ESZTERGOM XX. évfolyam 1915

1915-01-03 / 1. szám

XX. évfolyam. Esztergom, 1915. január 3. 1. szám. ZTERGOM POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési árak : Egész évre 10 kor., fél évre 5 kor. Egyes szám ara Ifi fillér. Szerkesztőség 1 : Káptalan-tér 1. szám. Kiadóhivatal: Káptalan-tér 2. szám. Kéziratok a szerkesztőség-, előfizetések a kiadó­hivatal eimére küldendők. Hirdetések felvétetnek Buzárovits Gusztáv könyv­kereskedésében. Esztergom, 1915. január 2. — Az ország felajánlása. A milleniumi ünnepségek óta annyi embert egyszerre nem látott az esztergomi bazilika, mint Újév napján este, midőn az ország főpapja, dr. Csernoch János bercegprimás Magyarországot Jézus szentséges Szivének oltalmába ajánlotta. Száz év előtt a kis Tirol népe is Napoleon százezernyi hadaitól körül­véve, e védpajzs oltalma alá folyamodott és a szentséges Sziv csodát müveit: megoltalmazta Tirol függetlenségét. Még soha ezeréves történel­münk alatt ennyi ellenség nem állott határaink körül, mint most, midőn az oroszok milliós seregei minden áron keresztül akarnak gázolni a magyar alföld rónaságain. De mig ellenfeleink a brutális számarányban, ágyúikban és gépfegyvereikben bíznak, mi derék katonáink vitézségén kivül az Ur nevében bizunk. Az ő nevében szálltunk harcba a nyugati hitetlenség és a "keleti barbárság és sza­kadárság ellen. S bár a világháború nemcsak számarányaiban és kiterjedésében, hanem időtar­tamában is nagyobbméretü lett, mint bárki is gondolta volna — még sem szabad csüggednünk. Ha valakinek van csüggedésre, aggodalomra oka, akkor elsősorban ellenfeleinknek. A báboru öt hó­nap után is még mindig ellenségeink területén: Oroszországban és Franciaországban folyik. Nálunk pesszimizmusra nincs ok, szinte hitünket kockáz­tatjuk, ha anyagi és szellemi erőinkre való tekin­tettel a végső győzelemben kételkedni mernénk. Bizalmunk legerősebb horgonya azonban a szent­séges Sziv legyen, melynek érdekeit nem a hitet­len Franciaország, a kalmár Anglia, vagy a bar­bár Oroszország képviseli, hanem a keresztény Németország és a legkatholikusabb Monarchia. Miként Konstantin császárnak az Ur megmutatta: miféle zászlók jelvénye alatt vezeti seregeit győ­zelemre, ugy nekünk is megmutatta az újkor haj­nalán, hogy a modern világháborúkban mily jelben kell győznünk. A Máriás lobogók mellett seregeink Ausztriából és Magyarországból Jézus szentséges Szivének képével ékesített zászlókkal vonultak csatákba. A lélekemelő ünnepély szónoka dr. Lepold hercegprimási titkár volt. Beszédében ódai lendü­lettel emelte ki a nagyhorderejű ténykedés jelen­tőségét, mely Újév estéjén a magyar Sión ormain az egész ország nevében végbement, midőn a szentséges Szívnek felajánlottuk halálmegvetéssel küzdő katonáinkat, a siró özvegyeket, árvákat, ezeréven át annyi baj és veszély közt megőrzött szép hazánkat. Szinte a vizióig emelkedett, midőn lélekben megidézte a felajánláshoz való csatla­kozásra szent királyainkat, régi nagy hadvezérein­ket és katonáinkat, kik egykor itt Esztergomban jártak. Adja Isten, hogy nem sokára ugyanitt fényes győzelmi ünnepség keretében zenghessük az uj pápa jelmondatát, a Te Deum záradékát: In te Domine speravi, non confundar in aeternum. Uj év, uj értékek. Hősies magatartást tanusitanak a ma­gyar lelkek a harcterek halálos veszedel­meiben és az itthoni munkálkodásban egy­aránt. Mégis amiként a harcmezőkön gon­dos körültekintéssel pótolja a vezetőség a felmerült hiányokat: szállitja a muníciót, gondoskodik élelemről, ruházatról, felszitja a bátorság tüzét és a győzelem alapját ké­pező erös reménységet, úgy az itthoni mun­kásokban: az adakozókban, az adományok gyűjtőiben, a betegek ápolóiban és a nép vezetőiben is ébren kell tartani azt a nagy áldozatkészséget, azt az önzetlen lelkesedést, mely a közös veszedelem első nagy pilla­nataiban született meg s azóta napról-napra nyújtja a gyógyító irt a testnek és léleknek fájó sebeire. Az emberi értékek erősen felvillannak, de nagyon gyorsan elhamvadnak és hamuvá válnak. Azért mindazok, akiket ilyen emberi értékek: silány talajú lelkesedés, rövid gyö­kerű áldozatkészség ragadtak bele a harc véres forgatagába és léptettek fel a mostani fokozatos erősségű jótékony mozgalmakban, hamarosan belefáradnak az áldozatos tettek szokatlan és véget érni nem akaró soro­zatába. Béke idején, a megszokott társadalmi munkálkodásban elegendők a kicsinyes inditó okok is arra, hogy kötelességeinket hiven teljesítsük, hogy a munkára nem szoruló egyének — csupa időtöltésből — nagyszerű jótékonykodást gyakoroljanak. A moctani nagy időkben a kötelességérzetnek halálos elszántsággá, az önkéntes jótékonyságnak köteles áldozatkészséggé kell átváltoznia. Most a nagy tettek idejét éljük! A nagy tettekhez nagy erők, törhetetlen lelki ener­giák szükségesek! Az uj évnek keli meghoznia ezeket a nagy erőket, ezeket a lelki energiákat. Az uj évnek kell uj értékeket beledobnia a lel­kek forgatagába, hogy az első fellobbanás pillanatnyi fénye változzék át erős tűzzé, mely képes belevilágítani a szükségnek, a a nyomornak, a fájdalomnak minden sötét zugába. Ismerjük jól egymást a béke idején szokásos széthúzásokból, ellenségeskedések­ből, gúnyolódásokból és meg nem értések­ből. Tudjuk, hogy a háborús társadalom ezekből az egymást meg nem értő egyé­nekből van összetákolva. A lelkesedés a se­besültek ágya mellé állítja az elvi ellenté­teket, a vallási ellenfeleket: az ágy egyik oldalán áll a hivő, aki az orvosság mellett Istenben való reményt, bizodalmat is tud nyújtani a szenvedőnek — a másik oldalon a hitetlen összeszorított ajakkal szemléli az AZ „ESZTERGOM" TÁRCÁJA. Vér-viharban. Özvegyek, sors-testvéreim! Árvaságot megért mártírok, Nyugtalan párnáim között Én csak mindig rátok gondolok. .. Félelmetes, vad éjszakán Mig átfonnak lázas kis karok S remegve ölel kicsi lányom — Én mindig csak rátok gondolok! Lihegő fiatal asszonyt Kenyér után ha futni látok, Kit ott is üz piszkos gyanú — Uj fent csak tirátok gondolok. . . . Tépett indák gyönge szálon Durván szakgatnak testvérkezek, Kidöntve sok szép erős fát — Jó Isten, hogy ezt megengeded...! Mányiné Prigl Olg-a. Háború idején. Beszéd, melyet újév napján mondott: Brühl József prelátus-kanonok. Boldog uj évet kívánok! •— Én tudom mi a hatása ma e jókivánatomnak. Ott ül arcotokon a baljóslatú kérdés: boldog uj évet ? — Villognak a gyilkos fegyverek, dörögnek az ágyúk, süvítenek a golyók, gránátok, srapnellek, sebeikben vonag­lanak fiaitok, férjeitek, testvéreitek ezrei, ezrével halálhírt hoz a posta, égnek, rombadőlnek falvak és városok, jajgatnak, reszketnek nemzetek, orszá­gok, aggodalom, gyász, inség mindenfelé s vájjon városunk ment-e e közös sorstól ? — Oh de távol vagy te újév a boldogságtól! És mégis bizom, hogy a ti kesergő arcotok kiderül, ha csak egy sugara éri, ha csak egy sugara világítja is meg azon lángnak, a szeretet ama lángjának sugara, mely az itt köztünk álló Jézusnak szentséges jóságos, könyörületes Szivéből fakad, áradoz. Ha ma nem mondható boldognak az uj évünk, úgy tegyünk róla, gondoskodjunk, hogy a leg­közelebbi jövőnk nyugalma, jóléte, boldogsága biz­tosítva legyen. A legnagyobb sikert ígérő eszköz­ről gondoskodva van, ragadjuk meg azt; bátorság ! a komor fellegeken áttör majd a béke ragyogó napja s mi édes mosollyal fogunk egyiuásnak kívánni boldog uj évet. Elmondom mi van készülőben vigasztalásunk, segítségünk s megmentésünkre s azon legyetek, hogy a sikert biztosítsátok. * Az Ur Jézus — mint azt a bibliában tanul­tuk — apostolaival hajón a Genezaret taván át­kelőben elaludt. Közben nagy szélvész támadt s a vihar annyira dult s a hullámokat annyira felkor­bácsolta a tavon, hogy a tanítványok attól féltek, hogy a hajó felborul s ők menthetetlenül elvesznek. A nagy veszély pillanatában eszükbe jöhetett az ellenállhatlan, a mindenható isteni erő, mely Jézus műveiben oly sokszor megnyilatkozott, fölébresz­tették, mondván: ments meg minket, elveszünk! — Mely földi hatalom képes a szeleknek, a viha­roknak, a hullámoknak parancsolni? Hisz a királyok, császárok, földi hatalmasságok egész légiói sem képesek erre. Az Ur Jézus azonban parancsolt s a természet meghunyászkodva engedelmeskedett rögtön, föltétlenül. Csend lett s az apostolok meg­menekedtek. Ma nem a csekély Genezaret tava hullámzik. Ma nem helyi viharok dúlnak. Ma országokon, nemzeteken, világrészeken, napkelettől napnyugatig, Szibériától kezdve Délafrikáig dul, tombol, zuz, ront, halált oszt a vihar. Szelét érzi kedves hazánk is, áldozatait szedi szülőföldünkön is. Feljajdul lelkünk és nincs hatalom a földön, mely lecsende­sítené a viharokat, hisz még a trónok is ingadoz­nak, sőt már össze is omlanak. S a sokat szoron­gatott, aggódó s máris viharcsapásoktól sújtott ember önkénytelenül felsóhajt bújában: ó miért

Next

/
Oldalképek
Tartalom