferenc életrajzát tartalmazó történeti könyvvel együtt a Szent István Társulat pártoló tagjai 2 korona 20 fillérért kapják.) A magyar föld. Irta Weninger Mátyás. Szerző, ki nyugalmazott gazdatiszt s igy a gazda­sági életben bő ismeretekkel biró férfi, e könyvé­ben a magyar gazda azon tennivalóiról ir, melyek reá a mai világháború után várnak. Általános gaz­Boldog újévet! Az újév alkalmából kedves köteles­ségemnek teszek eleget, midőn hálás köszö­netet mondok és boldog újévet kivánok a mélt. Főpapságnak, a helybeli és vidéki fő­tisztelendő papságnak az elmúlt évben tanusitott kitűnő pártfogásért. Fizessen meg érte a jó Isten! Adjon erőt, örömet és egészséget! Az újév kezdetén ismét kérem nagyra­beesült pártfogásukat. ígérem, hogy mint eddig, úgy ezután is minden néven neve­zendő papi ruhát, civil-ruhákat a legpon­tosabban elkészítek. A vidéki főtisztelendő urakat a legnagyobb gonddal szolgálom ki. A levelezésre nagy gondot fordítok, érte­sítem a megrendelőket és a kiszolgálásról, annak előnyös módozatairól értesítéssel szolgálok. Mindezekre bátorkodom magamat aján­lani annál is inkább, mert munkaerőm aján­latomnak csalhatatlan biztositékát képezi. Isten áldja a tisztes ipart! Mély tisztelettel Polusin Mátyás papi és polgári szabó Esztergomban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom