ESZTERGOM XXI. évfolyam 1916

1916-06-04 / 23. szám

ségvetésbe fel nem vehetők, hanem a mindenkori kórházi igazgató főorvosnak legjobb belátása és tetszése szerint szabadon felhasználhatók. Fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvánitását. Esztergom, 1916. május 22. készséges hive Klinda Teofil praelátus-kanonok." — Addig mig az alapítványt a kórháztulajdonos város méltathatja, a kórház igazgatósága mond ez úton is köszönetet a nemes­lelkü adományozásért. * Változás a folyammérnökségnél. Faragó Ignác kir. műszaki tanácsost nyugalomba vonulása folytán a földmivelésügyi miniszter május l-töli hatállyal felmenti a komáromi kir. folyammérnöki hivatal vezetésétől. Ezen hivatal teendőinek elvég­zésével G illy én Sándor főmérnököt bizta meg a miniszter és ideiglenesen az ebedfoki ármentesitő és a pilismaróti vízlevezető hivatalok élére állította. * Nagy idők tanuja. Kevesen vannak már, a kik végigküzdötték a magyar nemzet nagy sza­badságharcát 1848-ban. Ezen kevesek közé tarto­zott Vérbők Antal 48-as honvéd is, a ki hétfőn hunyt el a szomszéd Kőhidgyarmat községben, 89 éves korában. Az agg honvédet a község ha­lottjának tekintette és érdemeihez méltó temeté­séről gondoskodott. A nagy idő tanuját, ki Bem apó és Klapka tábornokok seregében harcolt és a nemrég elhunyt Gőrgei tábornoktól is sok di­cséretet kapott bátor s vitéz magatartásáért, a gyászháznál szerdán d. u. 5 órakor Dinnyés Ká­roly igazgató-tanító búcsúztatta el meghatóan, a sirnál pedig Pauer Károly plébános méltatta ér­demeit és önzetlen hazaszeretetre buzdította a híveket. * A rendőrség szereplése kiválóan tapin­tatos volt a hajószentelési ünnepségek alkalmával. Példás rendet tartottak anélkül, hogy a közönséget ideges rendcsinálással kedvetlenítették volna. Az idegenek, a vendégek meg is dicsérték Unger Hugó kapitányt és a rendőrség többi tisztjeit és embereit. * A sérvesek besorozása. Egész hadseregre megy azon hadkötelesek száma, a kiket sérvük miatt besorozni nem lehetett. Mint értesülünk, a hadvezetőség tervbe vette, hogy a sérvvel bíró hadköteleseket besoroztatja s katonai kórházakba utalja őket, ahol operáció utján megszabadulnak veszélyes betegségüktől. A sérvet tudvalevőleg operációval sikeresen lehet orvosolni, de a beteg hónapokig kíméletre szorul. Az ilyen operáltakat helyi szolgálatra osztanák be. Az operáció köte­lezővé tevését természetesen, mint minden kény­szergyógyitást, csak törvény utján lehet kimondani. * Megbüntetett korcsmárosok. Az üzleti szellem túlteng a korcsmárosokban s így nem akarják megérteni a hatóság szigorú parancsát, amely utasítja őket, hogy az orosz foglyoknak ne adjanak italt. Az esztergomi járásnak több korcs­márosát szigorú birsággal rótta meg a hatóság, mert az orosz foglyoknak szeszes italokat szolgál­tattak ki. * A 4-es honvédtüzérek. Érsekújvárról kap­tuk az alábbi sorokat: Mi 4-es tüzérek dicsekvéssel mondhatjuk, hogy [a fronton megállottuk helyünket, hiszen majdnem három negyed éve néznek testvéreink és lövegeink farkasszemet az orosszal, a ki már úgyis tudja, hogy támadása csak emberpazarlás, mert^lövegeink úgyszólván elsöprik őket. Ámde itthon is iparkodtunk hazafias köte­lességünknek eleget tenni. Amikor szeretett szá­zadosunk, Pentz Rezső lelkes napiparancsban fel­hívott bennünket, hogy a hadikölcsönre tehetsé­günk szerint jegyezzünk, mi öreg népfelkelők, de még a fiatalok is iparkodtunk jegyezni. Sikerült a dolog, mert említésre méltó összeget jegyezzünk. Nagy része van a jegyzés sikerében Gál Ferenc törzstűzmester és nyilvántartónak, a ki igazán szivén hordva az ügy sikerét, sikert is ért el. Amennyiben az altisztek és legénység 65 ezer koronát jegyeztünk a negyedik hadikölcsönre. A milliárdok mellett törpe szám ugyan, de mutatja lelkesedésünket, áldozatkészségünket, hogy tudunk áldozni drága hazánkért. Tudunk méltónk lenni őseinkhez, kiknek aj­káról elhangzottak e szavak : Éltünket és vérün­ket ! Ha drága hazánk igy kívánja, mi is igy teszünk. Hazafias tisztelettel Öreg tüzér. * A lovak felmentése. A lovak általános hadi szolgálata alól az állattenyésztés érdekében most már engednek kivételeket. A tenyésztésre alkalmas lovakat nem viszik el katonai használatra, ha az állatorvos a lóról megfelelő bizonyítványt állit ki s a bejelentett adatokat a községi hatóság hivatalos bizonylattal támogatja. * Hadikölesönjegyzés Kőhidgyarmaton. A kőhidgyarmati gazdák az ottani virágzó hitel­szövetkezet utján 45,000 koronát jegyeztek a IV. nemzeti hadikölcsönre. * Visszatérés. Május 30-án, keresztjáró má­sodik napján a kath. hivek jelenlétében, Andri­kovics Szidónia az únyi templomban az ág. ev. val­lásról áttért a r. kath. hitre. A hitvallást Kassay Pál h. plébános kezeibe tette le, Kassay Pál h.-plé­bános szép beszéd keretében méltatta Jézus ke­gyelmét, mely előmozdította megtérését. Nevezett Andrikovics Szidóniát még az nap oltárhoz ve­zette Kyaszovics József és hűséget esküdtek egy­másnak. * Amerikai munkások misealapitványa. Tiz Palást községbeli munkás, akik jelenleg Ame­rikában dolgoznak, két szent misealapitványt tet­tek a háborúban elesett hősökért. Az egyik ala­pítványi misét a háborúban elesett palásti kato­nákért keli mondani, a másikat pedig általában a háborúban elesett magyar katonákért. — Büszkék lehetünk, hogy a magyar szivben égő hazaszere­tet a tengeren túli világrész üzleti zajában sem alszik ki. * A lelkészek nem kötelezhetők közszol­gálatra. A közigazgatási hatóságok tévesen ér­telmezték a belügyi kormány egy rendelkezését, hogy rekvirálás foganatosítására a többek között lelkészek is felkérhetők és ugyané rendelet értel­mében az esetleg vonakodók közszolgálatra ki is rendelhetők. Egyes hatóságok a kirendelési jogot a lelkészekkel szemben is alkalmazták, jóllehet, ezek hasonló közszolgálat alól mentesek. Amennyi­ben tehát lelkészek felkérés alapján a közérdekű szolgálatot önként nem hajlandók teljesíteni, velük szemben a kirendelés joga nem alkalmazható és ha ilyen már történt volna, ez az intézkedés azonnal hatálytalanítandó. * Mikép „ünnepel" Itália ? A hadüzenet évfordulóját az osztrák-magyar offenzíva miatt minden diadalmas ünnepség nélkül, a legnagyobb csendben „illő komolysággal" ülték meg. Rómában ugyan díszes menetben vonultak fel a Kapitóli­umra, de sokan ellenezték e „pompát" is, mint feleslegest, mint mellőzendőt. A sajtó hangja komor, a vezéreszmék túlságos fátyollal borított komoly­ságba burkoltak. A iskolákban emlékbeszédekkel buzdítják a jövendő nemzedéket. A miniszterek mély hallgatásba merüitek a minisztertanács be­rekesztése óta. Jellemzi az uralkodó hangulatot, hogy a hivatalos Giorn. dTtalia szigorú eljárást követel a naplopók és bujtogatok ellen. (Z.) * Keresik a zsákokat. A háború üzeme most a zsáktulajdonosok iránt érdeklődik. A minisz­térium rendeletet adott ki, hogy mindazok, akiknek 500-nál több zsákjuk van; teli vagy üresen, régi vagy uj zsákjuk, — a hatóságoknál sürgősen je­lentsék be. * Boszú ? Hunt képviselő az alsóházban azt indítványozta, hogy az angolok boszúlják meg magukat a német hadifoglyokon, miglen be nem bizonyosodik, hogy a fogságba esett brit katonák­nak jó sorsuk van Németországban. Sir Robert Cecii ellenkezőleg azt állítja, hogy az angol hadi­foglyokkal Németországban sokkal jobban bánnak, mint sem gondolnók és csupán az egyes gyárakban és műhelyekben munkába fogott foglyok helyzete felöl állhat fenn kétség, amennyiben oda nem en­gedtek szabad betekintést az amerikai követnek. Szemmellátható okokból tehát az alsóház elállott a megtorló intézkedések megszavazásától. (L.) * A vizivárosi zárda templomának má­jusi oltárára adakoztak: 20 koronát: Zubcsek Mihályné, Vichorné. 10 koronát: Schiffer Ferenc prael.-kanonok, dr. Brenner Antalné, Mihalik Já­nosné, Branzsa Róza, Matáncsevits Kornél. 7 ko­ronát : Mattyasóvszky Kálmánné és Olga. 5 ko­ronát: Pisuth Istvánné, Cselka Jánosné, Leitgeb Jánosné, özv. Laczkó Pálné, Marosi Ferencné, Marosi Józsefné, Bártfay Gézáné, Steinbach Já­nosné, Machovich Jánosné, Frey Ferencné, Czo­bor Gyuláné, Magos Sándorné, Grosz Ferencné, Magurányi Józsefné, N. N., özv. Bedros Józsefné, Bleszl Margit. 4 koronát: özv. Földváry Istvánné, Reviczky Gáborné, Draxler Alajosné, özv. Sza­lainé, özv. Bargel Mihályné, Németh Pálné, Szol­lár Jánosné, Erős József, Farkas Gyuláné, Pe­rényi Árpádné, Mattyasóvszky Marianna, Nedeczky Miklósné, dr. Katona Sándorné, Farkas Jenőné, Bellovits Gyuláné, Schmidt Lujza, özv. Viola Kálmánné, Bischoff Mihályné, Jalkóczy Istvánné, Henningné. 3 koronát: Szabó Gézáné, Gönczy Béláné, Kaán Károlyné, Vilii Józsefné. 2 koronát : N. N., N. N., Matáncsevitsné Nóvák Vilma, Bayer Károlyné, Cseiszner Jánosné, Szölgyémi Gyuláné, N. N., Istvánffy Elemérné, Mike Lajosné Jakóby Gáborné, Hajas Simonné, Schwach Sándorné, Andrássy Jánosné, özv. Csernáné, Pekárik Paula, Walter Károlyné, Szecskay Kornélné, Varsányiné, Hollóssy Mórné, özv. Vagenhuber Péterné, Krasz­nay Gáborné, 1 kor. 20 fül.: Juhászné. 1 koro­nát : Szeyler Vilmosné, Réger Dezsőné, Brakné, N. N., N. N., Tatarekné, Szarkásy, Krizmanics Jánosné, N. N., N. N. Többen gyertyával és vi­rággal járultak az oltár elütéséhez. Kisérje a ne­mes adakozókat a jó Isten áldása! * Gyermeknap. Köbölkúton május hó 28-án tartott gyermeknapon 81 kor. 40 fillér folyt be az elhagyott gyermekek megmentésére. * A Korona-mozi a mai napon szinre kerülő „Fekete bál" cimű darabjával befejezi a szezont s addig, mig a színtársulat itt működik, nem tart elő­adást. A színtársulat távozásával azonban azonnal el­kezdi az előadásokat és a nyár folyamán is működni fog. A Korona-mozi tulajdonosa a majd megnyíló uj szezonra több érdekes és a közönség kényelmét szolgáló újítást és meglepetést tervez, melyek a közönségnek ez iránt a kitűnő mozi iránt eddig is tanúsított szeretetét és hűségét mindenesetre csak fokozni fogják. * Összetörték a kerekek. Viola Miklós mun­kás fiu az Auguszta-telepen e hó 1-én szerencsét­csétlenül járt. A déli órákat arra használta fel, hogy a fogaskerekek között játszadozott. A meg­induló kerekek mindkét lábát összetörték. A Kolos­kórházban eszméletre térve elmondta, hogy paj­kosságának lett áldozata, mert semmi dolga sem volt azon a veszedelmes helyen. * Reformált közmondások. A rendkívüli időkre való tekintettel megváltoztatott gondolko­dásunk módja, éppen ideje tehát, hogy revízió alá vegyük a régi, boldog korszakban termett köz­mondásokat is. A közönség számára egy néhány példa útmutatóképpen alább következik: Van mit aprítani a kondenzált tejbe. Ki mint vet — ugy arat a Haditermény. Megette a kenyérjegye javát. Addig nyújtózzál — amíg a konjunktúra engedi. Addig jár a korsó a kútra — mig elitélik árdrágításért. Szegény embernek moratórium a szeren­cséje. Jobb ma egy kiló zsir — mint holnap egy disznó. Drágaság ellen — nincs orvosság. Olcsó húsnak — tiz korona az ára. Lassan járj — ugy sem érheted utói az árakat. Ki korán kel — hadseregszállitóval talál­kozik. Irodalom és művészet. A „Kath. Gyermekvédelem" 1016. évi áp­rilis-májusi száma a következő változatos és szak­szerű tartalommal jelent meg: 1. A hadiárvák érdekében. Dr. Breyer Istvántól. 2. Anyasági biz­tosítás. Lovag Kriegs-Au Emiltől. 3. Tárca: A fő­ispánné kilencede katonafiáért. Pertchy Annától. 4. Gyermekvédelmi tarlózások: Gondoskodás a hadiárvákról. 5. Egyesületünk: a) Központi bizott­sági ülés. Keményfy K. Dánieltől, b) Gyermekvé­delmünk Budapesten. Dr. Valnicsek Bélától, c) Egye­sületi előadás Budapesten. A keresztény szellemű gyermekvédelemnek eme színvonalon álló tartalmas szakközlönyét, ajánljuk olvasóink figyelmébe és felkarolásába. Esztergomban a Keresztény Gyermekvédő Egyesü­let Központjában jelenik meg Keményfy K. Dániel szerkesztésében. Előfizetési ára csak 2 K évenkint. Aki 3 évre egyesületi tagnak jelentkezik, az 2 K évi tagsági díj fejében ingyen kapja. A dijak „Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve" címen Esztergomba küldendők. Az egye­sület elnöke Rajner Lajos püspök. A keresztény gyermekvédelem támogatása, tekintettel a háború sok árváira, különös erkölcsi kötelessége minden jó katolikusnak s hazafinak. Az Elet szépirodalmi és művészeti hetilap (szerkeszti Andor József) június 4.-i száma a kö­vetkező tartalommal jelent meg: Hetven év. a. j. — Költemények: Éjszaka; Korcsma-ablak. Hazs­linszky Ilona. — Akácok alatt. (Elbeszélés.) Pász-

Next

/
Oldalképek
Tartalom